• Tartalom

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

2023.12.30.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 140. § b) és k) pontjában meghatározott feladatainak körében a következő feladatokat a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HEPA NZrt.) útján vagy annak közreműködésével látja el a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A HEPA NZrt.

1. segíti a minisztert a külgazdasági tevékenysége ellátásában,

2. javaslatot tesz a kereskedelemfejlesztés közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira,

3. részt vesz a külgazdasági politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában, közreműködik a kereskedelemfejlesztési szakmai anyagok összeállításában,

4. részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában,

5. részt vesz a kereskedelemfejlesztési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában, ennek keretében

a) működteti a kezelésében lévő kereskedelemfejlesztési eszközöket,

b) kezeli a kereskedelemfejlesztési pályázatokat: elvégzi a záró beszámolók és kifizetési kérelmek szakmai és pénzügyi ellenőrzését, az esetleges hiánypótoltatásokkal kapcsolatos feladatokat és a fenntartási időszaki monitoringeljárással kapcsolatos feladatokat,

6. kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a kereskedelemfejlesztésben érintett kormányzati szervekkel,

7. a hazai exportra és az azt befolyásoló világgazdasági környezetre vonatkozó elemzéseket, prognózisokat készít, együttműködik az érintett tudományos szakmai intézményekkel, szervezetekkel,

8. szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a kereskedelemfejlesztési szakmai kommunikáció szervezésében, gondoskodik exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek megvalósításáról, ellátja a kereskedelmi célú országpromóciós feladatokat,

9. segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését,

10. együttműködik Magyarország külképviseleteivel, kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel, különös tekintettel az Európai Unió hivatalos intézményeire,

11. kiválasztja és működteti a külföldi regionális exportfejlesztési és promóciós partnerirodákat, továbbá felügyeli azok működését,

12. felkéri a külgazdasági attasékat az illetékességük szerinti relációkban konkrét exportügyletek elősegítésére,

13. rendszeres és folyamatos információt nyújt a külgazdasági attasék számára exportfejlesztési tevékenységéről,

14. közreműködik a kiutazó üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában,

15. előkészíti és lebonyolítja a hatáskörébe utalt kereskedelemfejlesztési tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását,

16. országspecifikus komplex kereskedelmi szolgáltatásokkal segíti a magyar vállalkozások külpiaci megjelenését,

17. felkutatja az exportlehetőségeket, üzleti partnereket közvetít, és üzletember-találkozókat szervez a magyar vállalkozások számára,

18. a beutazó delegációk számára bemutatja az exportképes vállalkozásokat és termékeket,

19. konstrukciókat dolgoz ki a külpiaci infrastruktúrafejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének támogatására,

20. tanácsadást nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási kérdésekben képzések keretében,

21. tanácsadást és segítséget nyújt a magyar vállalkozások külföldi cégalapításához, tájékoztatást ad a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, valamint a különféle állami támogatási rendszerekről,

22. tájékoztatást ad magyar vállalkozások számára adott célország külföldi tendereiről,

23. információkat gyűjt és továbbít kis- és középvállalkozók számára export- és tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati lehetőségekről,

24. kiválasztja és felkészíti a belföldi akvizíciós partnerhálózatot, továbbá felügyeli annak működését,

25. közreműködik a kis és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában,

26. a miniszter által meghatározott fókuszágazatokban és fókuszrégiókban szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét külföldi vásárokon, kiállításokon,

27. kezeli az ügyfélkapcsolatokat, ellátja az ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel összefüggő feladatokat, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitábilitását,

28.2 a miniszter által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) együttműködve működteti a regionális vállalati és projektspecifikus adatbázisokat,

29. közreműködik a Digitális Exportfejlesztési Stratégia végrehajtásában, megismerteti a hazai digitális megoldásokat külföldön, elősegíti azok exportját,

30. részt vesz a külgazdasági attasék ismereteinek bővítésében, kiküldetésüket megelőzően felkészítésükben,

31. gondoskodik a kereskedelemfejlesztési szakmai programok, így különösen szemináriumok, tréningek, workshopok technikai szervezéséről és lebonyolításáról,

32. működteti a hazai kis- és középvállalkozások exportra való felkészülését elősegítő Exportakadémiát,

33. együttműködik civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel, továbbá

34. megszervezi a magas szintű delegációkhoz kapcsolódó B2B találkozókat, üzleti fórumokat belföldön és külföldön.

35.3 külgazdasági támogatási programok lebonyolítását szakmai támogató szervként segíti.

36.4 a külkereskedelmi szakemberképzés kialakításával és a képzési program koordinálásával támogatja a hazai vállalatok exportpiaci sikerességét.

37.5

(3) A HEPA NZrt. a (2) bekezdésben meghatározott feladatai mellett végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.

1/A. §6 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §-ában foglaltak alapján a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás előirányzat lebonyolító szerveként a külgazdasági és külügyminiszter a HEPA NZrt.-t megbízhatja.

1/B. §7 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §-ában foglaltak alapján a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra került és a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelettel kihirdetésre került kétoldalú megállapodás végrehajtásával kapcsolatban létrehozásra kerülő támogatás lebonyolító szerveként a külgazdasági és külügyminiszter a HEPA NZrt.-t megbízhatja.

2. § (1) A miniszter a Statútum rendelet 140. § b), k) és o) pontjában meghatározott feladatainak körében a (2) bekezdés szerinti feladatokat a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KGH NKft.) útján, illetve annak közreműködésével látja el a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A KGH NKft. közreműködik Magyarország gazdasági kapcsolatainak a közép-európai térségben – különösen Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Lengyelország, Csehország és Magyarország területén – történő fejlesztésében, ennek keretében a KGH NKft.

1. kiválaszt, felkészít és működtet közép-európai partnerirodákat,

2. kiválaszt, felkészít és működtet Magyarország területén működő belföldi irodahálózatot,

3. felkutatja az exportlehetőségeket a közép-európai partnerirodák bevonásával,

4. kiközvetíti az üzleti partnereket,

5. segíti a magyar cégek külpiacra jutását proaktív kiajánlások formájában,

6. a magyar vállalkozások számára kiállításokat, vásárokat szervez,

7. felkutatja az exportlehetőségeket, üzleti partnereket közvetít és üzletember-találkozókat szervez a magyar vállalkozások számára,

8. felméri a vállalati igényeket, célirányosan felkutatja és látogatja az illetékességi területen működő és ágazati szereplőket,

9. felkutatja a hazai és határon túli exportképes árualapot,

10. segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését,

11. együttműködik Magyarország külképviseleteivel, kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel,

12. együttműködik a külgazdasági attasékkal az exportfejlesztési tevékenységek megvalósítása során,

13. közreműködik a kis és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában,

14. külkereskedelem-technikai, értékesítési, valamint a különféle uniós és állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben külpiaci információkat (országspecifikus üzleti és gazdasági információk) gyűjt és továbbít a kis- és középvállalkozók számára export- és tőkekihelyezési kapacitásaik optimalizációja céljából,

15. tanácsadást nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi és adózási kérdésekben képzések keretében,

16. tanácsadást és segítséget nyújt a magyar vállalkozások külföldi cégalapításához, tájékoztatást ad a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, valamint a befektetési és privatizációs lehetőségekről,

17. külföldi tenderfigyelést folytat, tájékoztatást ad magyar vállalkozások számára az adott célország tendereiről,

18. megszervezi a magas szintű delegációkhoz kapcsolódó B2B találkozókat, üzleti fórumokat belföldön és külföldön,

19. együttműködik és közvetlen kapcsolatot tart helyi vállalkozásokkal, hazai és határon túli gazdaságfejlesztő szervezetekkel, a területen működő külgazdasági diplomatákkal, az államigazgatás egyéb szerveivel és érdekképviseletekkel,

20. a miniszter által meghatározott fókuszágazatokban és fókuszrégiókban szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét a külföldi vásárokon, kiállításokon,

21. kezeli az ügyfélkapcsolatokat, ellátja az ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel összefüggő feladatokat, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitábilitását,

22. fejleszti, fenntartja és folyamatosan frissíti a közép-európai potenciális partnerszervezeteket tartalmazó adatbázist, különös figyelemmel a határon túli gazdaságfejlesztési programokban való felhasználás igényeire,

23. közreműködik a határon túli gazdaságfejlesztési programok lebonyolításában és ellenőrzésében,

24. a miniszter iránymutatásának megfelelően részt vesz a külgazdasági attasék ismereteinek bővítésében, kiküldetésüket megelőzően felkészítésükben, továbbá

25. végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.

26.8 külgazdasági támogatási programok lebonyolítását szakmai támogató szervként segíti.

2/A. §9 (1) A 2. § (2) bekezdés 23. pontjában meghatározott feladatok körében, az egyes, a minisztérium által évente meghatározott szakmastratégia keretében megjelölt programok tekintetében a KGH NKft. lebonyolító szervként jár el.

(2) A lebonyolító szerv – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítettek szerint – az alábbi feladatokat látja el:

a) közreműködik a programok végrehajtása keretében elkészítendő pályázati konstrukciók, minőségbiztosítási követelmények, megfelelő biztosítéki rendszer megalapozásában, kialakításában, a potenciális pályázói kör felmérésében, lefolytatja a szükséges egyeztetéseket, kialakítja a lebonyolítás módszertanát;

b) a minisztérium szakmai felügyelete mellett kiírja a programok megvalósítása érdekében meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokat, értékeli, kezeli a felhívásra beérkező pályázatokat, előkészíti és a minisztérium felé beterjeszti a szakmai javaslatait is tartalmazó döntési listát;

c) a támogatási döntésről kiértesíti a pályázókat;

d) a támogató szakmai felügyelete mellett elkészíti és megköti a támogatási szerződéseket a támogatások végső kedvezményezettjeivel;

e) érkezteti és kezeli a támogatások kifizetésével kapcsolatban a támogatások végső kedvezményezettjeitől beérkező lehívásokat, ellátja a támogatásokkal összefüggő kifizetési feladatokat;

f) ellátja a szerződések biztosítékával kapcsolatban felmerülő feladatokat;

g) ellátja a szerződésekkel és a támogatáskezelési eljárás egyéb eljárási elemeivel összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási feladatokat, ide értve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 56/B–56/C. §-ok rendelkezései által a Kincstári Monitoring Rendszer felé történő adatszolgáltatással kapcsolatban meghatározott feladatokat;

h) nyomon követi a projektek megvalósítását, ellenőrzi a projektek pénzügyi és szakmai teljesítését, ennek keretében gondoskodik a támogatásokkal összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatok ellátásáról;

i) gondoskodik a támogatásokkal összefüggő követeléskezelési feladatok ellátásáról;

j) biztosítja a pályázati konstrukciók lebonyolítását lehetővé tevő információs és informatikai rendszer kialakítását és működtetését;

k) biztosítja a jogszabályoknak megfelelő adatkezelési és nyilvántartási rendszer kialakítását és működtetését;

l) gondoskodik a szerződések lezárásáról, valamint ellátja a támogatásokhoz kapcsolódó követelésállomány nyilvántartásával összefüggő és követeléskezelési feladatokat;

m) ellátja a minisztérium által számára meghatározott egyéb feladatokat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátása során a KGH Nkft. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 140. § o) pontja szerinti közfeladat ellátásában működik közre, az ennek keretében nyújtott támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke szerinti állami támogatásnak.

(4) A minisztérium az Áht. VI. Fejezetében, valamint az Ávr. VI. Fejezetében a fejezetet irányító szerv részére előírt, az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott további feladatokat döntése szerint a KGH Nkft.-vel kölcsönösen együttműködve vagy saját hatáskörben látja el.

(5) Az Ávr. 65/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodás tartalmazza

a) az (1) bekezdésben foglaltak alapján évente meghatározott programok kijelölését,

b) a (2) bekezdésben szereplő feladatok végrehajtásából fakadó jogosultságok és kötelezettségek részletszabályait, valamint

c) a (4) bekezdésben foglalt együttműködés keretébe tartozó feladatok ellátására vonatkozó szabályokat.

(6) A támogatások lebonyolító szerv általi kifizetése, továbbá a támogatáskezeléssel kapcsolatos egyéb feladatok forrásának a lebonyolító szerv részére történő rendelkezésre állása érdekében a minisztérium gondoskodik a Magyar Államkincstárnál vezetett kincstári számláján elkülönített alszámla megnyitásáról és fenntartásáról, továbbá a lebonyolító szerv részére az alszámla feletti rendelkezési jogosultság biztosításáról.

2/B. §10 Az e rendelet szerinti támogatáskezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásához, a határon túli magyarság támogatásához szükséges forrást a központi költségvetésben kell tervezni.

3. § A miniszter az 1. § (1) bekezdésében és a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására jellegüktől függően a HEPA NZrt.-vel és a KGH NKft.-vel közszolgáltatási vagy támogatási szerződést köt.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 6. § a HEPA NZrt. jogutódlással történő létrejötte cégbírósági bejegyzésének napján lép hatályba.11

(3) Az 1. § és a 6. § hatálybalépésének naptári napját a miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett határozatával állapítja meg.12

5. §13

6. §14

1

Az 1. § a 4. § (2) bekezdése alapján a HEPA NZrt. jogutódlással történő létrejötte cégbírósági bejegyzésének napján lép hatályba. Az 1/2018. (XI. 15.) KKM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2018. november 7.

2

Az 1. § (2) bekezdés 28. pontja a 319/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés 35. pontját a 433/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (2) bekezdése 36. pontját az 535/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

Az 1. § (2) bekezdés 37. pontját a 639/2021. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, a 665/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

7

Az 1/B. §-t a 42/2019. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 2. § (2) bekezdés 26. pontját a 433/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

11

Az 1/2018. (XI. 15.) KKM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2018. november 7.

13

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6. § a 4. § (2) bekezdése alapján a HEPA NZrt. jogutódlással történő létrejötte cégbírósági bejegyzésének napján lép hatályba. Az 1/2018. (XI. 15.) KKM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2018. november 7. A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére