• Tartalom

17/2018. (IX. 17.) ITM rendelet

17/2018. (IX. 17.) ITM rendelet

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról1

2018.10.02.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pedagógiai tartalom tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosítása

1. § (1) Hatályát veszti az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet (a továbbiakban: R1.) Melléklet „Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke” alcím 19., 23., 25., 26., 40. és 54. pontja.

(2) Hatályát veszti az R1. Melléklet

a) „19. TETŐFEDŐ mestervizsga szakmai követelmények”,

b) „23. MAGASÉPÍTŐ mesterszint és vizsgakövetelmények”,

c) „25. PAPÍRGYÁRTÓ mesterszint és vizsgakövetelmények”,

d) „26. PAPÍRFELDOLGOZÓ mesterszint és vizsgakövetelmények”,

e) „40. ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények” és

f) „54. KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények”

alcíme.

2. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosítása

2. § A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 3. §-sal egészül ki:

3. § Az 1. és 2. mellékletnek az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról szóló 17/2018. (IX. 17.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. melléklet 9. és 12. pontja, valamint a Módr.-rel megállapított 2. melléklet 45., 46., 48., 49., 51. és 53. pontja szerinti képzések esetében a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a képzés megkezdésekor hatályos mestervizsga követelmények szerint kell befejezni.”

3. § (1) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2018. (IX. 17.) ITM rendelethez

1.    Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 46–54. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

 

1.

Sorszám

Szakképesítés megnevezése)

 

 

 

 

46.

45.

Kádár, bognár

 

47.

46.

Magasépítő

 

48.

47.

Műanyag-feldolgozó

 

49.

48.

Olvasztár és öntő

 

50.

49.

Papírgyártó és -feldolgozó

 

51.

50.

Szárazépítő

 

52.

51.

Tetőfedő

 

53.

52.

Tisztítás-technológiai mester

 

54.

53.

Vadászpuska műves

2. melléklet a 17/2018. (IX. 17.) ITM rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet „9. KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
9. KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakma), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek:

 

A

B

1.1.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1.2.

megnevezése

azonosító száma

1.3.

Kézápoló és műkörömépítő

32 815 01

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítést (szakmát), szakképzettséget is.
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges:

 

A

B

2.1.

A szakmai gyakorlat

2.2.

szakiránya

időtartama (év)

2.3.

Kézápoló és műkörömépítő

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Kézápoló és műkörömépítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Kézápoló és műkörömépítő mester munkaterületének leírása
A szolgáltatás megszervezéséhez és folyamatos működtetéséhez kapcsolódó gazdálkodási munkát és munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat végez.
Szolgáltatással kapcsolatos előkészítési feladatot végez.
A kézápolás és műkörömépítés folyamatait végzi.
Speciális kézápolási és műkörömépítő feladatokat végez.
Befejező és speciális befejező műveleteket végez.
2. A Kézápoló és műkörömépítő mester tevékenysége
2.1. Vállalkozás kialakításával és működtetésével kapcsolatos tevékenységeket végez, melynek során gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő humánerőforrás biztosításáról, a szükséges adminisztráció elvégzéséről, a munka-, tűz- és balesetvédelmi, környezetvédelmi szabályok betartásáról és betartatásáról.
2.2. A szolgáltatás előkészítési feladatait végzi, tisztít, fertőtlenít, sterilizál, karbantart, a veszélyes anyagokat és a hulladékokat kezeli, gondoskodik az anyag- és eszközbeszerzésről.
2.3. A kézápolás és műkörömépítés folyamatait végzi.
Előkészíti a szolgáltatást.
Diagnosztizál, konzultál, kezelési tervet készít, dokumentál.
Tisztít, fertőtlenít.
Hagyományos, klasszikus manikűrt végez.
Francia manikűrt végez.
Japán manikűrt végez.
Bőrápolást végez.
Díszítést végez.
Sablontechnikával épít műkörmöt.
Tippes technikával épít műkörmöt.
Megerősítő technikával épít műkörmöt.
Levegőre kötő porcelán anyaggal épít műkörmöt.
Zselé anyaggal épít műkörmöt.
UV porcelán anyaggal épít műkörmöt.
2.4. Speciális műkörömépítési feladatokat végez.
Francia típusú, hajlított, szögletes formájú műkörmöt épít.
Körömágy-meghosszabbítással épít műkörmöt.
Stiletto típusú vagy egyéb, a természetes formájú meghosszabbítástól eltérő modern körömformát épít.
Töltési műveletet végez.
Általánostól eltérő, deformált növésű körömre épít műkörmöt.
Díszített építést végez.
Háromdimenziós díszítést készít.
Egyéb díszítéseket végez.
2.5. Befejező műveleteket végez.
Tisztítási, fertőtlenítési, sterilizálási műveleteket végez.
Bőrápolási feladatokat végez.
Eszközök tisztítását, karbantartását végzi.
Hulladékot kezel.
3. A Kézápoló és műkörömépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

3.1.

A Kézápoló és műkörömépítő mester képesítéssel rokon képesítés(ek) megnevezése

3.2.

Lábápoló mester

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1.

A Kézápoló és műkörömépítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

megnevezése

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

015-09

Szépségszalon működtetése

6.

069-09

Kézápoló és műkörömépítő mester feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1    Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepét a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer megvalósításának ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékeinek, értékválságának és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya-tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás készsége.
A szakmai megújulás folyamatos készsége.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintőképesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni a következő feladatokat:
Ellátja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Marketingismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud, és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketingismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő-szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredmény kimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszumkészség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő- és rendszerezőképesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
015-09 Szépségszalon működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját.
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét.
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat.
Elkészíti az üzleti tervet.
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit.
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan.
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket.
Marketing és PR tevékenységet folytat.
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket.
Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket.
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát.
Előkészíti a védőeszközöket és felszereléseket.
Előkészíti a napi dokumentációt.
Leltárt készít.
Feltölti a készleteket.
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületet.
Karbantartja az eszközöket, gépeket.
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja.
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján.
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról.
Elkülönítetten gyűjti a hulladékot.
Ismeri a kozmetikai termékekről, a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzésről szóló jogszabályokban foglaltakat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Vállalkozási formák.
Piackutatás alapjai.
A pénzügy alapjai.
A számvitel alapjai.
Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai.
Tevékenységi kör tárgyi feltételei.
Biztonságos munkavégzés feltételei.
Villamosság-biztonságtechnika alapjai.
Balesetvédelem.
Tűzvédelem.
Közegészségügy.
Veszélyes hulladék kezelése.
A kommunikáció alapjai.
A pszichológiai kultúra.
Az etika alapjai.
Szolgáltatásetika.
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok.
Fogyasztóvédelmi szabályok.
szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat.
Olvasott szöveg megértése.
Fogalmazás írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Elemi számolási készség.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Döntésképesség.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Kapcsolatfenntartó készség.
Határozottság.
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása.
Információgyűjtés.
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
069-09 Kézápoló és műkörömépítő mester feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fogadja a vendéget, és konzultál a kívánt szolgáltatásról empatikus, segítőkész viselkedéssel.
Előkészíti a vizsgálandó felületet.
Diagnosztizál kikérdezéssel, tapintással, megfigyeléssel.
Meggyőződik arról, hogy nincs a szolgáltatást kizáró körülmény.
A diagnosztizálás és a konzultálás eredményének megfelelően megtervezi a szolgáltatást.
Előkészíti a kezelést a tervezett munkafolyamat szerint.
Tisztítja a kezelendő felületet.
Elvégzi a fertőtlenítési műveleteket a feladatnak megfelelő fertőtlenítővel.
Elvégzi a hagyományos, klasszikus manikűrt.
Elvégzi a francia manikűrt annak speciális eszközeivel és anyagaival.
Elvégzi a japán manikűrt annak speciális eszközeivel és anyagaival.
Paraffinos ápolást végez kézen, annak speciális eszközeivel és anyagaival.
SPA-kezelést végez kézen.
Masszírozást végez kézen.
Elvégzi a természetes köröm díszítését kézen.
Természetes alapanyaggal bőrdíszítést végez kézen.
Előkészíti a természetes köröm felületét műkörömépítéshez.
Műkörömdíszítést végez.
Tippes technikával épít műkörmöt.
Sablontechnikával épít műkörmöt.
Megerősítő technikával épít műkörmöt.
Levegőre kötő porcelán anyaggal épít műkörmöt.
UV-zselével épít műkörmöt.
UV-porcelánnal épít műkörmöt.
Speciális műkörömépítési feladatokat végez.
Francia típusú, hajlított, szögletes formájú műkörmöt épít.
Körömágy-meghosszabbítással épít műkörmöt.
Stiletto típusú vagy egyéb a természetes formájú meghosszabbítástól eltérő, modern körömformát épít.
Díszített építést végez.
Háromdimenziós díszítést készít.
Egyéb díszítéseket végez.
A töltési műveletnek megfelelően előkészíti a lenőtt körmöt.
Az anyagcsoportnak megfelelően elvégzi a töltést.
Általánostól eltérő, deformált növésű körömre épít műkörmöt.
Formálási műveletet végez.
Elvégzi a befejező műveleteket.
Eltávolítja a műkörmöt.
Ellátja az esetleges sérüléseket.
Otthoni ápolásra ad tanácsot.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kommunikációs alapismeretek.
Szolgáltatásetika.
Test felépítésének általános jellemzése.
Sejtek, alapszövetek általános jellemzői.
Keringés szervrendszere.
Mozgásszervrendszer általános jellemzése.
Csontok, ízületek, izmok általános jellemzése.
Felső végtag általános jellemzése.
Kéz anatómiája: kéz csontjai, ízületei, izmai.
Kéz ortopédiai elváltozásai és okai.
Bőr felépítése és élettana.
Bőr funkciói.
Köröm felépítése és élettana.
Bőr elemi elváltozásai.
Bőr betegségei.
Köröm elváltozása.
Deformált növésű körmök.
Köröm betegségei.
Ortopédiai elváltozások okozta bőrtünetek.
Műköröm-alapanyagok.
Egyéb segédanyagok.
Díszítéshez használt anyagok és díszítőelemek.
Hatóanyagok és vivőszereik szerepe és alkalmazásának lehetőségei.
Kézápolást kizáró és befolyásoló tényezők.
Kézápolás előkészítő műveletei.
Kézápolás folyamata, lépései.
Manikűr fajtái.
Manikűrfajták technológiái.
Bőrápolási módok, technológiái.
Masszázs típusai, kizáró körülményei.
Masszázs hatásai.
Kéz- és körömdíszítési módok.
Műkörömépítést kizáró és befolyásoló körülmények.
Műkörömépítés alapismeretei.
Műkörömépítés szakaszai.
Műkörömépítés technikái.
Tippes technikával történő építés.
Sablontechnikával történő építés.
Megerősítő technika alkalmazási módjai, technológiái.
Műkörömanyag típusonkénti építéseinek általános tudnivalói.
Levegőre kötő porcelánok építési technológiái.
UV-zselés építés technológiája.
UV-porcelán építési technológiája.
Átlagostól eltérő, deformált növésű körmök építési lehetőségei.
Töltési, karbantartási és javítási műveletek.
Műkörömdíszítési módjai.
Műköröm eltávolítási módjai.
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Kézápoló eszközök használata.
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése.
Idegen nyelvű beszédkészség.
Telefonálás idegen nyelven.
Műkörömépítő eszközök és gépek használata.
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat.
Stabil kéztartás.
Önállóság.
Szervezőkészség.
Kézügyesség.
Pontosság.
Szakkifejezések használata.
Precizitás.
Társas kompetenciák:
Határozottság.
Fogalmazókészség.
Tömör fogalmazás készsége.
Nyelvhelyesség.
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása.
Körültekintés, elővigyázatosság.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Tervezési képesség.
Információgyűjtés.
Lényegfelismerés.
Ismeretek helyénvaló alkalmazása.
Gyakorlatias feladatelemzés.
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. A kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei” című alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati vizsga során a mesterjelöltnek hat részfeladatból álló, magas fokú szakmai tudást igénylő kézápolási, műkörömépítési és -töltési vizsgafeladatot kell teljesítenie.
A gyakorlati vizsgafeladatokat a mestervizsga bizottság elnöke jelöli ki a gyakorlati vizsgát megelőzően legalább 30 nappal korábban a központi feladatbankban tárolt, előre összeállított komplex gyakorlati feladatok közül.
A) Vizsgafeladat megnevezése: Kézápolás
Vizsgafeladat ismertetése: Teljes kézápolási feladat elvégzése hagyományos, klasszikus, vagy korszerű, francia manikűr technológia alkalmazásával.
Vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt.
B) Vizsgafeladat megnevezése: Műkörömépítés
A gyakorlati vizsga során a mesterjelöltnek a vizsgaelnök által a feladatbankból kiválasztott, négy típusfeladatból álló, magas fokú szakmai tudást igénylő, komplex műkörömépítési feladatsort kell elvégeznie. A vizsgafeladatot úgy kell kialakítani, hogy a műkörömfeladatok végzése során legalább egy darab köröm az általánostól eltérő, erősen deformált növésű legyen.
1. Sablontechnikával levegőre kötő porcelán anyaggal történő építés (100 perc)
2. Sablontechnikával, zselé anyaggal történő építés (100 perc), amelyek közül csak az egyiket kell körömágy-hosszabbítással megvalósítani.
3. Tippes technikával történő építés, UV porcelán borítással vagy zselés megerősítő technika alkalmazásával (100 perc)
4. Alkalmi műköröm építése esküvőre vagy estélyre, a mindenkori divatirányzatnak megfelelően (120 perc)
Vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat típusfeladatainak értékelése:
Az 1. feladat 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
A 2. feladat 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
A 3. feladat 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
A 4. feladat 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
C) Vizsgafeladat megnevezése: Töltés
Négy hete lenőtt köröm töltését kell elvégezni a hozott modell körmén lévő anyagnak megfelelően, a feladatbankban leírt módon.
Vizsgafeladat időtartama: 100 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
Vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
Vizsgafeladat ismertetése:
Az anyagbeszerzés, eszközgazdálkodás, dokumentációs ismeretek, munka-, egészség- és környezetvédelmi, gazdálkodási és szakmai feladatok, valamint szolgáltatás-előkészítési feladatok témákban.
Vizsgafeladat időtartama: 40 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71%-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kézápoló és műkörömépítő mester feladatai. Komplex szóbeli feladat.
Vizsgafeladat ismertetése:
A szolgáltatást megalapozó anatómiai, élettani, anyagfelhasználási, technológiai, szépségszalon-működtetési ismeretek.
Időtartama: 45 perc, amelyből a felkészülési idő 25 perc, a válaszadási idő 20 perc
A vizsgarész feladatainak értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, ebből felkészülési idő: 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketingismeretek.
Adó-TB-pénzügyi- számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, ebből felkészülési idő: 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70%    Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárás keretében felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1.

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Kézápoló és műkörömépítő mester

2.

Fehér munkaruha

X

3.

Körömvágó és bőrvágó olló manikűrhöz, műkörömhöz

X

4.

Bőrfeltoló, bőrfelkaparó manikűrhöz, műkörömhöz

X

5.

Gyémántporos fémreszelő

X

6.

Áztatótál manikűrhöz

X

7.

Textília manikűrhöz, műkörömhöz

X

8.

A vizsgafeladatokban fellelhető valamennyi műkörömépítési, töltési, díszítési, ápolási módhoz szükséges eszköz és anyag

X

9.

Csiszológép műkörömhöz

X

2. Az R2. 2. melléklet „12. LÁBÁPOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
12. LÁBÁPOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Lábápoló mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A lábápoló mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A lábápoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek:

 

A

B

1.1.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1.2.

megnevezése

azonosító száma

1.3.

Lábápoló

32 815 02

1.4.

Speciális lábápoló

53 815 01

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. A lábápoló mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges:

 

A

B

2.1.

A szakmai gyakorlat

2.2.

szakiránya

időtartama (év)

2.3.

Lábápoló

5

2.4.

Speciális lábápoló

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A lábápoló mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A lábápoló mester munkaterületének leírása
1.1. A szolgáltatás megszervezéséhez és folyamatos működtetéséhez kapcsolódó gazdálkodási munkát és környezetvédelmi feladatokat végez.
Vállalkozás kialakításával és működtetésével kapcsolatos tevékenységeket végez.
1.2. A szolgáltatás előkészítési feladatait végzi, tisztít, fertőtlenít, sterilizál, karbantart, veszélyes anyagokat és a hulladékokat kezeli.
1.3. Lábápolás folyamatait végzi.
Előkészíti a szolgáltatást.
Diagnosztizál, konzultál, kezelési tervet készít.
Tisztít, fertőtlenít, sterilizál.
Kézi pedikűrt végez.
Gépi pedikűrt végez.
Kombinált pedikűrt végez.
Előkészíti a diagnosztizálásnak, a technológiának, a felhasználandó anyagoknak megfelelően a tervezett szolgáltatást.
Elvégzi a kezelés folyamatát a biztonsági szabályoknak megfelelően.
Elvégzi a szolgáltatás befejező műveleteit, tisztít, sterilizál, karbantart, dokumentál, hulladékot kezel.
1.4. Egyéb köröm- és bőrelváltozások kezelését végzi lábon.
Tyúkszemet, benőtt körömsarkot távolít el.
Felrostozódott, megvastagodott körmöt kezel, sarokrepedéseket kezel, kivéve a speciális lábápolás körébe tartozó eseteket.
Befejező és speciális befejező műveleteket végez.
Tisztítási, fertőtlenítési műveleteket végez.
Bőrápolási feladatokat végez.
Eszközök tisztítását, karbantartását végzi.
Hulladékot kezel.
1.5. Befejező és speciális befejező műveleteket végez.
Sterilizál.
Körömszabályozást, korrekciót végez.
Tehermentesítőket alkalmaz.
Sebfedést, elsősegélyt, utókezeléseket végez.
Lábmasszázst végez.
Lábtornát mutat be és tanít meg.
Lábápolást végez.
Díszítést végez.
2. A lábápoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

2.1.

A lábápoló mesterképesítéssel rokon képesítés(ek) megnevezése

2.2.

Kézápoló és műkörömépítő mester

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1.

A Lábápoló megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

megnevezése

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

015-09

Szépségszalon működtetése

6.

070-09

Lábápoló mester feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma-megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
Ellátja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR- és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro-és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő- szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő és rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
015-09 Szépségszalon működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját.
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét.
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat.
Elkészíti az üzleti tervet.
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit.
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan.
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket.
Marketing és PR-tevékenységet folytat.
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket.
Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket.
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát.
Előkészíti a védőeszközöket, -felszerelést.
Előkészíti a napi dokumentációt.
Leltárt készít.
Feltölti a készleteket.
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületet.
Karbantartja az eszközöket, gépeket.
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja.
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján.
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról.
Elkülönítetten gyűjti a hulladékot.
Ismeri a kozmetikai termékekről, a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzésről szóló jogszabályokban foglaltakat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Vállalkozási formák.
Piackutatás alapjai.
Pénzügy alapjai.
Számvitel alapjai.
Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai.
Tevékenységi kör tárgyi feltételei.
Biztonságos munkavégzés feltételei.
Villamosság-biztonságtechnika alapjai.
Balesetvédelem.
Tűzvédelem.
Közegészségügy.
Veszélyes hulladék kezelése.
Kommunikáció alapjai.
Pszichológiai kultúra.
Etika alapjai.
Szolgáltatásetika.
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok.
Fogyasztóvédelmi szabályok.
szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat.
Olvasott szöveg megértése.
Fogalmazás írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás. írásban.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Elemi számolási készség.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Döntésképesség.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Kapcsolatfenntartó készség.
Határozottság.
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása.
Információgyűjtés.
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
070-09 Lábápoló mester feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fogadja a vendéget és konzultál a kívánt szolgáltatásról empatikus, segítőkész viselkedéssel.
Előkészíti a vizsgálandó felületet.
Diagnosztizál kikérdezéssel, tapintással, megfigyeléssel.
Meggyőződik arról, hogy nincs a szolgáltatást kizáró körülmény.
A diagnosztizálás és a konzultálás eredményének megfelelően megtervezi a szolgáltatást.
Előkészíti a kezelést a tervezett munkafolyamat szerint.
Tisztítja a kezelendő felületet.
Elvégzi a fertőtlenítési műveleteket a feladatnak megfelelő fertőtlenítővel.
A lábnak és a kézi lábápolásnak megfelelően megtervezi a munkafolyamatot, a sorrendet, az alkalmazott anyagokat.
Kiválasztja a szakszerű, speciális kézi eszközöket.
A biztonsági szabályoknak megfelelően elvégzi a kézi lábápolás folyamatát.
A lábnak és a gépi lábápolásnak megfelelően megtervezi a munkafolyamatot, a sorrendet, az alkalmazott anyagokat.
Kiválasztja a szakszerű, speciális gépi eszközöket, frézereket.
A biztonsági szabályoknak megfelelően elvégzi a gépi lábápolás folyamatát.
A lábnak és a kombinált lábápolásnak megfelelően megtervezi a munkafolyamatot, a sorrendet, az alkalmazott anyagokat.
Kiválasztja a szakszerű, speciális kézi és gépi eszközöket.
A biztonsági szabályoknak megfelelően elvégzi a kombinált lábápolás folyamatát.
Eltávolítja a tyúkszemet.
Eltávolítja a körömsarok-benövést a biztonsági fogás alkalmazásával.
A kezelés során használt eszközöket sterilizálja.
Szabályozza a körömsarok növését a tanult technikák alkalmazásával.
B/S-spangéval történő kezeléshez speciális módon előkészíti a körömlemezt.
Szakszerűen felhelyezi a körömszabályozót.
Elvégzi a speciális befejező műveleteket.
Tehermentesítőket alkalmaz.
Kiválasztja a problémának megfelelő tehermentesítőt.
Szakszerűen felhelyezi a tehermentesítőt.
Felvilágosítást ad a tehermentesítő előnyéről, viselési tényezőiről, anyagi vonzatáról.
Paraffinos ápolást végez lábon, annak speciális eszközeivel és anyagaival.
SPA-kezelést végez lábon.
Masszírozást végez lábon.
Elvégzi a természetes köröm díszítését lábon.
Természetes anyagú bőrdíszítést végez lábon.
Körömkorrekciót végez műköröm anyaggal, lábon.
A problémának megfelelően megtervezi a folyamatot.
Előkészíti a korrekciós építést a feladat szerint.
Elvégzi az építést pedizselével vagy más, a problémának megfelelő anyaggal.
Tanácsot ad a láb házi ápolására és más szolgáltatást is ajánl.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Szolgáltatási alapismeretek.
Kommunikációs alapismeretek.
Szolgáltatásetika.
Test felépítésének általános jellemzése.
Sejtek, alapszövetek általános jellemzői.
Keringés szervrendszere.
Mozgás szervrendszer általános jellemzése.
Csontok, ízületek, izmok általános jellemzése.
Alsó végtag általános jellemzése.
Láb anatómiája: lábcsontjai, ízületei, izmai.
Láb boltozatos szerkezete.
Láb ortopédiai elváltozásai és okai.
Láb egyéb betegségei.
Bőr felépítése és élettana.
Bőr funkciói.
Köröm felépítése és élettana.
Bőrelemi elváltozásai.
Köröm elváltozásai.
Deformált növésű körmök.
Bőr betegségei.
Köröm betegségei.
Ortopédiai elváltozások okozta bőrtünetek.
Bőrápolási módok, technológiái.
Lábápolást kizáró és befolyásoló tényezők.
Lábápolás biztonsági szabályai.
Bőrtípusok meghatározása a lábápolás szempontjából.
Lábápolás ajánlott menete, a lépéssorrend szempontjai.
Lábápolási módszerek.
Gépi lábápolás technológiája.
Kombinált lábápolás technológiája.
Különböző bőrkérgesedések kezelése.
Körömsarok-benövés kezelése.
Tehermentesítők és használatuk.
Lábápoló eszközök karbantartása.
Lábra építhető műköröm alapismeretei és technológiái.
Műköröm díszítési módjai.
Műköröm-eltávolítás módjai.
Sterilizálási alapismeretek.
Műköröm alapanyagok.
Egyéb segédanyagok.
Díszítéshez használt anyagok és díszítő elemek.
Hatóanyagok és vivőszereik szerepe és alkalmazásának lehetőségei.
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szövegmegértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése.
Idegen nyelvű beszédkészség.
Telefonálás idegen nyelven.
Lábápoló kéziszerszámok használata.
Műkörömépítő eszközök és gépek használata.
Lábápoló eszközök és gépek használata.
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat.
Stabil kéztartás.
Önállóság.
Tapintás.
Szervezőkészség.
Állóképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Kézügyesség.
Külső megjelenés.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Pontosság.
Társas kompetenciák:
Határozottság.
Konfliktuskerülő készség.
Udvariasság.
Tolerancia.
Irányítási készség.
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása.
Körültekintés, elővigyázatosság.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Tervezési képesség.
Információgyűjtés.
Lényegfelismerés.
Ismeretek helyén való alkalmazása.
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. A lábápoló mestervizsgára jelentkezés feltételei” alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
Vizsgatevékenység ismertetése:
A gyakorlati vizsga során a mesterjelöltnek négy részfeladatból álló, magas fokú szakmai tudást igénylő lábápolási vizsgafeladatokat kell teljesítenie.
A vizsgafeladat megnevezése:
A) Kézi lábápolás
Vizsgafeladat ismertetése:
A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, legalább három speciális probléma megoldásával, indokolással, kéziszerszámokkal, a szükséges korrekció és tehermentesítő alkalmazásával.
Vizsgafeladat időtartama:90 perc
Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
B) Gépi lábápolás
Vizsgafeladat ismertetése:
A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, legalább három speciális probléma megoldásával, indoklással, gépi pedikűr elvégzéséve1, a szükséges korrekció és tehermentesítő alkalmazásával.
Vizsgafeladat időtartama: 90 perc
Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
C) Kombinált lábápolás
Vizsgafeladat ismertetése:
A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, legalább három speciális probléma megoldásával, indokolással, kombinált pedikűr elvégzésével, a szükséges korrekció és tehermentesítő alkalmazásával.
Vizsgafeladat időtartama: 90 perc
Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
D) Kombinált lábápolás díszítéssel
Vizsgafeladat ismertetése:
A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, speciális probléma megoldásával, indokolással, kombinált pedikűr elvégzésével, a szükséges korrekció alkalmazásával, estélyre, esküvőre alkalmas díszítéssel.
Vizsgafeladat időtartama: 90 perc
Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
Vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
Vizsgafeladat ismertetése:
Az anyagbeszerzés, eszközgazdálkodás, dokumentációs ismeretek munka-, egészség-, és környezetvédelmi, gazdálkodási és szakmai feladatok, valamint szolgáltatás-előkészítési feladatok témákban.
Vizsgafeladat időtartam: 40 perc
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
Vizsgatevékenység megnevezése: Komplex szóbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a következő témaköröket tartalmazza:
A) A szolgáltatást megalapozó anatómiai, élettani, anyag felhasználási, technológiai, valamint szépségszalon működtetési ismeretek
Vizsgafeladat időtartama: 45 perc, amelyből felkészülési idő 25 perc, a válaszadási idő 20 perc
Vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő: 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő: 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárás keretében felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1.


A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Lábápoló mester

2.

Körömkaparó

X

3.

Véső

X

4.

Szemző

X

5.

Kör alakú lencse, ovális lencse

X

6.

Tyúkszemkés, kis tyúkszemkés

X

7.

Talpkés, sarokkés

X

8.

Reszelő

X

9.

Körömvágó és bőrvágó olló

X

10.

Körömcsípő

X

11.

Fenőkő

X

12.

Fenőszíj, fenő filc

X

13.

Textília

X

14.

Bőrfeltoló, bőrfelkaparó

X

15.

Gyémántporos fémreszelő

X

16.

Áztatótál

X

17.

Textília

X

18.

A vizsgafeladatokban fellelhető, valamennyi műkörömépítési, díszítési, ápolási módhoz szükséges eszköz és anyag

X

19.

Professzionális pedikűrgép

X

A vizsgatevékenységek sorrendje: gyakorlati, majd írásbeli, végül a szóbeli. Az írásbeli és a szóbeli egy napra tehető.
3. Az R2. 2. melléklete a következő 45–53. alcímekkel egészül ki:
45. KÁDÁR, BOGNÁR MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Kádár, bognár mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Kádár, bognár mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Kádár, bognár mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

1.1.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1.2.

megnevezése

azonosító száma

1.3.

Kádár, bognár

32 543 02

1.4.

Faipari technikus

54 543 01

1.5.

Faipari mérnök BSc/MSc

 

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. A Kádár, bognár mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

2.1.

A szakmai gyakorlat

2.2.

szakiránya

időtartama (év)

2.3.

Kádár, bognár

5

2.4.

Faipari technikus

5

2.5.

Faipari mérnök BSc/MSc

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Kádár, bognár mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Kádár, bognár mester munkaterületének leírása
Előkészíti az üzleti tervet.
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betart.
Gyártási folyamatokat szervez és végez.
Fedett vagy fedél nélküli kádat, tároló edényt, illetve alkatrészt készít.
Kocsi alkatrészeket készít.
Egyedi faipari termékeket tervez és készít.
Összeállítja a termékek alkatrészeit gyártási dokumentációit.
Terméket megrendelőnek átad.Rajzi és szöveges műszaki dokumentációkat készít és értelmez.
Egyszerűbb célszerszámokat, készülékeket megtervez, kivitelez.
Szerszámokat a működtető gépekre felszerel, beállít, kipróbál.
Vállalkozói műszaki adminisztrációt végez.
Minőségbiztosítási feladatokat lát el.
Szervezi és irányítja a munkatevékenységet.
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók és tanulók tevékenységét.
Munkáját megfelelő költségszemlélettel végzi.
2. A Kádár, bognár mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

2.1.

A Kádár, bognár mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2.2.

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1.

A Kádár, bognár megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

megnevezése

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

190-14

Megmunkáló gépek kezelése karbantartása, biztonságos munkavégzés

6.

191-14

Gyártási és műszaki dokumentációk, árkalkuláció készítése

7.

192-14

Bognáripari mesterfeladatok

8.

193-14

Kádáripari mesterfeladatok

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma-megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR- és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
A telefonálás protokolljának ismerete.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő és rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
190-14 Megmunkáló gépek kezelése karbantartása, biztonságos munkavégzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja a munkavédelmi előírásokat.
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat.
Betartja a tűzvédelmi előírásokat.
Betartja a környezetvédelmi előírásokat.
Gépeket berendezéseket beállít.
Gépek, berendezések karbantartását tervezi.
Gépeken szerszámokat cserél, beállít.
Gyártmányokon méréseket végez.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Munkabiztonsági szabályok, jogszabályok.
Munkavégzési szabályok.
Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei.
Elsősegélynyújtás.
Tűzvédelem.
Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai.
Érintésvédelmi szabályok, előírások.
Környezetvédelem.
Faipari hulladék kezelésének előírásai.
Faipari termékek készítésének általános követelményei.
A faipari munkavégzés feltételei.
Géptani alapfogalmak.
Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai.
Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása.
Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai.
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használatának módja.
szakmai készségek:
Számítógép-használat.
Számolási készség.
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Rajz olvasása, értelmezése.
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség.
Precizitás.
Pontosság.
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság.
Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
191-14 Gyártási és műszaki dokumentációk, árkalkuláció készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyártási dokumentációkat készít.
Műszaki és termékleírásokat készít.
Árajánlatot készít és ad.
Utólagos kalkulációt végez.
Alapvető számításokat végez.
Számlát állít ki.
Anyagfelhasználást kalkulál.
Gépek, berendezések gyártási idejét számolja.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Áfa szabályozások.
Matematikai térfogatszámítások.
Költségszámítások.
Üzemi eredményszámítások.
Garancia és termék szavatossági szabványok törvények.
Gazdasági ismeretek.
Növény egészségügyi szabványok.
szakmai készségek:
Információforrások kezelése.
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Rajz olvasása, értelmezése.
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat.
Precizitás.
Pontosság.
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság.
Fogalmazó készség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Helyzetfelismerés.
Rendszerben való gondolkodás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
192-14 Bognáripari mesterfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkatervet készít.
Anyagokat szerez be.
Minőség-ellenőrző tevékenységet végez.
Munkafelmérést végez.
Javítási tervet készít.
Megvalósíthatósági tanulmányt készít.
Elkészíti a kocsi alváz-alkatrészeit.
Elkészíti a kerékalkatrészeket.
Elkészíti a kocsi felépítmény alkatrészeit.
Elvégzi a kerékagy perselyezését.
Elkészíti a lovas szán alkatrészeit.
Elkészíti a kerítés és kapu elemeit.
Összeállítja a kocsit.
Összeállítja a kapu és kerítéselemeket.
Összeállítja a lovas szánt.
Elvégzi a befejező műveleteket.
Fölszereli a termékre a vasalatokat.
Felméri az elvégzendő munkát.
Előkészíti a javítást.
Elkészíti a szerszámnyelet.
Elvégzi a szerszám nyelezését.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Eszköz és termék rajzok készítésének módjai.
Költségszámítási feladatok.
Faipari hulladék kezelésének előírásai.
Faipari termékek készítésének általános követelményei.
A faipari munkavégzés feltételei.
Géptani alapfogalmak.
Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai.
Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása.
Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai.
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használatának módja.
szakmai készségek:
Számolási készség.
Rajz olvasása, értelmezése.
Faipari alapgépek kezelése.
Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata.
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség.
Precizitás.
Pontosság.
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság.
Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Kreativitás ötletgazdagság.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
193-14 Kádáripari mesterfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkatervet készít.
Anyagokat szerez be.
Minőség-ellenőrző tevékenységet végez.
Munkafelmérést végez.
Javítási tervet készít.
Megvalósíthatósági tanulmányt készít.
Szalagfűrészt használ.
Dongavég és méretre vágás kialakítási feladatokat végez.
Donga felszín kialakítási feladatokat végez.
Donga oldalfelület kialakítási feladatokat végez.
Pörkölési feladatokat végez.
Összeállítást végez.
Esztergát használ.
Fém vágási és szegecselési műveleteket végez.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Szakrajzok készítésének módjai.
Költségszámítási feladatok.
Faipari hulladék kezelésének előírásai.
Faipari termékek készítésének általános követelményei.
A faipari munkavégzés feltételei.
Fém megmunkálási alapok.
Géptani alapfogalmak.
Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai.
Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása.
Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai.
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használatának módja.
szakmai készségek:
Számolási készség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Rajz olvasása, értelmezése.
Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata.
Faipari alapgépek kezelése.
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség.
Precizitás.
Pontosság.
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság.
Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A) A Mestervizsga-bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt
B) A gyártási technológiai dokumentáció mesterdolgozatból, költségvetés-készítési feladatból, számítási feladatokból és technológiai, műszaki leírásból áll, melyet a vizsgázó a vizsgaremekkel szorosan összhangban készít el. A mesterdolgozatnak minimum 10, maximum 20 gépelt oldalnak kell lennie, amelyet 12-es betűmérettel, 1,5-ös sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal, sorkizárással kell elkészíteni. Ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
A mesterdolgozat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kádár vagy bognáripari termék vagy alkatrész készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Kiadott műszaki dokumentáció alapján termék vagy alkatrész legyártása, a gyártási sorrend megtervezése.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kádár vagy bognáripari termék, gyártástechnológiai leírása költségkalkuláció készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Kiadott gyártmány rajz, valamint szöveges instrukciók alapján a technológiai sorrend meghatározása, műveletek meghatározása a minőségi és biztonsági szempontok figyelembevételével, majd egy költségkalkuláció készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Megmunkáló gépek kezelése beállítása, biztonságos munkavégzés
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a megmunkáló gépek kezelése, beállítása, a meghatározott technológiai műveleteknek megfelelően; a biztonságos munkavégzés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70%    Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárás keretében felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

C

1.

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Kádár, bognár mester

2.

 

kádár

bognár

3.

Faipari kézi kisgépek

X

X

4.

Faipari alapgépek

X

X

5.

Mérőeszközök

X

X

6.

Kádáripari célgépek

X

 

7.

Kádáripari kéziszerszámok, eszközök

X

 

8.

Anyagmozgató gépek

X

X

9.

Élezőgépek

X

X

10.

Szárítóberendezések

X

X

11.

Számítógép

X

X

12.

Bognáripari célgépek

 

X

13.

Bognáripari kéziszerszámok, eszközök

 

X

46. MAGASÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A magasépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A magasépítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A magasépítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

1.1.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1.2.

megnevezése

azonosító száma

1.3.

Magasépítő technikus

54 582 03

1.4.

Építész BSc

 

1.5.

Építész MSc osztatlan

 

1.6.

Építőmérnök BSc/MSc

 

1.7.

Építészmérnök BSc/MSc

 

1.8.

Építőmérnök BSc

 

1.9.

Építőmérnök MSc osztatlan

 

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. A magasépítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

2.1.

A szakmai gyakorlat

2.2.

szakiránya

időtartama (év)

2.3.

Magasépítő technikus

5

2.4.

Építész BSc

3

2.5.

Építész MSc osztatlan

3

2.6.

Építőmérnök BSc/ MSc

3

2.7.

Építészmérnök BSc/ MSc

3

2.8.

Építőmérnök BSc

3

2.9.

Építőmérnök MSc osztatlan

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A magasépítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A magasépítő mester munkaterületének leírása
Magasépítési vállalkozásban aktívan részt vesz.
Műszaki terveket és dokumentációkat olvas és értelmez.
Erőforrásokat osztályozza, szervezi, ezekkel gazdálkodik.
Az építés jogi, hatósági, engedélyezési, tárgyi és műszaki feltételeit biztosítja.
Az építést térben és időben organizálja.
Hagyományos és korszerű magasépítési technológiákat alkalmazza.
A közreműködők munkáját irányítja, koordinálja és ellenőrzi.
Betartja és betartatja a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.
A minőségbiztosítási és biztonságtechnikai elvárásokat, előírásokat betartja és betartatja.
Alkalmazza a munkaterületéhez kapcsolódó szabványokat.
Műszaki adminisztrációt végez és végeztet.
A szakmai ismereteit fejleszti és átadja.
A magasépítő mester munkakörében felelős műszaki vezető által végezhető tevékenységre csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, az ott rögzített feltételek teljesítése esetén jogosult.
2. A magasépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

2.1.

A magasépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2.2.

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1.

A magasépítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

megnevezése

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

194-14

Vállalkozásjogi, engedélyezési feladatok

6.

195-14

Műszaki adminisztráció a terv átvételétől a műszaki átadásig

7.

196-14

Időbeli és térbeli organizáció erőforrások bevonásával

8.

197-14

Hagyományos és korszerű építési anyagok, technológiák alkalmazása

9.

198-14

Munka-, tűz-, balesetvédelem, minőségirányítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma-megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabály-változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR- és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő és rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
194-14 Vállalkozásjogi, engedélyezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az építési piacot figyelemmel kíséri.
Vállalkozási formát választ.
Beindítja és működteti a vállalkozást.
Ellenőrzi a hatósági és más engedélyek meglétét.
Részt vesz az ajánlatkészítési fázis minden részében.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződéskötésben.
Jogosultságának megfelelő képviseletet lát el.
Munkaterület átadás-átvételét koordinálja.
Gondoskodik a felvonulási és ideiglenes létesítmények kiépítéséről.
Bejelentési és engedélykérési kötelezettségeket megteszi.
Kitűzések, felmérések rendjét előkészíti és bonyolítja.
Elkészíti a munka szakmai és kalkulációs elemzését.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Piaci ismeret.
Vállalkozás jogi alapismeret.
Engedélyezési eljárások.
Árajánlat adási és árkalkulálási ismeret.
Szerződések ismerete.
Munkaterülettel járó jogi ismeretek.
Felvonulási és ideiglenes létesítmények szükségessége.
Bejelentések, engedély kérések folyamata.
Épület és épületrész kitűzési ismerete.
Kalkulációk és elemzések készítése az eredmények alapján.
szakmai készségek:
Információforrások kezelése.
Számolási készség.
Kitűzési eszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Szervezőkészség.
Felelősségtudat.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Határozottság.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Helyzetfelismerés.
Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
195-14 Műszaki adminisztráció a terv átvételétől a műszaki átadásig
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi és átvizsgálja a tervdokumentációt.
Véleményezi a dokumentációt, kigyűjti a hibákat.
Javaslatokat tesz.
Beszerzi a hiányzó adatokat a tervezőtől, vagy felméri, feltárja ezeket.
Felveszi a jegyzőkönyvet.
Vezeti az építési és E-építési naplót.
Jelentéseket készít.
Felméréseket és felmérési naplót készít.
Belső és külső bizonylatolásokat, teljesítési igazolásokat készít.
Lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt.
Összeállítja az átadási dokumentációt.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Tervezési ismeretek.
Építési napló vezetés jogi szabályozása.
Felmérési napló ismerete.
Átadás-átvétel műszaki dokumentáció ismerete.
Rendelési dokumentáció.
Elsősegélynyújtás.
Hulladékkezelés.
Tűzveszélyes anyagok raktározása, kezelése.
szakmai készségek:
Műszaki rajzok készítése.
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése.
Információforrások kezelése.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Kézügyesség.
Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Határozottság.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
196-14 Időbeli és térbeli organizáció erőforrások bevonásával
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a létszámszükségletet.
Gyakorolja a bejelentési és alkalmazási jogokat, kötelezettségeket.
Meghatározza az anyagigényt és szerkezeti szükségleteket.
Meghatározza a gép-, eszköz- és energia igényeket, időbeli és térbeli helyét.
Alvállalkozói és beszállítói árajánlatok alapján szerződéseket köt, időbeli organizációt készít.
Pénzügyi és időbeli ütemezést készít.
Térbeli organizációt készít.
Koordinálja az anyag és gép elhelyezését térben és időben.
Szervezi és irányítja a munkavégzést és a beszállításokat.
Aktualizálja az ütemezéseket.
Kapcsolatot tart a megrendelő, vállalkozók, beszállítók között.
Ellenőrzi a teljesítéseket.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anyagismeret.
Kalkulációs ismeretek.
Ütemezési és norma ismeretek.
Technológiai ütemezések, sorrendek ismerete.
szakmai készségek:
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése.
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése.
Információforrások kezelése.
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Térlátás.
Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Udvariasság.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
197-14 Hagyományos és korszerű építési anyagok, technológiák alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Irányítja és felügyeli a bontási, feltárási munkákat.
Meghatározza a technológiát.
Elkészíti és ellenőrzi a kitűzéseket.
Irányítja a szerkezetek építési munkáit.
Irányítja a szakipari munkákat.
Koordinálja az épületgépészeti és épületvillamossági munkákat.
Kiválasztja a legmegfelelőbb építőanyagokat a technológia megadásával.
Modern eszközöket használ.
Fejleszti a munkavégzést szakmai továbbképzéseken való részvétellel.
Támogatja a pályakezdőket és a tanulókat a fejlődésükben.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Technológiák ismerete.
Építőanyag ismeret.
Szakipari és társ szakmák ismerete.
Segéd szerkezetek és eszközök ismerete.
Képzési és oktatási rend alapvető ismerete.
szakmai készségek:
Információforrások kezelése.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése.
Jelképek értelmezése.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Kézügyesség.
Térlátás.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
198-14 Munka-, tűz-, balesetvédelem, minőségirányítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja a kezdeti és ismételt oktatásokat.
Biztonságos munkahelyet teremt.
Megőrzi a biztonságos munkavégzést és betartatja a szabályokat.
Ellenőrzi, telepíti, felülvizsgálja és koordinálja a gépeket, eszközöket.
Egyéni védőeszközöket juttat, használ, felülvizsgál és pótol.
Baleset esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.
Betartatja a tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
Beszerzi a minőségi tanúsításokat.
Ellenőrzi és betartatja a minőséget.
Ellenőrzi a beépítendő anyagokat.
Irányítja a minőségbiztosítási rendszer szerinti munkavégzést.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Munkavédelmi ismeretek, oktatások dokumentálási ismerete.
Tűzvédelmi ismeretek, oktatások dokumentálási ismerete.
Biztonsági és egészségvédelmi terv ismerete.
Gépkönyvek, felülvizsgálati naplók ellenőrzése.
Minőségi tanúsítványok ismerete.
Minőségbiztosítási rendszer ismerete.
szakmai készségek:
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Információforrások kezelése.
Építőgépek kezelése.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Kézügyesség.
Térlátás.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Határozottság.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Rendszerező képesség.
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. A magasépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei” című alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épület sáv alapozás kitűzésének elkészítése, padlóvonal és alapozási mélység megadásával.
A vizsgafeladat ismertetése:
5 m x 8 m-es épület kontúrral, 50 cm széles sávalap kitűzése zsinórállvány-készítéssel.
A földszinti padló 0,00 m az alapozási mélység -0,90 m, az alapozás méréséhez szükséges alappont megadásával szintező műszer használatával készítse el a kitűzést.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mennyiségi kiírás készítése, árajánlat készítése a költségvetés készítés előírásainak megfelelően
A vizsgafeladat ismertetése:
Mennyiségi kiírás készítése fordított rétegrendű 12 m2-es tetőteraszhoz, költségvetési kiírás készítése árajánlat készítéssel a költségvetés készítés szabályainak és formájának megfelelően, 2000 Ft nettó rezsiórabér figyelembevételével. Az árajánlat külleme a szokványos árajánlat formájának feleljen meg. A normaidők szabadon megadhatóak, de közelítsenek a különböző programrendszerek megállapított normaidejéhez.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Térbeli organizáció ismerete
A vizsgafeladat ismertetése:
Az építési helyszín térbeli tervezésének alapelvei. Az építési munka ideiglenes építményei és berendezései.
Térbeli részletes organizációs elrendezési terv.
Építési területre kerülő alapvető felvonulási létesítmények elhelyezésének szempontjai.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi- számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárásban felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1.

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Magasépítő mester

2.

Számítógép

X

3.

Szoftverek

X

4.

Internetelérés

X

5.

Nyomtató, rajzok nyomtatására alkalmas nyomtató

X

6.

Irodatechnikai eszközök

X

7.

Geodéziai mérőműszerek: távmérő, teodolit, szintezőműszerek, szintező és teodolitléc, GPS

X

8.

Geodéziai kitűző eszközök: kitűzőrúd, szögprizma, mérőszalag, libella, függő és vízmérték

X

9.

Építőipari és talajmechanikai laboratóriumi eszközök, berendezések, műszerek

X

10.

Elektromos kisgépek

X

11.

Egyéni védőfelszerelés

X

12.

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

X

13.

Műszaki dokumentáció

X

14.

Kéziszerszámok

X

15.

Jogszabály gyűjtemény

X

47. MŰANYAG-FELDOLGOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A műanyag-feldolgozó mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A műanyag-feldolgozó mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A műanyag-feldolgozó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

1.1.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1.2.

megnevezése

azonosító száma

1.3.

Műanyagfeldolgozó

34 521 09

1.4.

Formacikk gyártó

34 543 03

1.5.

Műanyagfeldolgozó technikus

54 521 06

1.6.

Műanyag- és száltechnológiai mérnök

 

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. A műanyag-feldolgozó mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

2.1.

A szakmai gyakorlat

2.2.

szakiránya

időtartama (év)

2.3.

Műanyag-feldolgozó

5

2.4.

Formacikk gyártó

5

2.5.

Műanyag-feldolgozó technikus

4

2.6.

Műanyag- és száltechnológiai mérnök

4

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A műanyag-feldolgozó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A műanyag-feldolgozó mester munkaterületének leírása
A műanyag-feldolgozó mester, szakmai tudása és munkatapasztalata birtokában műanyag-feldolgozó vállalkozások eredményes és szakszerű tevékenységét végzi vagy irányítja.
Számítógépet használ, adminisztratív feladatokat lát el.
Gyártási tevékenységgel összefüggő feladatokat lát el.
Anyag előkészítést végez, végeztet.
Gyártószerszámot kezel, kezeltet, előkészít, előkészíttet.
Gyártásindítás folyamatában aktív cselekvőként részt vesz.
Műanyag-feldolgozó gépet és berendezéseket kezel, kezeltet.
Felügyeli, felügyelteti a gyártási folyamatokat.
Munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat betartja, betartatja.
Fröccsöntő gépet kezel.
Fröccsöntési technológiát állít be.
Extruder gépet, géprendszert kezel.
Extrudálási technológiát állít be.
Hőre keményedő műanyag-feldolgozó gépet kezel.
A hőre keményedő feldolgozási technológiát állít be.
Műanyaghegesztő, hőformázó gépet, gépeket kezel.
Hőformázó vagy hegesztési technológiát állít be.
Egyéb műanyagtermék-gyártó berendezéseket, eszközöket kezel.
Feldolgozás technológiákat állít be.
Felismeri a termékhibákat.
Termékek utólagos megmunkálását végzi, végezteti.
Felismeri, elhárítja és elháríttatja a feldolgozógépek és segédberendezések hibáit.
Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint.
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket.
Szervezi és irányítja a környezetvédelmet, tűzvédelmet, munkavédelmet.
Értékeli és minősíti a végzett munkát.
Munkáltató, munkavállaló jogait és kötelezettségeit betartja és betartatja.
Szakmai tudását folyamatosan fejleszti.
2. A műanyag-feldogozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

2.1.

A műanyag-feldogozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2.2.

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1.

A műanyag-feldogozó megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

megnevezése

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

199-14

Műanyag-feldolgozás technológiája, gépeinek kezelése

6.

200-14

Műanyag-feldolgozó szerszámok használata

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma-megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő és rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
199-14 Műanyag-feldolgozás technológiája, gépeinek kezelése
Szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Termékrajzot és terméket olvas, értelmez.
Számítógépet használ, adminisztratív feladatokat lát el.
Gyártástechnológiát határoz meg.
Anyagigényt számít.
Anyag előkészítést végez, végeztet.
Gyártószerszámot kezel, kezeltet, előkészít, előkészíttet.
Gyártásindítás folyamatában aktív cselekvőként részt vesz.
Műanyag-feldolgozó gépet és berendezéseket kezel, kezeltet.
Felügyeli, felügyelteti a gyártási folyamatokat.
Munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat betartja, betartatja.
Egyéb műanyagtermék-gyártó segéd-berendezéseket, eszközöket kezel.
Gyártástechnológiát állít, korrigál.
Felismeri a termékhibákat.
Termékek utólagos megmunkálását végzi, végezteti.
Felismeri és elhárítja, illetve elháríttatja a feldolgozógépek és segédberendezések hibáit.
Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint.
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket.
Szervezi és irányítja a környezetvédelmet, tűzvédelmet, munkavédelmet.
Értékeli és minősíti a végzett munkát.
Dokumentálja a gyártási folyamatot.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anyagismeret.
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása.
Feldolgozógép meghatározása, kiválasztása.
Feldolgozás technológiai ismeretek.
Munkaterület átadás-átvételének szabályai.
Munkaügyi és biztonságtechnológiai előírások.
Munka megkezdésének feltételei.
Az elvégzett munka dokumentálása, jegyzőkönyvezés.
Hulladékkezelés.
Elsősegélynyújtás.
Tűzvédelem.
szakmai készségek:
Számítógép használat.
Műszaki rajz olvasása értelmezése.
Anyag-előkészítő gépek kezelése.
Műanyag-feldolgozó gépek kezelése.
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat.
Önállóság.
Döntésképesség.
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség.
Határozottság.
Irányítási készség.
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Kritikus gondolkodás.
Lényegfelismerés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
200-14 Műanyag-feldolgozó szerszámok használata
Szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki rajz és dokumentáció felismerése.
Gyártószerszám típusát megállapítja.
Gyártószerszám működőképességéről meggyőződik.
Szerszámot, feldolgozó gépet párosít.
Szerszámot rögzít.
Szerszámot előkészít.
Szerszám segédberendezéseit csatlakoztatja.
Elektronikus, hidraulikus, pneumatikus ellenőrzést elvégzi.
Teszt üzemmódot lefuttat.
Méréssel ellenőrzi az előírt paramétereket.
Gondoskodik a munka, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásáról.
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt.
Betartja és betartatja a veszélyes és elkülönített hulladékgyűjtés szabályait.
Elkészíti a szükséges dokumentációkat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Műszaki dokumentáció ismerete.
Alapszintű elektromos, hidraulikus és pneumatikai ismeretek.
Gyártószerszám ismerete.
A gyártás perifériáinak ismerete.
Gépelemek.
Anyagismeret.
Gyártásismeret.
Érintésvédelem.
Munkavédelem.
Elsősegélynyújtás.
Tűzvédelem.
Környezetvédelem.
Veszélyes hulladékok kezelése.
szakmai készségek:
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése.
Műszaki rajz olvasása, értelmezése.
Feldolgozó gépek kezelése.
Gyártószerszámok használata.
Feldolgozást segítő segédberendezések kezelése.
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség.
Szervezőkészség.
Precizitás.
Társas kompetenciák:
Segítőkészség.
Meggyőzőkészség.
Motiváló készség.
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Következtetési képesség.
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: Megfelelő minősítésű mesterdolgozat készítése.
A mesterdolgozat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott, a III. fejezet szerinti szakmai követelménymodulok tartalmából összeállított témakörökből – a vizsgázó által szabadon választott témában – minimum 10, maximum 20 oldalas terjedelemben egy gyártástechnológia feladat kidolgozása. A mesterdolgozatot 12-es betűmérettel, 1,5-ös sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal, sorkizárással kell elkészíteni. Ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
A mesterdolgozat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Műanyag termék gyártása
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott műszaki dokumentáció alapján, biztosított feldolgozó gépcsoporton és gyártószerszámmal, valamint alapanyag-választékkal, műanyag termék sorozatgyártásának elindítása a szükséges emberi erőforrás biztosításával.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Műszaki rajzon dokumentált, vagy átadott termék alapján gyártási dokumentáció elkészítése:
Gyártástechnológia elkészítése.
Feldolgozó szerszám kiválasztása.
Feldolgozó gép meghatározása.
Anyagválasztás, anyagigény.
Hulladékkezelés.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A műanyag-feldolgozás technológiája, gépei, szerszámai
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései. A műanyag-feldolgozás technológiája, gépeinek kezelése és a műanyag-feldolgozás szerszámainak használata szakmai követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70%    Nem felelt meg, 71-100%    Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárás keretében felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1.

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Műanyag-feldolgozó mester

2.

Műanyag-feldolgozó gépek

X

3.

Műanyag-feldolgozó szerszámok

X

4.

Alapanyag

X

5.

Mérőeszközök

X

6.

Kéziszerszámok

X

7.

Számítógép

X

8.

Nyomtató

X

9.

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

X

10.

Anyagmozgató gépek, eszközök

X

11.

Szoftverek

X

48. OLVASZTÁR ÉS ÖNTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. Az olvasztár és öntő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. Az olvasztár és öntő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az olvasztár és öntő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

1.1.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1.2.

megnevezése

azonosító száma

1.3.

Olvasztár és öntő

32 521 03

1.4.

Vas- és acélfeldolgozó

32 521 06

1.5.

Járműipari fémalkatrész-gyártó

34 521 07

1.6.

Bronzműves és szoboröntő

55 211 02

1.7.

Kohászati technikus

54 521 04

1.8.

Anyagmérnök

 

1.9.

Kohómérnök

 

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. Az olvasztár és öntő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

2.1.

A szakmai gyakorlat

2.2.

szakiránya

időtartama (év)

2.3.

Olvasztár és öntő

5

2.4.

Vas- és acélfeldolgozó

5

2.5.

Járműipari fémalkatrész-gyártó

5

2.6.

Bronzműves és szoboröntő

5

2.7.

Kohászati technikus

3

2.8.

Anyagmérnök

3

2.9.

Kohómérnök

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. Az olvasztár és öntő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. Az olvasztár és öntő mester munkaterületének leírása
Az olvasztár és öntő mester kohászati és öntvénygyártó vállalkozásoknál irányítja a nyersvas érceiből történő előállítását, az acél nyersvasból és másodnyersanyagból való előállítását és folyamatos öntését, nemvasfémek másodlagos nyersanyagból való előállítását és folyamatos vagy kokillába való öntését, öntvények gyártásának előkészítését, a gyártás megszervezését, végrehajtását, ellenőrzését, a késztermék minősítését.
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók, tanulók tevékenységét.
Értékeli, minősíti és dokumentálja a végzett munkát.
Közreműködik a műszaki fejlesztési feladatok megoldásában.
Betartja és betartatja a jogszabályokat, hatósági előírásokat.
Az olvasztár és öntő mester a kohászati és öntészeti technológiák végrehajtásához gyártás-előkészítő tevékenységet végez:
Gyártási programot és gyártási dokumentációt készít.
Meghatározza, ellenőrzi és előkészíti a gyártóeszközöket.
Meghatározza és biztosítja a gyártáshoz szükséges alap- és segédanyagokat.
Meghatározza az alap- és segédanyagok előkészítését.
Nyersvasat, acélt, nemvasfém ötvözeteket, acél és nemvasfém másodnyersanyagokat. Öntvényeket készít, melynek során:
Adagot, betétet állít össze.
Felügyeli és irányítja a folyékony fém előállítását.
Gyártás közben ellenőrzi a folyékony fém összetételét, hőmérsékletét, technológiai paramétereit.
Szükség szerint kezeli a folyékony fémet.
Kezeli és ellenőrzi a kohászati technológiákat kiszolgáló gépeket, berendezéseket.
Dokumentálja a gyártás paramétereit, számítógépes adatnyilvántartást végez.
Ellenőrzi és dokumentálja a késztermékek megfelelőségét.
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi, a tűz- és környezetvédelmi előírásokat.
Betartja és betartatja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait.
2.     Az olvasztár és öntő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

2.1.

Az olvasztár és öntő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2.2.

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1.

Az olvasztár és öntő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

megnevezése

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

201-14

Kohászati és öntészeti gyártás-előkészítés, gépkezelés

6.

202-14

Olvasztár és folyamatos öntési feladatok

7.

203-14

Öntvénygyártási feladatok

8.

204-14

Termékkikészítés, -minősítés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő és rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
201-14 Kohászati és öntészeti gyártás-előkészítés, gépkezelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A gyártási dokumentációt előkészíti, tanulmányozza, értelmezi.
Anyagminőség és mennyiség szerinti gyártási programot készít.
Gondoskodik a gyártáshoz szükséges alap- és segédanyagokról.
A kohászati alap- és segédanyagokat kézzel és géppel válogatja, előkészíti.
A nem hasznosítható anyagokat előírás szerint elkülöníti.
A minőség szerint válogatott anyagot feliratozottan tárolja.
Hulladék-előkészítésnél kiválasztja a megfelelő darabolási technológiát, kézi szerszámokat, gépi berendezéseket használ.
A szennyezett hulladékot vegyszerrel mossa, centrifugálja, égeti, szárítja.
A feldolgozásra szánt hulladékot kézzel tömöríti, présgéppel bálázza, brikettálja.
Zsugorítással, pelletezéssel, granulálással az ércet előkészíti.
Kezeli és karbantartja a kohászati technológiákat kiszolgáló gépeket, berendezéseket.
A technológiai műveleti helyeket kiszolgálja.
A technológiai berendezéseket kiszolgálja.
Kohászati technológiákhoz igény szerint mérlegeléssel adagot állít össze.
Gondoskodik a gyártáshoz szükséges szerszámokról, gépekről és berendezésekről.
Ellenőrzi és előkészíti a gyártási területet.
Ellenőrzi és előkészíti az alap és segédanyagokat.
Ellenőrzi és előkészíti a szerszámokat, gépeket és a gyártóeszközöket.
Betartja és betartatja a technológiai és kezelési utasításokat.
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi, a tűz- és környezetvédelmi, és a biztonságtechnikai előírásokat.
Ellenőrzi és használja a munkavédelmi eszközöket.
Előírások szerinti gyártási dokumentációt készít.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Gyártási dokumentumok.
Kohászati anyagismeret.
Fémek és ötvözetek jellemző tulajdonságai.
A nyersvasgyártás alap- és segédanyagai.
Az acélgyártás alap- és segédanyagai.
A nemvasfém gyártás alap- és segédanyagai.
Alap- és segédanyagok előkészítése.
Anyagszükséglet, anyagmennyiség meghatározása.
Gépkönyvek, kezelési, karbantartási útmutatók.
Szerszám- és gépismeret.
Munkaterület ellenőrzés.
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások.
Tűz- és környezetvédelmi előírások.
Elsősegélynyújtási ismeretek.
szakmai készségek:
Számítógép-használat.
Információforrások kezelése.
Mérőeszközök, mérlegek használata.
Anyag-előkészítő, anyagmozgató gépek kezelése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Megbízhatóság.
Terhelhetőség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Határozottság.
Kapcsolatteremtő készség.
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség.
Tervezés.
Körültekintés, elővigyázatosság.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
202-14 Olvasztár és folyamatos öntési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a technológiai berendezéseket, biztonsági ellenőrzéseket végez.
Betétet és ötvözőanyag mennyiséget számol.
Technológiai előírás szerint alap- és segédanyagokat adagol.
Folyékony fémet állít elő az előírt technológiai paraméterek betartásával.
Beállítja a fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét.
Fémtisztítást végez.
Salakot képez, kezel, lehúz.
Csapol, hőmérsékletet becsül, illetve mér, próbákat vesz és elemzésre küld.
Beállítja a folyamatos öntőberendezés technológiai paramétereit.
Az öntőszerelvényeket és az öntőgépet előkészíti.
Kezeli a szükséges technológiai és kiszolgáló berendezéseket.
Ellenőrzi a szerszámok, védőfelszerelések állapotát.
Dokumentálja a gyártás paramétereit, számítógépes adatnyilvántartást végez.
Kapcsolatot tart munkatársaival, kezeli a gyártási folyamatban fellépő rendkívüli helyzeteket.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Írásos és elektronikus gyártási dokumentációk.
Szabványok.
Gépkönyvek, kezelési, karbantartási útmutatók.
Kohászati anyagismeret.
Fémtani ismeretek, ipari vas- és fémötvözetek, tulajdonságaik.
Műszaki paraméterek mérése.
Tűzálló anyagok fajtái és felhasználási területük.
A nyersvasgyártás alapanyagai, segédanyagai, előkészítő műveletei.
A nyersvasgyártás kiszolgáló berendezései.
A nyersvasgyártás technológiája, a kohóirányítás főbb jellemzői.
Az acélgyártási hulladék-előkészítés műveletei, berendezései.
Az acélgyártás elve, folyamatai.
Az LD konverter működése, a konverteres acélgyártás technológiája.
Az elektroacél-gyártás technológiája.
Folyamatos öntés, az öntött acél kristályosodása, szerkezete.
Egyéb olvasztó eljárások, mint indukciós olvasztás, átolvasztó eljárások, kupolókemencés olvasztás ismerete.
szakmai készségek:
Számítógép-használat.
Műszaki rajzok olvasása és értelmezése.
Információforrások kezelése.
Mérő és ellenőrző eszközök használata.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Megbízhatóság.
Terhelhetőség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Határozottság.
Kapcsolatteremtő készség.
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség.
Tervezés.
Körültekintés, elővigyázatosság.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
203-14 Öntvénygyártási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az öntőmintákat, magszekrényeket előkészíti.
Az alap- és segédanyagokat, előre gyártott eszközöket előkészíti.
A kokillákat és nyomásos öntőszerszámokat előkészíti.
A technológiai berendezéseket, mérőeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket előkészíti.
A személyi védőfelszereléseket előkészíti.
Meleg vagy hideg magszekrényes, illetve Croning-eljárással magokat és formákat készít.
Kézzel vagy géppel beformázza az öntőmintát, kialakítja a gázelvezetést, a beömlő- és táplálórendszert.
A formából eltávolítja a mintafeleket.
Szükség szerint javítja és fekecseli a formafeleket és a magokat.
A fekecseléshez kiválasztja az öntendő anyaghoz illő fekecset.
A formát bemagozza, összerakja és lesúlyozza.
Viaszveszejtéses eljárással formát készít.
Különleges formázóanyagokkal mint olajos homok, gipszformát készít.
Különleges, egyedi öntvények, mint szobrok, dísztárgyak, alkatrészek öntéséhez magformát készít.
A tartós formákat öntésre előkészíti, vagyis előmelegíti, leválasztó és védőanyaggal a munkafelületét bevonja.
Az olvasztási betétet összeállítja, az adagolási sorrendet meghatározza.
Kezeli az olvasztóberendezéseket.
Ellenőrzi a fémhőmérsékletet és a fémminőséget.
Fémkezelő eszközökkel, berendezésekkel dolgozik.
Olvadékot kemencéből lecsapol, öntési helyre szállít.
Tartós formákat hőn-tartó kemencéből leönt.
Kokillamozgató berendezéseket kezel.
Nyomásos öntőgépet kezel.
Homokformákat leönt.
Gyártóeszközöket tisztít és tárolásra előkészít.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Formázási alap- és segédanyagok anyagismerete.
Formázási alap- és segédanyagok jellemző tulajdonságai.
A formázás, magkészítés technológiája.
A beömlő- és táplálórendszer elemeinek méretezése.
Az öntödei forma- és magkészítés kötőanyagrendszerei.
Formák és magok felületének védelme.
Formázás és magkészítés szerszámai, gépi berendezései.
A folyékony fém öntési és dermedési tulajdonságainak hatása a formázásra.
A felhajtóerő számítása.
Magok rögzítése, magtámaszok szerepe.
Minőségellenőrzési és mérési ismeretek.
Különleges formázási technológiák.
Öntészeti fémötvözetek tulajdonságai.
Öntészeti fémötvözetekkel szemben támasztott követelmények.
Betétszámítás, leégés.
Előötvözetek alkalmazása.
Olvasztóberendezések típusai, működésük, kezelésük.
Mintavétel, minőségellenőrzési és mérési előírások.
Az olvasztás környezetvédelmi vonatkozásai.
Tüzeléstani alapfogalmak.
A nyomásos és kokillaöntés technológiája.
szakmai készségek:
Számítógép-használat.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Öntödei szerszámok, gépek használata, kezelése.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata.
Szabályozó berendezések, mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Döntésképesség.
Térlátás.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Határozottság.
Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Tervezés.
Körültekintés, elővigyázatosság.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
204-14     Termékkikészítés, -minősítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A folyamatos acélöntés termékeit ellenőrzi, szállításra előkészíti.
A nemvasfémek feldolgozásának termékeit ellenőrzi, szállításra előkészíti.
A leöntött formákat bontja, a formázóanyagot és az öntvényt különválasztja.
Az öntvényt és a beömlőrendszer elemeit szétválasztja.
A formázóanyag maradványait az öntvények felületéről eltávolítja.
A sorját eltávolítja, a felületi finomságot szemcseszórással, koptatással beállítja.
Technológiai előírás szerint végkikészítést, mint hőkezelést, pácolást, festést végez.
Az öntvényeket szükség szerint javítja.
Az öntvények minőségét ellenőrzi.
Selejtanalízist készít.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Felületkikészítési, öntvénytisztítási technológiák.
Felületkikészítő, öntvénytisztító berendezések.
Felületkikészítő, öntvénytisztító berendezések töltő- vagy betétanyagai.
Vágás, köszörülés, vésés.
Öntvényjavítási módszerek.
Hőkezelési technológiák.
Hőkezelő berendezések.
A másodtermék és öntvénygyártás, kikészítés hulladékai, hasznosításuk vagy ártalmatlanításuk.
Minőségellenőrzési és mérési előírások.
A minőségellenőrzés dokumentálása.
szakmai készségek:
Számítógép-használat.
Mérő- és ellenőrző eszközök használata.
Öntvénytisztító és felületkikészítő berendezések kezelése.
Hőkezelő berendezések kezelése.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Döntésképesség.
Állóképesség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Határozottság.
Visszacsatolási készség.
Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás.
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Hibakeresés.
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. Az olvasztár és öntő mestervizsgára jelentkezés feltételei” című alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Osztott, több magszekrénnyel rendelkező mintakészlettel öntőforma előállítása, fémolvadék előállítása, leöntése
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsga elnökének előzetes jóváhagyásával rendelkezésre bocsátott mintakészlettel nyers vagy vízüveges, műgyantás formázókeverékkel formafelek készítése, vízüveges vagy műgyantás formázókeverékkel magok készítése, a formafelek és magok szükség szerinti fekecselése, a forma bemagozása, összezárása, lesúlyozása. Fémolvadék előállítása, kezelése, a forma leöntése.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Olvasztár és öntő mester szakmai ismereteinek alkalmazása. Olvasztár és öntő szakmai feladatok technológiai számításai. Alkatrészrajzból öntvényrajz készítése és technologizálása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Olvasztár és öntő feladatok technológiai megoldásainak, a gépi berendezések üzemeltetésének és a biztonságtechnikai előírásoknak az ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései az olvasztár és öntő mesterképesítés követelménymoduljaihoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárás keretében felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1.

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Olvasztár és öntő mester

2.

Kohászati kéziszerszámok

X

3.

Hőmérsékletmérő műszerek

X

4.

Gázszabályozó és -adagoló berendezések, tüzelőberendezések

X

5.

Kemencék

X

6.

Adagolórendszerek

X

7.

Nagyolvasztó

X

8.

LD-konverter

X

9.

Folyamatos öntőmű

X

10.

Technológiai berendezések kiszolgáló egységei

X

11.

Elektromos kemencék

X

12.

Öntödei olvasztóberendezések

X

13.

Homok-előkészítő berendezések

X

14.

Kézi formázás szerszámai és eszközei

X

15.

Precíziós öntés szerszámai és eszközei

X

16.

Kokilla- és nyomásos öntés szerszámai és eszközei

X

17.

Kokillamozgató berendezés

X

18.

Nyomásos öntőgép

X

19.

Emelő, mozgató és szállító berendezések

X

20.

Anyagvizsgáló eszközök és berendezések

X

21.

Technológiai, műszaki dokumentáció

X

22.

Számítógép

X

23.

Szoftverek

X

24.

Nyomtató

X

25.

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök

X

49. PAPÍRGYÁRTÓ ÉS -FELDOLGOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Papírgyártó és -feldolgozó mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Papírgyártó és -feldolgozó mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Papírgyártó és -feldolgozó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkezni a mesterjelöltnek.

 

A

B

1.1.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1.2.

megnevezése

azonosító száma

1.3.

Papírgyártó és -feldolgozó

32 543 03

1.4.

Papíripari technikus

55 524 04

1.5.

Vegyipari technikus

54 524 02

1.6.

Vegyész technikus

54 524 03

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. A Papírgyártó és -feldolgozó mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

2.1.

A szakmai gyakorlat

2.2.

szakiránya

időtartama (év)

2.3.

Papírgyártó és -feldolgozó

5

2.4.

Papíripari technikus

3

2.5.

Vegyipari technikus

4

2.6.

Vegyész technikus

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Papírgyártó és -feldolgozó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Papírgyártó és -feldolgozó mester munkaterületének leírása
Részt vesz a papíripari termékek gyártásának előkészítésében, a gyártás megszervezésében, irányításában, ellenőrzésében.
Kiszolgálja, kezeli, felügyeli a féltermékgyártó-, papírgyártó-, és a papírfeldolgozó-üzemi gépeket és berendezéseket.
Ápolja, karbantartja és karbantartatja a rábízott gépeket, berendezéseket, felel műszaki állapotukért, közreműködik a karbantartási feladatok végrehajtásában.
Minőségellenőrzési vizsgálatokat végez az alap- és segédanyagok, valamint a késztermékek körében.
Laboratóriumi gépek, berendezések kezelését, üzemeltetését végzi, valamint alapvető laboratóriumi tevékenységet folytat.
Betartja és betartatja a munkavégzésre, illetve munkaterületre vonatkozó munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat, veszélyhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó gépek, berendezések biztonságos leállításáról, a közreműködő személyek biztonságáról.
Szervezi, ellenőrzi és minősíti a hozzá beosztott munkatársak tevékenységét.
Gondoskodik a késztermékek tárolásáról, szállításáról, illetve ezek megszervezéséről.
2. A Papírgyártó és -feldolgozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

2.1.

A Papírgyártó és -feldolgozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2.2.

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1.

A Papírgyártó és -feldolgozó mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

megnevezése

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

207-14

Papírgyártó és -feldolgozó ipari technológiák alkalmazása

6.

208-14

Papíripari vizsgálatok és minőségbiztosítás

7.

209-14

Munkabiztonság és környezetvédelem

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma-megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR- és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő és rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
207-14 Papírgyártó és -feldolgozó ipari technológiák alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyag-előkészítő berendezéseket kezel.
Papírgépi és papír feldolgozógépi folyamatszabályozó számítógépet kezel.
Vágógépi méretbeállítást végez, papírtekercset vág, papírtekercs csomagolást, pántolást végez, tekercsminőséget ellenőriz.
Ívvágógépi méretbeállítást végez, ívet vág, ívminőséget ellenőriz, azonosító és termelési adatokat rögzít, íves árut csomagol, pántol, azonosítót elhelyez.
Beállítja a simítógépet, simítást végez, papírtekercseket kezel.
Előkészíti, beállítja, kezeli és felügyeli a hullámlemez gyártó gépsort, és a szükséges papírt és segédanyagot.
Előkészíti az anyagot és a segédanyagot, valamint a segédeszközöket.
Beállítja és üzemelteti a hullámlemez- és flexonyomó gépet.
Beállítja és üzemelteti a síkkimetsző-gépet, a rotációs kimetsző-gépet valamint a nyomó, a résvágó, a rotációs kimetsző- és a ragasztógépet.
Beállítja és üzemelteti a zsák-, zacskó-, tasak-, hordtáska gyártó gépet.
Beállítja és üzemelteti az egészségügyi- és kéztörlőpapír-gyártó gépet, papír zsebkendő gyártó gépet valamint a szalvétagyártó gépet.
Beállítja és üzemelteti a borítékgyártó gépet és a füzetgyártó gépet.
Beállítja és üzemelteti a kreppelő- és a színezőgépet.
Beállítja és üzemelteti a kasírozógépet, a bevonó- és az impregnáló gépeket.
Beállítja és üzemelteti a hengerdoboz-, papírcső-, papírhordó-gyártó gépet.
Rakatoló-csomagoló gépet és hullámtermék-rakatrögzítő gépet kezel.
Fát, szalmát aprít, szecskáz, tisztít.
Feltáróberendezéseket előkészít, ellenőriz és kezel.
Rostos félterméket mos, tisztít, osztályoz, fehérít.
Rostos féltermékgyártó besűrítő, víztelenítő- szárító berendezéseket kezel.
Szennylúg-regeneráló berendezéseket kezel.
Papírhulladékot tisztít, osztályoz, nemesít, báláz.
Papírhulladék anyag-előkészítő berendezéseket kezel.
Rostos féltermékeket felold, tisztít, őröl, osztályoz.
Gondoskodik a papír, hullámpapírlemez félkész és késztermékek továbbításáról.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Egynyári- és fás növények rostjainak jellemzői.
Papírhulladék jellemzői és osztályozása.
Féltermékgyártás termékei, gépei és technológiái, mosási technológiák.
Feltárás és fehérítés vegyi-anyagai tulajdonságai.
Cellulózgyártó berendezések típusai.
Papírhulladék-festéktelenítés technológiája.
Feltáró vegyszeroldatok készítési technológiái.
Szennylúg-regenerálás folyamata, vegyi-anyagai tulajdonságai.
Cellulóz-és papírgyári szennyvizek kezelése.
A papír tulajdonságaira ható segédanyagok tulajdonságai és adagolási módjai.
A gyártási folyamatra ható adalékanyagok tulajdonságai és adagolási módjai.
Rostos féltermék oldás technológiája.
Őrlés technológiája, őrlésfok mérése.
Péptisztítás, osztályozás technológiája.
A papírgép felépítése, szerkezeti egységei.
Lapképzési technológiák, korszerű lapképzési módok.
Présszakasz felépítése, víztelenítés a présszakaszon.
Szárítás technológiája és a szárítószakasz célberendezései.
A papírfeltekercselés technológiája.
A papírgépi vízrendszer tulajdonságai.
Tekercsvágó- és áttekercselő gép, valamint simítógép és működése.
Papírfeldolgozás technológiái és gépei.
Papírmázolás és -nemesítés segédanyagai, fajtái.
Hullámtermékek típusai és alappapírjaik.
Hullámtermékgyártás technológiái és gépei.
Nyomdaipari technológiák.
Papíripari anyagmozgató és szállító berendezések.
Cellulóz- és papírgyártás illetve papírfeldolgozás környezetvédelme.
szakmai készségek:
Számítógép használat.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Papírgyártás és –feldolgozás gépeinek kezelése.
Gépészeti- és karbantartási eszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Állóképesség.
Pontosság.
Felelősségtudat.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség.
Konfliktusmegoldó készség.
Irányítási készség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Figyelemmegosztás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
208-14 Papíripari vizsgálatok és minőségbiztosítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Féltermékgyártó, papírgyártó és papírfeldolgozó gyártási utasításokat értelmez és végrehajt.
Gyártásközi minőségellenőrzést végez.
Folyamatot felügyel, szükség szerint beavatkozik.
Technológiai utasítás szerint beállítja a féltermékgyártó, papírgyártó és papírfeldolgozó gépeket, berendezéseket és felügyeli a technológiai folyamatot.
Papírmintát küld a laborba, majd a papírvizsgálati minőségi bizonylat alapján korrekciókat végez, hibás termék esetén selejtez.
Gyártási azonosító adatokat rögzít és elhelyez az alap-, félkész-, és késztermékeken és gondoskodik azok megfelelő továbbításáról.
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket.
Betartja a minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer előírásait.
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét és a termékek mennyiségét és minőségét, dokumentálja a gyártási folyamatot.
Mintavételezést végez az alap-, félkész- és késztermékek minősítéséhez.
Anyagvizsgálati körülményeket meghatároz, dokumentál.
Mintákat előkészít anyag és termékvizsgálatokhoz.
Meghatározza a szükséges vizsgálatok körét.
Laboratóriumi berendezéseket beállít, kezel.
Elvégzi, elvégezteti az alapjellemzők meghatározását, mérését.
Elvégzi és elvégezteti a papírok, kartonok mechanikai vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a papírok, kartonok fizikai vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a papírok, kartonok optikai vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a rostanyagok, féltermékek, papírok és kartonok kémiai vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a hullámpapírlemezek mechanikai vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a papírfeldolgozó-ipari termékek vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Mérési eredményeket értékel, egyszerű statisztikai elemzést végez.
Vizsgálati folyamatot és eredményeket dokumentál, mérési jegyzőkönyvet készít.
Papíripari számításokat végez.
Mérési eredmények alapján javaslatot tesz a technológiai folyamatok és anyagok esetleges korrigálására.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Rostanyagok, féltermékek jellemzői és minősítése.
Papírhulladékok jellemzői és minősítése.
Cellulózgyártás egyéb anyagai tulajdonságai.
Papíripari alap és segédanyagok.
Papíripari anyagjellemzők és meghatározási módjaik, vizsgálati eredmények visszacsatolása.
Papíripari rostanyagok fizikai és kémiai jellemzői.
Papírtípusok, papíripari termékek felosztása és jellemző tulajdonságaik.
Papíripari szabványok.
Papíripari anyagvizsgálati-, online mérő- és szabályzó műszerek jellemzői.
Laboratóriumi mérőeszközök és műszerek.
Papírok, kartonok, papírlemezek alapjellemzői és meghatározási módszereik.
Papírok, kartonok, papírlemezek mechanikai tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Papírok, kartonok, papírlemezek fizikai tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Papírok, kartonok, papírlemezek optikai tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Papírok, kartonok, papírlemezek kémiai tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Hullámtermékek tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Papírfeldolgozó-ipari termékek tulajdonságai és vizsgálati módszerei.
Vizsgálatokat befolyásoló tényezők.
Mintavételezés eszközei és módszerei.
Minták tárolása, klimatizálása.
Mérési eredmények statisztikai elemzése.
Papíripari számítások.
Vizsgálati illetve mérési dokumentációk.
A papírgépi számítógépes folyamatirányító rendszer.
A papírfeldolgozó ipar segédanyagai és eszközei.
szakmai készségek:
Számítógép használat.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Mérőműszerek használata.
Laboratóriumi eszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Pontosság.
Precizitás.
Döntésképesség.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség.
Konfliktusmegoldó készség.
Visszacsatolási készség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Ismeretek helyén való alkalmazása.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
209-14 Munkabiztonság és környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik a rostos féltermékgyártás és vegyszer-regenerálás gépeinek, berendezéseinek karbantartási és a gépápolási műveleteiben.
Használja és használtatja a munkavédelmi eszközöket.
Betartja, betartatja a vegyszerek szakszerű kezelését.
Elkülönítetten gyűjti, gyűjteti a hulladékokat.
Elvégzi, elvégezteti a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtését.
Munka és környezetvédelmi utasítások alapján együttműködik a megelőző és követő technológiai műveletet végzővel.
Közreműködik a papír- és feldolgozott termékgyártó gép karbantartási és a gépápolási műveleteiben.
Napi karbantartási feladatokat lát el, elvégzi, elvégezteti a berendezések és környezetének tisztítását.
Betartja, betartatja és felügyeli a foglalkozás-egészségügy előírásokat.
Betartja, betartatja és felügyeli a munkabiztonsági előírásokat.
Betartja, betartatja és felügyeli a biztonságtechnikai, tűzvédelmi előírásokat.
Betartja, betartatja és felügyeli a környezetvédelmi előírásokat.
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában.
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszerek vagy gépek biztonságos leállításáról.
Közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában.
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését.
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról.
Bejárja a munkaterületet.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Biztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, eszközök és használatuk.
Papíripari MEBIR rendszerek.
Papíripari KIR rendszer.
Munkavédelmi, biztonságtechnikai jelek.
Tűzveszélyességi osztályok a papíriparban, tűz- és robbanásveszélyes anyagok és jelöléseik.
Karbantartási tervek és dokumentumok.
Raktározás, tárolás esetei és dokumentációi.
Anyagmozgató gépek típusai és biztonsági előírásai.
Nyomástartó berendezések műszaki-biztonsági előírásai.
Védőruházat, védőfelszerelések.
Hatósági előírások.
Technológiai, gyártási dokumentációk.
Hulladékkezelés, elkülönített hulladékgyűjtés.
Veszélyes hulladékok kezelése.
Elsősegélynyújtás.
szakmai készségek:
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Munkavédelmi, biztonságtechnikai jelek értelmezése.
Tűzvédelmi eszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
Határozottság.
Konfliktusmegoldó készség.
Visszacsatolási készség.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Rendszerekben való gondolkodás.
A környezet tisztán tartása.
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. A Papírgyártó és -feldolgozó mestervizsgára jelentkezés feltételei” című alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Technológiai és minőségellenőrzési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Gyártási utasítás alapján operátori tevékenység ellátása, gépek beállítása, kezelése, ellenőrzése. Minőségellenőrzés céljából anyagvizsgálatok elvégzése alap-, félkész- és késztermékeken, az eredmények értékelése és dokumentálása.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:     Folyamatábra készítése féltermékgyártási, papírgyártási, illetve papírfeldolgozó-ipari technológiákról. Papíripari technológiai ismeretek ismertetése, alkalmazása. Technológiai számítások elvégzése. Munkabiztonsági és környezetvédelemi fogalmak és szabályok ismertetése.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Papíripari technológiák és papíripari anyagismeret
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Papírgyártó és –feldolgozó ipari technológiák alkalmazása valamint a Papíripari vizsgálatok és minőségbiztosítás megnevezésű szakmai követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárás keretében felmentés adható a pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1.

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Papírgyártó és -feldolgozó mester

2.

Segédeszközök

X

3.

Emelőberendezések

X

4.

Anyagmozgató berendezések

X

5.

Anyagkádak

X

6.

Osztályozóberendezések

X

7.

Védőeszközök és -berendezések

X

8.

Környezetvédelmi berendezések

X

9.

Mérőeszközök, laboratóriumi műszerek

X

10.

Rakodógépek

X

11.

Gyártósorok

X

12.

Műszaki dokumentáció

X

13.

Számítógép

X

14.

Szoftverek

X

50. SZÁRAZÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Szárazépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Szárazépítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Szárazépítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

1.1.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1.2.

megnevezése

azonosító száma

1.3.

Szárazépítő

34 582 10

1.4.

Magasépítő technikus

54 582 03

1.5.

Építészmérnök

 

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. A Szárazépítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

2.1.

A szakmai gyakorlat

2.2.

szakiránya

időtartama (év)

2.3.

Szárazépítő

5

2.4.

Magasépítő technikus

3

2.5.

Építészmérnök

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Szárazépítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Szárazépítő mester munkaterületének leírása
Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogalmakat munkája során.
Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatokat.
Munkát előkészítő és befejező műveleteket végez.
Kapcsolatot tart a megrendelővel és a munkafeladat elvégzéséhez szükséges más szakmák képviselőivel.
Kitűzési munkálatokat végez.
Szerelt válaszfalat épít, építtet.
Ívelt szerkezetet készít, készíttet és borít, boríttat.
Hézagerősítést, hézagolást és tömítést végez, végeztet.
Álmennyezetek szerkezetét megépíti, megépítteti.
Elhelyezi, elhelyezteti és rögzíti, rögzítteti az álmennyezeti lapokat vagy építőlemezeket.
Szárazfeltöltést készít, készíttet.
Szárazpadlót készít, készíttet.
Elhelyezi, elhelyezteti az álpadló elemeit.
Öntött álpadlót készít, készíttet.
Tűzvédelmi borításokat készít, készíttet.
Elkészíti, elkészítteti a tetőtérben a ferde és a függőleges felületek borítását.
Előtéthéjat, előtétfalat és aknafalat készít, készíttet.
Szárazvakolatot ragaszt, ragasztat.
Betartja, betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Szervezi és irányítja a munkatevékenységet.
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét.
Értékeli és minősíti a végzett munkát.
2. A Szárazépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

2.1.

A Szárazépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2.2.

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1.

A Szárazépítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

megnevezése

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

003-09-1

Építőipari közös feladatok

6.

210-14

Belsőépítési szerkezet készítése – Válaszfal és álmennyezet készítése

7.

211-14

Szárazaljzatok és álpadlók készítése

8.

212-14

Tűzállóságot javító burkolatok készítése

9.

213-14

Tetőtér és előtét borítások készítése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma-megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő és rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09-1 Építőipari közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez.
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot.
Anyagszükségletet számol.
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről.
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat.
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre.
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel.
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet.
Helyszíni méréseket végez.
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket, a tervek alapján esetenként vázlatot készít.
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi.
Eszközeivel levonul a munkaterületről.
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról.
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot.
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja.
Munkakörének megfelelő naplót vezet.
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt.
Ellenőrzi, használja az előírt munkavédelmi eszközöket.
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét.
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat.
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket.
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik.
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit.
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban.
Részt vesz a számlák összeállításában.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anyagmennyiség-meghatározás.
Rendelési dokumentumok.
Szállítás.
Munka megkezdésének feltételei.
Munkaterület átadás-átvételének szabályai.
Az elvégzett munka dokumentálása.
Hulladékkezelés.
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása.
Építési ütemtervek, mint munkamenet, és létszám ütemtervek.
Építési dokumentáció, mint építési napló és felmérési napló.
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások.
Elsősegélynyújtás.
Tűzvédelem.
Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése.
Hatósági előírások.
Védőruhák, védőfelszerelések használata.
Környezetvédelem.
Felmérés szabályai.
Kiviteli tervek.
szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat.
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése.
Építészeti jelképek értelmezése.
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése.
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Személyes kompetenciák:
Pontosság.
Precizitás.
Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság.
Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Rendszerező képesség.
Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
210-14 Belsőépítési szerkezet készítése – Válaszfal és álmennyezet készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a műszaki dokumentációt.
Anyagszükségletet számol.
Gondoskodik az anyagok beszerzéséről, építési helyszínre szállításról illetve szállíttatásról.
Ellenőrzi a szerszámokat, gépeket.
Kitűzi a fal helyét, és rögzíti az alsó és felső vezetősíneket.
Csúszófödém kapcsolatot alakít ki.
Beállítja a profilokat, tartóvázakat.
Elhelyezi a gépészeti tartóállványokat.
Csatlakozásokat épít ki.
Nyíláshelyet alakít ki, kiváltást készít.
Ívelt szerkezetet készít és borít.
Nedves hajlítással előkészíti az építőlemezeket.
A szükséges szigetelő anyagot a profilok közé helyezi, rögzíti.
Mozgási hézagot alakít ki.
Elhelyezi és rögzíti a falborításként használandó építőlemezeket.
Elektromos dobozhelyeket alakít ki és szerelőajtót épít be.
Élvédőket és szegélyprofilokat helyez el.
Elvégzi a hézagerősítést, hézagolást, tömítést.
Kitűzi az álmennyezet helyét és kijelöli a mennyezeten a függesztési pontokat és rögzíti a függesztő elemeket.
Elhelyezi és rögzíti a méretre vágott szegélyt, főtartókat és kereszttartókat.
Ellenőrzi az álmennyezet felett futó szerelvényeket.
Elhelyezi a szigetelőanyagot.
Elhelyezi az álmennyezeti lapokat vagy építőlemezt és rögzíti azokat.
Tűzvédelmi csatlakozásokat készít.
Betartja, betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kitűzés alapjai
Anyagmennyiség-meghatározás.
Fémprofilok fajtái és felhasználásuk.
Fa és lécvázak méretei, rögzítése felhasználásuk szerint.
Íves tartóelemek felhasználása.
Építőlemezek méretei, felhasználása, szerelése.
Szigetelőanyagok fajtái, felhasználásuk.
Kapcsolóelemek fajtái és alkalmazásuk.
Mérőszalagos mérések, műszeres mérések.
Ellenőrző mérések.
Tűrési határok.
Épület szerkezettan.
Akusztika alapjai.
Elektromos szakipar alapjai.
Épületgépészet alapjai.
Tervek fajtái, szabványjelölések.
Ábrázolási technikák.
Álmennyezet építésének technológiája.
Válaszfalak szerelési technológiája.
Íves szerkezetek építési technológiája.
Dobozolás készítés technológiája.
Hézagtömítés technológiája.
Nyíláskialakítás technológiája.
Revíziósnyílás elhelyezés technológiája.
Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások.
Tűzvédelmi előírások.
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése.
Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos rajz olvasása, értelmezése.
Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát mutató jelképek értelmezése.
Elektromos kisgépek és kézi szerszámok használata.
Mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Térlátás.
Pontosság.
Kézügyesség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Kommunikációs rugalmasság.
Kezdeményezőkészség.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Áttekintő képesség.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
211-14 Szárazaljzatok és álpadlók készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a fogadófelületet.
Áttekinti a terveket.
Kiszámolja az anyagszükségletet.
Gondoskodik az anyagok beszerzéséről.
Ellenőrzi a szerszámokat, gépeket.
Kitűzi a szerelt aljzatot.
Előkészíti a fogadószerkezetet, konzultál a gépész és elektromos szakemberrel.
Szegélyképzést alakít ki.
Lépéshang elleni, valamint szegélyszigeteléseket készít.
Szárazfeltöltést készít.
Szárazpadlót készít.
Kitűzi és elhelyezi az álpadló támaszait, lábait, beállítja magasságát.
Elhelyezi a támaszláb kiegészítőit, beépíti az átmenőprofilt.
Mozgási hézagot alakít ki.
Elhelyezi az álpadló elemeit.
Öntött álpadlót készít.
Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységet.
Betartja és betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Átadja a kész munkát.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kitűzés alapjai.
Anyagmennyiség-meghatározás.
Szigetelőanyagok fajtái, felhasználásuk.
Elválasztó rétegek és szegélyek ismerete, felhasználása.
Ellenőrző mérések, szintbeállítás.
Aljzatkiegyenlítés, szárazfeltöltés anyagai, technológiája.
Szerelt aljzat anyagai és jellemzőik.
Szerelt aljzat technológiája.
Álpadlók anyagai és jellemzőik.
Álpadlók szerkezete és technológiái.
Elektromos eszközök érintésvédelmi előírásai.
Épületgépészet alapjai.
Ellenőrző mérések.
Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások.
Tervek fajtái, szabványjelölések.
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése.
Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos rajz olvasása, értelmezése.
Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát mutató jelképek értelmezése.
Elektromos kisgépek és kézi szerszámok használata.
Mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Pontosság.
Kézügyesség.
Szervezőkésség.
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség.
Adekvát metakommunikáció.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Áttekintő képesség.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
212-14 Tűzállóságot javító burkolatok készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a védendő szerkezetet.
Áttekinti a terveket és a tűzvédelmi előírásokat.
Meghatározza az anyagszükségletet.
Gondoskodik az anyagok beszerzéséről.
Ellenőrzi a szerszámokat, gépeket.
Leszabja a tűzvédelmi előírásoknak, tervnek megfelelően előírt anyagot.
Kitűzi a tűzvédelmi borítást vagy szerkezetet.
Elhelyezi a fogadószerkezetet.
Tűzvédelmi borításokat készít.
Tűzvédelmi hézagolást végez.
Élvédőket és szegélyprofilokat helyez el.
Betartja és betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységet.
Átadja a kész munkát.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kitűzés alapjai.
Anyagmennyiség-meghatározás.
Épületgépészet és elektromosság alapjai.
Ábrázolástechnika.
Tűzvédelem alapjai.
Tűzvédelmi borítás anyagai, felhasználásuk.
Tűzvédelmi oszlopborítás technológiája fánál, fémnél.
Tűzvédelmi gerendaborítás technológiája fánál, fémnél.
Kábelcsatorna felépítése.
Légcsatorna felépítése.
Tűzvédelmi csatorna borítás technológiája.
Tűzvédelmi áttörések szabálya és technológiája.
Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások.
Tervek fajtái, szabványjelölések.
Ellenőrző mérések.
szakmai készségek:
Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos rajz olvasása, értelmezése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát mutató jelképek értelmezése.
Elektromos kisgépek és kézi szerszámok használata.
Mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Pontosság.
Mozgáskoordináció.
Szervezőkésség.
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség.
Irányítási készség.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Áttekintő képesség.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
213-14 Tetőtér és előtét borítások készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Áttekinti az építészeti terveket.
Anyagszükségletet számít.
Gondoskodik az anyagok beszerzéséről.
Ellenőrzi a szerszámokat, gépeket.
Kitűzi a tetőtéri borítás síkját és kiosztja a rögzítő elemeket.
Elhelyezi a hőszigetelést és a páratechnikai fóliát.
Kiosztja a vázszerkezet elemeit.
Elkészíti a vázszerkezetet.
Elhelyezi a hőszigetelést, párazáró fóliát.
Ellenőrzi a fólia fektetését, a hőszigetelés helyzetét.
Elkészíti a ferde és a függőleges felületek borítását.
Csatlakozást épít ki oldalfalhoz.
Elvégzi a hézagerősítést, tömítést.
Élvédőket és szegélyprofilokat helyez el.
Kitűzi a szárazvakolat síkját.
Előkészíti a fogadó szerkezetet, alapoz.
Szárazvakolatot ragaszt.
Kitűzi az előtétfal, aknafal síkját.
Kiosztja a vázszerkezet elemeit.
Elkészíti a vázszerkezetet.
A gépészeti vezetékek elhelyezése és ellenőrzése után elhelyezi a szigetelőanyagokat.
Borítást készít.
Betartja és betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységet.
Átadja a kész munkát.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kitűzés alapjai.
Anyagmennyiség-meghatározás.
Elektromos eszközök érintésvédelmi előírásai.
Előtéthéj, előtétfal, aknafal felépítése, fajtái.
Előtéthéj, előtétfal, aknafal építésének technológiája.
Szárazvakolat felépítése, alkalmazási területe.
Szárazvakolat építésének technológiája, csatlakozások.
Tetőtér-beépítés, hőtechnikai és páravédelmi réteg felépítése, szerkezeti elve.
Tetőtér-beépítés szerelési technológiája.
Hézagolás technológiája.
Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások.
Tervek fajtái, szabványjelölések.
Ellenőrző mérések.
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése.
Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos rajz olvasása, értelmezése.
Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát mutató jelképek értelmezése.
Elektromos kisgépek és kézi szerszámok használata.
Mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Térlátás.
Pontosság.
Szervezőkésség.
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség.
Adekvát metakommunikáció.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Áttekintő képesség.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. A Szárazépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szárazépítési gyakorlati feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott terv alapján L-alakban CW75 vázszerkezeten 2x2 réteg gipszkartonnal borított válaszfal készítése legfeljebb 1,50 m falhosszakkal; legfeljebb 2,50 m magassággal, az egyik falszakaszban mozgási hézaggal, a másik falszakaszban egy legfeljebb 90/150 ajtónyílással. Az egyik falszakasz egyik oldala Q2, a másik oldala Q3 minőségben hézagolt, a falvégek élei élvédővel védetten készítendők. A szerkezet vázszerkezete hőszigeteléssel kitöltött. A falszakaszok között terv alapján álmennyezet készítése legfeljebb 1,50x1,80 m-es alapterületi méretben. Az álmennyezetben legalább egy legfeljebb 20 cm-es síkváltás és egy spot lámpa helyének kivágása legyen. Az álmennyezet függesztett vagy függesztés nélküli, a vizsgahely adottságtól függően. Az álmennyezet hézagolása nem feladat.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott alaprajz és metszet alapján a válaszfalak és álmennyezet anyagszükségletének számítása. A megjelölt csomópontokról léptékhelyes részletrajz készítése. Szárazépítő mester szakmai ismereteinek alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama:180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Szárazépítési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a III. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladata.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerinti eljárás keretében felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

B

1.

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Szárazépítő mester

2.

Kitűzés eszközei

X

3.

Anyagok méretre vágásának eszközei

X

4.

A szerelés eszközei

X

5.

A hézagolás, felületsimítás eszközei

X

6.

Gipszkartonszállító fogantyú

X

7.

Csavartáska

X

8.

Egyéni munkavédelmi eszközök, berendezések

X

51. TETŐFEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Tetőfedő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Tetőfedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Tetőfedő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképzettségek (szakmák), szakképesítések egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

1.1.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1.2.

megnevezése

azonosító száma

1.3.

Tetőfedő

35 582 07

1.4.

Tetőfedő

34 582 15

1.5.

Magasépítő technikus

54 582 03

1.6.

Mélyépítő technikus

54 582 04

1.7.

Építészmérnök BSc/MSc

 

1.8.

Építőmérnök BSc/MSc

 

Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. A Tetőfedő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

 

A

B

2.1.

A szakmai gyakorlat

2.2.

szakiránya

időtartama (év)

2.3.

Tetőfedő

5

2.4.

Tetőfedő

5

2.5.

Magasépítő technikus

5

2.6.

Mélyépítő technikus

5

2.7.

Építészmérnök BSc/MSc

5

2.8.

Építőmérnök BSc/MSc

5

Megjegyzés: Szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Tetőfedő mester munkaterülete, a mestercímhez tartozó tevékenységek
1. A Tetőfedő mester munkaterületének leírása
A Tetőfedő szakmai képesítéssel rendelkező mester szakmájának gyakorlása során, önállóan az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:
Épületek és építmények meredek és kis hajlású tetőinek alátét héjalását, tetőfedési aljzatokat, valamint ezekkel az anyagokkal történő homlokzat burkolását készíti.
Új tetőfedés építését, meglévő javítását, felújítását, bontását, átépítését az előírt vízzáróság figyelembevételével végzi nád, fazsindely, természetes pala, agyag és betoncserép, szálerősített pala, bitumenes zsindely, szálerősített, műanyag, fém, bitumenes hullámlemez és egyéb anyagok felhasználásával, valamint szakszerű hőszigetelést készít megfelelő fedő- és hőszigetelő anyagok alkalmazásával.
Héjalást készít sík és íves felületen.
Egyszerű vonalas bádogos szerkezeteket szakszerűen elhelyez.
Csatlakozást készít fedésperemekhez, mint eresz, orom, gerinc, élgerinc, vápa.
Tetőáttöréseket készít a héjaláson átvezetett szerkezetekhez.
Tetőbiztonsági elemeket épít be.
Tetetőkkel összefüggő hőszigetelések kialakítását készíti.
Alátéthéjazat építését, javítását, bontását, továbbá csatlakozó kőműves, ács, bádogos szerkezetek felmérését, tetőfedéssel kapcsolatos értékelést végzi.
Közreműködik szakértői, tervezői, engedélyezési eljárásban.
Gyakorlati szakképzés oktatásában vesz részt.
2. A Tetőfedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

 

A

2.1.

A tetőfedő mesterképesítés rokon mesterképesítések

2.2.

Ács, állványozó mester

2.3.

Bádogos mester

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

 

A

B

1.

A Tetőfedő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelmény moduljainak

2.

azonosítója

megnevezése

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

003-09-1

Építőipari közös feladatok

6.

214-14

Tetőfedési aljzatok és alátét héjazatok készítése

7.

215-14

Tetőfedési munkák I. – Pikkelyszerű kiselemes és nagyelemes fedések készítése

8.

216-14

Tetőfedési munkák II. – Fazsindely, nád- és természetes palafedések készítése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma-megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére