• Tartalom

1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről

2019.06.26.

A Kormány

Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggésben,

a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján,

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések megvalósításának támogatása keretében,

a következő határozatot hozza:


A Kormány

1. a főváros közúthálózatának rendszerszintű fejlesztése érdekében egyetért

1.1. a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. pont 1.9. alpontja szerinti, a Galvani utca–Illatos út vonalában megépítendő új, kötöttpályás közlekedéssel együtt, 2×3 forgalmi sáv szélességű Duna-híd (a továbbiakban: Új Duna-híd), valamint a Fehérvári út és az Üllői út–Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítésével;

1.2. a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: Repülőtér) közúti elérhetőségének javítása érdekében a Repülőtérre vezető út fejlesztésével, azzal, hogy

a) a fejlesztés révén kellő kapacitású, csekély zavarérzékenységű közlekedési folyosónak szükséges létrejönnie a Repülőtér és az Üllői út–Határ úti csomópont között,

b) a fejlesztés nem növelheti Budapest belvárosának közúti terhelését, illetve az agglomerációból és a külső kerületekből beáramló forgalmat,

c) a fejlesztésnek meg kell teremtenie a Repülőtérre vezető út és – az 1.1. alpont szerinti tervezési feladathoz igazodva – az Új Duna-híd közlekedési hálózata közötti közvetlen kapcsolódást,

d) a fejlesztésnek javítania kell az érintett városrészek közötti keresztirányú közúti és gyalogos kapcsolatokat,

e) a Repülőtérre vezető út kialakítása révén – nagyvároshoz méltó környezetalakítási minőséget képviselve – ösztönöznie kell az érintett városrészek fejlődését és az út menti területek funkcionális átalakulását;

1.3. a főváros városszerkezetéből és közlekedési rendszeréből hiányzó, úgynevezett Körvasút menti körút első, Bécsi út–M3 autópálya bevezető közötti szakasza, valamint ezen belül a Budapest főváros településszerkezeti tervében a Pók utca és a Váci út között megépítendő új dunai átkelő (Aquincumi híd) előkészítésének megkezdésével;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pont 1.1. alpontja szerinti Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúrája, valamint az 1. pont 1.2. alpontja szerinti Repülőtérre vezető út teljes körű megtervezése és megvalósítása állami fejlesztésként, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) irányításával, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) mint építtető útján, Budapest Főváros Önkormányzatának bevonásával, a műszakilag lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósuljon meg;

3. a 2. pontban meghatározott feladat teljesülése érdekében egyetért azzal, hogy az Új Duna-híd fő mederhídja tárgyában lefolytatott nemzetközi tervpályázat győztesével a létesítéshez szükséges valamennyi engedély megszerzésére, valamint a megvalósítására vonatkozó építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tartalmú és részletezettségű tervek elkészítésére kiterjedő tervezési szerződés, a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) mint a nemzetközi tervpályázat kiírója által megkötésre kerüljön, és hogy a KKBK Nonprofit Zrt. a megkötött tervezési szerződést átruházza – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 139. § (3) bekezdése szerinti jogutódként – a NIF Zrt. részére;

4. a 2. pontban meghatározott feladat teljesülése érdekében egyetért azzal, hogy az Új Duna-híd Fehérvári út és Üllői út–Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúrája tekintetében a NIF Zrt. gondoskodjon az építési engedélyek megszerzéséről, valamint a kiviteli tervek és a tenderdokumentáció elkészítéséről;

5.1 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a kormánybiztost, hogy a 2. pont szerinti feladatok keretében, valamint az 1. pont 1.2. alpontja szerinti elvekkel összhangban

5.1. gondoskodjanak részletes megvalósíthatósági tanulmány készítéséről a Repülőtérre vezető út fejlesztésének felülvizsgálatával, az Üllői út–Határ út csomóponttól Budapest közigazgatási határáig terjedően az útvonal funkciói, hálózati szerepe, belső szakaszának ideális nyomvonala, forgalomtechnikai adottságai, valamint a kapcsolódó területfejlesztési és közlekedésfejlesztési elképzelések figyelembevételével;

5.2. gondoskodjanak – az 5.1. alpont szerinti feladathoz igazodva – az Új Duna-híd közlekedési hálózata folytatásaként az Üllői út–Határ út csomópont–Kőér utca–Gyömrői út–Repülőtérre vezető út fejlesztése építési engedélyeinek megszerzéséről, kiviteli terveinek és tenderdokumentációjának elkészítéséről, azzal, hogy az útvonal a Kőér utcánál a 100a vasútvonalat és Budapest közigazgatási határánál az Üllői úttal külön szintű csomópontot alkosson, a Gyömrői úti elválástól kifelé biztosított legyen a 2×3 forgalmi sáv, valamint a Felsőcsatári út, a Csévéző és az Igló utcák 2×2 sávos külön szintű keresztezése;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2022. június 30.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a kormánybiztost és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3., 4. és 5. pont szerinti tervezési feladatok teljesülését követően a NIF Zrt. a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárást folytasson le, majd az eljárás során megismert, a kivitelezésre vonatkozó árajánlatok alapján – a 14. pont 14.2. alpontjában foglaltakon túl – nyújtsanak be előterjesztést a Kormány részére a kivitelezés, a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok és költségek, valamint az üzemeltetésre vonatkozó koncepció bemutatása céljából;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges feltételek teljesülését követően azonnal

7.2 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és felkéri Budapest főpolgármesterét, hogy az 1. pont 1.3. alpontja szerinti előkészítési feladat I. ütemeként gondoskodjanak részletes megvalósíthatósági tanulmány készítéséről az útvonal funkcióját, hálózati szerepét, forgalomtechnikai adottságait, valamint a kapcsolódó területfejlesztési és közlekedésfejlesztési elképzeléseket figyelembe véve, és annak eredményét mutassák be a Kormány részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, Budapest főpolgármesterének felkérésével

Határidő: 2021. május 31.

8. egyetért azzal, hogy a 7. pont szerinti feladatot Budapest Főváros Önkormányzata valósítsa meg;

9.3 a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet]

9.1.4 2. § (2) bekezdés m), n) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira az 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott, Fehérvári út és az Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedésiinfrastruktúra-beruházás, valamint a 2. § (2) bekezdés l), m) és n) pontja szerinti előkészítési fázisaira az 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott, Új Duna-híd beruházás tekintetében együtt összesen 3 053 000 000 forint,

9.2. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti előkészítési fázisra az 5. pont 5.1. alpontjában meghatározott beruházás tekintetében 75 000 000 forint,

9.3. 2. § (2) bekezdés j), m), n) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira az 5. pont 5.2. alpontjában meghatározott beruházás tekintetében 1 137 000 000 forint,

9.4. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti előkészítési fázisra a 7. pontban meghatározott beruházás tekintetében 240 000 000 forint,

– a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – mindösszesen 4 520 768 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy az előkészítési fázisokat 9.1. alpont tekintetében legkésőbb 2022. december 31., a 9.2. és a 9.3. alpont tekintetében legkésőbb 2022. június 30., a 9.4. alpont tekintetében legkésőbb 2021. május 31. napjáig kell megvalósítani;

10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a 9. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 4 520 768 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcím, 2. Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése jogcímcsoport javára, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszatérítési kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. január 1-jét követően legkésőbb 2019. január 31-ig

Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 14. pont 14.1. alpontjában meghatározott jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

11.5 felhívja a pénzügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a 3., 4. és 5. pont szerinti tervezési feladatok tekintetében – a 9. pontban biztosított forráson felül, a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak összegével együtt – összesen 5 484 128 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Célelőirányzatok alcím, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése jogcímen, a következő ütemezéssel:

11.1. a 2019. évben 136 476 000 forint,

11.2. a 2020. évben 3 992 927 000 forint,

11.3. a 2021. évben 1 354 725 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 11.1. alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

a 11.2. és a 11.3. alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

12. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az 1. pont 1.1. alpontjában foglalt feladat finanszírozása érdekében a 2019–2021. költségvetési évekre összesen legfeljebb 7 667 000 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon;

13. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Célelőirányzatok alcím, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése jogcím kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2019–2021. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

13.1. a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 6 690 800 000 forint,

13.2. a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 979 000 000 forint,

13.3. a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 350 000 000 forint;

14.6 felhívja a kormánybiztost, hogy

14.1. készítsen jelentést a Kormány számára a 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 9. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről,

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2023. január 30.

14.2. az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az előkészítés folytatásának kérdéséről;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2023. január 30.

15. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljárva, a kormánybiztossal együttműködésben, a 3., 4., 5. és 7. pont szerinti tervezési feladatok megvalósítása érdekében, a 9. és a 11. pontban biztosított források terhére gondoskodjanak

15.1. támogatási szerződés megkötéséről a 2019–2021. évekre 9 730 000 000 forint összegben a KKBK Nonprofit Zrt. és a NIF Zrt. részére,

15.2. támogatói okirat kibocsátásáról a 2019. évre 240 000 000 forint összegben Budapest Főváros Önkormányzata részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: a támogatási szerződésnek a támogatás felhasználása és utólagos elszámolása feltételeinek, valamint a feladat műszaki tartalmának és ütemezésének rögzítésével való megkötése esetében a 11. pont 11.1. alpontja teljesülését követően azonnal

16.7

1. melléklet az 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozathoz


8K35083_0

XI. Miniszterelnökség

XV. Pénzügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368573

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 520 768 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359151

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 520 768 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359151

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

4 520 768 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

2019. január 31.

 

4 520 768 000

 

 

 

 

 

 

 

 

4 520 768 000

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Az 5. pont az 1389/2019. (VI. 29.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 7. pont az 1389/2019. (VI. 29.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 9. pont az 1389/2019. (VI. 29.) Korm. határozat 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 9. pont 9.1. alpontja az 1389/2019. (VI. 29.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 11. pont az 1389/2019. (VI. 29.) Korm. határozat 2. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 14. pont az 1389/2019. (VI. 29.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 16. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére