• Tartalom

2/2018. (I. 3.) IM rendelet

2/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

2018.01.05.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,
a 2. §, az 1–2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az országgyűlési képviselők választása (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, a külpolitikáért felelős miniszter által a választás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a központi névjegyzék szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napi állapota szerint kell figyelembe venni.

(4) Az NVI elnöke a (3) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

(5) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat kell biztosítani a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, választókerületi, települési adatok szerint.

3. § (1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t, OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdése szerint számított összeget az NVI támogatási előlegként utalja át az alábbi ütemezésben:

a) a dologi kiadások fedezetét a szavazás napját megelőző harmincadik napig,

b) a személyi juttatások és azok munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségei fedezetét a szavazás napját megelőző kilencedik napig.

(4) A választási irodák a fizetési számláik adatait az informatikai rendszerben változás esetén aktualizálják. A választási irodák a választás kitűzését követően a fizetési számláik adatait felülvizsgálják, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzítik.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak elfogadásáról.

(3) A HVI és az OEVI vezetők személyi juttatásainak kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének az elszámolások felterjesztésekor úgy, hogy a díjak összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a javasolt díjak összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(5) A TVI, a HVI, az OEVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(6) A TVI vezetője, a TVI vezető helyettese, a TVI tagjai, a HVI vezetője és tagjai, az OEVI vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) a közreműködő jegyzőkönyvvezetők számának a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 52. § (2) bekezdés második mondata alapján a HVI vezetője által történő megállapítása,

b) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok,

c) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

d) a Ve. 15. §-a szerinti kiadások,

e) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok,

f) a HVI által belföldi vagy külföldi postacímre megküldött értesítők költségei,

g) választópolgárok értesítésével kapcsolatos egyéb költségek, határozatok, döntések nyomtatása, kézbesítése,

h) ajánlóívek nyomtatása

miatt lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeget, illetve ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt, annak maradványát vissza kell utalni.

(4) Többlettámogatásként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, az OEVI, illetve a TVI a (2) bekezdésben foglaltakon felüli többletkiadásainak, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv számvitelében a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el, amelynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(4) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke állapítja meg.

7. § (1) A HVI és az OEVI vezetője a szavazás napját követő huszonöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, az OEVI vezetők és a saját elszámolása alapján

a szavazás napját követő ötven napon belül.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.

(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI, az OEVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda egy vagy több tagjának ad megbízást.

(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(3) A TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől – számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás Ve.-nek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI és az OEVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI, az OEVI, a TVI, valamint az előirányzat átadásáról szóló megállapodás alapján a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv az előirányzat átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat átadási kötelezettségének.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §1

1. melléklet a 2/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

 

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

5.

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően.

 

 

6.

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

7.

10102

Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,5

8.

10103

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.

Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.

1

12 000

9.

10109

Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként.

1

10 000

10.

10111

Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége településenként, kijelölt települések részére.

1

10 000

11.

102

Kiadások a szavazás napján.

 

 

12.

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.

1

4 000

13.

10202

A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

30 000

14.

10203

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

15.

103

Választással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

 

 

16.

10302

Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként.

1

5 000

17.

104

Szavazásnapi ellátás költségei.

 

 

18.

10401

Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

1 700

19.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

 

 

20.

10501

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete.

1

10 000

21.

10502

Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

135

22.

10503

Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik. nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

450

23.

10504

Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

680

24.

10505

Külföldi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

1 930

25.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

26.

201

Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.

 

 

27.

20101

SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság: (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja.

3

35 000

28.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

29.

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

 

 

30.

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

31.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):

 

 

32.

20301

8 000 választópolgárig

5

50 000

33.

20302

8 001-40 000 választópolgárig

10

50 000

34.

20303

40 001-80 000 választópolgárig

15

50 000

35.

20304

80 001-100 000 választópolgárig

20

50 000

36.

20305

100 001választópolgártól

25

50 000

37.

204

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.

 

 

38.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

50 000

39.

205

Szavazásnapi ellátás költségei.

 

 

40.

20501

Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

6 300

41.

206

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

 

 

42.

20601

A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben plusz jegyzőkönyvvezetői díj.

A normatíva tekintetében figyelembe vehető jegyzőkönyvvezetők száma minden további 500 átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik.

1

42 000

43.

20602

Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

44.

20603

A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként, 20602 jogcímen felül (minden további 500 átjelentkező választópolgár után az SZSZB tagjainak száma 2 fővel növelhető).

1

35 000

45.

20604

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

 

 

46.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

47.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

 

 

48.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

 

 

49.

30102

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

 

 

50.

302

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

 

 

51.

30201

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség

 

 

52.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

 

 

53.

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

54.

111

OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.

 

 

55.

11101

A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére.

1

100 000

56.

11111

Szavazási levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség.

1

10 000

57.

112

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (továbbiakban: OEVB) működtetésével kapcsolatos dologi kiadások.

 

 

58.

11201

OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI részére.

1

100 000

59.

113

Választással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

 

 

60.

11301

Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-nként.

1

30 000

61.

11302

Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI részére OEVK-nként.

1

60 000

62.

11303

Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként, utólagos igényléssel.

1

15 000

63.

114

Szavazásnapi ellátás költségei.

 

 

64.

11401

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre. SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása (ÁFA).

1

850

65.

11402

Az OEVB tagjainak ellátás költsége (ÁFA).

1

3200

66.

115

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

 

 

67.

11501

Ajánlóívek nyomtatása. Utólagos igénylés alapján. (laponként).

1

25

68.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

69.

211

Az OEVB tagjának tiszteletdíja.

 

 

70.

21101

Az OEVB választott tagjának tiszteletdíja.

3

50 000

71.

212

Az OEVI tagjainak személyi normatívája.

 

 

72.

21201

Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb 15 tagja tekintetében vehető figyelembe.

15

65 000

73.

21202

Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5 fővel növekszik.

5

65 000

74.

213

Szavazásnapi ellátás költségei.

 

 

75.

21301

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre.

Az SZSZB tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

3 150

76.

21302

Az OEVB tagjainak étkezési ellátása választási időszakban.

1

11 800

77.

214

A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB és jegyzőkönyvvezető díjazása

 

 

78.

21401

A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB 3 választott tagjának többletdíja.

3

8 400

79.

21402

A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető többletdíja.

1

8 400

80.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

81.

311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

 

 

82.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

 

 

83.

31102

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

 

 

84.

KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK

 

 

85.

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

86.

12112

Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint kijelölt külképviseletek többletköltsége külképviseletenként, minden megkezdett 1000 szavazási levélcsomag után.

1

10 000

87.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

88.

221

A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.

 

 

89.

22101

A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.

1

30 000

90.

22102

A KÜVI tagjának személyi normatívája.

 

 

91.

2210201

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

15 000

92.

2210202

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

25 000

93.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

94.

321

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

 

 

95.

32101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.

 

 

96.

32102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

 

 

97.

MEGYEI KIADÁSOK

 

 

98.

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

99.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.

 

 

100.

13101

TVI dologi kiadásai OEVK-nként.

1

200 000

101.

13102

A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként.

1

20 000

102.

13103

Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként.

1

150 000

103.

132

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.

 

 

104.

13201

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként.

1

1 350 000

105.

133

Szavazásnapi ellátás költségei.

 

 

106.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

23 000

107.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

108.

231

HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVIesetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

 

 

109.

23101

-8 000 választópolgárig

1

85 000

110.

23102

8 001-40 000 választópolgárig

1

110 000

111.

23103

40 001-80 000 választópolgárig

1

140 000

112.

23104

80 001-100 000választópolgárig

1

170 000

113.

23105

100 001 választópolgártól

1

200 000

114.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.

 

 

115.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

5 000

116.

233

OEVI vezető további díja.

 

 

117.

23301

OEVI vezető további díja OEVK-nként.

1

50 000

118.

234

TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 600 000 forint.

 

 

119.

23401

TVI vezető díja.

1

600 000

120.

23402

TVI vezető helyettesének díja.

1

300 000

121.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

1

300 000

122.

23404

TVI informatikai felelősének díja.

1

300 000

123.

23405

TVI további 10 tagjának díja.

10

160 000

124.

23406

További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására. (Települések száma a megyében * szavazókörök száma szorzatérték alapján sávosan)

 

 

125.

2340601

-35 000

1

160 000

126.

2340602

35 001-75 000

2

160 000

127.

2340603

75 001-130 000

3

160 000

128.

2340604

130 001-

4

160 000

129.

235

Szavazásnapi ellátás költségei.

 

 

130.

23501

TVI ellátási költsége.

1

83 000

131.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

132.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.

 

 

133.

33101

HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

134.

33102

OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

135.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

136.

33104

TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

137.

33105

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

 

 

138.

KÖZPONTI KIADÁSOK

 

 

139.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

140.

252

Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.

 

 

141.

25202

Az NVI elnökének tiszteletdíja.

1

1 000 000

142.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

143.

351

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.

 

 

144.

35105

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.

 

 

2. melléklet a 2/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők megismételt szavazásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

 

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

5.

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően.

 

 

6.

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

7.

10102

Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,5

8.

10103

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb.. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.

1

12 000

9.

10109

Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként.

1

10 000

10.

102

Kiadások a szavazás napján.

 

 

11.

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.

1

4 000

12.

10202

A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

30 000

13.

10203

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

14.

104

Szavazásnapi ellátás költségei.

 

 

15.

10401

Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

1 700

16.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

17.

201

Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.

 

 

18.

20101

SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja.

3

35 000

19.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

20.

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

 

 

21.

20201

A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

22.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):

 

 

23.

20301

-

8 000 választópolgárig

5

50 000

24.

20302

8 001-40 000 választópolgárig

10

50 000

25.

20303

40 001-80 000 választópolgárig

15

50 000

26.

20304

80 001-100 000 választópolgárig

20

50 000

27.

20305

100 001választópolgártól

25

50 000

28.

204

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.

 

 

29.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

50 000

30.

205

Szavazásnapi ellátás költségei.

 

 

31.

20501

Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

6 300

32.

206

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

 

 

33.

20601

A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben plusz jegyzőkönyvvezetői díj.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető jegyzőkönyvvezetők száma minden további 500 átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik.

1

42 000

34.

20602

Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

35.

20603

A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként , 20602 jogcímen felül (minden további 500 átjelentkező választópolgár után az SZSZB tagjainak száma 1 fővel növelhető).

1

35 000

36.

20604

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

 

 

37.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

38.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél.

 

 

39.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

 

 

40.

30102

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

 

 

41.

302

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

 

 

42.

30201

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség

 

 

43.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

 

 

44.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

45.

311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

 

 

46.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

 

 

47.

31102

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

 

 

48.

MEGYEI KIADÁSOK

 

 

49.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

50.

231

HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVIesetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

 

 

51.

23101

-8 000 választópolgárig

1

85 000

52.

23102

8 001-40 000 választópolgárig

1

110 000

53.

23103

40 001-80 000 választópolgárig

1

140 000

54.

23104

80 001-100 000választópolgárig

1

170 000

55.

23105

100 001 választópolgártól

1

200 000

56.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.

 

 

57.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

5 000

58.

233

OEVI vezető további díja.

 

 

59.

23301

OEVI vezető további díja OEVK-nként.

1

50 000

60.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

61.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.

 

 

62.

3310101

HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

63.

3310102

OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

64 .

33102

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

 

 

1

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére