• Tartalom

2/2018. (II. 1.) FM rendelet

2/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól

2018.02.10.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) gazdasági év: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében az egyes ágazatokra meghatározott időintervallum azzal, hogy azon ágazatok esetében, ahol erről az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet nem rendelkezik, a naptári év minősül gazdasági évnek;

b) jelentős arány: a (2)–(4) bekezdésben meghatározott módon megállapított mértékek szerint a szakmaközi szervezetként történő elismerést kérő szervezet, illetve az elismert szakmaközi szervezet által az adott ágazatra jellemző termék alapanyag-előállításának, valamint feldolgozása és kereskedelme közül legalább egynek a (2)–(4) bekezdés alapján számított mértéket elérő képviselete, amely az ágazati döntések előkészítése során alkalmassá teszi a szervezetet a teljes ágazat képviseletére;

c) reprezentativitás: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 164. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott képviseleti szint;

d) termelés: elsődleges termék előállítása;

e) tevékenységi csoport: a termelők, a feldolgozók és a kereskedők csoportja a szakmaközi szervezeten belül.

(2) Jelentős aránynak minősül

a) a termelés tekintetében az ágazatba tartozó termékek Magyarországon megtermelt mennyiségének 60%-át előállító vagy a termelési terület legalább 60%-át művelő termelők képviselete,

b) a feldolgozás tekintetében a Magyarországon megtermelt és feldolgozásra – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés m) pontjában meghatározott ágazat esetén felhasználásra – átvett, az ágazatba tartozó termékek mennyiségének 50%-át meghaladó képviselete,

c) a kereskedelem tekintetében a Magyarországon – a termelőtől közvetlenül a fogyasztó részére történő értékesítés kivételével – forgalomba kerülő, az ágazatba tartozó termékek mennyiségének 50%-át meghaladó képviselete.

(3) A jelentős arány és a reprezentativitás számításakor a különböző ágazatokban az egyes tagok legutolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó teljesítményét az alábbi mértékegységek szerint kell figyelembe venni úgy, hogy az egyes mennyiségek csak egy alkalommal vehetők figyelembe az adott tevékenységi csoport működési körében:

a) termelés tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében felsoroltak közül az a)–h), valamint az l) és n) pontokban meghatározott ágazatokban a bevetett, illetve beültetett terület nagyságát hektárban, az m), o) és q)–t) pontokban meghatározott ágazatokban darabszámot, a p) pontban meghatározott ágazatban a saját és üzemi felhasználással csökkentett, megtermelt mennyiséget kilogrammban, az i) és j) pontokban meghatározott ágazatban a megtermelt mennyiséget tonnában;

b) feldolgozás tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében felsoroltak közül az a)–f), a h)–j) pontokban meghatározott ágazatokban a feldolgozásra beszállított alapanyag mennyiségét tonnában, az l) pontban meghatározott ágazatban a feldolgozásra beszállított mennyiséget szőlő esetében tonnában, folyóbor esetében hektoliterben, az m) pontban meghatározott ágazatban a felhasznált termékek darabszámát, az o), q), r) és t) pontokban meghatározott ágazatokban a vágási darabszámot, a p) pontban meghatározott ágazatban a feldolgozásra beszállított alapanyag mennyiségét kilogrammban, az s) pontban meghatározott ágazatban a csomagolt darabszámot;

c) kereskedelem tekintetében a forgalmazott áru általános forgalmi adót nem tartalmazó értékét forintban.

(4) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés g), k), valamint u)–x) pontjában meghatározott ágazatokban a nyers és feldolgozott termék természetes mennyiségi egységét kell figyelembe venni.

(5) Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ágazatok tekintetében a megtermelt mennyiséget tonnában kell figyelembe venni.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) Szakmaközi szervezetként történő elismerés iránti kérelmet (a továbbiakban: elismerési kérelem) nyújthat be az a szervezet, amely megfelel a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 14. és 15. §-ában, és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 157–163. cikkében, vagy az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11–13. és 16–18. cikkében foglalt rá vonatkozó feltételeknek.

(2) Az elismerési kérelmet az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére kell benyújtani egy eredeti példányban, papír alapon, valamint elektronikus adathordozón.

(3) Az elismerési kérelemben az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre vagy az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre való hivatkozással meg kell jelölni, hogy mely ágazatot kívánja a kérelmező szakmaközi szervezetként képviselni, valamint azt, hogy az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 157. cikkében vagy az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkében meghatározott tevékenységek közül melyet vagy melyeket folytat.

(4) Az elismerési kérelemben be kell mutatni azokat a tényeket, amelyek alátámasztják, hogy a szervezet az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesíti, alkalmas az elismerés megszerzésére, a szakmaközi célok megvalósítására, valamint az ágazat képviselete tekintetében jelentős arányt ér el.

(5) Az elismerési kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező szervezet tagsága tevékenységének bemutatását és az elismerési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évre vonatkozó gazdasági teljesítményének tevékenységi csoportra lebontott mutatóit.

3. § (1) Az elismerési kérelemhez csatolni kell

a) az elismerési feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat, ideértve a jelentős arány fennállását igazoló adatokat,

b) a bíróság által hitelesített létesítő okiratot, a bíróság által hitelesített, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát vagy eredeti példányát,

c) a szervezet tagnévsorát, a tagok azonosító adatait (neve, címe vagy székhelyének címe, szervezeten belüli azonosítója) az elismerési kérelem benyújtási időpontjának megfelelő állapot szerint,

d) annak bemutatását, hogy a szervezet döntéshozatali rendszerében gondoskodik az egyes tevékenységi csoportok arányos képviseletéről,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a papír alapon, illetve az elektronikus úton benyújtott kérelmek egymással teljes mértékben megegyezőek, és a valóságnak megfelelnek.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tagnévsorban a tagokat tevékenységi csoportok szerint kell rendezni. Azt a tagot, amely többirányú tevékenységet végez, valamennyi érintett tevékenységi csoportban fel kell tüntetni, de csak az egyik tevékenységi csoportban rendelkezhet szavazati joggal. A többirányú tevékenységet folytató tagnak nyilatkoznia kell arról, mely tevékenységi csoporthoz tartozik. Ha a tevékenységében változás következik be, kérelmére átsorolható másik tevékenységi csoportba. A tagnévsor kizárólag elektronikus formában is benyújtható.

(3) Ha a szakmaközi szervezetben a tagsági viszony más szervezetben betöltött tagsági viszony révén jön létre, a tagok alatt a Törvény alkalmazásában azokat is érteni kell, akiket a tagsági jogosultság közvetve illet.

(4) Az elismerési kérelem elbírálását kérelmező szervezet – az elismerési feltételek fennállásának megállapításához szükséges tények bizonyítása érdekében – egyéb iratok benyújtására is felhívható.

3. Elismerés és az elismerés visszavonása

4. § (1) Az elismerési kérelemről a miniszter a Törvény 14. § a) pontjában meghatározott határidőn belül dönt.

(2) A miniszter az elismerésre vonatkozó jóváhagyó döntéséről értesíti az Európai Bizottságot.

(3) A Törvény 15. § (8) bekezdésében felsorolt feltételek fennállása esetén a miniszter dönt az elismerés visszavonásáról, és gondoskodik az Európai Bizottság értesítéséről.

4. Tájékoztatási kötelezettség

5. § (1) Az elismert szakmaközi szervezet a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okiratokban bekövetkezett változások tényéről és lényegéről azok bekövetkezésétől számított harminc napon belül köteles értesíteni a minisztert.

(2) Az elismert szakmaközi szervezet legkésőbb minden gazdasági év kezdetét megelőző harminc nappal benyújtja a miniszter részére a következő gazdasági évre vonatkozó munkaprogramját, valamint minden gazdasági év végét követő harminc napon belül beszámolót küld a miniszter részére az elismerés hatálya alá tartozó tevékenységének előző gazdasági évi végrehajtásáról és az elismerési feltételeknek történő megfelelést igazoló adatokról.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat elektronikus úton kell benyújtani.

(4) Ha az elismert szakmaközi szervezet nem tesz eleget az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, a miniszter határidő kitűzésével felszólítja a kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen elteltét követően a miniszter a szakmaközi szervezet elismerését felfüggeszti. A felfüggesztés hatálya az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(5) A felfüggesztés hatálya alatt az elismert szakmaközi szervezet a Törvény 19. és 21. §-ában, valamint 24. § (1) bekezdésében meghatározott jogaival kapcsolatban új intézkedést nem kezdeményezhet, és a már megszerzett, szakmaközi szervezetként történő elismeréshez kapcsolódó további jogosítványait nem gyakorolhatja.

(6) Ha a szakmaközi szervezet a felfüggesztés hatálya alatt tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a miniszter az elismerését visszavonja.

5. Ellenőrzés

6. § A miniszter a Törvény 15. § (7) bekezdésében meghatározott ellenőrzés során az egyes ágazatok sajátosságainak megfelelően, az elismert szakmaközi szervezet által szolgáltatott adatok és dokumentumok alapján

a) az ellenőrzés tárgyát képező gazdasági évre nézve vizsgálja az elismerési feltételek meglétét, valamint

b) szükség esetén meghatározza az elismerési feltételeknek megfelelő működés helyreállítására nyitva álló határidőt.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 157–165. cikke;

b) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11–13. és 16–18. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §1

1

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére