• Tartalom

2018. évi II. törvény

2018. évi II. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról1

2018.03.16.

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„36. Közcélú hálózat: olyan átviteli, elosztó vagy termelői elosztó hálózat, amely szükséges a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez, illetve a megújuló energiát termelő erőművek csatlakoztatásához;”

(2) A VET 3. § 71. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„71. Villamosmű: az erőmű, az átviteli, az elosztó és a termelői elosztó hálózat;”

(3) A VET 3. §-a a következő 78. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„78. Termelői elosztó hálózat: az elosztó tulajdonában lévő olyan hálózat, amely több, a Kormány rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősített, nem engedélyköteles kiserőmű által megtermelt villamos energiát juttatja el az elosztó hálózathoz. A termelői elosztó hálózathoz felhasználó és vételező abban az esetben csatlakozhat, ha tudomásul veszi, hogy az elosztónak nem kell betartania a villamosenergia-szolgáltatás általános minőségi kritériumai közül azokat, amelyek a termelői elosztó hálózaton szállítható, a vezetékek terhelhetősége alapján számított maximális teljesítményt korlátozzák.”

2. § A VET 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A kötelező átvételi, illetve a (2) bekezdés a) pontja szerinti prémium típusú támogatási jogosultságok csak
a) a telephely változása tekintetében vagy
b) a (7) és a (8) bekezdés szerint figyelembe vett támogatás változása esetén, e változással arányosan
módosíthatóak.”

3. § A VET a következő 27/A. §-sal egészül ki:

27/A. § (1) Az elosztó a nem engedélyköteles kiserőmű esetében a csatlakozást igénylő kérésére köteles középfeszültségű csatlakozási pontot biztosítani az erőmű elhelyezésére szolgáló telek határán. A csatlakozási pont biztosításának határidejét és a megvalósításának részletes szabályait a kormány rendeletben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti csatlakozási pont biztosításához szükséges, az elosztó hálózathoz kapcsolódó átalakító- és kapcsolóberendezés létesítését vagy fejlesztését az elosztó köteles a saját költségén megvalósítani.”

4. § A VET 146/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A nem engedélyköteles kiserőmű esetében rendszerhasználónként mind szabadvezeték, mind földkábel esetén összesen legfeljebb 3000 méter hosszúságú, termelői elosztó hálózathoz tartozó vezeték és közcélú hálózathoz tartozó vezeték létesítése, továbbá a csatlakozási pont biztosításához szükséges, az elosztó hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés létesítése vagy fejlesztése díjmentes.”

5. § A VET 170. § (1) bekezdése a következő 55. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„55. a nem engedélyköteles kiserőművek középfeszültségű csatlakozási pontja elosztó általi biztosításának határidejét és megvalósításának részletes szabályait,
(rendeletben állapítsa meg.)”

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. február 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. március 1. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére