• Tartalom
Oldalmenü

197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

2020.04.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. § (1) A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) ellátja a pályázók és kedvezményezettek helyben történő támogatását a fejlesztési források felhasználásának elősegítése érdekében, valamint egyes uniós, nemzetközi és hazai finanszírozású programokkal összefüggő előkészítési és végrehajtási feladatokat.

(2) A Társaság feladata, hogy hatékonyan segítse céljaik megvalósításában a pályázókat és a pályázni szándékozó személyeket, szervezeteket.

(3) A Társaság hozzájárul a kormányzati fejlesztéspolitikai célok helyi szintű érvényesítéséhez a régiók közötti egyensúly megteremtésének és az egyenletes fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében.

(4) A Társaság a feladatait a pályázóközpontúság, a minőség és a hatékonyság elvének megfelelően látja el.

2. A Társaság területi és egyéb szervei

2. § (1) A Társaság a fővárosban telephelyet, a megyékben fióktelepeket működtet (a továbbiakban együtt: területi irodák).

(2) A területi irodák gondoskodnak az 1. § (2) bekezdése szerinti feladat területi szinten történő ellátásáról.

3. § A Társaság kormányhatározatban nevesített komplex nemzeti térségfejlesztési programok végrehajtásának támogatása céljából irodákat működtet.

4. § A Társaság a nemzetközi feladatellátása részeként valamennyi programtérségben irodákat működtet.

3. A Társaság feladatai és működése

5. § (1) A Társaság feladata a területi irodák rendszerének fejlesztése és – a nemzetközi programok kivételével – a területi alapú tervezés koordinációjának támogatása.

(2) A Társaság

a) részt vesz az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával összefüggő feladatok ellátásában,

b) segíti a támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket, közreműködik kapacitásuk fejlesztésében,

c) rendszeresen tájékoztatja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer résztvevőit és a közszféraszervezeteket a források felhasználásával kapcsolatos és egyéb európai uniós ügyekről,

d) ellátja az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben a projektfelügyelő részére meghatározott feladatokat.

6. § (1) A Társaság ellátja

a) a Közreműködő Szervezet és a Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap Támogatásközvetítő Szervezet feladatait a Svájci–Magyar Együttműködési Program tekintetében,

b) a Végrehajtó Ügynökség feladatait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 tekintetében,

c) a Végrehajtó Szervezet feladatait az európai uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás tekintetében,

d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben rögzített, a programok zárásához és utánkövetéséhez kötődő feladatokat,

e) a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló kormányrendeletben rögzített, a programok zárásához és utánkövetéséhez kötődő feladatokat,

f) a közös technikai titkárság működtetésének feladatait a 2007–2013 közötti Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program vonatkozásában,

g) a 2014–2020 közötti határokon átnyúló együttműködési programok tekintetében

ga) a közös titkárságok, illetve a közös technikai titkárság működtetésének feladatait,

gb) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése,

gc) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól szóló, 2014. május 2-i 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése, valamint

gd) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. augusztus 18-i 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikk (6) bekezdés b) pontja, továbbá 32. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti feladatokat,

h) a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

ha) szerinti információs pont és regionális koordinátori feladatokat,

hb) 8. § f) pontja szerinti közös titkárság magyar tagjának feladatait,

hc) 9. §-a szerinti közreműködő feladatokat,

i) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikke szerinti feladatokat,

j) a 2014–2020 közötti transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok tekintetében, a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint

ja) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése szerinti feladatot, valamint

jb) a szabálytalanságkezelést.

(2) A Társaság részt vehet az egyes határ menti gazdaságfejlesztési programok megvalósításában, ennek keretében a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a Társaságot a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia keretében nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.

(3)1

7. § (1) A Társaság a 3. § szerinti irodái útján részt vesz az egyes komplex nemzeti térségfejlesztési programokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, koordinációjában.

(2) A Társaság elláthatja az egyes nemzeti támogatási programokkal kapcsolatosan a pályázók és kedvezményezettek helyben támogatását a források felhasználásának elősegítése érdekében.

7/A. §2 A Társaság működteti az európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott programok és projektek megvalósításához szükséges adatok gyűjtéséhez és rendszerezéséhez szükséges adatbázisokat.

4. A Társasággal összefüggő kormányzati feladatok

8. § Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló miniszteri rendelet határozza meg a Társasággal kapcsolatos, az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyt (a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló).

9. § Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a Társaság feladatellátásához kapcsolódóan az alábbi feladatokat látja el:

a) általános iránymutatást ad a területi irodák működésével kapcsolatban,

b) a Társaságtól a területi irodák működésével, tevékenységével, ellátott feladataival kapcsolatban beszámolót, jelentést, tájékoztatót kérhet, valamint feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására ajánlást fogalmazhat meg,

c) a területi irodák fejlesztéspolitikai tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az érintett minisztereket,

d) a tulajdonosi joggyakorlóval közösen jóváhagyja a területi irodákra vonatkozó stratégiai döntéseket.

10. § Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter támogatja a területi irodákat, ennek keretében:

a) szakmai, módszertani támogatást nyújt a területi irodák feladataihoz,

b) országos központi képzéseket szervez a területi irodák munkatársai számára,

c) rendszeresen fórumot biztosít a Társaság kijelölt képviselői, a területi irodák vagy a területi irodáknál foglalkoztatott tanácsadók szakmai munkacsoportjainak képviselői és az érintett irányító hatóságok képviselői számára,

d) gondoskodik az irányító hatóság és közreműködő szervezet azon szakmai és pénzügyi kapcsolattartó munkatársainak kijelöléséről, akik biztosítják, hogy a területi irodák naprakész és egységes információkkal rendelkezzenek a programozási időszak pályázati konstrukcióival kapcsolatosan,

e) a Társasággal együttműködve gondoskodik a területi irodák egységes arculatának kialakításáról.

11. § A központi költségvetésnek

a) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által irányított fejezete,

b) a tulajdonosi joggyakorló által irányított fejezete

terhére nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási és közreműködői feladatok ellátásával a fejezetet irányító szerv a Társaságot megbízhatja.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

13. §3

1

A 6. § (3) bekezdését a 205/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 39/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-a.

3

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.