• Tartalom

1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

2019.02.22.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 84. Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása címmel, és azon belül

a) az 1. Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatása,

b) a 2. Gerjen Község Önkormányzata feladatainak támogatása,

c) a 3. Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása,

d) a 4. Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak támogatása

alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 17-09-003039, székhelye 7030 Paks, Ipari Park 4703/39) tőkeemelése céljából 25 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése jogcímcsoport javára,

b) az egyes települési önkormányzatok támogatása érdekében 8 440 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 84. Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása cím,

ba) 1. Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára 8 017 000 000 forint,

bb) 2. Gerjen Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára 235 000 000 forint,

bc) 3. Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára 66 000 000 forint,

bd) 4. Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára 122 000 000 forint

összegben, az 1. melléklet szerinti célra,

c) kutatási célú nukleáris üzemanyag beszerzés érdekében 3 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára,

a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

továbbá az a) alpont tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a b) alpont tekintetében a belügyminiszter, a c) alpont tekintetében az innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy

a) a belügyminiszter a 2. pont b) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján,

b) a belügyminiszter az a) alpont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára,

c) amennyiben az a) alpont szerinti költségvetési támogatás az érintett települési önkormányzat számára a 2018. évben nem vagy nem teljes összegben kerül folyósításra, a 2019. évben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben azonos néven létrehozott címekre, alcímekre e határozatot kell alkalmazni;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Paks II. projekthez kapcsolódó pénzügyi, jogi és energetikai tanácsadási szerződések megkötése érdekében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára – 2019. január 1-jei fordulónappal – 1 910 000 000 forint átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, legkésőbb 2019. január 31.

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – a 4. pontban foglalt szerződések teljesítése érdekében gondoskodjon a 2020–2022. években a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára a következő ütemezés szerinti források biztosításáról:

a) a 2020. évre 1 560 000 000 forint,

b) a 2021. évre 1 560 000 000 forint,

c) a 2022. évre 650 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

6. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterrel egyetértésben a 2019–2022. évek tekintetében a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím terhére, együttesen legfeljebb 5 680 000 000 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon a Paks II. projekthez kapcsolódó pénzügyi, jogi és energetikai tanácsadási szerződések megkötése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2018. december 31.

7. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 6. pont szerinti kötelezettségvállalás érdekében a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját

a) a 2019. évre a 2019. évi kiadási előirányzatnál 1 910 000 000 forinttal,

b) a 2020. évre az Áht. 36. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti mértéknél 1 560 000 000 forinttal,

c) a 2021. évre az Áht. 36. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti mértéknél 1 560 000 000 forinttal,

d) a 2022. évre az Áht. 36. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti mértéknél 650 000 000 forinttal

magasabb összegben állapítja meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz1

Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása

 

Települési önkormányzat

Támogatási cél

Támogatás (forintban)

1.

Paks Város Önkormányzata

közműépítés; útfelújítás;
új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése;
sportcsarnok, jégcsarnok, és a stadion építéséhez ingatlan vásárlás

8 017 000 000

2.

Gerjen Község Önkormányzata

önkormányzati feladatok ellátására szolgáló intézmények fejlesztése, járdák és utak építése, felújítása, szolgálati lakások kialakítása, településrendezési terv készítése

235 000 000

3.

Kalocsa Város Önkormányzata

tartozások rendezése és közétkeztetési feladatok ellátása

66 000 000

4.

Újkígyós Község Önkormányzata

településüzemeltetési feladatok;
víztorony rekonstrukció

122 000 000

2. melléklet az 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai

XI. Miniszterelnökség

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi Önkormányzatok Támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

377162

 

 

1

 

 

 

 

 

Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

8 017 000 000

 

 

 

377173

 

 

2

 

 

 

 

 

Gerjen Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

235 000 000

 

 

 

377184

 

 

3

 

 

 

 

 

Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

66 000 000

 

 

 

377195

 

 

4

 

 

 

 

 

Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

122 000 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368840

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349351

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

-32 040 000 000

 

 

 

377106

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 000 000

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280845

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Állami többletfeladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 600 000 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368840

 

 

 

94

 

 

 

 

 

Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 000 000 000

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Állami többletfeladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 600 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

37 040 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 040 000 000

Pénzügyminisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet az 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294502

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 910 000 000

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349351

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 910 000 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294502

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 910 000 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb: a 2019. évi Kvtv. végrehajtása során, 2019. január 31-ig

1 910 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 910 000 000

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Az 1. melléklet az 1059/2019. (II. 22.) Korm. határozat 7. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére