• Tartalom

1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges intézkedésekről

2019.11.08.

A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében

1. egyetért azzal, hogy a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna – legalább 8000 fő befogadóképességre történő – bővítése és a hozzá kapcsolódó munkacsarnok kialakítása (a továbbiakban: Beruházás) állami beruházás keretében valósuljon meg;

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) legyen és a szakmai szempontok és a városi érdekek érvényesülése érdekében az NSK kössön együttműködési megállapodást a Magyar Kézilabda Szövetséggel, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat);

3.1 a Beruházáshoz szükséges Veszprém külterület 0213/85/A és 0213/85 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Veszprém külterület 0213/85/A helyrajzi számú ingatlan rendeltetésszerű üzemeléséhez szükséges ingóságok per-, teher- és igénymentes állami tulajdonba kerülésének érdekében, továbbá a Beruházás előkészítéséhez, engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez legfeljebb 4 331 518 833 forint központi költségvetési forrást biztosít a 2018. évben az 5. és 10. pontban meghatározott megbontás szerint;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 80. Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása címen belül új, 12. Veszprém megyei jogú város sport célú fejlesztésének támogatása alcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Beruházás megvalósításához szükséges, 3. pont szerinti ingatlanok és ingóságok per-, teher- és igénymentes tulajdoni helyzetének megvalósítása érdekében 3 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 80. Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása cím, 12. Veszprém megyei jogú város sport célú fejlesztésének támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a belügyminisztert, hogy az 5. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó egyedi támogatást nyújtson az Önkormányzat részére, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 6. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

8.2 felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az NSK és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével – tegye meg a szükséges intézkedéseket a 3. pontban szereplő ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának – az Önkormányzat által az állam részére ingyenesen történő átadására irányuló felajánlása esetén – az erről szóló megállapodás megkötése útján történő megszerzése, valamint a Beruházáshoz szükséges további ingatlanok – legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított értéken történő – per-, teher- és igénymentes állami tulajdonba kerülése érdekében, majd gondoskodjon az ingatlanok NSK részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Beruházás megvalósításáról szóló döntést követő hat hónapon belül

9.3 felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházáshoz szükséges ingatlanok Magyar Állam tulajdonába kerülése és az ahhoz szükséges forrás biztosítása érdekében – az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével – készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Beruházás megvalósításáról szóló döntést követő hat hónapon belül

10.4 egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítéséhez, az engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez legfeljebb 731 518 833 forint központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra az NSK részére a 2018. évben a 11. pont szerint;

11. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Beruházás előkészítéséhez, az engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez összesen 731 518 833 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

12.5

13. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az NSK útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Beruházás előkészítése, az engedélyes és kiviteli terveinek – a Magyar Kézilabda Szövetség közreműködésével történő – elkészítése érdekében, továbbá a kiviteli tervek rendelkezésre állását követően mutassa be a Beruházás forrásszükségletét a Kormány részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a kiviteli tervek elkészülését követően azonnal

14. egyetért azzal, hogy a Beruházással összefüggésben az NSK mentesüljön a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt tilalom alól;

15.6

1. melléklet az 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Állam-
háztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358951

 

 

 

78

 

 

 

 

 

Modern Városok Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 331 518 833

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

377140

 

 

12

 

 

 

 

 

Veszprém megyei jogú város sport célú fejlesztésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 600 000 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298224

 

3

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

192 761 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

538 757 833

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Állam-
háztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Állam-
háztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358951

 

 

 

78

 

 

 

 

 

Modern Városok Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 331 518 833

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298224

 

3

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731 518 833

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezetet irányító szerv

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

4 331 518 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 331 518 833

Pénzügyminisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 3. pont az 1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

2

A 8. pont az 1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

3

A 9. pont az 1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozat 6. pontjával megállapított szöveg.

4

A 10. pont az 1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozat 7. pontjával megállapított szöveg.

5

A 12. pontot az 1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozat 8. pontja visszavonta.

6

A 15. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére