• Tartalom
Oldalmenü

18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2019.01.01.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 14. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérelemre indult, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A névjegyzékbe vétel igazgatási szolgáltatási díja hatvanezer forint.

(3) A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke negyvenezer forint.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelem elutasítása, visszautasítása vagy visszavonása, valamint az eljárás megszüntetése esetén nem kerül visszafizetésre.

(5) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti információátadás alapján az igazgatási szolgáltatási díj harminc százaléka a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, hetven százaléka a Hatóságot illeti meg. A díjbevétel közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumot megillető részét a Hatóság a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium számlájára.

(6) Az igazgatási szolgáltatási díj a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve a Hatóság saját bevétele.

2. § Az 1. § (2)–(3) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01720361-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára kell megfizetni. A díjak megfizetéséről a Hatóság számlát vagy számlát helyettesítő bizonylatot nem állít ki.

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás