• Tartalom
Oldalmenü

183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról1

2018.10.10.

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján 2018. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni.

(2) Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

(3) Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy 2018 novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

2. § A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám 2018. évben 0,9.

3. § (1) 2018 novemberében egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki a 2017. év legalább egy napján, valamint 2018 novemberében

a) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül öregségi nyugdíjban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,

b) ideiglenes özvegyi nyugdíjban,

c) korhatár előtti ellátásban,

d) szolgálati járandóságban,

e) átmeneti bányászjáradékban,

f) táncművészeti életjáradékban,

g) rokkantsági ellátásban,

h) rehabilitációs ellátásban,

i) baleseti járadékban,

j) bányászok egészségkárosodási járadékában,

k) fogyatékossági támogatásban,

l) vakok személyi járadékában,

m) rokkantsági járadékban,

n) Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

o) polgármesterek közszolgálati járadékában,

p) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

q) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

r) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

s) a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,

t) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,

u) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,

v) házastársi pótlékban vagy

w) házastárs után járó jövedelempótlékban

részesül.

(2) Az egyszeri juttatás megilleti

a) a 2018 novemberében az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, amelyben a 2017. év legalább egy napján részesült,

b) a 2018 novemberében rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a 2017. év legalább egy napján részesült.

(3) A (2) bekezdés szerinti ellátások után az egyszeri juttatásra való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.

4. § (1) Az egyszeri juttatásra – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az egyszeri juttatás meghatározásakor valamennyi, a jogosultnak járó, nyugdíjprémiumra vagy egyszeri juttatásra jogosító ellátás összegét össze kell adni, ezen együttes összegre kell a nyugdíjprémium kiszámítására vonatkozó szabályok szerinti számítást elvégezni, majd ennek végeredményéből le kell vonni a jogosultnak járó nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani.

(3) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2018 novemberében folyósított 2018. október havi ellátás után kell kiszámítani.

5. § A központi költségvetés

a) a Magyar Államkincstárnak megtéríti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható, a b) pontban nem említett egyszeri juttatás,

b) a Hadigondozottak Közalapítványának megtéríti a Hadigondozottak Közalapítványát terhelő egyszeri juttatás

fedezetét és azok végrehajtási költségeit.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §2

1

A rendeletet a 237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2019. október 17. napjával.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.