• Tartalom

18/2018. (V. 31.) MNB rendelet

18/2018. (V. 31.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról1

2018.07.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § a) pont aa)–ad), af)–ah) és ak) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Kizárólag számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmény nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 800 000 forint.”

2. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által nem felügyelt intézmény tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsde szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti adatszolgáltatási tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 600 000 forint.”

3. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
a) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 700 000 forint,
b) egyesülésére, szétválására vonatkozó engedély megadására irányuló eljárásért 300 000 forint
az igazgatási szolgáltatási díj.
(2) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az igazgatási szolgáltatási díj 300 000 forint.
(3) A kérelmező személyén kívül eső okból beálló változás miatt (pl. öröklés, jogutódlás) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben történő minősített befolyásszerzés engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 200 000 forint.”

4. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért 1 100 000 forint az igazgatási szolgáltatási díj.
(1a) Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet és harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe
a) tevékenysége megkezdésének engedélyezésére irányuló eljárásért 1 300 000 forint,
b) átalakulása, egyesülése, szétválása engedélyezésére irányuló eljárásért 700 000 forint
az igazgatási szolgáltatási díj.”

5. § (1) Az R. 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Viszontbiztosító részvénytársaság, viszontbiztosító szövetkezet alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 100 000 forint.
(2) Viszontbiztosító részvénytársaság, viszontbiztosító szövetkezet és harmadik országbeli viszontbiztosító magyarországi fióktelepe
a) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 1 300 000 forint,
b) átalakulása, egyesülése, szétválása engedélyezésére irányuló eljárásért 700 000 forint
az igazgatási szolgáltatási díj.”

(2) Az R. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Viszontbiztosító által harmadik országban működő biztosító alapítása engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 300 000 forint.”

6. § Az R. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti független közvetítőként és jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítőként történő működésre jogosító engedély megadására irányuló eljárásért, valamint a harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő által létesíteni kívánt fióktelep tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 80 000 forint.
(2) A biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti alkusz (a továbbiakban: alkusz) és többes ügynök (a továbbiakban: többes ügynök) tevékenységi engedélye megadására irányuló eljárásért 300 000 forint az igazgatási szolgáltatási díj.”

7. § Az R. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A zárt végű befektetési alapok befektetési jegyeinek kivételével a sorozatban kibocsátott értékpapír forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetésére vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrálásához szükséges tájékoztató vagy alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezésére irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1 100 000 forint.”

8. § Az R. a következő 26. §-sal egészül ki:

26. § E rendeletnek a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról szóló 18/2018. (V. 31.) MNB rendelettel (a továbbiakban: R.) módosított rendelkezéseit az R. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

9. § Az R. 19. §-ában az „a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg lép.

10. § Hatályát veszti

b) az R. 14. § (6) bekezdésében az „ , alkusz, illetve többes ügynök” szövegrész.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére