• Tartalom

1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a települési önkormányzat támogatásáról, egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról és intézmény átadás-átvételhez kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2018.12.17.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 83. Zagyvarékas Község Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása címmel történő kiegészítését;

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Zagyva-híd felújításának támogatása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 65 910 244 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 83. Zagyvarékas Község Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére az ott meghatározott célra, Zagyvarékas Község Önkormányzata részére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó egyedi támogatást nyújtson a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzat számára;

5. elrendeli a Kvtv. 19. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet, IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére a Kvtv. 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 1 805 000 forint egyszeri átcsoportosítását, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Határidő: azonnal

6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet

a) 13. Helyi érdekű települési fejlesztések I. cím, 41. Gödöllő Város fejlesztési feladatainak támogatása alcím terhére – Gödöllő Város Önkormányzata uszoda közúti kapcsolatainak fejlesztése érdekében – 50 000 000 forint,

b) 14. Helyi érdekű települési fejlesztések II. cím, 21. Sajókeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása alcím terhére – Sajókeresztúr Község Önkormányzata 26141. jelű bekötőút 0+008 km és a 0+660 km szelvények közötti szakaszának felújítása érdekében – 38 848 000 forint

egyszeri átcsoportosítását, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 34. Gödöllői uszoda beruházás jogcímcsoport javára 50 000 000 forint összegben, valamint a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. jogcímcsoport, Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára 38 848 000 forint összegben, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

7. egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint az emberi erőforrások minisztere a 6. pont szerint átcsoportosított összeg terhére intézkedjen az érintett fejlesztések megvalósítása érdekében;

8. úgy dönt, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

a) 2. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 45. sorában a „Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd utasforgalmi, kereskedelmi és vendéglátó kiszolgáló egységekkel projekt megvalósítása” szövegrésztől eltérően „pesterzsébeti önkormányzati beruházások, felújítások” szöveg,

b) 3. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 41. sorában a „belterületi kerékpárút építése, óvoda felújítása” szövegrésztől eltérően „belterületi kerékpárút építése, önkormányzati épület fejlesztése” szöveg,

c) 5. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 55. sorában a „tornaszoba kialakítása” szövegrésztől eltérően „vízelvezetés és útfelújítás” szöveg

kerül;

9. úgy dönt, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában az „infrastrukturális fejlesztések megvalósítása érdekében” szövegrésztől eltérően az „infrastrukturális fejlesztések részben államháztartáson kívüli szervezet részére támogatásnyújtással történő megvalósítása érdekében” szöveg kerül;

10. úgy dönt, hogy a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a) 2. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának

aa) 20. sorában a „bölcsőde kialakítása” szövegrésztől eltérően az „útfelújítás” szöveg,

ab) 34. sorában a „piac kialakítása” szövegrésztől eltérően az „utak korszerűsítése” szöveg,

b) 3. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 41. sorában a „csapadékvíz-elvezetés” szövegrésztől eltérően az „útfelújítás” szöveg,

c) 4. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 3. sorában az „út- és járdafelújítás, parkolóépítés” szövegrésztől eltérően az „út- és járdafelújítás” szöveg

kerül.

1. melléklet az 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. évi C. tv. 19. § (1) bek. a) pont

 

 

1

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368673

 

 

4

 

 

 

 

 

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 805 000

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-65 910 244

 

 

 

377139

 

83

 

 

 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

65 910 244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Helyi érdekű települési fejlesztések I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370940

 

 

41

 

 

 

 

 

Gödöllő Város fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Helyi érdekű települési fejlesztések II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371562

 

 

21

 

 

 

 

 

Sajókeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-38 848 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358584

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Közúthálózat felújítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

38 848 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227942

 

5

 

 

 

 

 

Egyetemek, főiskolák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 805 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348439

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Gödöllői uszoda beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358584

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Közúthálózat felújítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 848 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227942

 

5

 

 

 

 

 

Egyetemek, főiskolák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 805 000

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348439

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Gödöllői uszoda beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

156 563 244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 563 244

Pénzügyminisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére