• Tartalom

194/2018. (X. 15.) Korm. rendelet

194/2018. (X. 15.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról1

2018.10.16.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 52. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelezettséget vállaló szerv vezetője írásban kötelezettségvállalási joggal ruházhatja fel)

c) a kormánybiztost és a miniszteri biztost, valamint”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 194/2018. (X. 15.) Korm. rendelethez

1. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(I. Az államháztartás központi alrendszerében)
„10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–c) alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,
a) a 3., 7., 10. cím, a 30. cím 1. alcím 26., 30. és 31. jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 32. § (1) bekezdése szerinti tagja,
b) a 32. cím 1–3. és 6. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,
c) a 32. cím 5. alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 151. § (1) bekezdése szerinti tagja,”
2. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő 21/a. alponttal egészül ki:
(I. Az államháztartás központi alrendszerében)
„21. a központi költségvetés XXII. fejezeténél – a 21/a. alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnöki Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,
21/a. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére