• Tartalom

18/2018. (VI. 28.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról1

2018.07.06.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 20., 24. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

1. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10/A. § (1) Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása, cseréje vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (3) bekezdés a)–d) pontjában előírt szakképesítésnek számít
1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,
2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás vagy rendészeti igazgatás szakon szerzett szakképzettség,
3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,
4. a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,
5. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,
6. a jogász szakképzettség,
7. az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) 62 861 01 azonosító számú Rendészeti szervező szakképesítés, a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével valamennyi szakmairánya,
8. az OKJ 54 861 01 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,
9. az OKJ 52 861 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,
10. az OKJ 32 861 01 azonosító számú Személy- és vagyonőr szakképesítés,
11. az OKJ 52 861 05 azonosító számú Közterület-felügyelő szakképesítés,
12. az OKJ 54 863 02 azonosító számú Honvéd altiszt szakképesítés valamennyi szakmairánya,
13. az OKJ 52 861 01 azonosító számú Biztonságszervező szakképesítés,
14. az OKJ 52 861 06 azonosító számú Magánnyomozó szakképesítés,
15. az OKJ 34 861 01 azonosító számú Rendészeti őr szakképesítés,
16. az OKJ 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő szakképesítés,
17. az OKJ 52 861 11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítés,
18. a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Bmr.) 4. mellékletében foglalt, 1–17. pont szerinti szakképesítéseknek megfeleltetett szakképesítés,
19. a rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi végzettség,
20. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, vagy e szervezet jogelődeinél szerzett alapfokú végzettség,
21. az üzemrendészeti szervek szervezéséről szóló 14/1960. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alapján szerzett rendész képesítés, illetve
22. a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés.
(2) Vagyonvédelmi rendszerszerelő igazolvány kiadása, cseréje, megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (5) bekezdés a)–d) pontjában előírt szakképesítésnek számít
1. biztonságtechnikai, híradástechnikai, távközlési, elektrotechnikai, mechanikai, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki karon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,
2. az OKJ 35 861 01 azonosító számú Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés,
3. az OKJ 35 861 02 azonosító számú Mechanikus vagyonvédelmi szerelő szakképesítés,
4. a Bmr. 4. mellékletében foglalt, 1–3. pont szerinti szakképesítéseknek megfeleltetett szakképesítés,
5. a villamossági vagy elektronikai képzettségek technikusi szintű végzettsége,
6. a Biztonságtechnikai szerelő, kezelő szakképesítés, illetve
7. a gépészeti vagy mechanikai képzettségek technikusi szintű végzettsége.
(3) Magánnyomozói igazolvány kiadása, cseréje vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói szakképesítésnek számít
1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,
2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás vagy rendészeti igazgatás szakon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,
3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,
4. a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,
5. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,
6. az egyetemi osztatlan jogász mesterképzésben szerzett szakképzettség,
7. az OKJ 62 861 01 azonosító számú Rendészeti szervező szakképesítés, a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével valamennyi szakmairánya,
8. az OKJ 54 861 01 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,
9. az OKJ 52 861 11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítés,
10. az OKJ 52 861 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,
11. az OKJ 52 861 06 azonosító számú Magánnyomozó szakképesítés, illetve
12. a Bmr. 4. mellékletében foglalt, 1–11. pont szerinti szakképesítéseknek megfeleltetett szakképesítés.
(4) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán alap- vagy mesterképzésében szerzett szakképzettségnek minősül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem karain és azok jogelődjeinél szerzett szakképzettség.
(5) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatási vagy rendészeti igazgatási szakképzettségnek minősül a Rendőrtiszti Főiskola által szak megnevezésével vagy anélkül kiadott oklevélben igazolt szakképzettség.
(6) Az (1) bekezdés 7–21. pontja, valamint a (3) bekezdés 7–12. pontja szerinti szakképesítés
1. a rendészeti szakgimnázium és annak jogelődei által kiállított részszakképesítést vagy szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal,
2. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e szervezet jogelődeinél szerzett középfokú vagy felsőfokú szaktanfolyami büntetés-végrehajtási végzettséget igazoló bizonyítvánnyal,
3. a zászlósképző iskolán szerzett tiszthelyettesi képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal,
4. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint a jogelődeinél szerzett középfokú szaktanfolyami bizonyítvánnyal, illetve
5. a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett, a szak megnevezését még nem tartalmazó oklevéllel
igazolható.”

2. § Az R1. a következő 11/B. §-sal egészül ki:

11/B. § A 10/A. §-nak a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. § Hatályát veszti az R1. 10/B. §-a.

2. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása

4. § A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.)
BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Az R2. 1. § (2) bekezdésében a „kompetenciá” szövegrész helyébe a „kompetenciák” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2018. (VI. 28.) BM rendelethez

    1.     Az R2. 2. melléklet „A 4. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.3. alponttal egészül ki:
„7.3. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”
    2.     Az R2. 2. melléklet „A 8. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.3. alponttal egészül ki:
„7.3. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”
    3.     Az R2. 2. melléklet „A 9. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SEGÉDFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.4. alponttal egészül ki:
„7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”
    4.     Az R2. 2. melléklet „A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

34 522 03

Elektronikai műszerész

szakképesítés

3.3.4.

34 522 01

Elektromechanikai műszerész

szakképesítés

    5.     Az R2. 2. melléklet „A 17. SORSZÁMÚ GÁT- ÉS CSATORNAŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

34 853 02

Vízügyi szakmunkás

szakképesítés

    6.     Az R2. 2. melléklet „A 19. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A katasztrófavédelmi előadó feladata: szakmai irányítás és felügyelet mellett, a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a lakosság, a szervezet munkavállalói, anyagi javai és a környezet megóvása érdekében a polgári védelmi feladatok előkészítése, szervezése, végrehajtása és ellenőrzése.
A szakképesítéssel rendelkező képes
a) veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni,
b) terveket készíteni,
c) polgári védelmi szervezeteket létrehozni és alkalmazni,
d) részt venni a szakmai területének szabályozásában,
e) védelemszervezői tevékenységet végezni,
f) veszélykezelésben részt venni,
g) kapcsolatot tartani és együttműködni más szervezetekkel,
h) részt venni a logisztikai biztosítás megszervezésében,
i) védelmi létesítményeket kezelni,
j) megalakított szervezeteket oktatni, felkészíteni,
k) szakmailag továbbképezni magát, valamint
l) ellenőrzést végezni.”
    7.     Az R2. 2. melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Előírt gyakorlat: –”
    8.     Az R2. 2. melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek”
    9.     Az R2. 2. melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése: Az égéstermék-elvezető megközelítése, átvizsgálása, kitisztítása, az égéstermék maradéktalan eltávozásának ellenőrzése, égési levegő utánpótlás ellenőrzése, a tüzeléstechnikai mérés feltételeinek kialakítása, a tüzeléstechnikai mérés, mérési eredmények rögzítése, az égéstermék-elvezető tömörség vizsgálata, ellenőrzése, a szükséges adminisztráció elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%
B) A vizsgafeladat megnevezése: tüzelőberendezés égéstermék oldali tisztítása
A vizsgafeladat ismertetése: A tüzelőberendezés szemrevételezése, tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, az üzemkész állapot visszaállítása.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%
C) A vizsgafeladat megnevezése: légtechnikai berendezés tisztítása, ellenőrzése, vizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése: A légtechnikai berendezés, valamint a levegőellátó rendszerek szemrevételezése, tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, az üzemkész állapot visszaállítása, az eltávolított szennyeződés kezelése, áramló közeg mennyiségének mérése.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Égéstermék-elvezetés, tüzelés- és légtechnikai berendezések ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése: Szakrajz, szakmai számítások, mértékegységek átszámítása, anyagismeret, hő- és áramlástechnika, jogszabályok, szabványok, műszaki előírások, munka-, tűz- és környezetvédelem.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az égéstermék-elvezetők, tüzelő- és légtechnikai berendezések kialakításai, típusai, fajtái, szerkezetük és működésük, tisztítási-, ellenőrzési- és vizsgálati technológiák, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből a felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%”
    10.     Az R2. 2. melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: a sikeres vizsgához vizsgatevékenységenként 50% feletti teljesítményt kell elérni. A gyakorlati vizsgatevékenység bármely vizsgafeladatának eredménytelensége esetén a gyakorlati vizsgatevékenység eredménye elégtelen (1). Javítóvizsgát csak a sikertelen vizsgarészből kell tenni.”
    11.     Az R2. 2. melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Gumitalpú bakancs

6.3.

Kéményseprő alsó és felső munkaruha mint formaruha

6.4.

Derékszíj

6.5.

Válltáska

6.6.

Sapka

6.7.

Védőkesztyű

6.8.

Védőszemüveg

6.9.

Védőálarc

6.10.

Porálarc

6.11.

Zuhanásgátló

6.12.

Munkaöv

6.13.

Zseblámpa

6.14.

Törpefeszültségű műhelylámpa

6.15.

Kéménykulcs

6.16.

Kézi kefe

6.17.

Kaparóvas

6.18.

Koromvonó

6.19.

Ipari porszívó

6.20.

Égető kanna (gázolajos vagy PB-s)

6.21.

Csőkefe, többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel

6.22.

Tolókefe, többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel

6.23.

Pumkefe, különböző anyagú és méretű

6.24.

Pumkefeszár, hajlékony vagy merev

6.25.

Golyós-kötél kéménycsigával, különböző anyagú és méretű golyókkal

6.26.

Rugósaparát, különböző méretekben

6.27.

Égéstermék-visszaáramlást érzékelő műszer

6.28.

Helyiséglevegő CO mérőműszer

6.29.

Kéményvizsgáló tükör, páralemez

6.30.

Kéménymérce, mérőszalag

6.31.

Kéményvizsgáló ipari kamera

6.32.

Digitális fényképezőgép

6.33.

Füstpatron

6.34.

Szivacsdugók füstnyomás próbához, különböző méretben és formában

6.35.

Szivárgási-érték mérőműszer, tartozékaival

6.36.

Koromszám mérő

6.37.

Felületi hőmérő

6.38.

Tüzeléstechnikai mérőműszer

6.39.

Kézi elektromos fúrógép, fémfúró szárakkal

6.40.

Elektromos hosszabbító

6.41.

Kazántisztító kefeszárak, különböző anyagú és hosszúságú

6.42.

Kazántisztító kefefejek, különböző anyagú, méretű és formájú

6.43.

Drótkefe

6.44.

Áramlási sebességmérő

6.45.

Elszívó ventilátor

6.46.

Csavarhúzókészlet

6.47.

Villáskulcs-, franciakulcs- és imbuszkulcs-készlet

6.48.

Svéd-, kombinált-, csípő- és laposfogók

6.49.

Tolómérő

6.50.

Fázisceruza

6.51.

Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok

    12.     Az R2. 2. melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.4–7.7. alponttal egészül ki:
„7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.
7.5. A képzésben részt vevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszerelést, formaruházatot és az egyéni munkaeszközöket a beiskolázó biztosítja.
7.6. A szakmai vizsga 3 napnál hosszabb időtartamra is szervezhető.
7.7. A legalább 3 hónap időtartamú, kéményseprő mester felügyeletével végzett, jogszabály által meghatározott égéstermék elvezető tisztítási tevékenység igazolásával, bemeneti előzetes tudásszint felmérés alapján, a szakképzés területi gyakorlati időtartamába beszámítható legfeljebb 160 gyakorlati óra.”
    13.     Az R2. 2. melléklet „A 35. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8. Szintvizsga: szükséges”
    14.     Az R2. 2. melléklet „A 35. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 4. pontjában foglalt táblázat a következő 4.12. és 4.13. sorral egészül ki:

4.12.

11497-12

Foglalkoztatás I.

4.13.

11499-12

Foglalkoztatás II.

    15.     Az R2. 2. melléklet „A 36. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.6. és 2.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%”
    16.     Az R2. 2. melléklet „A 36. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. és 5.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti- és magánbiztonsági intézkedés
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó adott szituációs komplex feladatot végez. A vizsgázó bemutatja az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből. Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen. A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon a Magánbiztonság rendészeti ügyintézőtől, az Önvédelem és intézkedéstaktika modul tartalmát figyelembe véve.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből a felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés a 4. Szakmai követelmények pontban megadott 11551-16, 11556-16, 11552-16 azonosító számú követelménymodulok témaköreihez kapcsolódó, központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri, a testőri, a magánnyomozói, a közterület-felügyelői, valamint a fegyveres biztonsági őri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a büntető- és szabálysértési eljárás. A tevékenységek folytatásának jogi háttere.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%”
    17.     Az R2. 2. melléklet „A 37. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI SZERVEZŐ (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.6. alponttal egészül ki:
„7.6. A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező, Tűzvédelmi szervező) szakmairányok szakmai vizsgái a vizsgázó számára legfeljebb négy nap időtartamra szervezhetőek.”
    18.     Az R2. 2. melléklet „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím címét követő 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. A 2 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE
1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1800–2500”
    19.     Az R2. 2. melléklet „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím II. „A 1,5 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTALMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” rész 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség:
a) rendészeti ágazati négy évfolyamos szakgimnáziumi képzésben szerzett rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi végzettség vagy
b) Közszolgálati ügykezelő szakképesítés (OKJ 52 345 04) és a hozzá megszerzett rendészet és közszolgálat ágazati szakmai érettségi végzettség együttes megléte.”
    20.     Az R2. 2. melléklet „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím III. „Az 1 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTALMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” rész 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség:
a) Rendészeti ügyintéző szakképesítés (OKJ 52 861 11) és a hozzá megszerzett rendészet és közszolgálat ágazati szakmai érettségi végzettség együttes megléte vagy
b) Rendészeti őr szakképesítés (OKJ 34 861 01) megléte érettségi végzettséggel együttesen.”
    21.     Az R2. 2. melléklet „A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A Személy- és vagyonőr a szakismeretének megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással vagy önállóan végzi el.
A szakképesítéssel rendelkező képes
1. őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,
2. ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként,
3. pénzszállítási és szállítmánykísérési feladatokat végezni,
4. biztosítani a pénz-, illetve az értékszállítást a létesítmény területén belül és azon kívül,
5. parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,
6. kereskedelmi-logisztikai létesítményekben őrzést végezni,
7. rendezvénybiztosítói tevékenységet végezni,
8. részt venni sportrendezvény biztosításában,
9. részt venni kulturális és egyéb tömegrendezvény biztosításában,
10. intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban,
11. elfogni a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt,
12. eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,
13. kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket,
14. kezelni a beléptető-, az ellenőrző-, a védelmi és a jelzőrendszereket, -berendezéseket,
15. be- és kiléptetést, jegyellenőrzést, indokolt esetben kiürítést végezni,
16. robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni,
17. alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,
18. személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
19. a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
20. tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról,
21. helyszínbiztosítást végezni,
22. elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,
23. elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,
24. szolgálatot felvenni és átadni,
25. együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, valamint
26. konfliktus- és stresszkezelést végezni.”
    22.     Az R2. 2. melléklet „A 44. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ I. MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség: Tűzoltó II. részszakképesítés”
    23.     Az R2. 2. melléklet „A 44. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ I. MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele,
b) a szakképző intézmény által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése, valamint
c) a kisgépkezelői vizsga megléte.”
    24.     Az R2. 2. melléklet „A 45. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ II. MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hajtástechnika, motor- és gépjárműismeret, elektrotechnika. Fa által okozott veszélyhelyzet megszüntetése.
A vizsgafeladat ismertetése: A gépészeti ismeretek tananyag elsajátítása során megszerzett elméleti tudás szemléltetése technikai eszközök segítségével. Viharkár esetén magasból mentő gépjármű kosarából történő faeltávolítás, illetve a fa által előidézett veszélyhelyzet felszámolása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%”
    25.     Az R2. 2. melléklet „A 46. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ SZERPARANCSNOK MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása
A Tűzoltó szerparancsnok készenléti jellegű szolgálatot lát el váltásos munkarendben. A szolgálat alatt az általa irányított beosztott állomány parancsnoka, a laktanyában a számára előírt jelentési, adminisztrációs, képzési és káresemény értékelési feladatokat végez és végeztet. Riasztás esetén az általa irányított beosztott állománnyal kivonul a káreseményhez és a szabályoknak megfelelően felszámolja azt. Az I. kiemelt riasztási fokozatig önállóan is végezhet káreseti irányítói tevékenységet, ennél magasabb riasztási fokozatban részirányítói feladatokat lát el.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes
a) alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait,
b) alkalmazni a tűzvédelmi, az iparbiztonsági és a polgári védelmi ismereteket,
c) kockázatelemzést, bevetéselemzést végezni,
d) műveletirányító feladatokat végezni,
e) gyakorlatot irányítani,
f) riasztást elrendelni,
g) tűzoltásvezetői feladatot ellátni,
h) mentésvezetői feladatot ellátni,
i) készenléti szolgálat ellátása során közreműködni az irányítói feladatok ellátásában,
j) közreműködni a tűzoltási és a műszaki mentési terv készítése során,
k) figyelembe venni a tűzmegelőzési szabályokat,
l) adatokat, információkat gyűjteni a tűzvizsgálathoz, valamint
m) felismerni a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító tűzmegelőzési szabályok megsértését.”
    26.     Az R2. 2. melléklet „A 47. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓSÁGI REFERENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Előírt gyakorlat: –”
    27.     Az R2. 2. melléklet „A 48. SORSZÁMÚ TŰZVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
5.5.1. A szóbeli vizsgán a vizsgázó külön húz a), b) és c) kérdést, az egyes feleletek kérdésenként külön-külön kerülnek értékelésre. A szóbeli vizsga eredménye a feleletekre adott osztályzatok kerekítési szabályokkal számított számtani átlaga alapján kerül meghatározásra. Ha valamelyik szóbeli kérdésre adott felelet elégtelenre (1) értékelt, a szóbeli vizsga eredménye elégtelen. A vizsgázónak ebben az esetben javítóvizsgát csak az elégtelenre értékelt szóbeli részterületből kell tennie.
5.5.2. Ha a gyakorlati vizsgatevékenység elégtelen (1) értékelést kapott, a szakmai vizsga sikertelen. Ebben az esetben – ha a szóbeli vizsgatevékenység eredményes – a vizsgázónak csak a gyakorlati vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tennie.
5.5.3. Ha a vizsgára előkészített gyakorlati vizsgafeladatokat vagy azok értékelési útmutatóit a vizsgabizottság elnöke jóváhagyás előtt módosíttatta, e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.
5.5.4. Az elkészített és értékelt gyakorlati vizsgamunkákat az értékelési útmutatóval együtt az értékelést végző szakértők az osztályzatra vonatkozó javaslattal együtt a szóbeli vizsga megkezdése előtt adják át a vizsgabizottság elnökének.”
    28.     Az R2. 2. melléklet „A 49. SORSZÁMÚ TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
5.5.1. A szóbeli vizsgán a vizsgázó külön húz a), b) és c) kérdést, az egyes feleletek kérdésenként külön-külön kerülnek értékelésre. A szóbeli vizsga eredménye a feleletekre adott osztályzatok kerekítési szabályokkal számított számtani átlaga alapján kerül meghatározásra. Ha valamelyik szóbeli kérdésre adott felelet elégtelenre (1) értékelt, a szóbeli vizsga eredménye elégtelen. A vizsgázónak ebben az esetben javítóvizsgát csak az elégtelenre értékelt szóbeli részterületből kell tennie.
5.5.2. Ha a gyakorlati vizsgatevékenység elégtelen (1) értékelést kapott, a szakmai vizsga sikertelen. Ebben az esetben – ha a szóbeli vizsgatevékenység eredményes – a vizsgázónak csak a gyakorlati vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tennie.
5.5.3. Ha a vizsgára előkészített gyakorlati vizsgafeladatokat vagy azok értékelési útmutatóit a vizsgabizottság elnöke jóváhagyás előtt módosíttatta, e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.
5.5.4. Az elkészített és értékelt gyakorlati vizsgamunkákat az értékelési útmutatóval együtt az értékelést végző szakértők az osztályzatra vonatkozó javaslattal együtt a szóbeli vizsga megkezdése előtt adják át a vizsgabizottság elnökének.”
    29.     Az R2. 2. melléklet „AZ 56. SORSZÁMÚ VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8. Szintvizsga: –”
    30.     Az R2. 2. melléklet
a)    „A 19. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázatban a „Polgári” szövegrész helyébe az „Önkormányzatok, polgári” szöveg,
b)    „A 19. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontjában
ba)    a „helyi-, távolsági” szövegrész helyébe a „helyi és távolsági” szöveg,
bb)    a „180” szövegrész helyébe a „120” szöveg,
c)    „A 20. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.2. mezőjében
ca)    a „Polgári” szövegrész helyébe az „Önkormányzatok, polgári” szöveg,
cb)    a „védelmi ügyintézői, védelmi vezetői” szövegrész helyébe a „védelmi ügyintézői” szöveg,
d)    „A 20. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” 3. pont 3.2. alpontjában az
    „− a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a szervezet munkavállalóinak, anyagi javainak és a környezet megóvása érdekében a katasztrófavédelmi feladatokat tervezi, szervezi, a végrehajtást irányítja és ellenőrzi
    − a közreműködő szervezetek közötti együttműködést megszervezi, koordinálja”
    szövegrész helyébe az „A katasztrófavédelmi főelőadó a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a lakosság, a szervezet munkavállalói, anyagi javai és a környezet megóvása érdekében a katasztrófavédelmi feladatokat tervezi, szervezi, a végrehajtást irányítja és ellenőrzi, a közreműködő szervezetek közötti együttműködést megszervezi, koordinálja.” szöveg,
e)    „A 20. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontjában a „180” szövegrész helyébe a „120” szöveg,
f)    „A 22. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI REFERENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontjában a „180” szövegrész helyébe a „120” szöveg,
g)    „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pont 7.3. alpontjában a „20%-át” szövegrész helyébe a „15%-át” szöveg,
h)    „A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.3. alpontjában a „modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét” szövegrész helyébe a „11555-16, 11632-16, 11559-16, 11560-16 és 11385-12 azonosító számú követelménymodulokat” szöveg,
i)    „A 27. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ MEGNEVEZÉSŰ MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.3. alpontjában a „modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét” szövegrész helyébe a „11655-16, 11556-16, 11552-16, 10069-12 és 10067-12 azonosító számú követelménymodulokat” szöveg,
j)    „A 29. SORSZÁMÚ KUTYAVEZETŐ-VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 1. pont 1.4. alpontjában a „450” szövegrész helyébe a „350” szöveg,
k)    „A 37. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI SZERVEZŐ (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.4. alpont 5.3.4.1. alpontjában
ka)    a „feltételezett káresetnél, veszélyes anyag jelenlétében ellátja a káresemény felszámolásához szükséges iparbiztonsági (támogatói) szakértői feladatot, a szükséges védőöltözetben, a tűzoltó felszerelések és a hírforgalmazási eszközök tényleges alkalmazásával” szövegrész helyébe
az „ , a feltételezett káresetnél ellátja a szükséges iparbiztonsági (hatósági) szakértői feladatokat” szöveg,
kb)    a „40” szövegrész helyébe a „60” szöveg,
l)    „A 37. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI SZERVEZŐ (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pont 7.5. alpontjában az „és Tűzvédelmi szervező” szövegrész helyébe a „ , Tűzvédelmi szervező, Büntetés-végrehajtási szervező” szöveg és
m)    „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím II. és III. rész címében az „IDŐTARTALMÚ” szövegrész helyébe az „IDŐTARTAMÚ” szöveg
lép.
    31.     Hatályát veszti az R2. 2. melléklet
a)    „A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.3. számú sora,
b)    „A 35. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.3. és 3.3.4. sora,
c)    „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím II. és III. rész címében a „MEGNEVEZÉSŰ” szövegrész és
d)    „Az 55. SORSZÁMÚ VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLÓ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére