• Tartalom

184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.10.09.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) a következő 76/U. §-sal egészül ki:

76/U. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelettel megállapított 26. § (6) bekezdését a 2018. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.”

3. § A 43/1999. Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében az „1,1-es szorzó” szövegrész helyébe az „1,2-es szorzó” szöveg lép.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 4/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A munkáltató a tárgyévben ténylegesen kifizetett összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter az általa vezetett minisztérium és a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.”

5. § A 256/2013. Korm. rendelet a 7. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések alcímet megelőzően a következő 11/H. §-sal egészül ki:

11/H. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:260 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.”

a) 4/B. § (1) és (7) bekezdésében az „a 2018. január–augusztus hónapra” szövegrész helyébe az „a 2018. január hónaptól” szöveg,

b) 4/B. § (5) bekezdésében a „minden hónap 10. napjáig, utolsó alkalommal 2018. szeptember 15-éig” szövegrész helyébe a „minden hónap 10. napjáig” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés

2018. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

 

Praxisfinanszírozás

119 825,3

Indikátorrendszer finanszírozása

4 800,0

Eseti ellátás díjazása

649,3

Ügyeleti szolgálat

10 106,2

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

135 380,8


Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

 

 

Iskolaegészségügyi ellátás

2 317,1

Védőnői ellátás

24 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

27 028,2

3.

Fogászati ellátás

32 070,1

4.

Otthoni szakápolás

5 596,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

8 046,9

8.

Művesekezelés

23 171,1

11.

Működési költségelőleg

2 000,0

Célelőirányzatok

 

 

Méltányossági alapon történő térítések

2 611,3

 

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

55,0

 

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

1 250,0

 

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata

20,0

 

 

Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete

20 719,2

 

Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete

3 835,7

 

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése

9 196,0

 

Fiatal szakorvosok támogatása

2 381,1

13.

Célelőirányzatok összesen

40 068,3

15.

Mentés

43 664,7

17.

Laboratóriumi ellátás

27 458,0

Összevont szakellátás

 

Járóbeteg-szakellátás

171 030,4

Fekvőbeteg-szakellátás

592 375,5

aktív fekvőbeteg-szakellátás

499 826,2

krónikus fekvőbeteg-szakellátás

86 114,5

bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 434,8

várólista csökkentés

5 000,0

Extrafinanszírozás

1 000,0

Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás

82 224,6

Speciális finanszírozású szakellátás

42 767,2

18.

Összevont szakellátás összesen

889 397,7

19.

Népegészségügy fejlesztése

993,3

20.

Háziorvosi ellátás fejlesztése

0,0

21.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

502,0

ÖSSZESEN

1 235 377,9

2. melléklet a 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelethez

1.     A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 260. sorral egészül ki:

 

(A

B

1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

260.

Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vámospércs

2.     Hatályát veszti a 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 216. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére