• Tartalom
Oldalmenü

18/2018. (VI. 28.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról1

2018.07.01.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1–4. §, az 5. § a)–c) pontja és a 6. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 7. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
az 1. §, az 5. § a) és d) pontja és a 6. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. § A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet [a továbbiakban 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az ügyvéd költségtérítés címén
a) az eljárási cselekményeken való megjelenésével kapcsolatos úti- és szállásköltség, illetve parkolási díj, valamint
b) a telefon, telefax, postai, leírási, másolási és egyéb indokolt és szükséges költségek
megtérítésére jogosult.
(2) Az ügyvéd úti- és szállásköltségének megtérítésére a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 2. és 4. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy útiköltség akkor illeti meg, ha olyan eljárási cselekményen vesz részt, amelyet nem az irodájának, alirodájának vagy fiókirodájának székhelyén tartanak.”

2. § A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § A büntetőeljárásban kirendelt ügygondnok díjára, illetve díjának és költségének megállapítására és előlegezésére a 7. § (2) és (3) bekezdése kivételével a kirendelt védőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

3. § A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7. § (1) A kirendelt védőt az eljárási cselekményen való részvételért az eljárási cselekmény – idézésben vagy értesítésben megjelölt – kezdő időpontja és a kirendelt védő jelenlétének befejező időpontja között eltelt időtartamra, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj összege illeti meg.
(2) A kirendelt védőt felkészülési díjként az eljárási cselekményen való részvételért eljárási cselekményenként az (1) bekezdés alapján kiszámított díj húsz százalékának megfelelő összeg illeti meg.
(3) A felkészülési díj ügyenként legalább a kirendelt ügyvédi óradíj háromszorosának, legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj harmincszorosának megfelelő összeg. Ha a büntetőeljárás során a terhelt érdekében több kirendelt védő járt el, az egyes kirendelt védőket a felkészülési díj e bekezdésben meghatározott legkisebb összegeként a kirendelt ügyvédi óradíjnak megfelelő összeg illeti meg. A helyettes védőként kirendelt védőre e bekezdést nem kell alkalmazni.
(4) Ha az eljárási cselekményt valamilyen okból nem lehetett megtartani, a kirendelt védőt az eljárási cselekmény – idézésben vagy értesítésben megjelölt – kezdő időpontja és az eljárási cselekmény megtartásának akadályát képező körülmény megállapításának időpontja között eltelt időtartamra, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj ötven százalékának megfelelő összeg illeti meg.
(5) A kirendelt védőt a fogva tartásban lévő terhelttel folytatott megbeszélésért a fogva tartást végrehajtó intézetbe történő belépéstől a kilépésig eltelt időtartamra, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj hetven százalékának megfelelő összeg illeti meg. Több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén a kirendelt védő egy fogvatartott vonatkozásában a fogva tartást végrehajtó intézetben töltött időtartamra járó díj fogvatartottak számának megfelelő hányadára jogosult.
(6) A kirendelt védőt a felülvizsgálati eljárásban a felülvizsgálati indítvány elkészítéséért a bíróság rendelkezése szerint legalább a kirendelt ügyvédi óradíj összege, legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj tízszeresének megfelelő összeg illeti meg.
(7) Ha a kirendelt védő ugyanabban az ügyben több terhelt védelmét látja el, az (1) bekezdés alapján a kirendelt védőnek járó díj a felével emelendő.
7/A. § A kirendelt védőt a 2. § (2) bekezdésének megfelelő mértékű útiköltség illeti meg a fogva tartásban lévő terhelttel folytatott megbeszélésért, ha a fogva tartást végrehajtó intézet nem az irodájának, alirodájának vagy fiókirodájának székhelyén van. Több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén a kirendelt védő egy fogvatartott vonatkozásában az útiköltségnek a fogvatartottak számának megfelelő hányadára jogosult.
8. § (1) A kirendelt védőnek a büntetőeljárásban felmerült költségét a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság indítványra, a kirendelt védő által benyújtott tételes kimutatás és igazolás alapján határozattal állapítja meg.
(2) Ha a kirendelt védő a költségét nem igazolja, a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a költséget a rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg.
9. § (1) A kirendelt védő díját a bűnügyi költségek előlegezésére vonatkozó szabályok szerint annak felmerülésekor határozattal az a bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság állapítja meg és előlegezi, amelynek eljárása során az felmerült.
(2) Az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az eljárás megszüntetésekor, illetve az elsőfokú bíróság az ügydöntő határozat meghozatalakor rendelkezik a felkészülési díj 7. § (3) bekezdésében meghatározott legkisebb összegét el nem érő részének a megfizetéséről. Ha ezt követően a büntetőeljárás folytatódik, a továbbiakban a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a 7. § (2) bekezdésében meghatározott felkészülési díjról mindaddig nem rendelkezik, amíg ezen felkészülési díjak összege nem éri el a felkészülési díj 7. § (3) bekezdésben meghatározott legkisebb összegét.
(3) A 7. § (5) bekezdés szerinti időtartamot, illetve több fogvatartott esetén a megbeszéléssel érintett fogvatartottak számát a fogva tartást végrehajtó intézet igazolja.”

4. § A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 4. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § Ha a kirendelt védő helyett helyettese járt el, a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a kirendelt védő díját és költségét a helyettesként eljáró védő részére állapítja meg és előlegezi.”

a) 1. § (3) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében a „büntetőügyben” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásban” szöveg,

c) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „készkiadásait” szövegrész helyébe a „költségét” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében az „Az ügygondnokot” szövegrész helyébe az „A polgári és közigazgatási bírósági eljárásban kirendelt ügygondnokot (a továbbiakban az 5. és 6. § alkalmazásában: ügygondnok)” szöveg

lép.

6. § A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § (1) E rendeletnek a költségekre vonatkozó, a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a költség megállapítására még nem került sor.
(2) E rendeletnek a díjakra vonatkozó, a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2018. július 1-je után elvégzett eljárási cselekmények esetén kell alkalmazni.”

7. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.