• Tartalom
Oldalmenü

1633/2018. (XI. 30.) Korm. határozat

a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól1

2018.12.01.

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat (a továbbiakban: Rendezvénysorozat) megrendezésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolására Kovács Zoltánt 2018. december 1. napjától két év időtartamra kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva

a) összehangolja a Rendezvénysorozat megvalósításában őt segítő Szervezőbizottság, illetve a közreműködő szervezetek, személyek és munkacsoportok feladatait, nyomon követi a feladatok teljesítését, valamint rendszeresen tájékoztatja az érintetteket;

b) ellátja a Rendezvénysorozatot érintő fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinációját;

c) felelős a Rendezvénysorozat megvalósításában feladattal rendelkező állami szervekkel, gazdasági társaságokkal, az állami erdőgazdaságokkal, illetve társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért;

d) összehangolja a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanácsnak a Rendezvénysorozat megvalósításával kapcsolatos tevékenységét és a különböző nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást;

e) előkészíti a Rendezvénysorozat költségvetési tervét, és gondoskodik a rendelkezésre álló források zökkenőmentes felhasználásáról;

f) javaslatot tesz a Kormány számára a fejlesztések kormányzati szándéknak megfelelő megvalósításához, befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok vonatkozásában;

g) koordinálja a Rendezvénysorozat lebonyolításának végrehajtására létrehozott gazdálkodó szervezet (projektcég) tevékenységét.

3. A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatai ellátása során együttműködik az agrárminiszterrel, az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, a miniszterelnök kabinetfőnökével, a feladatkörükben érintett miniszterekkel, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztossal.

4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

5. A kormánybiztost az 1. pont szerinti tevékenységének ellátásában az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő tízfős titkárság segíti.

6. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök általános helyettese irányítja.

7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

8. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy haladéktalanul intézkedjen a kormánybiztos feladat- és hatásköre gyakorlásával összefüggő jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek a 3. pontban foglaltak érvényesüléséhez szükséges módosításáról.

9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A határozatot az 1849/2020. (XI. 25.) Korm. határozat 11. pontja hatályon kívül helyezte 2020. november 26. napjával.