• Tartalom

182/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

182/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.10.03.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Htr.) 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Htr. 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ötmilliárd forintot el nem érő összegű határon túli költségvetési támogatás esetén támogatási szerződés alapján is nyújtható támogatás, így különösen a támogatás lebonyolításában részt vevő, (2) bekezdés szerinti szervezet, zálogjog biztosíték alkalmazása, vagy az Ávr. 88. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott támogatás folyósítása esetén.
(4) Határon túli költségvetési támogatás esetén a támogatás nyújtásának feltételeként előírt ingatlan jelzálogjog biztosíték nyilvántartásba való bejegyzésének legkésőbb a jelzálogjoggal érintett ingatlanra vonatkozó hatósági használatbavételi engedély (vagy az ennek megfelelő, a helyi jog szerinti engedély) kiállításától vagy a biztosítékkal érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzésétől számított százhuszadik napon belül kell megtörténnie. A költségvetési támogatás folyósításának feltétele, hogy az ingatlan jelzálogjog biztosíték nyilvántartásba való bejegyzéséig az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosítékot kell nyújtani.”

3. § A Htr. a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2018. (X. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 3. § (1a), (3) és (4) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére