• Tartalom

192/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

192/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.10.20.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEHI rendelet) a következő 7/A. alcímmel, valamint 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:

„7/A. Kormánydöntések végrehajtásának nyomon követése
13/A. § (1) A Hivatal a kormányzati ellenőrzés keretében nyilvántartja a kormányhatározatban rögzített kormánydöntéseket (a továbbiakban: kormánydöntés), és nyomon követi azok végrehajtásának folyamatát, előrehaladását.
(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglaltak keretében:
a) nyilvántartást vezet a kormánydöntésekről és azok végrehajtásának állásáról,
b) a kormánydöntések végrehajtásáról a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján rendszeresen beszámol a miniszterelnöknek.
(3) A Hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatai végrehajtása érdekében a kormánydöntés végrehajtásáért felelős, valamint a végrehajtásban közreműködő szervtől vagy személytől adatokat és dokumentumokat kérhet.
(4) Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján a Hivatal azt állapítja meg, hogy a kormánydöntés végrehajtása valószínűsíthetően
a) a meghatározott határidőre nem történik meg, vagy
b) nem megfelelően történik,
a Hivatal elnöke a miniszterelnök utasítása alapján, a 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint soron kívüli kormányzati ellenőrzést rendelhet el, amelynek eredményéről a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja a miniszterelnököt.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak szerinti kormányzati ellenőrzésre a 18. § (2) bekezdés b) pontját és a 31–37. §-okban foglaltakat nem kell alkalmazni.
13/B. § A Hivatal a miniszterelnök utasítása alapján közreműködik meghatározott jogszabály utólagos hatásainak vizsgálatában.”

2. § A KEHI rendelet 10. § (1) bekezdésében a „kapcsolódóan, továbbá” szövegrész helyébe a „kapcsolódóan, illetve a jogszabályok hatályosulásával összefüggő tevékenységhez, továbbá” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére