• Tartalom

199/2018. (X. 30.) Korm. rendelet

199/2018. (X. 30.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.10.31.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet] 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„7. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság feladatai
10. § A költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek tekintetében az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF)
a) elvégzi a projektmegvalósítással összefüggésben az Európai Bizottsághoz benyújtandó időközi- és záróegyenleg-kifizetés iránti kérelmekben szereplő költségek vizsgálatát a támogatási megállapodásban rögzített szempontok szerint, és
b) a támogatási megállapodásban előírt feltételeknek való megfelelés esetén a projektek keretében elszámolható költségek valódiságáról, elszámolhatóságáról a támogatási megállapodásban meghatározott formában jelentést állít ki.”

2. § A 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

41. § (1) Az EUTAF részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani a monitoring és információs rendszerben tárolt adatokhoz.
(2) Az EUTAF a 10. § szerint elvégzett vizsgálatok eredményét és a kiállított jelentést a vizsgálat elvégzését követően haladéktalanul megküldi a tagállami kedvezményezett képviselője részére.
(3) Az EUTAF vizsgálatait a támogatási megállapodásokban meghatározott ütemezésben végzi.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére