• Tartalom

175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet

175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.10.01.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 2. §, a 7. § 1. pontja és a 8. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 3. § és az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 4. § és a 6. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 7. § 2. és 3. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában,

a 9. § és a 10. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a fejezeti kezelésű előirányzatról nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás Magyar Tudományos Akadémia és költségvetési szervei részére történő továbbadását a Kincstár által vezetett fizetési számlák közötti átutalással kell teljesíteni.”

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 61/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési felügyelő a kijelölt szerv tekintetében
a) előzetesen véleményezi
aa) a kijelölt szerv 13. § (2) és (3) bekezdése szerinti szabályzatait,
ab) a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat,
ac) a tervezéssel, gazdálkodással és beszámolással összefüggő intézkedéseket,
b) szükség esetén javaslatot tesz, ajánlást fogalmaz meg a belső információáramlások, gazdálkodási folyamatok, érdekeltségi rendszerek átalakítására, továbbá a szakmai szabályozással összefüggésben, amelyre a kijelölt szerv vezetője a javaslat, ajánlás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban véleményt nyilvánít,
c) véleményezi az 56/A. § (1) bekezdése szerinti intézkedési tervet, ellenőrzi annak végrehajtását, és tájékoztatja a fejezetet irányító szervet, ha az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását veszélyeztetve látja, és
d) ellenőrzi a kijelölt szerv részére egyedi kormánydöntés alapján biztosított forrás felhasználását.”

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 112. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat ügyleti kamatot fizet az igénybe vett és az önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás különbözete után, ha az igénybe vett támogatás legalább 3%-kal meghaladja az önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás mértékét. Az ügyleti kamat mértéke, ha
a) a helyi önkormányzat a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott első időpontig lemond a támogatásrészről, a jegybanki alapkamat 50%-a,
b) a helyi önkormányzat a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott második időpontig lemond a támogatásrészről, a jegybanki alapkamat,
c) a visszafizetési kötelezettség az éves költségvetési beszámolóban elszámolás vagy az önellenőrzés során keletkezik, illetve azt a Kincstár az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálat során vagy az Állami Számvevőszék állapítja meg, a jegybanki alapkamat kétszerese.”

4. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 124. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kincstár a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam – közvetlen vagy közvetett – többségi tulajdonában álló gazdasági társaság számára az Áht. 51. § (4) bekezdése szerinti európai uniós forrásból és fejlesztési célú, nem európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására külön fizetési számlát vezet.”

5. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A folyósítás során a 104. § (1) és (2) bekezdése szerinti finanszírozási különbözeteket az alábbiak szerint kell érvényesíteni:]

b) az adatszolgáltatás határidejét követő második hónaptól a többletigény havonta, egyenlő részletekben kerül utalásra a nettó finanszírozás során.”

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nettó finanszírozás keretében folyósított támogatások módosítása szerinti finanszírozási különbözeteket a következők szerint kell érvényesíteni:)

a) a 107. § alapján a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó lemondott támogatás a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint egyenlő részletekben kerül levonásra a nettó finanszírozás során,”

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 124. § (4) bekezdését a Módr6. hatálybalépését követően nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”

7. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 61. § (4) bekezdés b) pontjában a „költségvetési főfelügyelői vagy felügyelői” szövegrész helyébe az „a 61/A. § (1) bekezdésében meghatározott” szöveg,

2. 167/A. § (1) bekezdés 6. pontjában az „időtartamát” szövegrész helyébe az „időtartamát, adóazonosító jelét” szöveg és

3. 167/J. § (1) bekezdésében az „adatai,” szövegrészek helyébe az „adatai – a törzskönyvi jogi személy vezetőjének vagy a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult személy adóazonosító jelének kivételével –,” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

2. 61. § (1) bekezdésében a „főfelügyelői,” szövegrész,

4. 61. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „főfelügyelőt,” szövegrész és

5. 61/A. § (7) bekezdésében és 61/B. § (2) bekezdésében a „főfelügyelőnek,” szövegrész.

2. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MVP támogatást évenkénti ütemezésben kell folyósítani úgy, hogy a tárgyévre eső támogatási összeget a támogatási jogviszony létrejöttétől, a további évekre eső támogatási összeget a fedezet rendelkezésre állásától számított harminc napon belül egy összegben, támogatási előlegként kell a kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlájára folyósítani.”

10. § A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 8. § (3) bekezdését a Módr5. hatálybalépését követően nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére