• Tartalom

165/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet

165/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.09.21.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 6b. és 6c. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő 6d. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„6b. értékelési terv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés a) pontja, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) pontja, vagy az Európai Bizottság támogatási intézkedést jóváhagyó állami támogatási tárgyú határozata alapján, az Európai Bizottság által közzétett vonatkozó módszertannak megfelelően elkészített dokumentum,
6c. halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott állami támogatás,
6d. halászati és akvakultúra-termékek: az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek,”

2. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza]

e) az egyedi támogatás vagy a támogatási program
ea) tervezett átlagos éves költségvetését és
eb) teljes költségvetését.”

3. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet III. Fejezete a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. Az értékelési tervvel kapcsolatos eljárás
16/A. § (1) Az 1. melléklet 15.1–15.4., 15.7. (a 15.7.9. pont szerinti támogatási kategória kivételével), 15.9., 17.1.4., 17.5.1., 17.5.2., 17.5.4., 17.5.9., 17.5.10. és 17.6.1. pontjában, valamint – a 702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti támogatás nyújtása esetén – a 17.5.3. pontjában meghatározott támogatási kategóriák alkalmazása esetén, ha
a) a 7. § (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a 7. § (2a) bekezdés szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy
c) a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve a támogatási programnak ezen támogatási kategóriái alapján odaítélt támogatás éves átlaga meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
a támogatást nyújtó köteles értékelési tervet készíteni, és azt megküldeni a miniszternek.
(2) A miniszter a véglegesített értékelési tervet a SANI rendszeren keresztül hivatalos bejelentés útján haladéktalanul továbbítja az Európai Bizottságnak.
16/B. § (1) Ha az Európai Bizottság a 16/A. § (2) bekezdése alapján megküldött értékelési tervet
a) – a 16/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben – az új támogatási program hatálybalépésétől számított,
b) – a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben – az értékelési tervnek az Európai Bizottság részére történt hivatalos bejelentéstől számított,
c)16/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben – az átlagos éves odaítélt támogatás összegének a 150 millió eurós határérték meghaladásának időpontjától számított
hat hónapon belül nem hagyja jóvá, az értékelési terv alapjául szolgáló támogatási programból történő támogatás-odaítélést a támogatást nyújtó köteles az Európai Bizottság határozatának meghozataláig felfüggeszteni.
(2) A támogatást nyújtó abban az esetben is köteles az értékelési tervet megküldeni a miniszternek, ha az értékelési terv készítésének kötelezettségét az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata írja elő.”

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 25a. és 25b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„25a. értékelési terv: az Atr. 2. § 6b. pontja szerinti dokumentum,
25b. értékelésiterv-köteles támogatási kategóriák: a 11–24., a 30–40., a 42., a 48/A., az 55., az 56., az 58., a 63. és a 65. alcím szerinti támogatási kategóriák, valamint az 57. alcím szerinti támogatási kategória esetén a 103/H. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti költségekre irányuló támogatás,”

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 82a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„82a. SANI rendszer: az Atr. 2. § 14. pontja szerinti rendszer,”

(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 72. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„72. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért – a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,”

5. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) Ha a SANI rendszerben egy támogatási programként rögzített támogatási programon belüli értékelésiterv-köteles támogatási kategóriákra vonatkozó összes támogatás éves átlaga a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a támogatást nyújtó értékelési tervet készít, és azt az Atr. 16/A. § (1) bekezdésének megfelelően megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.
(2) Ha az Európai Bizottság a részére hivatalos bejelentés útján megküldött értékelési tervet az átlagos éves odaítélt támogatás összegének a 150 millió eurós határérték meghaladása időpontjától számított hat hónapon belül nem hagyja jóvá, az értékelési terv alapjául szolgáló, a SANI rendszerben egy támogatási programként rögzített támogatási programból történő támogatás-odaítélést a támogatást nyújtó köteles az Európai Bizottság határozatának meghozataláig felfüggeszteni.”

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet, valamint

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére