• Tartalom

2/2018. (II. 5.) NFM rendelet

2/2018. (II. 5.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról1

2018.05.20.

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rendelet rendelkezéseit a 2. §-ban meghatározott M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4, L3e, L4e, L5e, L7e és T5 kategóriájú járművekre kell alkalmazni.”

2. § (1) Az ER. 2. § (4) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában)

n) „hiányosság”: műszaki hiba és a meg nem felelés egyéb esetei, amelyet az időszakos vizsgálat vagy közúti műszaki ellenőrzés során tártak fel.”

(2) Az ER. 2. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A közúti ellenőrzéshez kapcsolódó egyes fogalmak:
a) „ellenőr”: az elsődleges vagy részletes közúti műszaki ellenőrzések elvégzésére az illetékes hatóság által feljogosított személy,
b) „haszonjármű”: elsődlegesen árufuvarozásra vagy személyszállításra kereskedelmi célokból – például ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállításra – vagy üzletszerűen használt gépjármű és pótkocsija vagy félpótkocsija,
c) „illetékes hatóság”: a gépjárműfenntartó szervezetek, a műszaki vizsgáló állomások és műszaki vizsgabiztosok tevékenységének, a közúti közlekedésben részt vevők, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végzők ellenőrzéséért felelős hatóság,
d) „kijelölt közúti ellenőrzési létesítmény”: esetlegesen állandó vizsgálati berendezésekkel felszerelt, rögzített helyszín elsődleges vagy részletes közúti műszaki ellenőrzések elvégzésére,
e) „közút”: általános közforgalmú út, például helyi, regionális vagy országos közút, főút, gyorsforgalmi út vagy autópálya,
f) „közúti műszaki ellenőrzés”: a jármű közlekedésre való alkalmasságának váratlan, az illetékes hatóságok vagy közvetlenül e hatóságok felügyelete alatt álló szervek általi műszaki ellenőrzése,
g) „mobil ellenőrzési egység”: a részletes közúti műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges vizsgálati berendezések szállítható rendszere, a részletes közúti műszaki ellenőrzések elvégzésére jogosult ellenőrökkel,
h) „műszaki vizsgálat”: a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontja szerinti vizsgálat,
i) „műszaki vizsgálati bizonyítvány”: az illetékes hatóság vagy egy műszaki vizsgálóállomás által kiállított bizonyítvány, amely tartalmazza a műszaki vizsgálat eredményét,
j) „tagállami nyilvántartásba vett gépjármű”: egy tagállamban nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett gépjármű,
k) „üzembentartó”: az a személy, aki vagy amely a járművet tulajdonosként üzemelteti, vagy aki számára a tulajdonos engedélyezte a jármű üzemeltetését,
l) „vállalkozás”: az 1071/2009/EK rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott vállalkozás,
m) „rakomány”: teherszállításra tervezett járműben vagy annak részén szokásosan elhelyezett, a járműhöz állandó jelleggel nem rögzített valamennyi áru, beleértve a teherszállító egységekben, például a járművön található rekeszekben, csereszekrényekben vagy konténerekben elhelyezett tárgyakat is,
n) „összehangolt közúti műszaki ellenőrzés”: két vagy több tagállam illetékes hatósága által együttesen végzett közúti műszaki ellenőrzés.”

3. § Az ER. 4/C. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott)

b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget. A 2018. május 20-a után végzett műszaki vizsgálatok igazolására a „Műszaki vizsgálati bizonyítvány”-t is be kell mutatni.”

4. § (1) Az ER. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból alkalmasnak minősül, illetve a 10. § (4) bekezdésében meghatározott esetben ki kell adni a vizsgálatot kezdeményező részére a megfelelt minősítésű „Műszaki vizsgálati bizonyítványt” és „Műszaki adatlapot”, amely tartalmazza:
a) a jármű forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki és környezetvédelmi adatokat,
b) a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének igazolását, valamint
c) a forgalmi engedély időbeli hatályaként a következő időszakos vizsgálat határidejét, valamint – gépjárművek esetén – a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is.”

(2) Az ER. 11. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A „Műszaki vizsgálati bizonyítvány” adatait elektronikus úton továbbítani kell a közlekedésért felelős miniszter részére. Ezeket az adatokat legalább három évig meg kell őrizni.
(9) A „Műszaki vizsgálati bizonyítvány” az EGT-tagállam által kiállított olyan bizonyítvány, amely a közúti forgalomban részt vevő jármű műszaki alkalmasságát igazolja.”

5. §2

6. § Az ER. 12/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A műszaki vizsgálatok során a vizsgabiztosnak minden esetben vizsgálnia és biztosítania kell összeférhetetlenség-mentességét:
a) nem vehet részt olyan jármű vizsgálatában, amely saját vagy hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében van, vagy amely jármű javításában közreműködött,
b) díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat eredményéhez és a vizsgált járművek darabszámához,
(1b) A vizsgabiztos részére biztosítani kell a tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi adathoz történő folyamatos elektronikus hozzáférést.”

7. § (1) Az ER. 13. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek komoly hiba miatt az 5. számú melléklet 5.2. pontja szerint nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedély érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbítja meg, és ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.”

(2) Az ER. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A járművet vizsgálatra bemutató személyt tájékoztatják arról, ha olyan hiányosságokat állapítottak meg a járművel kapcsolatban, amelyeket ki kell javítani.”

8. § (1) Az ER. 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott közúti ellenőrzési módok különállóan és összevontan is végezhetők. A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellenőrzési módokra vonatkozóan a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben, a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek alkalmazandók. A kockázatértékelési rendszeren alapuló járműkiválasztás módszertanát, a jármű és kötelező tartozékai műszaki megfelelőségére vonatkozó részletes feltételeket, továbbá az ellenőrzések során általánosan használt okmányok mintáját és az ellenőrzött adatok körét a 10. számú melléklet határozza meg.
(4) Az elsődleges közúti műszaki ellenőrzés során a közlekedési hatóság a járművet, továbbá a járműre és a jármű vezetőjére vonatkozó, valamint a jármű közúti forgalomban való részvételéhez, a tevékenység végzéséhez és a szállításhoz előírt okmányokat vizsgálja át. Ha az ellenőrzés során szabálysértés alapos gyanúja merül fel, a közlekedési hatóság az okmányokat bevonja és legkésőbb a következő munkanapon – szabálysértési eljárás kezdeményezésével – az eljárás lefolytatására jogosult hatóságnak megküldi.”

(2) Az ER. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (2) bekezdés a), b), c) és f) pontjában meghatározott közúti ellenőrzések esetén a közlekedési hatóság a járművet részletesebb, műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja mobil ellenőrzési egységen, kijelölt közúti ellenőrzési létesítményben vagy vizsgálóállomáson, amelynek – legfeljebb 15 km távolságban lévő – helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja.”

(3) Az ER. 14. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A részletes közúti műszaki ellenőrzéseket a 12/A. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, közúti ellenőr végezheti. Az ellenőrzött jármű mozgatását az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
(16) A közlekedési hatóság a járművet – közúti ellenőrzés hiányában is – műszaki vizsgálatra rendelheti be, amennyiben alapos gyanú merül fel arra, hogy a jármű az 5. számú melléklet 3.2.2. pontja szerinti komoly vagy veszélyes hiányossággal rendelkezik.”

9. § Az ER. 31. § (1) bekezdés 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ez a rendelet)

„4. a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
5. az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

10. § (1) Az ER. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az ER 10. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az ER 11. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az ER 12. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. § Hatályát veszti az ER. 15/A. §-a.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

12. § A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) a 82. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A rakomány rögzítésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
82/A. § (1) A rakományrögzítésnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:
a) a járművet vagy a konténert a rakomány kezelésére és rögzítésére alkalmas eszközzel kell ellátni;
b) a jármű rakományát alkalmas eszközzel (pl. leszorító hevederekkel, csúszó és állítható kengyelekkel, alak- és erőzáró eszközökkel, továbbá ezek kombinációjával) úgy kell rögzíteni, hogy az megakadályozzon a szállítás közben minden olyan elmozdulást, ami a rakomány helyzetét megváltoztatná vagy sérülését okozná;
c) a rakomány elmozdulása kitámasztással, állványzattal vagy üres terek arra alkalmas anyaggal történő kitöltésével is megakadályozható.
(2) A rakományrögzítésnek a jármű gyorsításából/lassításából eredő következő erőknek kell ellenállnia:
a) menetirányban: a rakomány súlyának 0,8-szorosa,
b) oldalirányban: a rakomány súlyának 0,5-szöröse,
c) menetiránnyal szemben: a rakomány súlyának 0,5-szöröse, és
d) általában véve meg kell akadályoznia a rakomány megdőlését vagy megbillenését.
(3) A rakomány elosztásakor tekintetbe kell venni a járművek tömegére és méreteire vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban a jármű megengedett maximális tömegének határain belül megengedett maximális tengelyterhelést és a szükséges minimális tengelyterhelést.
(4) A rakomány rögzítésekor a bizonyos járműalkatrészek – így a homlokfal, az oldalfalak, a végfalak, a rakoncák vagy a rögzítési pontok – szilárdságára vonatkozó követelményeket tekintetbe kell venni, amennyiben ezeket az alkatrészeket használják a rakomány rögzítésére.
(5) A rakomány rögzítésére a következő rögzítési módszerek közül egy vagy több, illetve ezek kombinációja alkalmazható:
a) megfogószerkezetes rögzítés,
b) torlaszolásos rögzítés (helyi vagy teljes),
c) közvetlen kikötözés,
d) leszorításos lekötözés.
(6) A rakomány rögzítésére vonatkozó követelményeknek való megfelelőség szempontjából a következő szabványok az irányadók:
a) MSZ EN 12195-1: 2011 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken. Biztonság. 1. rész: A rögzítő erő számítása,
b) MSZ EN 12195-2: 2001 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken. Biztonság. 2. rész: Mesterséges szálból készült rögzítő heveder,
c) MSZ EN 12195-3: 2000 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken. Biztonság. 3. rész: Rögzítő láncok,
d) MSZ EN 12195-4: 2004 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken. Biztonság. 4. rész: Rögzítő acélsodrony kötelek,
e) MSZ EN 12 640:2000 Rakományrögzítés közúti járműveken. Rögzítő pontok áruszállító tehergépkocsikon. Minimális követelmények és vizsgálat.
(7) Abban az esetben, ha a rakomány rögzítése nem felel meg a (6) bekezdésben foglalt szabványoknak, az üzembentartó felelőssége annak biztosítása és igazolása, hogy a biztonságos rögzítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott feltételi teljesüljenek.
(8) A rakomány megfelelő rögzítésére önmagában nem elegendő a csúszásmentes kialakítású rakfelület vagy a rakomány és a rakfelület között csúszásgátló alátét alkalmazása.”

13. § Az MR. 120. § 105. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„105. az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

14. § Az MR. 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása

15. § A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: KR.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

a) a magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott, M1, M2, M3, N1, N2, N3 és T5 járműkategóriájú belső égésű motorral meghajtott vagy egyéb üzemű járművekre, a muzeális jellegű jármű, a motorkerékpár, a segédmotoros kerékpár, a T1-T4 járműkategóriába, és a kizárólag belföldön üzemeltetett T5 járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató, az 1980. január 1. előtt első alkalommal forgalomba helyezett dízelmotorral szerelt jármű, a tiszta elektromos üzemű jármű, valamint a lassú jármű kivételével,”

16. § (1) A KR. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

a) vizsgabiztos: a közúti közlekedésről szóló törvényben, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 (IV. 12) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: ER.) meghatározott feltételeknek megfelelő, a rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat keretében a jármű környezetszennyezésének ellenőrzését végző műszaki vizsgabiztos;”

(2) A KR. 2. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

k) a jármű a beépített hajtómotor üzeme szempontjából lehet:
ka) belső égésű motorral meghajtott jármű: a c), e), g) vagy i) pontban meghatározott motorral meghajtott gépkocsi, vagy
kb) egyéb üzemű jármű: a c), e), g) és i) pontban foglaltaktól eltérő működésű motorral meghajtott jármű, nem zárva ki azt, hogy a jármű belsőégésű hajtómotorral is rendelkezik;
kc) tiszta elektromos üzemű jármű: belső égésű motorral nem rendelkező, kizárólag (akkumulátoros vagy tüzelőanyag cellás) elektromos energiával hajtott jármű;”

(3) A KR. 2. § (2) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

q) a tevékenység keretében alkalmazott technológiai adatok szempontjából
qa) gyári érték: a gyártómű vagy annak hazai képviselője által az adott típusra meghatározott, gyári adatforrásból, javítási könyvből, karbantartási utasításból származó emissziós és diagnosztikai érték;
qb) rendeleti érték: az MR.-ben az egyes járműkategóriákra megállapított szennyezőanyag kibocsátási határérték, illetve a mérést és értékelést meghatározó további jellemzők.”

17. § A KR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A járművek környezetvédelmi felülvizsgálata során a kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának megengedett legnagyobb mértéke, valamint a szabályozott keverékképzésű motorok légviszonyára vonatkozó követelmény a – tűrésmezővel értelmezett – gyári értéket nem haladhatja meg. Gyári érték hiányában a megengedett legnagyobb mérték az MR.-ben meghatározott érték.
(2) Dízelmotoros jármű esetében a gyári füstölési érték az ENSZ-EGB 24. számú előírásban meghatározott – a füstölés alapján történő jóváhagyást jelző – táblán feltüntetett adat. Gyári érték hiányában az MR.-ben meghatározott érték.
(3) A közlekedési hatóság egyes jármű típusra (kivitelre, változatra, gyártási évjáratra), továbbá a különleges célú járművekre az (1) bekezdésben előírttól eltérő határértéket alkalmazhat, ha a gyakorlati tapasztalat és szakértői vélemény igazolja a gyári dokumentációban, illetve a jóváhagyott adatbázisokban szereplő értékek betarthatatlanságát, vagy a típusra (kivitelre, változatra) a jóváhagyott adatbázisok nem tartalmazzák a felülvizsgálat során ellenőrizendő értékeket (a továbbiakban: egyedi határérték).
(4) A közlekedési hatóság kérelemre, közigazgatási hatósági eljárás keretében, szükség esetén a kérelmező költségére szakértő igénybevételével állapítja meg a környezetvédelmi vizsgálat módszerét és tartalmát azon jármű esetében, amelynél az 4. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálati eljárások nem alkalmazhatók. A közlekedési hatóság erről elektronikus úton tájékoztatja a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésében közreműködő tanúsító szervezeteket.
(5) A közúti forgalomban részt vevő, verseny céljára kialakított járművek esetén a közlekedési hatóság az engedélyezési eljárás során, az engedélyező határozatban rögzíti a motor beállítási adatait és a megengedett kibocsátási értékeket. Az engedélyező határozatot a közúti forgalomban a versenygépkönyvvel együtt kell tartani.”

18. § A KR. 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatban közreműködőre (a továbbiakban: vizsgáló állomás) vonatkozó követelmények:]

d) a közlekedési hatóság által vezetett vizsgabiztosi nyilvántartásban szereplő vizsgabiztost alkalmaz.”

19. § A KR. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság állami tisztviselő vagy a vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel ER.-ben meghatározott követelményeknek.
(2) A vizsgabiztosi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező
a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) anyja nevét,
d) lakcímét,
e) állampolgárságát,
f) felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget,
g) vezetői engedély számát,
h) a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategóriák megjelölését,
i) jelenlegi beosztását (munkakörét),
j) munkáltatójának megnevezését és címét.
(3) A vizsgabiztosi engedély iránti kérelmet a közlekedési hatósághoz írásban kell benyújtani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell az ER.-ben előírt okiratokat és igazolásokat.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a vizsgabiztos a változás bekövetkezését követő öt munkanapon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.
(6) A közlekedési hatóság visszavonja az engedélyt és törli a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha
a) azt a vizsgabiztos kéri,
b) a vizsgabiztos halála esetén,
c) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) az engedély iránti kérelmében a vizsgabiztos valótlan adatokat szerepeltetett,
e) az ER.-ben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy azt a közlekedési hatóság elutasította,
f) a rendeletben meghatározott kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegte.
(7) A közlekedési hatóság felfüggeszti a vizsgabiztos környezetvédelmi felülvizsgáló
tevékenységét, ha
a) az e rendeletben foglalt előírásokat megszegte,
b) az (5) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztotta.
(8) A vizsgabiztos részére a Nyilvántartásba vételt követően a közlekedési hatóság igazolványt állít ki.
(9) Az igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány és az igazolvány kiállítójának megnevezését,
b) az igazolvány érvényességét,
c) az igazolvány számát,
d) a vizsgabiztos nevét, valamint
e) a vizsgabiztos azonosító számát.
(10) A közlekedési hatóság
a) az igazolvány megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén,
b) ha a műszaki vizsgabiztos teljesítette a továbbképzési vizsgakötelezettségét,
kérelemre igazolást állít ki.
(11) A műszaki vizsgabiztos vizsgáztatás közben köteles magánál tartani a műszaki vizsgabiztosi igazolványát.
(12) A felfüggesztés a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztést megalapozó okok megszüntetéséig, de legfeljebb hat hónapig tarthat.
(13) A vizsgabiztosok szakmai képzésének szabályait az ER. tartalmazza.”

20. § A KR. a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § Az a vizsgabiztos, aki 2017. április 1-je előtt kizárólag önálló környezetvédelmi felülvizsgálatokat végző vizsgáló állomáson folyamatosan végezte a környezetvédelmi felülvizsgálatokat, 2021. december 31-éig mentesül a vizsgabiztosi engedély, a nyilvántartásba vétel és az ER.-ben meghatározott alap, illetve továbbképzési követelmények alól.”

21. § A KR. a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § Ez a rendelet
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

22. § (1) A KR. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) A KR. 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(3) A KR. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

23. § Hatályát veszti a KR. 6. és 7. melléklete.

4. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, a 6–14. §, a 15–23. §, a 25. § és az 1–8. melléklet 2018. május 20-án lép hatályba.

25. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

c) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2/2018. (II. 5.) NFM rendelethez


A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje

1.    A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzésének tárgyi feltételei
1.0.    Az 5. pontban előírt módszerekkel végzett műszaki vizsgálatokat az azokra megfelelő létesítményekben és berendezésekkel kell elvégezni.
1.0.1.    A vizsgálatokra adott esetben mobil vizsgáló állomások is igénybe vehetők.
1.0.2.    A szükséges vizsgálóberendezések az 1. táblázatban foglaltak szerint, a vizsgált jármű járműkategóriájától és a jármű kialakításától függenek.
1.0.3.    A fékvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket a 11. számú melléklet szerinti fékvizsgálati előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
1.0.4.    A létesítményeknek és a berendezéseknek az 1.1–1.19. pontban meghatározott követelményeknek kell megfelelniük.
1.0.5.    Átmeneti rendelkezések: Amennyiben a jelen rendelkezések hatálybalépése előtt engedélyezett létesítmények és berendezések nem felelnek meg az 1. pontban meghatározott követelményeknek, azokat a követelményeket legkésőbb 2022. május 20-ig kell teljesíteni.
1.1.    Vizsgálólétesítmény
1.1.1.    A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzéséhez az 1. táblázatban meghatározott tárgyi feltételekről a vizsgáló állomás üzemeltetője gondoskodik.
1.1.2.    A jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata csak olyan vizsgáló állomáson végezhető, amely megfelel a külön jogszabályokban meghatározott (munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi stb.) előírásoknak, továbbá rendelkezik az 1. táblázatban meghatározott, a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott műszaki jellemzőkkel rendelkező vizsgáló eszközökkel.
1.1.3.    A vizsgáló állomáson az 1. táblázatban meghatározott vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), a meghatározott technológia szerinti vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.
1.1.4.    A vizsgáló állomáson csak az 1. táblázatban meghatározott munkavédelmi, telepítési, valamint mérésügyi szempontból kifogástalan, a gyártó utasítása szerint rendszeresen karbantartott mérőeszköz használható.
1.1.5.    A mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának (pontosság ellenőrzésének) dokumentumait a helyszínen kell tárolni.
1.1.6.    A dokumentálási, illetve értékelési funkcióval rendelkező mérőeszköz abban az esetben alkalmazható, ha annak e funkciói működőképesek.
1.1.7.    A vizsgáló állomáson biztosítani kell a vizsgabiztos számára a tevékenység végzéséhez, valamint az ügyfelek fogadásához a megfelelő, akadálymentesített körülményeket. Gondoskodni kell továbbá az adminisztrációs tevékenység végzéséhez szükséges informatikai eszközökről, megfelelően zárható helyiségről és a hatósági eszközök biztonságos tárolásáról.
1.1.8.    A vizsgáló állomás vizsgáló terének belső méreteit úgy kell kialakítani és a kiszolgáló berendezéseket (kipufogógáz-elszívó, szellőztető, fűtő) úgy kell telepíteni, hogy a teljes járművizsgálat (szükségessé váló menetpróba, sebesség- vagy lassulásmérés, illetve zajmérés kivételével) egész évben zárt térben (helyiségben) végrehajtható legyen. A túlméretes, illetve a hosszúsági méretükben a jogszabályi határértéket megközelítő járművek, járműszerelvények vizsgálata során a vizsgálat egyes műveletei – nyitott ajtók mellett, de a jármű közterületre kinyúlása nélkül is – elvégezhetők.
1.1.9.    A járművek forgalomba helyezés előtti- és időszakos vizsgálata csak azon a vizsgáló állomáson végezhető, amely a közlekedési hatóság információs rendszerével való adatcseréhez rendelkezik legalább 1024 Kbit/sec sávszélességű internetkapcsolattal, publikus internet felől fix IP-címmel, valamint az adatcserét végző számítástechnikai eszközökkel.
1.1.10.    Az 1.3., az 1.4., az 1.7. pontban, az 1.10. pont a) alpontjában, az 1.11., 1.14., és az 1.16. pontban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.
1.1.11.    Azokon a vizsgáló állomásokon, amelyeken kizárólag típusbizonyítvány alapján történő forgalomba helyezés előtti vizsgálatot végeznek, nem kell biztosítani:
a)    az 1.8. pont szerinti futómű mozgatót,
b)    az 1.9. pont szerinti zajmérő berendezést,
c)    az 1.16. pont szerinti lengéscsillapító vizsgáló próbapadot,
d)    az 1.18. pont f) alpontja szerinti etalon gömbfejet,
e)    az 1.18. pont g) alpontja szerinti tolómérőt, valamint
f)    a 1.13. pont szerinti mélységmérőt.
1.1.12.    Kizárólag trolibuszok tanúsítását végző vizsgálóállomások esetén nem szükséges az 1.2. b) alpontja, az 1.3. pont szerinti pótkocsi fékvezérlő levegőnyomásának ellenőrző mérésére való alkalmasság, az 1.6. pont szerinti mérő-adatgyűjtő berendezés, az 1.8., az 1.9–1.11., az 1.14–1.17. pontban, valamint az 1.18. pont d)–g) alpontjában meghatározottak teljesítése.
1.1.13.    A 1. pontban felsorolt vizsgáló eszközök megváltozását a vizsgálati technológiában történő alkalmazásba vétele előtt – jóváhagyás végett – a közlekedési hatóságnak be kell jelenteni.
1.1.14.    A T1-T4 kategóriájú mezőgazdasági vontatóknak, lassú járműveknek, valamint e járművek által vontatható pótkocsiknak a 12. § (10) bekezdése alapján az üzemeltető kérelmére a közlekedési hatóság által kijelölt telephelyen végzett időszakos vizsgálata esetében az 1. pontban meghatározott eszközök közül
a)    az 1.2. pontban meghatározott vizsgálóakna helyettesíthető sík, száraz, kemény burkolatú, a vizsgálat céljára lezárt útfelülettel, valamint a vizsgálat jármű tengelyeinek emelésére szolgáló emelővel és kerékmozgató kézi eszközzel,
b)    az 1.3., illetve 1.4. pontban meghatározott görgős fékerőmérő berendezés helyettesíthető olyan szilárd burkolatú, száraz és pormentes közúti forgalomtól elzárt útszakasszal (a fékpróbára kijelölt területtel), amely alkalmas a vizsgált jármű által elérhető legnagyobb sebesség 80%-áról, de legfeljebb 25 km/óra kezdősebességről elvégzett fékpróbára úgy, hogy eközben ellenőrizhető a fékezett kerekek állóra fékezhetősége, a haladási irány megtartása, valamint a lefékezett pótkocsi kerekeinek az elmozdítással szembeni ellenállása,
c)    az 1.18. pont j) alpontjában meghatározott informatikai rendszerhez való csatlakozás feltételeit a közlekedési hatóság biztosítja,
d)    nem kell biztosítani az 1.6. pont szerinti mérő-adatgyűjtő, az 1.9–1.12., 1.14–1.17. pontban, az 1.18. pont f) és h) alpontjában meghatározott eszközöket.
1.1.15.    Bármely az 1.2–1.18. pontban meghatározott készülékek egy készülékké egyesíthetők, amennyiben ez nem befolyásolja az egyes készülékek mérési pontosságát.
1.2.    Megfelelő méretű vizsgálati sáv az egyes vizsgálatokhoz és vizsgálóakna, amely megfelelő megvilágítással és szükség esetén szellőztető berendezéssel rendelkezik:
a)    a jármű egyik tengelyénél fogva való megemelésére alkalmas gépi működtetésű aknaperem-emelővel,
b)    kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához,
    A gépkocsi vizsgálata esetén a vizsgálóakna helyettesíthető olyan gépi működtetésű emelőpaddal (oszlopos vagy ollós emelővel), amely rendelkezik:
a)    a vizsgálószemély részére szolgáló feljáróval,
b)    gépi működtetésű kiegészítő emelővel,
c)    kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához, és
d)    a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal).
1.3.    A 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek fékrendszereinek vizsgálatára alkalmas görgős fékerőmérő berendezés, a görgős fékerőmérő próbapadok műszaki követelményeire vonatkozó 21069-1 ISO szabvány A. melléklete vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti, a fékerő, a légfékrendszerekben lévő légnyomás, és a pótkocsi fékvezérlő levegőnyomásának ellenőrző mérésére, kijelzésére és tárolására alkalmas görgős fékerőmérő próbapad, álló helyzeti, elektronikus rögzítőfék mérés lehetővé tételével (az összkerékhajtású, a hibrid és az elektromos járművek konstrukciós kialakításától függő kiegészítő eszközökkel).
1.4.    A 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű járművek esetében a fékerő, és a pedálerő ellenőrző mérésére és tárolására szolgáló funkciókkal rendelkező görgős fékerőmérő próbapad, álló helyzeti, elektronikus rögzítőfék mérés lehetővé tételével (az összkerékhajtású, a hibrid és az elektromos járművek konstrukciós kialakításától függő kiegészítő eszközökkel).
1.5.    Adattárolós, és adattovábbításra alkalmas – a pótkocsi fékkivezérlést is tároló – lassulásmérő berendezés az olyan vizsgáló állomáson ahol lassújármű, a mezőgazdasági vontató és pótkocsijaik, trolibusz, valamint olyan jármű vizsgálatát végzik, amelynél a jármű konstrukciós kialakítása nem teszi lehetővé a 1.3., illetve 1.4. pont szerinti berendezéssel történő mérést. (A nem folyamatosan mérő eszközöknek másodpercenként legalább tízszer kell feljegyeznie/tárolnia a mérési adatokat).
1.6.    Légfékrendszereket vizsgáló eszközök, illetve a légfékes, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 járműkategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomásokon mérő-adatgyűjtő berendezés. A jármű légfékrendszerének ellenőrzéséhez nyomásérzékelőkkel, időkésedelem mérésre is alkalmas kivitelben, a mérési adatokat értékelő számítógépes programmal és tárolással.
A légfékes, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 járműkategóriába tartozó gépkocsik) műszaki vizsgálatához alkalmazandó mérő-adatgyűjtő berendezésre vonatkozó további, részletes műszaki jellemzőket, a légfékrendszer vizsgálati technológiáját és a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét szakmai iránymutatás keretében a közlekedésért felelős miniszter állapítja meg.
1.7.    Kerék- vagy tengelyterhelést mérő készülék a tengelyterhelések meghatározására, és azok adattovábbítására (hitelesítésre nem kötelezett, akkreditált kalibráló szervezet által kalibrált, legalább 2% mérési pontosságú). E készüléket legkésőbb 2019. január 1. napjától kell biztosítani a 2018. május 20-át követően engedélyezett vizsgálóállomások esetében.
1.8.    A tengelyfelfüggesztést a tengely megemelése nélkül vizsgáló készülék (Futómű-mozgató pad), amely megfelel az alábbi követelményeknek:
a)    a készüléknek rendelkeznie kell legalább két, hosszanti és keresztirányban oda-vissza mozgatható, gépi meghajtású, a felületén csúszásgátló bevonattal ellátott lappal;
b)    a lapok mozgását a kezelő vizsgálóállásból irányíthatja;
c)    A 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek esetében a lemezeknek az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelniük:
ca)    hosszanti és keresztirányú mozgás: legalább 95 mm,
cb)    hosszanti és keresztirányú mozgás sebessége 5–15 cm/s.
1.9.    Legalább II. osztályú precíziós hangnyomásszint mérő (zajszintmérő) készülék, amely rendelkezik beépített „A” súlyozó szűrővel.
Fordulatszámmérő a zajméréshez, a vizsgált jármű motorjának működési rendszerétől függően külső gyújtású benzin-, vagy kompressziós gyújtású (dízel) motorokhoz egyaránt.
1.10.    Gázelemző műszer:
a)    a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, a mérésügyi szerv által I. vagy 0. osztályba sorolt, az infravörös fényelnyelés elvén működő, a kipufogógáz legalább négy komponensét (CO, CH, O2, CO2) mérő és a lambda-értéket kijelző, motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt műszer, nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel,
b)    infravörös fényelnyelés elvén működő CO (%) és CH (ppm) tartalmat mérő, a mérésügyi szerv által a II. osztályba sorolt műszer,
c)    infravörös fényelnyelés elvén működő kipufogógáz CO (%) tartalmat mérő műszer (csak az Otto-rendszerű, kétütemű motorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani).
Az a) pontban meghatározott műszer biztosítása esetén a b) pont szerinti gázelemző műszer biztosítása nem szükséges.
Fordulatszámmérő a kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának méréséhez, a külső gyújtású benzinmotorokhoz.
1.11.    Az elnyelési együtthatót megfelelő pontossággal mérő készülék füstölésmérő berendezés
A füstölésmérő berendezés jellemzői:
a)    a kipufogógázok fényelnyelése elvén működik,
b)    a kipufogócsőből vett minta alapján mér (mintavételes elven működik),
c)    időállandója: T90=900 ms és 1100 ms közötti értékű,
d)    motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt,
e)    nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel rendelkezik.
Fordulatszámmérő a kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának méréséhez, a kompressziós gyújtású (dízel) motorokhoz.
1.12.    Fényszóró ellenőrző készülék, fényerősség mérésre alkalmas kivitelben, amely lehetővé teszi a fényszóróknak a gépjárművek fényszóró-beállításaira vonatkozó rendelkezések a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irányelv szerinti beállítását oly módon, hogy nappali fényben (a közvetlen napsugárzást nem számítva) a világos-sötét határ könnyen felismerhető legyen.
1.13.    Mélységmérő
A gumiabroncsok futófelületének gumiabroncs-bordázat mélységének vizsgálatához szükséges kivitelben.
1.14.    Az elektronikus jármű-interfészhez csatlakoztatható eszköz – OBD-kiolvasó.
1.15.    A cseppfolyós gáz, sűrített földgáz és cseppfolyós földgáz szivárgását ellenőrző kézi gázszivárgás-ellenőrző készülék, amennyiben ilyen üzemű járművet vizsgálnak.
1.16.    Lengéscsillapító vizsgáló próbapad, amely a maradó talperő mérése alapján értékeli a lengéscsillapítást [csak a gépkocsik és az általuk vontatható lakópótkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani].
1.17.    Menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés
A menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés legyen alkalmas a járműbe épített berendezés működésének és beszabályozási jellemzőinek a járműből történő kiszerelés nélküli vizsgálatára. Az ellenőrző berendezésre vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közlekedésért felelős miniszter szakmai iránymutatás keretében határozza meg. [A 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget, illetve járműszerelvény együttes össztömeget meghaladó tehergépkocsik és az autóbuszok – megengedett legnagyobb össztömegtől függetlenül – vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.]
1.18.    A vizsgálathoz szükséges egyéb eszközök amennyiben a jármű vizsgálatához szükséges:
a)    mérőszalag (2 m és 20 m hosszúságú), stopperóra, kézilámpa (szerelőlámpa és zseblámpa), nagyító, kézitükör, csiszolóvászon, drótkefe, tisztítórongy,
b)    gumiabroncs légnyomását ellenőrző- és töltő műszer,
c)    mechanikai vizsgáló eszközök: feszítővas, csavarhúzó, kalapács,
d)    UV-lámpa,
e)    pótkocsi elektromos-csatlakozóaljzat ellenőrző készülék,
f)    etalon gömbfej,
g)    tolómérő,
h)    fénymérő a fényelnyelő réteggel bevont, fóliázott üvegek vizsgálatához állvánnyal és fényforrással, vagy a fényáteresztő képesség közvetlen mérésére és kijelzésére gyártott – saját belső fényforrással rendelkező mérőberendezéssel,
i)    erőmérő (kormányzási erőmérő), azokon a vizsgáló állomásokon, ahol az egyedi forgalomba helyezési engedély kiadására irányuló eljárást, mozgáskorlátozottak által vezetett járművek vizsgálatát, illetőleg az átalakítást követő időszakos vizsgálatokat (is) végez a vizsgáló állomás,
j)    a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való csatlakozáshoz szükséges informatikai eszközök,
k)    fékfolyadék-forráspont ellenőrző,
l)    a hibrid és elektromos jármű villamos biztonságának vizsgálatára alkalmas készülék.
1.19.    Mérésügyi előírások
Az 1.1–1.6., 1.8. és 1.10–1.17. pontokban meghatározott egyes eszközök mérésügyi megfelelőségének ellenőrzése kapcsán követelmény, hogy két egymást követő ellenőrzés között nem telhet el több idő, mint a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet a 7. számú mellékletében meghatározott időszak.
Az 1.7. pontban meghatározott kerék- vagy tengelyterhelést mérő készülék esetében 6 hónap, az 1.9. pontban meghatározott zajszintmérő készülék esetében 24 hónap.
Az 1.18. pontban meghatározott mérőeszközök esetében – amennyiben a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet, a mérésügyről szóló törvény, vagy annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet másképp nem rendelkezik – a vizsgáló állomás által meghatározott időszak.

1.    táblázat

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

 

1.

A műszaki vizsgálat elvégzése céljából minimálisan előírt berendezések

 

2.

Járművek

Kategória

Előírt berendezések 1.1–1.18. pontban felsoroltak szerint

 

3.

 

Maximális tömeg

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

 

4.

1. Motor-
kerékpárok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

L1e

P

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

x

 

6.

L3e, L4e

P

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

x

 

7.

L3e, L4e

D

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

 

8.

L2e

P

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

x

 

9.

L2e

D

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

 

10.

L5e

P

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

x

 

11.

L5e

D

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

 

12.

L6e

P

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

x

 

13.

L6e

D

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

 

14.

L7e

P

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

x

 

15.

L7e

D

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

 

16.

2. Személy-
gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

3 500 kg-ig

M1, M2

P

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

18.

3 500 kg-ig

M1, M2

D

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

19.

> 3 500 kg

M2, M3

P

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

 

20.

> 3 500 kg

M2, M3

D

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

 

21.

3. Teher-gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

3 500 kg-ig

N1

P

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

23.

3 500 kg-ig

N1

D

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

24.

> 3 500 kg

N2, N3

P

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

 

25.

> 3 500 kg

N2, N3

D

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

 

26.

4. Az N kategóriából származtatott különleges gépjárművek, T5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

3 500 kg-ig

N1

P

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

28.

3 500 kg-ig

N1

D

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

29.

> 3 500 kg

N2, N3, T5

P

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

 

30.

> 3 500 kg

N2, N3, T5

D

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

 

31.

5. Pótkocsik

750 kg-ig

O1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

32.

> 750–3 500 kg

O2

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

33.

> 3 500 kg

O3, O4

 

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

34.

6. Mezőgazdasági vontatók és lassú járművek

 

T1-T4, lassú járművek

P

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

 

 

x

 

35.

 

 

T1-T4, lassú járművek

D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

 

 

x


Megjegyzések:
1.    P – benzinüzemű (pozitív gyújtás);
2.    D – dízelüzemű (kompressziós gyújtás).


2.     Az általános technológia
2.1.    A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatok során az alábbi táblázatban foglalt tárgyban és körben, illetve – a vizsgáló állomáson elvégzett vizsgálat esetében – a meghatározott eszköz és módszer alkalmazásával kell ellenőrizni, hogy a vizsgált jármű meghatározott jellemzői megfelelnek-e a 10. vagy a 12. §-ban foglalt követelményeknek.
2.2.    A vizsgálatok során a jármű egyes műszaki jellemzőire vonatkozó követelményeket az MR. tartalmazza, azonban egyes – az alábbi táblázatban meghatározott – esetekben a külön jogszabályokban foglalt előírások teljesülését is vizsgálni kell.
2.3.    Az egyes vizsgálati tárgyak és vizsgálati körök esetében az általánosan előforduló hibákat, hiányosságokat az alábbi táblázatban meghatározott minősítés szerint kell értékelni.
2.4.    A forgalomba helyezés előtti vizsgálat során:
2.4.1.    a kiadott Műszaki adatlapon fel kell tüntetni a rendelet 3. § (2) bekezdés rendelkezése alapján meghatározott járműfajta besorolást, továbbá – az M és N kategóriába tartozó gépkocsi, továbbá az L kategóriába tartozó motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetében záradék alkalmazásával – a regisztrációs adóról szóló törvény szerinti besorolást (a továbbiakban: VTSZ besorolás),
2.4.2.    a 2.4.1. pontban említett járművek esetében a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti besorolásakor digitális fényképen rögzíteni és informatikai eszközzel archiválni kell a besorolás alapját adó kiviteli jellemzőket.
2.4.3.    A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatok során a próbapadon történő fékvizsgálatokat a 13. számú melléklet szerint kell végezni.
2.4.4.    A lengéscsillapító csillapítás hatékonyságának vizsgálatát a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegnél nem nagyobb gépkocsik és az általuk vontatható lakópótkocsik esetében kell elvégezni. Az ikerabroncsokkal, defekttűrő abroncsokkal vagy aktív kerékfelfüggesztéssel szerelt járműveken a mérést nem kell elvégezni.
    A keréken mért maradó talperő kormányzott kerekek esetében nem lehet kisebb, mint 40%, nem kormányzott kerekek esetében nem lehet kisebb, mint 20%. Tengelyenként a két oldal közti eltérés a kerekeken mért nagyobb talperő 50%-át nem haladhatja meg.
3.    Meghatározások
3.1.    A vizsgálati módszerek értelmezése
3.1.1.    Szemrevételezés (közvetlen érzékelés): a vizsgált jármű meghatározott jellemzőjének, tulajdonságának, adatának ellenőrzése közvetlen érzékeléssel (eszköz használata nélkül), amely történhet vizuálisan, hallás útján vagy tapintással, miközben a járművet vagy annak szerkezeti egységét – szükség szerint – működtetik.
3.1.2.    Vizsgálat (ellenőrzés): a vizsgálatot végző személy a jármű egyes szerkezeti részeire a vizsgáló eszközzel erőhatást kifejtve (mozgatás, ütögetés, feszítés) a szerkezeti anyag, kötőelem vagy kapcsolódó szerkezeti elemek elmozdulását, szilárdságát megfigyeli, a vizsgált jármű tulajdonságainak, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jellemzőinek a meghatározott eszközzel (mérőeszközökkel) történő mérése, a jármű minősítésének megalapozására szolgáló mért érték dokumentálása, a vizsgált jármű tulajdonságai, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jóváhagyottságának, minősítettségének, valamint a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelőségének a megállapítása.
3.1.3.    Működés közbeni ellenőrzés: a vizsgált jármű egyes alkatrészeinek, felszerelésének, különleges felépítményének működése, a kezelő szervek által történt intenzív működtetése, valamint a felsorolt eszközökkel előidézhető üzemszerű körülmények közben az előírt működőképesség, illetőleg műszaki állapot ellenőrzése.
3.2.    A járművön feltárt hibák minősítése
3.2.1.    A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat során “Hibá”- nak kell tekinteni a jármű (annak meghatározott részegysége vagy tulajdonsága) olyan jellemzőjét, amely tekintetében nem teljesíti az MR. vagy külön jogszabály egyes kötelező rendelkezését, illetőleg amely a jármű üzemeltetése során a jármű típusára jellemző közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi tulajdonság lényeges romlásában nyilvánul meg.
3.2.2.    A járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során feltárt hiányosságokat az alábbi kategóriák egyikébe kell besorolni:
a)    Kisebb hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések,
b)    Komoly hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések,
c)    Veszélyes hiba: a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai megtilthassák a jármű közúti forgalomban való használatát
3.2.3.    Ha egy jármű hiányosságai a fenti 3.2.2. bekezdésben említett kategóriái közül többe is besorolhatók, a járművet a súlyosabb hiányosság szerinti kategóriába kell sorolni. Azt a járművet, amely ugyanazon, a vizsgálati fejezet terjedelmén belül meghatározott ellenőrzött területen belül egynél több hiányosságot is mutat, a következő legsúlyosabb kategóriába kell besorolni, ha a hiányosságok összeadódó hatása miatt a jármű nagyobb veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára nézve.
4.    A jármű minősítése a hibák minősítése alapján
4.1.    Ha a jármű vizsgálata során hibát nem találtak, valamint kizárólag kisebb hiányosságok esetén [3.2.2. pont a) alpont] úgy kell tekinteni, hogy a jármű megfelelt a vizsgálaton, a feltárt hiányosságokat orvosolni kell, és a járművet nem szükséges újból vizsgálatnak alávetni. (MEGFELELT: M)
4.2.    Komoly hiba hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg. Ebben az esetben első vizsgálatot követő 2 hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni. (Komoly hiányosság: K)
4.3.    Veszélyes vagy a vizsgálat keretében ellenőrzött jóváhagyási követelmények nem teljesülése miatt fennálló hiba esetén a jármű nem felelt meg. A forgalmi engedélyt érvényteleníteni kell. (ALKALMATLAN: A)
4.3.1.    A jármű “alkalmatlan”-ná minősítéséről a közlekedési hatóság elektronikus úton tájékoztatja a Nyilvántartót.
5.    A VIZSGÁLATOK TARTALMA ÉS MÓDSZEREI, A JÁRMŰVEK HIÁNYOSSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE
5.1.    A vizsgálatok legalább az alábbi táblázatban felsorolt tételekre terjednek ki, és az alábbi táblázatban felsorolt minimális előírások és ajánlott módszerek szerint zajlanak. Az egyes vizsgálandó járműrendszerekre és alkatrészekre nézve a hiányosságok értékelését a táblázatban meghatározott kritériumok alapján, eseti alapon kell elvégezni.
5.2.    A vizsgálatok tartalmára és módszereire, a járművek hiányosságának értékelésére vonatkozó táblázat

8K00362_1

 

A

B

C

D

E

F

1.

Sorszám

Módszer/eszköz

Hiba okok

A hiányosságok értékelése

2.

 

Kisebb

Komoly

Veszélyes

3.

0. A JÁRMŰ AZONOSÍTÓ ADATAI

4.

0.1. Rendszámtábla

Szemrevételezés/UV lámpa; nagyító; mérőszalag

 

a) A rendszámtábla (rendszámtáblák) hiányzik (hiányoznak) vagy olyan bizonytalanul van(nak) rögzítve, hogy leeshet(nek).

 

X

 

5.

 

b) A felirat hiányzik vagy olvashatatlan.

 

X

 

6.

 

c) Nem egyezik a jármű okmányaival vagy nyilvántartott adataival; hamis

 

 

X

7.

nem megfelelő kivitel

 

 

X

8.

nem megfelelő méret / anyag

 

 

X

9.

0.2. Alvázszám

Szemrevételezés/ Ipari kézitükör, kézilámpa

 

a) Hiányzik vagy nem található.

 

 

X

10.

 

b) Nem teljes, olvashatatlan, nyilvánvalóan hamisított vagy nem egyezik a jármű okmányaival.

 

 

X

11.

 

c) A jármű okmányai olvashatatlanok vagy elírásokat tartalmaznak.

 

 

X

12.

 

 

 

d) Nem eredeti / hamis.

 

 

X

13.

 

 

 

e) Nem érvényes / olvashatatlan.

 

 

X

14.

 

 

 

f) Nem típusazonos / engedély nélküli alvázcsere.

 

 

X

15.

 

 

 

g) Sérült / deformált.

 

X

X

16.

 

 

 

h) Típusazonos / engedély nélküli alvázcsere.

 

 

X

17.

0.3. Okmányok (forg. eng; lassújármű ig.lap, engedély egyéb)

Szemrevételezés/UV lámpa; nagyító; mérőszalag

 

a) A jármű az okmánnyal nem egyezik.

 

 

X

18.

 

 

 

b) A bizonylat / engedély hiányzik.

 

 

X

19.

 

 

 

c) Hiányos / hiányzik.

 

X

X

20.

 

 

 

d) Nem eredeti / hamis.

 

 

X

21.

 

 

 

e) Nem érvényes.

 

 

X

22.

 

 

 

f) Olvashatatlan.

 

X

 

23.

0.4. Motorszám

Szemrevételezés/ Ipari kézitükör, kézilámpa

 

a) A jármű az okmánnyal nem egyezik.

 

X

X

24.

 

 

 

b) Hiányos / hiányzik.

 

X

X

25.

 

 

,Nem eredeti / hamis

 

 

X

26.

 

 

 

d) Nem érvényes / olvashatatlan.

 

X

X

27.

 

 

 

e) Nem típusazonos.

 

 

X

28.

1. FÉKBERENDEZÉS

29.

1.1. Műszaki állapot és üzemképesség

 

1.1.1. Üzemi fékpedál/fékkar tengelye

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.

 

a) Túl szoros a tengely.

 

X

 

30.

 

b) Túl nagy a kopás vagy a holtjáték.

 

X

X

 

 

c) Sérült, hiányzik.

 

 

X

31.

1.1.2. A pedál/kar állapota és a fékműködtető berendezés útja

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.

 

a) A tartalék úthossz túl nagy vagy elégtelen.

 

X

 

32.

b) A fékműködtető szabad oldása korlátozott.

Amennyiben a működést befolyásolja

X

 

 

33.

 

X

 

34.

 

c) A fékpedál csúszásgátlója hiányzik, laza vagy simára kopott.

 

X

 

35.

 

d) sérült, hiányzik.

 

 

X

36.

1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok

Az alkatrészek szemrevételezése normális üzemi nyomáson. A vákuum vagy a légnyomás biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges idő, valamint a figyelmeztető berendezés, a többkörös védőszelep és a nyomáscsökkentő szelep működésének ellenőrzése.

 

a) A figyelmeztető berendezés működésbe lépése után (vagy ha a nyomásmérő a veszélyzónában van) nincs legalább négy fékezéshez elegendő légnyomás/vákuum;

 

X

 

37.

legalább két fékezés a figyelmeztető berendezés működésbe lépése után (vagy ha a nyomásmérő a veszélyzónában van)

 

 

X

38.

 

b) A fék biztonságos működéséhez szükséges légnyomás/vákuum felépülési ideje túl hosszú a követelményekhez képest1.

 

X

 

39.

 

c) Nem működik a többkörös védőszelep vagy a nyomáscsökkentő szelep.

 

X

 

40.

 

d) Levegővesztés miatt érezhető nyomásesés vagy hallható levegőszivárgás tapasztalható.

 

X

 

41.

 

e) Külső sérülés, amely valószínűsíthetően befolyásolja a fékrendszer működését.

 

X

 

42.

A biztonsági fék működése nem kielégítő.

 

 

X

43.

 

f) A tartály korrodált vagy sérült / tömítettsége nem megfelelő / rögzítése nem megfelelő; korrodált, vagy sérült.

 

X

X

44.

1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető nyomásmérő vagy jelzés

Funkcionális ellenőrzés.

A nyomásmérő vagy a jelzőműszer rosszul működik vagy hibás.

X

 

 

45.

Az alacsony nyomás nem állapítható meg.

 

 

X

46.

1.1.5. Kézi működtetésű fékerőhatároló szelep

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

 

a) A vezérlőkar törött, sérült vagy túlságosan kopott.

 

X

 

47.

 

b) A vezérlőkar nincs megfelelően a szelepre rögzítve vagy a szelep kilazult.

 

X

 

48.

 

c) Lazák a csatlakozások, vagy szivárgás van a rendszerben.

 

X

 

49.

 

d) Nem kielégítő működés.

 

X

 

50.

1.1.6. Rögzítőfék kezelőszerv, rögzítőfékkar, rögzítőfék-reteszelő kilincsmű, elektromos rögzítőfék, rugóerőtároló

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

 

a) A reteszelés nem tart megfelelően.

 

X

X

51.

 

b) A rögzítőfékkar-tengely vagy a reteszelő mechanizmus kopott.

 

X

 

52.

Túlzottan kopott.

 

 

X

53.

 

c) Túl nagy kar úthossz a kezelőkar helytelen beállítása miatt.

 

X

 

54.

 

d) A kezelőszerv hiányzik, sérült vagy nem működik.

 

 

X

55.

 

e) Nem megfelelő működés, a figyelmeztető készülék hibát jelez.

 

X

 

56.

 

f) Korrodált

X

X

X

57.

 

g) Nem jóváhagyott / nem minősített

 

X

X

58.

 

h) Nem működik / hibásan működik

 

X

X

59.

 

i) Sérült / deformált

 

X

X

60.

 

j) Szorul

 

X

X

61.

1.1.7. Fékszelepek (lábszelepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek)

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

 

a) A szelep sérült vagy túlzott levegőszivárgás tapasztalható.

 

X

 

62.

Amennyiben a működését befolyásolja.

 

 

X

63.

 

b) Túlzott olajszivárgás a kompresszorból.

X

 

 

64.

 

c) A szelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.

 

X

 

65.

 

d) A hidraulikus fékfolyadék folyik vagy szivárog.

 

X

 

66.

Amennyiben a működését befolyásolja.

 

 

X

67.

 

e) Akad, sérült.

 

 

X

68.

 

 

 

f) Nem működik / hibásan működik / nem jóváhagyott.

 

 

X

69.

1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus)

A fékrendszerhez tartozó, a vontatójármű és a pótkocsi közötti csatlakozás szétkapcsolása, majd újbóli összekapcsolása.

 

a) A csap vagy az önzáró szelep hibás.

 

 

X

70.

Amennyiben a működését befolyásolja.

 

 

X

71.

 

b) A csap vagy a csatlakoztató szelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.

 

X

X

72.

Amennyiben a hatásosságot befolyásolja.

 

 

X

73.

 

c) Túl nagy a szivárgás.

 

 

X

74.

Amennyiben a hatásosságot befolyásolja.

 

 

X

75.

 

d) Nem megfelelő működés.

 

 

X

76.

Befolyásolja a fék hatásosságát.

 

 

X

77.

 

 

 

e) Nem jóváhagyott / nem minősített.

 

 

X

78.

 

 

 

f) Sérült / deformált.

 

X

X

79.

 

 

 

g) Korrodált.

 

X

X

80.

1.1.9. Energiatároló sűrítettlevegő-tartálya

Szemrevételezés.

 

a) A tartály enyhén sérült vagy enyhén korrodált.

 

X

 

81.

A tartály súlyosan sérült, korrodálódott vagy szivárog.

 

 

X

82.

 

b) Hatás a vízmentesítő szelep működésére.

X

 

 

83.

A vízmentesítő berendezés nem működik.

 

X

 

84.

 

c) A tartály nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van felszerelve.

 

 

X

85.

1.1.10. Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben)

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben,

 

a) A fékrásegítő sérült vagy hatástalan.

 

 

X

86.

Amennyiben nem működik.

 

 

X

87.

 

b) A főfékhenger sérült, de a fék működik.

 

 

X

88.

A főfékhenger sérült vagy szivárog

 

 

X

89.

 

c) A főfékhenger nem biztonságos, de a fék működik.

 

 

X

90.

A főfékhenger nem biztonságos.

 

 

X

91.

 

d) Nincs elegendő fékfolyadék, szintje a „MIN” jelzés alatt áll.

X

 

 

92.

A fékfolyadék szintje jelentősen a „MIN” jelzés alatt áll

 

X

 

93.

Nem látható fékfolyadék.

 

 

X

94.

 

e) A főfékhenger tartályának fedele hiányzik.

X

 

 

95.

 

f) A fékfolyadék-figyelmeztető lámpa világít vagy hibás.

 

X

 

96.

 

g) A fékfolyadékszint-figyelmeztető készülék helytelenül működik.

 

X

 

97.

 

 

 

h) Nem jóváhagyott / nem minősített

 

 

 

98.

1.1.11. Merev fékcsövek

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

 

a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fennállása.

 

 

X

99.

 

b) A csöveknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (légfékrendszerek esetében).

 

 

X

100.

A csöveknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (hidraulikus fékrendszerek esetében).

 

 

X

101.

c) A csövek sérültek vagy túlságosan korrodáltak.

A blokkolás vagy a szivárgás közvetlen kockázata révén befolyásolja a fékek működését.

 

 

X

102.

d) A csövek rossz helyen vannak.

Károsodás veszélye áll fenn.

 

 

X

103.

 

 

 

e) helytelen szerelés

 

 

X

104.

 

 

 

f) nem megfelelő kivitel / méret / anyag

 

 

X

105.

 

 

 

g) sérült / deformált

 

 

X

106.

 

 

 

h) szennyezett

 

X

X

107.

1.1.12. Féktömlők

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.

 

a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fennállása.

 

 

X

108.

 

b) A tömlők sérültek, deformálódtak, ki vannak dörzsölődve, megcsavarodtak vagy túl rövidek, nem jóváhagyottak.

 

 

X

109.

 

c) A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (légfékrendszerek)

 

 

X

110.

A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (hidraulikus fékrendszerek).

 

 

X

111.

 

d) A tömlők nyomás alatt kidudorodnak.

 

 

X

112.

A szövetbevonat sérült.

 

 

X

113.

 

e) A tömlők porózusak.

 

 

X

114.

 

f) helytelen szerelés

 

 

X

115.

 

g) nem megfelelő kivitel / méret / anyag

 

 

X

116.

 

h) sérült / deformált

 

 

X

117.

 

i) szennyezett

 

X

X

118.

1.1.13. Dob- és tárcsafék betétek

Szemrevételezés.

 

a) A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott (elérte a minimumjelzést).

 

X

 

119.

A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott. (a minimumjelzés nem látható)

 

 

X

120.

 

b) A betét szennyezett (olaj, zsír stb.).

 

 

X

121.

Ez befolyásolja a fék működését

 

 

X

122.

 

c) A betét hiányzik vagy rosszul van beszerelve.

 

 

X

123.

 

d) Mechanikai biztosítás nem megfelelő.

 

 

X

124.

 

e) Kopott / nagy holtjáték.

 

 

X

125.

 

f) Helytelen szerelés.

 

 

X

126.

 

g) Sérült / deformált.

 

 

X

127.

1.1.14. Fékdobok, féktárcsák

Szemrevételezés.

 

a) A dob vagy tárcsa túlságosan kopott

 

X

 

128.

A dob vagy tárcsa túlságosan bemaródott vagy repedt, nincs megfelelően rögzítve, vagy törött.

 

 

X

129.

 

b) A fékdob vagy a féktárcsa szennyezett (olaj, zsír stb.).

 

X

 

130.

Ez befolyásolja a fék működését.

 

 

X

131.

 

c) A fékdob vagy a féktárcsa hiányzik.

 

 

X

132.

 

d) A féktartólapok nincsenek megfelelően rögzítve.

 

 

X

133.

 

e) helytelen szerelés

 

 

X

134.

 

f) sérült / deformált

 

 

X

135.

1.1.15. Fék huzalok, fék vonórudak, fékkarok, fékrudazatok

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.

 

a) A huzal sérült vagy összecsomózódott, akad

 

 

X

136.

Ez befolyásolja a fék működését

 

 

X

137.

 

b) Valamelyik alkatrész túlságosan kopott vagy korrodált.

 

 

X

138.

Ez befolyásolja a fék működését

 

 

X

139.

 

c) Helytelenül szerelt, rúd vagy csatlakozóelem.

 

 

X

140.

 

d) A huzalvezető sérült.

 

X

 

141.

 

e) A fékrendszer szabad mozgása korlátozott.

 

X

 

142.

 

f) A fékkarok/fékrudazatok rendellenes úthossza hibás beállításra vagy túlzott kopásra utal.

 

 

X

143.

 

 

 

g) mechanikai biztosítás nem megfelelő

 

 

X

144.

 

h) nagy a holtjáték,

 

 

X

145.

 

i) helytelen szerelés

 

 

X

146.

1.1.16. Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

 

a) A készülék repedt vagy sérült,

 

 

X

147.

Ez befolyásolja a fék működését

 

 

X

148.

 

b) A készülékben szivárgás észlelhető.

 

 

X

149.

Ez befolyásolja a fék működését.

 

 

X

150.

 

c) A készülék nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.

 

 

X

151.

Ez befolyásolja a fék működését.

 

 

X

152.

 

d) A készülék túlságosan korrodált,

 

 

X

153.

a készülék eltörhet, nem működik.

 

 

X

154.

 

e) A működtető dugattyúnak vagy a membránnak elégtelen vagy túl nagy az úthossza.

 

 

X

155.

Befolyásolja a fék működését (nincs tartalék mozgástér).

 

 

X

156.

 

f) A porvédő sérült.

X

 

 

157.

 

 

A porvédő hiányzik vagy erősen sérült.

 

X

 

158.

Sérült, deformálódott

 

 

X

159.

szorul

 

 

X

160.

1.1.17. Fékerő-szabályozó szelep

Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

 

a) A rudazat sérült.

 

 

X

161.

 

b) A rudazat rosszul van beállítva.

 

X

 

162.

 

c) A szelep szorul, vagy nem működik (az ABS működik).

 

X

 

163.

A szelep szorul, vagy nem működik.

 

 

X

164.

 

d) A szelep hiányzik (ha kötelező).

 

 

X

165.

 

e) Az adattábla hiányzik.

 

 

X

166.

 

f) Az adatok olvashatatlanok vagy nem felelnek meg a követelményeknek1.

 

X

 

167.

 

g) Korrodált / sérült, deformálódott / nem jóváhagyott / tömítettség nem megfelelő

 

 

X

168.

1.1.18. Fékpofahézag-állítók és
-jelzők

Szemrevételezés.

 

a) A hézagállító sérült, szorul, rendellenes az úthossza, túlságosan kopott vagy helytelenül van beállítva.

 

 

X

169.

 

b) A hézagállító hibás.

 

 

X

170.

 

c) A hézagállító helytelenül van beszerelve vagy kicserélve.

 

 

X

171.

1.1.19. Tartósfék-rendszer
(ha be van szerelve vagy kötelező)

Szemrevételezés.

 

a) Laza csatlakozás vagy rögzítés.

 

X

 

172.

Amennyiben a működést befolyásolja.

 

 

X

173.

 

b) A rendszer nyilvánvalóan hibás vagy hiányzik.

 

 

X

174.

1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működése

A vontatójármű és a pótkocsi közötti fékcsatlakozás szétkapcsolása.

A pótkocsi fékje nem működik automatikusan a csatlakozás szétkapcsolásakor.

 

 

X

175.

1.1.21. Teljes fékrendszer

Szemrevételezés

 

a) Egyéb rendszerelem (pl. fagytalanító szivattyú, légszárító stb.) külső sérülése vagy a fékrendszert hátrányosan érintő túlzott korróziója.

 

X

 

176.

Ez befolyásolja a fék működését.

 

 

X

177.

 

b) A levegő vagy fagyásgátló szivárgása

 

X

 

178.

Befolyásolja a rendszer helyes működését.

 

 

X

179.

 

c) Nem megfelelően rögzített vagy szakszerűtlenül beszerelt alkatrész.

 

 

X

180.

 

d) Bármely alkatrész nem biztonságos vagy engedély nélküli átalakítása3,

 

 

X

181.

 

 

Ez befolyásolja a fék működését

 

 

X

182.

1.1.22. Vizsgáló csatlakozók (ha be vannak szerelve vagy kötelezők)

Szemrevételezés

 

a) Hiányoznak.

 

 

X

183.

 

b) Sérültek,

 

X

 

184.

használhatatlanok vagy szivárognak.

 

 

X

185.

1.1.23. Ráfutófék

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

Nem megfelelő hatékonyság

 

 

X

186.

akad / sérült

 

 

X

187.

kopott / nagy holtjáték

 

 

X

188.

a járműhöz nem engedélyezett

 

 

X

189.

1.2. Az üzemi fék működési jellemzői és hatásossága

190.

1.2.1. Teljesítmény

fékpadon, a vizsgálat során fokozatosan történő fékezés a maximális fékerő eléréséig.

 

a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken. A fékerő hiánya egy vagy több keréken.

 

 

X

192.

 

b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a, Tengelykormányzás esetén a fékerő egy adott keréken kisebb mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 85%-a.

 

 

X

193.

 

c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).

 

 

X

194.

 

d) Rendellenes késés a fék működtetése közben, bármely keréken.

 

X

 

195.

 

e) Túl nagy fékerő-ingadozás egy kerékfordulaton belül.

 

 

X

196.

1.2.2. Hatásosság

Fékpadon végzett vizsgálat a megengedett maximális tömegre vonatkoztatott vagy nyerges pótkocsi esetében a megengedett tengelyterhelések összegére vonatkoztatott lefékezési arány megállapítására.

Nem éri el az alábbi minimális értékeket (1):

1. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012. január 1-je. után történt:

—    M1 kategória: 58%

—    M2 és M3 kategória: 50%

—    N1 kategória: 50%

—    N2 és N3 kategória: 50%

—    O2, O3 és O4 kategória:

—    nyerges pótkocsi esetében: 45% (2)

—    vonórudas pótkocsi esetében: 50%

 

 

X

197.

2. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012.1.1. előtt történt:

—    M1, M2 és M3 kategória: 50% (3)

—    N1: kategória: 45%

—    N2 és N3 kategória: 43% (4)

—    O2, O3 és O4 kategória: 40% (5)

 

 

X

198.

3.Egyéb kategóriák:

L-kategóriák (mindkét fék):

—    L1e kategória: 42%

—    L2e, L6e kategória: 40%

—    L3e kategória: 50%

—    L4e kategória: 46%

—    L5e, L7e kategória: 44%

L-kategória (hátsókerék-fék):

minden kategória: a jármű össztömegének 25%-a

A fenti értékek kevesebb, mint 85%-át éri el

 

 

X

X

199.

1.3. Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja)

200.

1.3.1. Teljesítmény

Amennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.1. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.

 

a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.

 

X

 

201.

A fékerő hiánya egy vagy több keréken.

 

 

X

202.

 

b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.

 

X

 

203.

Kormányzott tengelyen a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 85%-a.

 

 

X

204.

 

c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).

 

X

 

205.

1.3.2. Hatásosság

Amennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.2. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.

A fékerő kisebb, mint az 1.2.2. pont szerint a megengedett maximális tömeg mellett meghatározott üzemi fékhatás 50%-a (6).

 

X

 

206.

A fenti fékerő-értékek kevesebb mint 85%-át éri el.

 

 

X

207.

1.4. Rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága

208.

1.4.1. Teljesítmény

A fék működtetése fékpadon.

(Megjegyzés: Az elektromos működtetésű rögzítőfékkel ellátott jármű esetében, amennyiben a vizsgálatot a jármű konstrukciójából adódóan nem lehet elvégezni, a vizsgálatot a gyártó előírása szerint kell elvégezni.)

A fék az egyik oldalon nem működik, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.

 

X

 

209.

A vizsgálat alkalmával a jármű tömege viszonylatában a fenti értékek kevesebb mint 50%-a.

 

 

X

210.

1.4.2. Hatásosság

Vizsgálat fékpadon.

A lefékezettségi arány a teljes járműre nem éri el a legalább 16%-ot a jármű legnagyobb megengedett tömegéhez viszonyítva, gépjárművek esetében, a legalább 12%-ot a jármű legnagyobb megengedett össztömegéhez viszonyítva.

 

X

 

211.

A fenti fékerő-értékek kevesebb, mint 85%-át éri el

 

 

X

212.

1.5. A tartósfék-rendszerműködési jellemzői

Szemrevételezés – a rendszer üzemképességének ellenőrzése.

 

a) A fékhatás nem fokozatosan változik (a kipufogófék-rendszerekre nem vonatkozik).

 

X

 

213.

 

b) A rendszer nem működik.

 

 

X

214.

1.6. Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

Szemrevételezés és a figyelmeztető berendezés ellenőrzése, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.

 

a) A figyelmeztető berendezés hibásan működik.

 

 

X

215.

 

b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.

 

 

X

216.

 

c) A keréksebesség-érzékelő hiányzik vagy sérült.

 

 

X

217.

 

d) A vezetékek sérültek.

 

 

X

218.

 

e) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.

 

 

X

219.

 

f) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.

 

 

X

220.

1.7. Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS)

Szemrevételezés és a figyelmeztető berendezés ellenőrzése, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.

 

a) A figyelmeztető berendezés hibásan működik.

 

 

X

221.

 

b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.

 

 

X

222.

 

c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.

 

 

X

223.

1.8. Fékfolyadék

Szemrevételezés, forráspont mérés

A fékfolyadék szennyezett vagy üledékes.

 

X

 

224.

Meghibásodás közvetlen veszélyének fennállása.

 

 

X

 

Fékfolyadék forráspont 200 Celsius fok alatt

 

 

X

225.

2. KORMÁNYBERENDEZÉS

226.

2.1. Műszaki állapot

227.

2.1.1. A kormánymű állapota

A járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földtől elemelve, a kormánykereket ütközésig el kell forgatni jobbra és balra. A kormánymű működésének szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

a) A kormány nehezen forog.

 

X

 

228.

 

b) A kormánytengely deformálódott vagy a bordázat kopott.

 

 

X

229.

Ez befolyásolja a helyes működést

 

 

X

230.

 

c) A kormánytengely túlzottan kopott

 

 

X

231.

Ez befolyásolja a helyes működést.

 

 

X

232.

 

d) A kormánytengely kitérése túl nagy.

 

X

 

233.

Ez befolyásolja a helyes működést.

 

 

X

234.

 

e) Szivárgás.

 

X

 

235.

Cseppképződés.

 

 

X

236.

 

 

Az elkormányzottság nem megfelelő.

 

 

X

237.

2.1.2. Kormánymű ház

A járművet futómű-mozgató padra helyezve, a kormánykereket el kell forgatni jobbra és balra, valamint a paddal a kerekeket meg kell mozgatni. Kormánymű ház szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

a) A kormánymű ház nincs megfelelően rögzítve.

 

X

 

238.

A rögzítések veszélyesen lazák, vagy láthatóan elmozdulnak az alvázhoz vagy a karosszériához képest.

 

 

X

239.

 

b) Az alvázon lévő rögzítő furatok megnyúltak.

 

X

 

240.

A rögzítéseket komolyan érinti.

 

 

X

241.

 

c) A rögzítő csavar hiányzik vagy törött

 

 

X

242.

A rögzítéseket komolyan érinti

 

 

X

243.

 

d) A kormánymű ház törött.

 

 

X

244.

 

 

 

e) A mechanikai biztosítás nem megfelelő

 

 

X

245.

 

 

 

f) szivárog

 

X

X

246.

2.1.3. A kormányrudazat állapota

A járművet futómű-mozgató padra helyezve, kormánykereket erőteljesen el kell rántani jobbra és balra, valamint a paddal a kerekeket meg kell mozgatni. A kormányrendszer alkatrészeinek szemrevételezéssel történő ellenőrzése elhasználtság, törés és biztonságosság tekintetében.

 

a) A rögzített alkatrészek relatív elmozdulása.

 

X

 

247.

Az alkatrészek egymáshoz képesti elmozdulása túl nagy vagy fennáll a szétválás valószínűsége.

 

 

X

248.

 

b) Túlzott kopás az illesztéseknél.

 

X

 

249.

A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn

 

 

X

250.

 

c) Bármely alkatrész törése vagy deformációja.

 

 

X

251.

ez befolyásolja a helyes működést

 

 

X

252.

 

d) Rögzítő eszközök hiánya.

 

 

X

253.

 

e) Az alkatrészek helytelen beállítása (pl. nyomtávrúd vagy kormánytolórúd).

 

 

X

254.

 

f) Engedély nélküli átalakítás; túl nagy holtjáték, sérült deformált, nem jól működik

 

 

X

255.

 

g) A porvédő sérült vagy elhasználódott

X

 

 

256.

 

 

A porvédő hiányzik vagy erősen elhasználódott.

 

X

 

257.

2.1.4. A kormányrudazat működése

A járművet futómű-mozgató padra helyezve, kormánykereket erőteljesen el kell rántani jobbra és balra, valamint a paddal a kerekeket meg kell mozgatni. A kormányrendszer alkatrészeinek szemrevételezéssel történő ellenőrzése elhasználtság, törés és biztonságosság tekintetében.

 

a) A mozgó kormányrudazat hozzáér az alváz egy rögzített részéhez.

 

 

X

258.

 

b) A kormányütköző nem tölti be funkcióját vagy hiányzik.

 

 

X

259.

Hiányzik

 

 

X

260.

kopott

 

 

X

261.

helytelenül szerelt

 

 

X

262.

sérült

 

 

X

263.

hibásan működik

 

 

X

264.

deformálódott

 

 

X

265.

2.1.5. Kormányrásegítő rendszer

A kormányrendszer ellenőrzése: szivárgás és a hidraulikafolyadék-tartály szintje (amennyiben látható). A kormányrásegítő rendszer működésének ellenőrzése, földön álló kerekekkel és járó motor mellett.

 

a) Folyadékszivárgás vagy a helyes működést befolyásolja.

 

 

X

266.

 

b) Nincs elegendő folyadék (szintje a „MIN” jelzés alatt áll)

X

 

 

267.

A tartály nem megfelelő.

 

X

 

268.

 

c) A rendszer nem működik,

 

X

 

269.

Ez befolyásolja a kormányzást

 

 

X

270.

 

d) törött vagy kilazult gépezet

 

 

X

271.

Ez befolyásolja a kormányzást

 

 

X

272.

 

e) Az alkatrészek helytelenül vannak beállítva vagy érintkeznek.

 

X

 

273.

Ez befolyásolja a kormányzást

 

 

X

274.

 

f) Engedély nélküli átalakítás3.

 

 

X

275.

 

g) A kábelek/tömlők sérültek vagy túlzottan korrodáltak.

 

 

X

276.

Ez befolyásolja a kormányzást

 

 

X

277.

 

h) Sérült / deformálódott

 

 

X

278.

 

i) Az elektromos biztosítékozás nem megfelelő

 

 

X

279.

 

 

 

j) szorul.

 

 

X

280.

 

 

 

k) A mechanikai biztosítás nem megfelelő

 

 

X

281.

2.2. Kormánykerék, kormányoszlop és kormány

282.

2.2.1. Kormánykerék/kormány állapota

A járművet emelőre helyezve (a jármű súlya a földre nehezedik) a kormánykereket a kormányoszloppal párhuzamosan húzni és tolni kell, illetve a kormánykereket/kormányt a kormányoszlopra/villákra merőlegesen különböző irányokba tolni kell. A holtjáték, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

a) A kormánykerék és a kormányoszlop relatív elmozdulása, ami lazulást jelez.

 

X

 

283.

A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn,

 

 

X

284.

 

b) Nincs biztosítószerkezet a kormánykerékagyon.

 

X

 

285.

A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.

 

 

X

286.

 

c) A kormánykerékagy, a karima vagy a küllő törött vagy kilazult.

 

X

 

287.

A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.

 

 

X

288.

 

d) A működés nem megfelelő,

 

 

X

289.

 

 

e) sérült / deformálódott,

 

X

X

290.

 

f) kopott / nagy holtjáték

 

X

X

291.

2.2.2. Kormányoszlop/kengyelek és villák és kormánylengés-csillapító

A járművet emelőre helyezve (a jármű súlya a földre nehezedik) a kormánykereket a kormányoszloppal párhuzamosan húzni és tolni kell, illetve a kormánykereket/kormányt a kormányoszlopra/villákra merőlegesen különböző irányokba tolni kell. A holtjáték, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

a) A kormánykerék közepének játéka tengelyirányban túl nagy.

 

X

 

292.

 

b) A kormányoszlop tetejének az oszlop tengelyétől sugárirányban való játéka túl nagy.

 

X

 

293.

 

c) A rugalmas csatlakozófej túlzottan elhasználódott.

 

X

 

294.

 

d) A rögzítés hibás.

 

X

 

295.

A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.

 

 

X

296.

 

e) Engedély nélküli átalakítás,

 

 

X

297.

 

 

 

f) hibás működés,

 

 

 

298.

 

 

 

g) sérült, deformálódott, kivitel

 

 

 

299.

 

 

 

h) nem megfelelő működés

 

 

 

300.

2.3. Kormányholtjáték

A járművet emelőre helyezve (a jármű súlya a kerekekre nehezedik álló motornál (kormányrásegítő rendszer), a kerekeket egyenes irányba állítva, a kormánykereket könnyedén el kell forgatni jobbra és balra, amennyire lehetséges, a kerekek megmozdítása nélkül. A holtjáték szemrevételezéssel történő ellenőrzése.

 

A kormányzás holtjátéka túl nagy (például a kormánykerék egy pontjának elmozdulása meghaladja a kormánykerék átmérőjének egyötödét) vagy nem felel meg a követelményeknek1.

 

X

 

 

Ez befolyásolja a biztonságos kormányzást.

 

 

X

301.

2.4. A pótkocsi forgózsámolyos tengelykormányzása

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és az erre a célra kialakított futómű-mozgató pad használata

 

a) Az alkatrész enyhén sérült.

 

X

 

302.

Súlyosan sérült vagy törött alkatrész.

 

 

X

303.

 

b) Túl nagy a holtjáték.

 

X

 

304.

Ez befolyásolja az egyenesfutást; romlik az iránytartás.

 

 

X

305.

 

c) A rögzítés hibás.

 

X

 

306.

a rögzítéseket komolyan érinti

 

 

X

307.

 

 

d) A mechanikai biztosítás nem megfelelő

 

 

X

308.

 

e) Helytelen szerelés

 

 

X

309.

2.5. Elektronikus kormányrásegítő (EPS)

Szemrevételezés és a kormánykerék, valamint a kerekek elfordulási szöge kiegyenlítettségének ellenőrzése járó és álló motor mellett,, vagy az elektronikus jármű-interfész használatával

 

a) Az EPS hibajelző lámpája a rendszerben fellépett valamilyen hibát jelez.

 

X

 

310.

 

b) Kiegyenlítetlenség a kormánykerék és a kerekek elfordulási szöge között.

 

X

 

311.

Ez befolyásolja a kormányzást.

 

 

X

312.

 

c) A kormányrásegítő nem működik.

 

 

X

313.

 

d) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.

 

X

 

314.

 

e) A biztosítékolás nem megfelelő.

 

 

X

315.

3. KILÁTÁSI VISZONYOK

316.

3.1. Látómező

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés a vezetőülésből; Fénymérő, mérőszalag.

Akadály a vezető látómezőjében, amely lényegesen befolyásolja a kilátást előre vagy oldalra (az ablaktörlő törlési tartományán kívül).

X

 

 

317.

Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.

 

 

X

318.

3.2. Az üveg állapota

Szemrevételezés.

 

a) Megrepedt vagy elszíneződött üveg, illetve átlátszó felület (ha megengedett) (az ablaktörlő törlési tartományán kívül).

X

 

 

319.

Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.

 

 

X

320.

 

b) Az üveg vagy átlátszó felület nem felel meg a követelményekben1 előírtaknak (az ablaktörlő törlési tartományán kívül).

 

X

 

321.

Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.

 

 

X

322.

 

c) Az üveg vagy átlátszó felület állapota elfogadhatatlan.

 

 

X

323.

Ez jelentősen befolyásolja az ablaktörlő törlési tartományán belüli kilátást.

 

 

X

324.

 

d) A fólia helytelen szerelése (légzárványos).

 

X

 

325.

 

e) A fólia szakadt hiányos.

 

X

 

326.

 

f) A fólia nem engedélyezett.

 

 

X

327.

3.3. Visszapillantó tükrök eszközök

Szemrevételezés.

 

a) A tükör vagy eszköz hiányzik vagy nem a követelményeknek1 megfelelően van felszerelve. (Legalább két visszapillantási eszköz.)

 

 

X

328.

Kettőnél kevesebb visszapillantási eszköz.

 

 

X

329.

 

b) A tükör vagy eszköz enyhén sérült vagy meglazult, enyhén deformált.

 

X

 

330.

A tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan sérült, illetőleg lazán vagy nem megfelelően van rögzítve.

 

 

X

331.

 

c) Nincs meg a szükséges látótér.

 

 

X

332.

3.4. Szélvédőtörlők

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) Az ablaktörlő nem működik, hiányzik, vagy nem felel meg a követelményeknek1.

 

X

 

333.

 

b) Az ablaktörlő lapát hibás.

X

 

 

334.

Az ablaktörlő lapát hiányzik vagy egyértelműen hibás.

 

X

 

335.

3.5. Szélvédőmosók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A szélvédőmosók nem működnek megfelelően (mosófolyadék hiányzik, de a szivattyú működik; vagy a vízsugár rosszul van beállítva).

X

 

 

336.

A szélvédőmosók nem működnek.

 

 

X

337.

3.6. Páramentesítő berendezés

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A rendszer nem működik vagy egyértelműen hibás.

 

X

 

338.

 

 

Hiányzik

 

 

X

339.

3.7. Előretekintő tükrök eszközök

Szemrevételezés.

 

a) A tükör vagy eszköz hiányzik vagy nem a követelményeknek1 megfelelően van felszerelve.

 

 

X

340.

 

b) A tükör vagy eszköz enyhén sérült vagy meglazult, enyhén deformált.

 

X

 

341.

A tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan sérült, illetőleg lazán vagy nem megfelelően van rögzítve.

 

 

X

342.

 

c) Nincs meg a szükséges látótér

 

 

X

343.

4. VILÁGÍTÁS, FÉNYVISSZAVERŐK ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

344.

4.1. Fényszórók

345.

4.1.1. Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A világítás/fényforrás hibás vagy hiányzik. (Többpontos világítás/fényforrások; LED esetén a diódák legfeljebb harmada nem működőképes.)

 

X

X

346.

Egypontos világítás/fényforrások; LED esetén a kilátás lényegesen romlik

 

 

X

347.

 

b) A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse) enyhén hibás.

 

X

 

348.

 

A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse) nagymértékben hibás vagy hiányzik.

 

 

X

349.

 

c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.

 

X

 

350.

 

d) Helytelen szerelés.

 

 

X

351.

 

 

 

e) Sérült / deformált.

 

X

X

352.

 

f) Törött.

 

 

X

353.

 

g) Szennyezett.

 

X

 

354.

 

h) Tömítettség nem megfelelő.

X

X

 

355.

 

i) Elhelyezési méret nem megfelelő.

 

 

X

356.

 

j) Elektromos kapcsolás nem megfelelő.

 

X

 

357.

4.1.2. Beállítás

Fényszóró-beállító készülék vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásával kell meghatározni az egyes fényszórók vízszintes beállítását

 

a) A fényszóró beállítása a követelményekben1 megállapított határokon kívül esik.

 

 

X

358.

 

b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.

 

X

 

359.

4.1.3. Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásával történő ellenőrzés

 

a) A kapcsoló működése (az egyidejűleg világító fényszórók száma) nem felel meg a követelményeknek1.

 

 

X

360.

Az első fényforrások túllépik a legnagyobb megengedett fényerősséget

 

 

 

361.

 

b) A vezérlőegység hibásan működik.

 

X

 

362.

 

c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.

 

X

 

363.

4.1.4. A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és fényszóró-beállító készülékkel történő ellenőrzés.

 

a) A fényszóró, a kibocsátott fény színe, a fényszóró helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.

 

 

X

364.

 

b) A burán vagy a fényforráson olyan eszköz található, amely egyértelműen csökkenti a fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott fény színét.

 

 

X

365.

 

c) A fényforrás és a fényszóró nem kompatibilisek. / Az első fényforrások nem érik el illetve túllépik a legnagyobb megengedett fényerősséget.

 

 

X

366.

4.1.5. Magasságállító (vetítési távolság és dőlésszög állító) eszközök (ha kötelező)

Szemrevételezéssel és működtetéssel,

 

a) A készülék nem működik.

 

 

X

367.

 

b) A kézi vezérlésű készülék nem működtethető a vezetőülésből.

 

 

X

368.

 

c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.

 

X

 

369.

4.1.6. Fényszórótisztító berendezés (ha kötelező)

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A készülék nem működik.

 

X

 

 

Gázkisüléses lámpák esetében

 

 

X

370.

4.2. Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák

371.

4.2.1. Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A fényforrás hibás. (Többpontos világítás/fényforrások; LED esetén a diódák több mint harmada nem működőképes.) / Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint kétharmada működőképes.

 

 

X

372.

 

b) A bura hibás repedt/törött.

 

X

X

373.

 

c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.

 

X

 

374.

 

d) Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.

 

X

X

375.

4.2.2. Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

a) A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.

A hátsó helyzetjelző és oldalsó szélességjelző lámpák bekapcsolt fényszóró mellett kikapcsolhatók.

 

 

X

376.

 

b) A vezérlőegység hibásan működik.

 

X

 

377.

4.2.3. A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.

Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.

 

 

X

378.

b) A burán vagy a fényforráson olyan eszköz található, amely csökkenti a fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott fény színét.

Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.

 

 

X

379.

 

c) Elektromos kapcsolás nem megfelelő / nem jóváhagyott / darabszám nem megfelelő / elhelyezési méret nem megfelelő / együtt világító berendezések száma nem megfelelő

 

X

X

380.

4.3. Féklámpák

381.

4.3.1. Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb harmada nem működőképes.) Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint kétharmada működőképes. / Egyetlen fényforrás sem működik

 

 

X

382.

 

b) A bura enyhén hibás (nem befolyásolja a fénykibocsátást.)

 

X

 

383.

A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibocsátást).

 

 

X

384.

 

c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve. / Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.

 

X

X

385.

 

d) Elektromos kapcsolás nem megfelelő

 

 

X

386.

4.3.2. Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásával történő ellenőrzés

a) A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.

Késve lép működésbe

Egyáltalán nem működik.

 

 

X

387.

 

b) A vezérlőegység hibásan működik.

 

X

 

388.

 

c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.

 

X

 

389.

 

d) A biztonsági féklámpa nem működik, vagy nem megfelelően működik.

 

 

X

390.

4.3.3. A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.

Hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.

 

 

X

391.

Nem jóváhagyott, darabszám, elhelyezési méret nem megfelelő

 

 

X

392.

4.4. Irányjelző és vészvillogó lámpák

393.

4.4.1. Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb harmada működőképes.)

 

X

 

394.

Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint két harmada működőképes.

 

 

X

395.

 

b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a fénykibocsátást.)

 

X

 

396.

A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibocsátást).

 

 

X

397.

 

c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.

X

 

 

398.

Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.

 

X

 

399.

 

d) helytelen szerelés / elektromos kapcsolás nem megfelelő / nem jóváhagyott / sérült/deformált / darabszám nem megfelelő / színeltérés/fakult.

 

X

X

400.

4.4.2. Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.

Egyáltalán nem működik.

 

 

X

401.

4.4.3. A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.

 

 

X

402.

4.4.4. Villogás frekvenciája

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A villogás üteme nem felel meg a követelményeknek1
(25%-ot meghaladó eltérés).

 

X

 

403.

4.5. Első és hátsó ködlámpák

404.

4.5.1. Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb harmada nem működőképes.)

 

X

 

405.

Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint két harmada működőképes.

 

 

X

406.

 

b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a fénykibocsátást.)

X

 

 

407.

A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibocsátást).

 

X

 

408.

 

c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.

 

X

 

409.

Nagyon komoly a veszélye annak, hogy kiesik, vagy vakítja a szembe közlekedőket.

 

 

X

410.

4.5.2. Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.

 

X

 

411.

Nem működik.

 

 

X

412.

4.5.3. A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.

 

 

X

413.

 

b) A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek1.

 

 

X

414.

 

c) nem jóváhagyott / elhelyezés nem megfelelő / elektromos kapcsolás nem megfelelő

 

 

X

415.

4.6. Hátrameneti lámpák

416.

4.6.1. Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A fényforrás hibás.

 

 

X

417.

 

b) A bura hibás.

 

X

 

418.

 

c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.

 

X

 

419.

Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.

 

 

X

420.

4.6.2. A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.

 

 

X

421.

 

b) A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek1.

 

 

X

422.

4.6.3. Kapcsolók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.

 

X

 

423.

A hátrameneti lámpa a hátrameneti fokozattól eltérő fokozatban is bekapcsolható.

 

 

X

424.

Elhelyezés nem megfelelő

X

 

 

425.

4.7. Hátsó rendszámtábla-világítás

426.

4.7.1. Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A lámpa közvetlenül vagy fehér fénnyel hátrafelé világít.

 

 

X

427.

 

b) A fényforrás hibás (Többpontos fényforrás).

 

X

 

428.

A fényforrás hibás (Egypontos fényforrás).

 

 

X

429.

 

c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.

X

 

 

430.

Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.

 

X

 

431.

4.7.2. A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek1. / Nem jóváhagyott / Nem megfelelő elektromos kapcsolás.

 

 

X

 

 

 

432.

4.8. Fényvisszaverő prizmák, láthatósági (fényvisszaverő) jelzések és hátsó fényvisszaverő jelzőtáblák

433.

4.8.1. Állapot

Szemrevételezés.

 

a) A fényvisszaverő eszköz hibás vagy sérült.

 

X

 

434.

Ez befolyásolja a fényvisszaverő-képességet.

 

 

X

435.

 

b) A fényvisszaverő nincs biztonságosan rögzítve.

X

 

 

436.

Kieshet/leeshet.

 

X

 

437.

4.8.2. A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezés.

A készülék, a visszavert szín vagy a készülék helyzete nem felel meg a követelményeknek1.

X

 

 

438.

Nincs fényvisszaverő, illetve elöl piros vagy hátul fehér színű fényvisszaverő.

 

X

 

439.

Nem jóváhagyott / Darabszám nem megfelelő / Nem megfelelő kivitel.

 

 

X

440.

4.9. Világítóberendezések kötelező visszajelzői

441.

4.9.1. Állapot és üzemképesség

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

Nem működik.

A távolsági fényszóró és a hátsó ködlámpa esetében nem működik.

 

X

 

442.

4.9.2. A követelményeknek való megfelelés1

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

Nem teljesülnek a követelmények1.

 

X

 

443.

4.10. Elektromos csatlakozók a vontatójármű és a pótkocsi vagy nyerges pótkocsi között

Szemrevételezés: vizsgáljuk meg a csatlakozó elektromos folytonosságát.

 

a) A rögzített alkatrészek ki vannak lazulva.

X

 

 

444.

A csatlakozóaljzat laza.

 

X

 

445.

 

b) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.

 

X

 

446.

Rövidzárlatot okozhat.

 

 

X

447.

 

c) A pótkocsi vagy a vontatójármű elektromos csatlakozói nem működnek megfelelően.

 

X

 

448.

 

d) A pótkocsi féklámpái egyáltalán nem működnek.

 

 

X

449.

4.11. Elektromos vezetékek

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, a motortér belsejére is kiterjedően, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.

 

a) A vezetékek nincsenek megfelelően rögzítve vagy felerősítve.

X

 

 

450.

A rögzítések lazák, éles peremekkel érintkeznek, a csatlakozások megszakadhatnak.

 

X

 

451.

 

A vezetékek forróak vagy forgó alkatrészekkel, illetve a talajjal érintkezhetnek, (a fékezés és kormányzás szempontjából fontos) csatlakozások szakadtak meg.

 

 

X

452.

 

b) A vezetékek enyhén megrongálódtak.

X

 

 

453.

A vezetékek súlyosan megrongálódtak.

 

X

 

454.

 

A (fékezés és kormányzás szempontjából fontos) vezetékek igen súlyosan megrongálódtak.

 

 

X

455.

 

c) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.

X

 

 

456.

Rövidzárlatot okozhat.

 

X

 

457.

Nyilvánvaló tűzveszély, szikraképződés.

 

 

X

458.

4.12. Nem kötelező lámpák és fényvisszaverők

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A lámpa/fényvisszaverő felszerelése nem felel meg a követelményeknek1.

 

X

 

459.

Elöl piros vagy hátul fehér színű lámpa/fényvisszaverő.

 

 

X

460.

b) A lámpa működése nem felel meg a követelményeknek1.

Az egyidejűleg működő fényszórók száma túllépi a legnagyobb megengedett fényerősséget. Elöl piros vagy hátul fehér színű lámpa.

 

 

X

461.

 

c) A lámpa/fényvisszaverő nincs biztonságosan rögzítve.

X

 

 

462.

Elektromos kapcsolása nem megfelelő / Nem jóváhagyott / A járműhöz nem engedélyezett.

 

 

X

463.

4.13. Akkumulátor (ok)

Szemrevételezés.

 

a) Kilazult.

X

 

 

464.

Nincs megfelelően rögzítve; rövidzárlatot okozhat.

 

X

 

465.

 

b) Szivárgás.

X

 

 

466.

Az akkumulátorból veszélyes anyagok szivárognak.

 

 

X

467.

 

c) A kapcsoló (ha kötelező) hibás, akku saru sérült.

 

X

 

468.

 

d) A biztosíték (ha kötelező) hibás.

 

X

 

469.

 

e) A szellőzés (ha kötelező) nem megfelelő.

 

X

 

470.

 

f) Törött.

 

 

X

471.

5. TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS

472.

5.1. Tengelyek

473.

5.1.1. Tengelyek

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használata, kötelező

 

a) A tengely törött vagy deformálódott.

 

 

X

474.

 

b) A járműhöz nincs biztonságosan rögzítve.

 

X

 

475.

Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz képest.

 

 

X

476.

 

c) Nem engedélyezett átalakítás3.

 

X

 

477.

Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést, túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez vagy a talajhoz képest.

 

 

X

478.

 

d) Nem jóváhagyott, nem minősített.

 

 

X

479.

 

e) Kopott, nagy holtjáték.

 

 

X

480.

 

f) Helytelen szerelés.

 

 

X

481.

 

g) Nem működik/ hibásan működik.

 

 

X

482.

 

h) Akad/szorul.

 

 

 

483.

 

i) Sérült /deformált.

 

 

 

484.

5.1.2. Féltengelyek

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató pad használata kötelező. Fejtsünk ki függőleges vagy oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel a merevtengely és a tengelycsonk közötti elmozdulás mértékét.

 

a) A féltengely törött.

 

 

X

485.

 

b) A függőcsapszeg, vagy a persely túlzottan kopott.

 

X

 

486.

Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.

 

 

X

487.

 

c) A féltengelycsonk és a merevtengely közötti elmozdulás túl nagy.

 

X

 

488.

Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.

 

 

X

489.

 

d) A féltengelycsap laza a tengelyen. / Akad/szorul. / Sérült /deformált. / Nem működik/ hibásan működik.

 

X

X

490.

Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás. / Kopott, nagy holtjáték. / Helytelen szerelés.

 

 

X

491.

5.1.3. Kerékcsapágyak

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató pad használata kötelező. Fordítsuk el a kereket, vagy fejtsünk ki oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel, milyen hosszú a keréknek a tengelycsonkhoz viszonyított elmozdulási útja felfelé.

 

a) A kerékcsapágy holtjátéka túl nagy.

 

X

 

492.

Romlik az iránytartás; elroncsolódhat.

 

 

X

493.

 

b) A kerékcsapágy túl szoros, berágódott.

 

X

 

494.

A csapágy túlhevülhet; elroncsolódhat.

 

 

X

495.

 

c) Kerékcsapágy, akad, sérült.

 

 

X

496.

 

d) Helytelen szerelés.

 

 

X

497.

5.2. Kerekek és gumiabroncsok

498.

5.2.1. Kerékagy

Szemrevételezés.

 

a) A kerékanya vagy a csavar hiányzik vagy laza.

 

X

 

499.

Rögzítés hiányzik vagy olyan mértékben laza, ami már súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.

 

 

X

500.

 

b) A kerékagy kopott vagy sérült.

 

X

 

501.

A kerékagy kopása vagy sérülése befolyásolja a kerekek biztonságos rögzítését.

 

 

X

502.

5.2.2. Kerekek

Minden kerék mindkét oldalának szemrevételezéssel/mérőszalaggal történő ellenőrzése, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.

 

a) Bármilyen törés vagy hegesztési hiba.

 

 

X

503.

 

b) A rögzítő gyűrűk nem megfelelően vannak felszerelve.

 

X

 

504.

Leeshetnek.

 

 

X

505.

 

c) A kerék erősen deformálódott vagy kopott.

 

X

 

506.

Ez befolyásolja a kerékagyhoz való biztonságos rögzítést, valamint az abroncs biztonságos rögzítését.

 

 

X

507.

 

d) A kerékméret, a technikai kialakítás, a kompatibilitás vagy a keréktípus nem felel meg a követelményeknek1, ezáltal hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonságot. / Nem jóváhagyott/nem minősített.

 

 

X

508.

5.2.3. Gumiabroncsok

A teljes gumiabroncs szemrevételezéssel /mélységmérővel történő ellenőrzése a kerék forgatásával, amikor az nincs a földön és a jármű akna fölött vagy emelőn van, vagy a jármű előre - hátra görgetésével az akna fölött.

 

a) A gumiabroncsméret, a terhelhetőség, a jóváhagyási jel vagy a sebességindex nem felel meg a követelményeknek1, ezáltal hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonságot.

 

 

X

509.

A mindenkori használathoz elégtelen terhelhetőség vagy sebességindex; az abroncs a jármű rögzített alkatrészeihez dörzsölődik, ezáltal romlik a vezetés biztonsága.

 

 

X

510.

 

b) Egyazon tengelyen vagy ikerkeréken különböző méretű gumiabroncsok találhatók.

 

X

 

511.

 

c) Egyazon tengelyen különböző szerkezetű (radiál/diagonál) gumiabroncsok találhatók.

 

X

 

512.

 

d) Bármilyen komoly sérülés vagy vágás a gumiabroncson.

 

 

X

513.

A szövetváz kilátszik vagy sérült.

 

 

X

514.

 

e) A futófelület-kopásjelző láthatóvá válik.

 

X

 

515.

A futófelület bordázatának mélysége nem felel meg a követelményeknek1.

 

 

X

516.

 

f) A gumiabroncs más alkatrészekhez (rugalmas sárvédők) dörzsölődik.

X

 

 

517.

A gumiabroncs más alkatrészekhez dörzsölődik (nem befolyásolja a vezetés biztonságosságát).

 

X

 

518.

 

g) A követelményeknek1 meg nem felelő utánvágott gumiabroncsok.

 

X

 

519.

Ez érinti a szövet védőréteget.

 

 

X

520.

 

h) Hibásan működő abroncsnyomás-ellenőrző rendszer vagy az abroncs egyértelműen csökkent nyomású.

X

 

 

521.

Egyértelműen nem működő abroncsnyomás ellenőrző műszer.

 

X

 

522.

5.3. Felfüggesztés

523.

5.3.1. Rugók és stabilizátorok

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használata kötelező.

 

a) Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem megfelelően rögzített rugó.

 

 

X

524.

Látható elmozdulás; a rögzítések nagyon ki lazultak.

 

 

X

525.

 

b) Egy rugóalkatrész sérült vagy deformált, törött.

 

 

X

526.

 

A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon komolyan érintett

 

 

X

527.

c) Rugó hiányzik.

A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon komolyan érintett.

 

 

X

528.

 

d) Nem engedélyezett átalakítás3.

 

 

X

529.

Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez képest; a rugórendszer nem működik.

 

 

X

530.

 

e) Kopott, nagy holtjáték.

 

 

X

 

 

f) Nem működik, hibásan működik.

 

 

X

531.

 

a) Stabilizátor bekötési pontok mechanikai biztosítása nem megfelelő, vagy hiányos.

 

 

X

532.

 

 

 

b) Stabilizátor bekötési pontok deformáltak, nem megfelelőek.

 

 

X

533.

 

 

 

c) Hiányzik, hiányos.

 

 

X

534.

 

 

 

d) Kopott, nagy holtjáték.

 

 

X

535.

5.3.2. Lengéscsillapítók

Ellenőrzés szemrevételezéssel, miközben a jármű emelőn van,.

a) A lengéscsillapítók nincsenek megfelelően az alvázhoz vagy a tengelyhez rögzítve.

A lengéscsillapító laza, kopott, nagy a holtjátéka.

 

 

X

536.

 

b) Sérült lengéscsillapító, amely komoly szivárgás vagy hibás működés jeleit mutatja.

 

 

X

537.

 

 

 

c) Szivárgás

X

 

 

538.

5.3.2.1. Csillapítás hatékonyságának vizsgálata

A bal és a jobb oldal közötti eltérés megállapítása vizsgáló pad segítségével.

 

a) Jelentős eltérés van a bal és a jobb oldal között.

 

X

 

539.

 

b) Nem éri el a megadott alsó határértéket.

 

X

 

540.

 

c) 1xx EUSAMA érték

 

 

X

541.

 

 

 

X

542.

 

 

 

X

543.

5.3.3. Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató pad használata kötelező.

 

a) Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem megfelelően rögzített alkatrész.

 

X

544.

Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.

 

 

X

545.

 

b) Egy alkatrész sérült vagy túlságosan korrodált.

 

X

 

546.

Ez befolyásolja az alkatrész stabilitását, illetve az alkatrész törött.

 

 

X

547.

 

c) Nem engedélyezett átalakítás3.

 

X

 

548.

Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez képest; a rendszer nem működik.

 

 

X

549.

 

d) Kopott, nagy holtjáték. / Mechanikai biztosítás nem megfelelő

 

 

X

550.

5.3.4. Felfüggesztési pontok

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató pad használata, kötelező

 

a) Túlzott kopás a függőcsapszegen, vagy a perselyen, illetőleg a felfüggesztés csuklóinál.

 

X

 

551.

Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.

 

 

X

552.

 

b) A porvédő erősen elhasználódott.

X

 

 

553.

A porvédő hiányzik vagy törött.

 

X

 

554.

5.3.5. Légrugózás

Szemrevételezés

 

a) A rendszer működésképtelen.

 

 

X

555.

 

b) Olyan módon sérült, módosított vagy megrongálódott alkatrész, amely a rendszer működését hátrányosan befolyásolja.

 

X

 

556.

Súlyosan sérült, s ez rendkívüli mértékben befolyásolja a rendszer működését.

 

 

X

557.

 

c) Hallható szivárgás a rendszerben.

 

X

 

558.

6. ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK

559.

6.1. Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek

560.

6.1.1. Általános állapot

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van.

 

a) Kisebb törés vagy deformálódás bármelyik oldal- vagy kereszttartón.

 

X

 

561.

Komolyabb törés vagy deformálódás bármelyik oldal- vagy kereszttartón.

 

 

X

562.

 

b) Nem megfelelően felszerelt merevítőlemez vagy rögzítések.

 

X

 

563.

A rögzítések többsége laza; az alkotórészek nem elég szilárdak.

 

 

X

564.

 

c) Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét.

 

X

 

565.

Az alkotórészek nem elég szilárdak.

 

 

X

566.

 

d) Vezetőfülke, bukókeret nem megfelelő. / Repedt.

 

 

X

567.

 

e) Vezetőfülke, bukókeret korrodált.

X

 

 

568.

 

f) Vezetőfülke, bukókeret sérült, deformált.

X

 

 

569.

 

g) Éles, veszélyes szélek.

 

X

 

570.

6.1.2. Kipufogócsövek és kipufogódob

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.

 

a) Nem megfelelően rögzített vagy szivárgó kipufogórendszer.

 

X

 

571.

 

b) A kipufogógáz bejut a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.

 

 

X

572.

 

c) Nem jóváhagyott/nem minősített.

 

 

X

573.

 

d) Helytelen szerelés.

 

 

X

574.

 

e) Hiányos/hiányzik.

 

X

 

575.

 

f) Tömítettség nem megfelelő.

X

X

 

576.

 

g) Mechanikai biztosítás nem megfelelő.

X

X

 

577.

 

h) Sérült, deformált.

X

X

 

578.

 

i) Korrodált.

X

X

 

579.

6.1.3. Üzemanyagtartály és üzemanyagcsövek (fűtőanyagtartály és vezetékei is)

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van, cseppfolyós gázzal / sűrített földgázzal / cseppfolyós földgázzal működő rendszerek esetében szivárgásészlelő készülék használata.

 

a) Rendkívüli tűzveszélyt előidéző, nem megfelelően rögzített tartály vagy cső.

 

 

X

580.

 

b) Az üzemanyag szivárog, vagy a tartálysapka hiányzik, illetve rendeltetésének nem felel meg.

 

X

 

581.

Tűzveszély; nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.

 

 

X

582.

 

c) Üzemanyagtartály a járműhöz nem engedélyezett.

 

 

X

583.

 

d) Üzemanyagtartály mechanikai biztosítása nem megfelelő

 

 

X

584.

 

e) Üzemanyagtartály elhelyezése, mérete nem megfelelő.

 

X

X

585.

 

f) Üzemanyagtartály szerelése nem megfelelő.

X

 

 

586.

 

g) Az üzemanyagtartály sérült, korrodált.

X

 

 

587.

h) Kidörzsölődött csövek.

i) Sérült csövek.

X

 

 

588.

 

X

 

589.

 

j) Csövek nem megfelelő mechanikai biztosítása.

 

 

X

590.

 

k) Az üzemanyag-elzárócsap (ha kötelező) helytelenül működik.

 

X

 

591.

l) Tűzveszély

üzemanyag-szivárgás miatt

—    az üzemanyagtartály vagy a kipufogórendszer elégtelen védelme miatt

—    a motortér állapota miatt.

 

 

X

592.

 

m) A cseppfolyós gázzal/sűrített földgázzal/cseppfolyós földgázzal vagy hidrogénnel működő rendszer nem felel meg a követelményeknek, a rendszer bármely része hibás.1

 

 

X

593.

 

n) Gáz-üzemanyagellátó nem minősített a járműhöz nem engedélyezett.

 

 

X

594.

 

o) Gáz-üzemanyagellátó nem megfelelő, hiányos.

 

 

X

595.

 

p) Gáz-üzemanyagellátó hiányos.

 

 

X

596.

 

q) Gáz-üzemanyagellátó mechanikai biztosítása nem megfelelő.

 

 

X

597.

 

r) Gáz-üzemanyagellátó szivárog.

 

 

X

598.

6.1.4. Lökhárítók, oldalvédő szerkezetek és hátsó aláfutásgátlók

Szemrevételezés.

 

a) Meglazult vagy megrongálódott elemek, amelyek érintkezés esetén sérülést okozhatnak.

 

X

 

599.

Alkatrészek leeshetnek; mechanikus biztosításuk nem megfelelő ez jelentősen befolyásolja a helyes működést.

 

 

X

600.

Veszélyes, éles szélek.

 

 

X

601.

6.1.5. Pótkeréktartó (ha van)

Szemrevételezés.

 

a) A tartó nincs megfelelő állapotban.

X

 

 

602.

 

b) Törött vagy nem megfelelően rögzített tartó.

 

X

 

603.

 

c) A pótkerék a tartóban nem megfelelően van rögzítve

 

X

 

604.

Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.

 

 

X

605.

6.1.6. Mechanikus kapcsoló- és elvontató berendezés

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés az elhasználódás és a kifogástalan működtetés tekintetében, különös tekintettel az esetleges biztonsági eszközökre, vagy mérőműszer használatával.

a) Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész (nincs használatban).

Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész (ha használatban van).

 

 

X

606.

b) Túlzottan kopott alkatrész.

Kopási határérték alatt

 

 

X

607.

 

c) A rögzítés hibás.

 

X

 

608.

Valamelyik rögzítés kilazult és nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.

 

 

X

609.

 

d) Hiányzó vagy helytelenül működő, biztonsági szempontból fontos alkatrész.

 

X

 

610.

 

e) Valamely visszajelző nem működik.

 

X

 

611.

 

f) Az eszköz (használaton kívül) takarja a rendszámtáblát vagy bármelyik lámpát.

 

X

 

612.

 

g) Nem engedélyezett átalakítás3 (másodlagos alkatrészek).

 

X

 

613.

Nem engedélyezett átalakítás3 (elsődleges alkatrészek).

 

 

X

614.

 

h) Az összekapcsolás nem megfelelő. / Vonóberendezés magassága nem megfelelő. / Másodlagos kapcsolószerkezet hiányzik/hiányos. / Másodlagos kapcsolószerkezet mechanikai biztosítása hiányzik.

 

X

X

615.

6.1.7. Erőátviteli berendezés

Szemrevételezés.

 

a) A biztonsági csavarok olyan mértékben kilazultak vagy hiányoznak, hogy az súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.

 

 

X

616.

 

b) A tengelycsapágyak túlzott kopása az erőátviteli egységben.

 

X

 

617.

Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.

 

 

X

618.

 

c) A kardáncsuklós csatlakozás vagy az erőátviteli láncok/szíjak túlzott kopása.

 

X

 

619.

Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.

 

 

X

620.

 

d) A rugalmas csatlakozófej túlzott elhasználódása.

 

X

 

621.

 

e) Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.

 

 

X

622.

 

f) A tengely sérült vagy elgörbült.

 

X

 

623.

 

g) A csapágyház törött vagy nincs megfelelően rögzítve.

 

X

 

624.

 

h) Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata

 

 

X

625.

 

i) A porvédő erősen elhasználódott.

X

 

 

626.

 

j) A porvédő hiányzik vagy törött.

 

X

 

627.

 

k) Engedély nélkül átalakított erőátvitel.

 

X

 

628.

6.1.8. Motorfelfüggesztések

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, amelyhez nem szükséges feltétlenül a jármű akna fölé vagy emelőre helyezése.

 

a) Túlzottan elhasználódott, egyértelműen és súlyosan sérült felfüggesztések,

 

X

 

629.

 

b) Laza vagy törött felfüggesztések.

 

 

X

630.

 

c) Mechanikai biztosítás nem megfelelő.

X

 

 

631.

6.1.9. A motor működési jellemzői

Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása

 

a) A biztonságot, vagy a környezetet érintő módon engedély nélkül átalakított vezérlőegység.

 

 

X

632.

 

b) A biztonságot, vagy a környezetet érintő módon engedély nélkül átalakított motor. / Olajszivárgás / folyás.

 

 

X

634.

6.2. Vezetőfülke és karosszéria

635.

6.2.1. Állapot

Szemrevételezés

 

a) Kilazult vagy sérült szerelvényfal vagy alkatrész, amely sérülést okozhat.

 

X

 

636.

Kieshet/leeshet.

 

 

X

637.

 

b) Bizonytalan rögzítésű kocsitest tartóoszlop.

 

X

 

638.

Ez befolyásolja a stabilitást.

 

 

X

639.

c) Motor- vagy kipufogógáz juthat az utastérbe.

Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.

 

 

X

640.

 

d) Engedély nélküli átalakítás3./ Túl kicsi a távolság a jármű forgó vagy mozgó alkatrészeihez, illetőleg az útfelülethez képest. / Vezetőfülke, bukókeret nem megfelelő. / Vezetőfülke, bukókeret korrodált sérült, deformált. / Éles, veszélyes szélek a vezetőfülkében, bukókereten.

X

X

X

641.

6.2.2. Rögzítés

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű akna fölé vagy emelőre helyezésével.

a) A karosszéria vagy a vezetőfülke nincs biztonságosan rögzítve.

Ez befolyásolja a stabilitást.

 

 

X

642.

 

b) A karosszéria/vezetőfülke egyértelműen ferdén áll az alvázon.

 

X

 

643.

 

c) A karosszéria/vezetőfülke nem megfelelően vagy hiányosan van az alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve (ha a rögzítések szimmetrikusak).

 

X

 

644.

A karosszéria/vezetőfülke olyan mértékben nem megfelelően vagy hiányosan van az alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve, hogy az nagyon súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.

 

 

X

645.

 

d) Az önhordó karosszérián a rögzítési helyeken túlzott korrózió tapasztalható.

 

X

 

646.

Ez befolyásolja a stabilitást.

 

 

X

647.

6.2.3. Ajtók és zárak

Szemrevételezés.

 

a) Nem megfelelően nyíló-csukódó ajtó, hiányos.

 

 

X

648.

b) Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem maradó ajtó (tolóajtók).

Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem maradó ajtó (hagyományos ajtók).

 

 

X

649.

 

c) Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az ajtóoszlop megrongálódott.

X

 

 

650.

Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az ajtóoszlop hiányzik vagy meglazult.

 

X

 

651.

 

d) Veszélyes élek, szélek.

X

 

 

652.

 

e) Korrodált.

 

 

 

653.

6.2.4. Padlózat

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű akna fölé vagy emelőre helyezésével.

A padlózat nem megfelelően van rögzítve vagy súlyosan megrongálódott.

 

X

 

654.

Nem kellően stabil.

 

 

X

655.

6.2.5. Vezetőülés / lábtartó

Szemrevételezés.

 

a) A járműhöz nem engedélyezett ülés. / Hibás szerkezetű ülés. / Meglazult ülés, mechanikai biztosítás nem megfelelő.

 

 

X

656.

 

b) Nem megfelelően működő ülésbeállító szerkezet.

 

X

 

657.

Az ülés mozog vagy a háttámla nem rögzíthető.

 

 

X

658.

 

c) Sérült, deformált.

X

 

 

659.

6.2.6. Egyéb ülések

Szemrevételezés.

a) Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések (másodlagos alkatrészek).

Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések (főalkatrészek). Nem megfelelő mechanikai biztosítás

X

X

X

660.

 

b) Az üléseket nem a követelményeknek1 megfelelően szerelték be A járműhöz nem engedélyezett ülések.

 

X

 

661.

A megengedettnél több ülés; az elhelyezés pedig nem felel meg a jóváhagyási feltételeknek.

 

 

X

662.

6.2.7. Vezetői kezelőszervek

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

A jármű biztonságos működtetéséhez szükséges valamelyik kezelőszerv nem működik jól.

 

X

 

663.

Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.

 

 

X

664.

6.2.8. A vezetőfülke fellépői

Szemrevételezés.

 

a) A lépcső vagy fellépő nincs biztonságosan rögzítve.

X

 

 

665.

Nem kellően stabil.

 

X

 

666.

 

b) A lépcső vagy fellépő balesetveszélyes.

 

X

 

667.

6.2.9. Egyéb belső és külső szerelvények és berendezések

Szemrevételezés.

 

a) Hibásan rögzített egyéb szerelvény vagy berendezés.

 

X

 

668.

 

b) A követelményeknek1 meg nem felelő egyéb szerelvény vagy berendezés.

X

 

 

669.

A felszerelt alkatrészek sérülést okozhatnak; ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.

 

X

 

670.

 

c) Szivárgó hidraulikus berendezés.

X

 

 

671.

Nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.

 

X

 

672.

6.2.10. Sárvédők, felcsapódó víz elleni védelem

Szemrevételezés.

 

a) A sárvédő hiányzik, meglazult vagy túlzottan korrodált.

X

 

 

673.

Sérülést okozhat. Gyengén tart.

 

X

 

674.

 

b) Nincs elegendő távolság a keréktől (felcsapódó víz elleni védelem).

X

 

 

675.

Nincs elegendő távolság a keréktől (sárvédők).

 

X

 

676.

c) Nem teljesülnek a követelmények1.

A futófelület lefedettsége nem elégséges.

 

X

X

677.

6.2.11. Kitámasztó szerkezet

(Állvány)

Szemrevételezés.

 

a) Hiányzik, meglazult vagy túlzottan korrodált.

 

X

 

678.

 

b) Nem teljesülnek a követelmények1.

 

X

 

679.

 

c) Fennáll a veszélye annak, hogy lenyílik, miközben a jármű mozgásban van.

 

 

X

680.

6.2.12. Fogantyúk és lábtámaszok

Szemrevételezés.

 

a) Hiányzik, meglazult vagy túlzottan korrodált.

 

X

 

681.

 

b) Nem teljesülnek a követelmények1.

 

X

 

 

6.2.13. Vezetőtér

kilátás/üvegezés/napellenző fólia

Szemrevételezés

 

a) Nem jóváhagyott, nem minősített, nem megfelelő, eredetitől eltérő kivitel. / Sérült deformált. / Repedt. / Szélvédőtörlő mosó, páramentesítő nem megfelelő, hiányzik. / Szélvédőtörlő, mosó kopott, nem működik, hibásan működik.

 

X

X

682.

6.2.14. Légterelő / hálókabin

Szemrevételezés

Járműhöz nem engedélyezett. / Mechanikai biztosítása nem megfelelő. / Helytelen szerelés.

X

X

683.

6.2.15. Küszöb

Szemrevételezés

Nem megfelelő. / Korrodált. / Veszélyes szélek.

 

X

X

684.

6.2.16. Raktér padozat, falak, ponyva

Szemrevételezés

Hiányzik / hiányos. / Sérült/deformált. / Mechanikai biztosítása nem megfelelő.

X

X

X

685.

6.2.17. Rakodó szerkezet/berendezés

Szemrevételezés

Járműhöz nem engedélyezett. / Sérült / deformálódott. / Mechanikai biztosítása nem megfelelő. / Szivárog.

X

X

X

686.

7. EGYÉB BERENDEZÉSEK

687.

7.1. Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek

688.

7.1.1. A biztonsági övek és csatok biztonságos rögzítése

Szemrevételezés.

 

a) A rögzítési pont nem jóváhagyott / nem minősített / súlyosan megrongálódott / befolyásolja a stabilitást.

 

 

X

689.

 

b) A rögzítés laza.

 

X

 

690.

7.1.2. A biztonsági övek és csatok állapota

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) A kötelező biztonsági öv hiányzik vagy nincs felszerelve, nem jóváhagyott, nem minősített

 

 

X

691.

b) A biztonsági öv sérült.

Vágás vagy megnyúlás jele látható.

 

X

 

692.

 

c) A biztonsági öv nem felel meg a követelményeknek1.

 

 

X

693.

 

d) A biztonsági öv csatja sérült vagy nem működik megfelelően.

 

 

X

694.

 

e) A biztonsági öv visszahúzója sérült vagy nem működik megfelelően.

 

X

 

695.

7.1.3. A biztonsági öv terheléskorlátozója / övfeszítője

Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.

 

a) A terheléskorlátozó/övfeszítő nem a járműhöz való vagy nyilvánvalóan hiányzik.

 

X

 

696.

 

b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.

 

 

X

697.

7.1.4. Biztonságiöv-előfeszítők

Szemrevételezés, vagy elektronikus hibatároló lekérdezése.

 

a) Az előfeszítő nem a járműhöz való vagy nyilvánvalóan hiányzik.

 

X

 

698.

 

b) A rendszer az elektronikus hibatárolóban hibát jelez.

 

X

 

699.

7.1.5. Légzsák

Szemrevételezés, vagy elektronikus hibatároló lekérdezése.

 

a) A légzsákok nem a járműhöz valók vagy nyilvánvalóan hiányoznak.

 

 

X

700.

 

b) A rendszer az elektronikus hibatárolóban hibát jelez.

 

 

X

701.

 

c) A légzsák egyértelműen nem működik.

 

 

X

702.

7.1.6. SRS - rendszerek

A hibajelző lámpa szemrevételezése, vagy elektronikus hibatároló lekérdezése.

 

a) Az SRS hibajelző lámpája a rendszerben fellépett valamilyen hibát jelez.

 

X

 

703.

 

b) A rendszer az elektronikus hibatárolóban hibát jelez.

 

X

 

704.

7.2. Tűzoltó készülék (ha kötelező)

Szemrevételezés.

 

a) Hiányzik. (Amennyiben kötelező)

 

 

X

705.

b) Nem teljesülnek a követelmények1.

Ha kötelező (pl. taxi, busz, távolsági busz stb.).

 

X

 

706.

7.3. Zárak és lopásgátló eszközök

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) Az eszköz nem működik: nem akadályozza meg, hogy a járművet elindítsák.

X

 

 

707.

b) Hibás.

Az eszköz véletlenszerűen zár, illetve blokkol.

 

X

X

708.

7.4. Elakadásjelző háromszög

Szemrevételezés.

 

a) Hiányzik vagy hiányos.

X

 

 

709.

 

b) Nem teljesülnek a követelmények1.

X

 

 

710.

7.5. Elsősegélycsomag

Szemrevételezés.

Hiányzik, hiányos vagy nem felel meg a követelményeknek1.

X

 

 

711.

7.6. Kerékék (ékek) (ha kötelező)

Szemrevételezés.

Hiányzik vagy nincs jó állapotban, nem kellő szilárdságú vagy méretű.

 

X

 

712.

7.7. Hangjelző berendezés

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés. Zajszintmérő

 

a) Nem működik megfelelően.

X

 

 

713.

Egyáltalán nem működik.

 

X

 

714.

 

b) Megbízhatatlan vezérlés.

X

 

 

715.

 

c) Nem teljesülnek a követelmények1.

 

X

 

716.

A kibocsátott hang összekeverhető a hivatalos szirénák hangjával.

 

 

X

717.

7.8. Sebességmérő

Szemrevételezéssel vagy működtetéssel (közúti ellenőrzés során), illetve elektronikus eszközökkel történő ellenőrzés.

 

a) Nem a követelményeknek1. megfelelően van felszerelve.

X

 

 

718.

Elő van írva és hiányzik.

 

X

 

719.

 

b) Hibásan működik.

 

X

 

720.

Egyáltalán nem működik. / Nem az előírásoknak megfelelő mértékegységben mér.

 

 

X

721.

 

c) Nincs kellő világítás.

X

 

 

722.

Egyáltalán nincs világítás.

 

X

 

723.

7.9. Menetíró készülék (ha van/kötelező)

Szemrevételezés.

 

a) Nem a követelményeknek1. megfelelően van felszerelve.

 

X

 

724.

 

b) Nem működik.

 

X

 

725.

 

c) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.

 

X

 

726.

 

d) Az installációs címke hiányzik, olvashatatlan vagy lejárt.

 

X

 

727.

 

e) Nyilvánvalóan illetéktelen beavatkozás vagy manipulálás történt.

 

X

 

728.

 

f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a kalibrációs paramétereknek.

 

X

 

729.

7.10. Sebességkorlátozó berendezés (ha kötelező)

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés, ha van ilyen berendezés.

 

a) Nem a követelményeknek1 megfelelően van felszerelve.

 

X

 

730.

 

b) Egyértelműen nem működik.

 

X

 

731.

 

c) A beállított sebességhatár nem megfelelő (ha ellenőrizték).

 

X

 

732.

 

d) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.

 

X

 

733.

 

e) A címke hiányzik vagy olvashatatlan.

 

X

 

734.

 

f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a kalibrációs paramétereknek.

 

X

 

735.

7.11. Kilométer-számláló,(ha van / kötelező)

Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása

 

a) Egyértelműen manipulálták (csalás) a kijelzett megtett távolság csökkentése vagy a jármű által megtett távolság nyilvántartásának a meghamisítása céljából.

 

X

 

736.

 

b) Egyértelműen nem működik.

 

X

 

737.

7.12. Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC), ha be van szerelve/kötelező

Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása

 

a) A kerékfordulatszám-érzékelő hiányzik vagy sérült.

 

X

 

738.

 

b) A vezetékek sérültek.

 

X

 

739.

 

c) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.

 

X

 

740.

 

d) A kapcsoló sérült vagy helytelenül működik.

 

X

 

741.

 

e) Az ESC hibajelző lámpája a rendszerben fellépett valamilyen hibát jelez.

 

X

 

742.

 

f) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.

 

X

 

743.

8. KÖRNYEZETTERHELÉS

744.

8.1. Zaj

745.

8.1.1. Zajcsökkentő rendszer

Szubjektív értékelés (hacsak az ellenőrzést végző személy úgy nem gondolja, hogy a zajszint elérheti a határértéket: ebben az esetben az álló járművön zajszintmérővel zajszint vizsgálat végezhető).

 

a) A követelményekben1 engedélyezettnél magasabb zajszint.

 

X

 

746.

 

b) A zajcsökkentő rendszer bármely része meglazult, sérült, helytelenül van felszerelve, hiányzik vagy egyértelműen olyan módon alakították át, hogy az a zajszintet hátrányosan befolyásolja.

 

X

 

747.

Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.

 

 

X

748.

8.2. Kipufogógáz-kibocsátás (Az időszakos vizsgálat keretében a környezetvédelmi felülvizsgálatot a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott módon kell elvégezni.)

749.

8.3. Elektromágneses interferencia kiszűrése

750.

8.4. A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések

751.

8.4.1. Folyadékszivárgások

Bármilyen túlzott folyadékszivárgás – a víz kivételével –, amely károsíthatja a környezetet vagy veszélyeztetheti a többi közlekedő biztonságát.

 

X

 

752.

Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós cseppképződés

 

 

X

753.

9. M2 ÉS M3 KATEGÓRIÁJÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA

754.

9.1. Ajtók

755.

9.1.1. Beszálláshoz, illetve kiszálláshoz használt ajtók

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) Hibás működés.

 

X

 

756.

 

b) Rongált állapot.

X

 

 

757.

Sérülést okozhat.

 

X

 

758.

 

c) Hibás vésznyitó berendezés.

 

X

 

759.

 

d) Az ajtók vagy a figyelmeztető készülékek távirányítója hibás.

 

X

 

760.

e) Nem teljesülnek a követelmények1.

Az ajtók szélessége nem megfelelő.

 

X

X

761.

9.1.2 Vészkijáratok

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés

 

a) Hibás működés.

 

X

 

762.

 

b) A vészkijáratokra utaló jelek olvashatatlanok.

 

X

 

763.

A vészkijáratokra utaló jelek hiányoznak.

 

 

X

764.

 

c) Hiányzik az ablaktörő kalapács.

 

X

 

765.

 

d) Nem teljesülnek a követelmények1.

 

X

 

766.

Szélességük nem megfelelő vagy akadályozott a hozzáférésük.

 

 

X

767.

9.2. Pára- és fagymentesítő berendezés

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) Nem működik megfelelően.

X

 

 

768.

Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.

 

X

 

769.

b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.

Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.

 

 

X

770.

 

c) A fagymentesítő (ha kötelező) sérült.

 

X

 

771.

9.3. Szellőző- és fűtőrendszer

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) Hibás működés.

X

 

 

772.

Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.

 

X

 

773.

b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.

Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.

 

 

X

774.

9.4. Ülések

775.

9.4.1. Utasülések

(a kísérőszemélyzet ülései is)

Szemrevételezés

Nem megfelelő,

 

 

X

776.

Korrodált

X

X

X

777.

 

Lehajtható ülések (ha megengedettek) nem működnek automatikusan.

X

 

 

778.

Eltorlaszolják a vészkijáratot.

 

X

 

779.

9.4.2. Vezetőülés (kiegészítő követelmények)

Szemrevételezés

a) Hibás speciális eszközök, pl. napellenző

Csökkent látómező.

 

X

X

780.

b) A vezető védelme bizonytalan vagy nincs összhangban a követelményekkel1.

Sérülést okozhat.

 

X

X

781.

9.5. Belső világítás és relációs tábla világítás

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

Az eszközök hibásak vagy nem felelnek meg a követelményeknek1.

X

 

 

782.

Egyáltalán nem működik.

 

X

 

783.

9.6. Folyosók, állóhelyek

Szemrevételezés

 

a) Nem megfelelő és nem megfelelően rögzített padló.

 

X

 

784.

Ez befolyásolja az álló utas stabilitását.

 

 

X

785.

Sérült, deformált.

 

 

X

786.

 

b) Hibás korlátok és kapaszkodók.

X

 

 

787.

Nem megfelelően rögzítettek vagy használhatatlanok.

 

X

 

788.

c) Nem teljesülnek a követelmények1.

Méreteik nem megfelelőek.

 

X

 

789.

9.7. Lépcsők

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

 

a) Rongált állapot.

X

 

 

790.

Sérült állapot.

 

X

 

791.

Ez befolyásolja az utazási biztonságot.

 

 

X

792.

 

b) A behúzható lépcsők nem működnek megfelelően.

 

X

 

793.

c) Nem teljesülnek a követelmények1.

Szélességük nem megfelelő vagy a lépcsőfokok túl magasak.

 

X

X

794.

9.8. Utaskommunikációs rendszer

Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.

Hibás rendszer

X

 

 

795.

Egyáltalán nem működik.

 

X

 

796.

9.9. Feliratok

Szemrevételezés.

 

a) Hiányzó, hibás vagy olvashatatlan felirat.

X

 

 

797.

b) Nem teljesülnek a követelmények1, nem megfelelő az elhelyezés, nem magyar nyelvű

Téves információt tartalmaznak.

 

X

 

798.

9.10. Gyermekek szállításával kapcsolatos követelmények

799.

9.10.1. Ajtók

Szemrevételezés

Az ajtók védelme nincs összhangban az ezen közlekedési formára vonatkozó követelményekkel1

 

X

 

800.

9.10.2. Jeladó és speciális berendezések

Szemrevételezés

A jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak vagy nem felelnek meg a követelményeknek1 vagy nem működnek.

 

X

 

801.

9.11. A mozgáskorlátozottak szállításával kapcsolatos követelmények

802.

9.11.1. Ajtók, rámpák, emelők

Szemrevételezés és működtetés

a) Hibás működés.

Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.

 

X

 

803.

b) Rongált állapot.

Ez befolyásolja a stabilitást. Sérülést okozhat.

 

X

 

804.

c) Hibás vezérlő(k).

Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.

 

X

 

805.

d) Hibás riasztóberendezés(ek).

Egyáltalán nem működik.

 

X

 

806.

 

e) Nem teljesülnek a követelmények1.

 

X

 

807.

9.11.2. Kerekesszék utasbiztonsági rendszer

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és szükség esetén működtetés.

a) Hibás működés.

Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.

 

X

 

808.

b) Rongált állapot.

Ez befolyásolja a stabilitást. Sérülést okozhat.

 

X

 

809.

c) Hibás vezérlő(k).

Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.

 

X

 

810.

 

d) Nem teljesülnek a követelmények1.

 

X

 

811.

9.11.3. Jeladó és speciális berendezések

Szemrevételezés

A jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak, vagy nem felelnek meg a követelményeknek1.

 

X

 

812.

9.12. Egyéb speciális berendezések

813.

9.12.1. Ételkészítési (büfé) berendezések

Szemrevételezés

 

a) A berendezés nincs összhangban a követelményekkel1.

 

X

 

814.

 

b) Olyan mértékben sérült a berendezés, hogy használata veszélyes lenne.

 

X

 

815.

9. 12.2. Egészségügyi berendezés

Szemrevételezés

A berendezés nincs összhangban a követelményekkel1.

Sérülést okozhat.

 

X

 

816.

9.12.3. Egyéb berendezések (pl. audiovizuális rendszerek)

Szemrevételezés

Nem teljesülnek a követelmények1.

Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.

 

X

 

817.

9.12.4. Megkülönböztető hangjelzés

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és működtetés

 

a) Bizonylat / engedély hiányzik

 

 

X

818.

Elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő.

 

 

X

819.

 

b) Nem jóváhagyott / nem minősített.

 

 

X

820.

 

c) Nem teljesülnek a követelmények1.

 

 

X

821.

9.12.5. Megkülönböztető / figyelmeztető lámpák

Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és működtetés

Járműhöz nem engedélyezett.

 

 

X

822.

Elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő.

 

 

X

823.

Nem jóváhagyott / nem minősített.

 

 

X

824.

Nem megfelelő darabszám.

 

 

X

(1) Az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó járműkategóriák csak útmutatásként szerepelnek.
(2) A 2012. január 1-je előtt jóváhagyott félpótkocsik esetében 43%.
(3) 48% akkor, ha a jármű nem rendelkezik ABS-szel, vagy típusjóváhagyása 1991. október 1-je előtt történt.
(4) 45% akkor, ha a jármű nyilvántartásba vétele 1988 után vagy – ha az későbbi – az irányadó követelményekben meghatározott időpont után történt.
(5) 43% akkor, ha a nyerges pótkocsi vagy vonórúddal vontatott pótkocsi nyilvántartásba vétele 1988 vagy – ha az későbbi – az irányadó követelményekben meghatározott időpont után történt.
(6) Pl.: 2,5 m/s2 az N1, N2 és N3 kategóriájú, első ízben 2012. január 1-je után nyilvántartásba vett járművek esetében.
(7) Típusjóváhagyás a 70/220/EGK irányelv, a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázata (Euro 5), a 88/77/EGK irányelv és a 2005/55/EK irányelv szerint.
(8) Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázata (Euro 6) és az 595/2009/EK rendelet (Euro VI) szerint.
(9) Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázata (Euro 6), valamint az 595/2009/EK rendelet (Euro VI) szerint.
(10) Ha a típusjóváhagyás a 98/69/EK irányelvvel vagy azt követően módosított 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5.3.1.4. pontjának B sorában található határértékek szerint, illetőleg a 88/77/EGK irányelv I. melléklete
6.2.1. pontjának
B1, B2 vagy C sorában található határértékek szerint történt, vagy az első nyilvántartásba vétel vagy a forgalomba helyezés 2008. július 1-je után történt.
MEGJEGYZÉSEK:

1

A „követelményeket” a nyilvántartásba vétel szerinti országban a jóváhagyáskor, az első nyilvántartásba vételkor vagy az első forgalomba helyezéskor megszabott típus-jóváhagyások, illetve az utólagos módosítási kötelezettségek vagy a nemzeti jogszabályok határozzák meg. Ezek a hiányosságok csak akkor érvényesek, ha a követelményeknek való megfelelést ellenőrizték.

2

A jármű állapotát és közlekedésre való alkalmasságát érintő tétel

3

A nem biztonságos engedély nélküli átalakítás olyan átalakítás, amely hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonságot vagy aránytalanul kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre. Az engedély nélküli átalakítás veszélyes hibának minősítendő.


2. melléklet a 2/2018. (II. 5.) NFM rendelethez
Közúti Műszaki Ellenőrzés

I. rész

    1.    Fogalommeghatározások
1.1.    E melléklet alkalmazásában „jármű” az A. Függelék A/2. számú mellékletében az M2 és az M3, valamint az N2 és az N3, továbbá T5 jármű-kategóriába sorolt gépkocsi, továbbá az O3 és O4 jármű-kategória valamelyikébe sorolt pótkocsi.
1.2.    E fejezet alkalmazásában „közúti műszaki ellenőrzés” a közúton közlekedő (ideértve a várakozó- vagy telephelyen menetkész állapotban tartózkodó) járműveknek a közlekedési hatóság által a rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján – váratlanul, előre be nem jelentett módon – végzett műszaki ellenőrzése és állapotvizsgálata.
1.3.    E fejezet alkalmazásában a „közlekedésre alkalmassági vizsgálat” e mellékletben meghatározott vizsgálat.
    2.    A közúti műszaki ellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések
2.1.    A közúti műszaki ellenőrzést a járművet vezető személy nemzeti hovatartozására, valamint a jármű nyilvántartásba vételének helyére vonatkozó bármilyen megkülönböztetés nélkül, a lehető legrövidebb idő alatt és a költségek lehetséges kíméletével kell elvégezni.
2.1.1.    Az egyes vállalkozások által üzemeltetett járműveken talált, a III. és adott esetben a IV. részben foglalt hiányosságok számára és súlyosságára vonatkozó információk a jármű kiválasztást segítő kockázatértékelő rendszerben rögzítésre kerülnek. A vállalkozások kockázati profiljának meghatározása a II. részben található kritériumok alapján történik. Ezt az információt a magas kockázati tényezőt jelentő vállalkozások szigorúbb és gyakoribb ellenőrzésére kell használni. A kockázatértékelő rendszert a közlekedési hatóság működteti.
2.2.    A közúti műszaki ellenőrzés a következőkre terjedhet ki:
2.2.1.    a jármű műszaki és karbantartottsági állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata és értékelése a jármű álló helyzetében;
2.2.2.    a korábban végzett közúti műszaki ellenőrzésről kiadott közúti műszaki ellenőri jelentésben (jegyzőkönyvben) foglaltak ismételt ellenőrzése vagy a jármű közlekedésre alkalmasságát bizonyító iratokban foglaltak ellenőrzése, különös tekintettel – abban az esetben, ha a járművet az Európai Unió valamelyik tagállamában vették nyilvántartásba, illetve helyezték forgalomba – annak vizsgálatára, hogy a jármű megfelel az e mellékletében meghatározott közlekedésre alkalmassági követelményeknek;
2.2.3.    az ellenőrzési listán (2.7. pont) található, az ellenőrzés tárgyát képező tételek bármelyikére vonatkozó ellenőrzés.
2.3.    A fékrendszer és a kipufogógáz kibocsátás ellenőrzését a 4. pontban foglaltak szerint kell elvégezni.
2.4.    Az egyes tételek ellenőrzésének megkezdése előtt az ellenőr megvizsgálja a jármű közlekedésre alkalmassági bizonyítványát vagy az utolsó közúti műszaki ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvet, amelyet a járművezető az ellenőr kérésére bemutat.
2.5.    Az ellenőr figyelembe veheti a járművezető által bemutatott egyéb, a jármű biztonságosságát igazoló okmányt.
2.6.    Ha az okmányok vagy a jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy az ellenőrzést megelőző három hónap folyamán a vizsgált jármű beállításának vagy beszabályozásának ellenőrzése megtörtént, az érintett tételt indokolt esetben, illetve nyilvánvaló hiba vagy szabálytalanság esetén kell ismételten megvizsgálni.
2.7.    A közúti műszaki ellenőrzésről a közlekedési hatóság (közúti ellenőr) közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyvet (a jegyzőkönyv mintáját az V. rész tartalmazza) állít ki. Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzési listán az ellenőrzött tételeket bejelöli, és az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv egy példányát átadja a jármű vezetőjének.
2.8.    Amennyiben az ellenőr úgy ítéli meg, hogy a jármű karbantartási hiányosságai a biztonságos közlekedést veszélyeztetik, és ezért további részletes ellenőrzés (vizsgálat) indokolt, a jármű mobil ellenőrzési egységen, kijelölt közúti ellenőrzési létesítményben vagy erre előzetesen megkötött szerződés alapján legfeljebb 15 km távolságban lévő kijelölt vizsgálóállomáson történő alaposabb vizsgálatnak vethető alá.
2.9.    Amennyiben az elvégzett részletesebb vizsgálat során nyilvánvalóvá válik, hogy a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszélyt jelent, a jármű az észlelt műszaki hiba kijavításáig nem közlekedhet tovább.
2.10.    A közlekedési hatóság minden naptári év február 15. napjáig megküldi a közlekedésért felelős miniszter részére az előző két évben összegyűjtött adatokat tartalmazó, VI. rész szerinti jelentést az ellenőrzött járművek darabszámáról, a megadott jármű-kategóriák, a nyilvántartásba vétel helye, az ellenőrzött tételek és az észlelt hiányosságok szerint csoportosítva.
2.11.    A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az adatokat tartalmazó jelentést – a méret és tömeg előírások ellenőrzési adatait kivéve – minden második naptári év március 20. napjáig megküldi az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére.
    A méret és tömeg előírások ellenőrzési adatait a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium legkésőbb az adott kétéves időszak végét követő év szeptember 30-ig megküldi a Bizottság részére, amelyek tartalmazzák
a)    az előző két naptári évben elvégzett ellenőrzések számát, valamint
b)    azon túlterhelt járművek vagy járműkombinációk számát, amelyeket azonosítottak.
2.12.    A közlekedési hatóság az ellenőrzések lefolytatásának előmozdítása és a kölcsönös segítségnyújtás érdekében együttműködik az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságaival, amelynek során kölcsönösen ellátják egymást az ellenőrzések elvégzéséért felelős hatóságok adataival (ellenőrző szervek) és a kapcsolattartó személyek nevével.
2.13.    Külföldi állampolgár tulajdonában lévő járműben észlelt súlyos hiányosságokról, különösen azokról, amelyek a jármű további közlekedésének megtiltását eredményezték, a közlekedési hatóság 5 napon belül értesíti – a 3.1.1 pontban foglaltak szerinti jegyzőkönyv adataival – annak az országnak az illetékes hatóságát, amelyikben a járművet nyilvántartásba vették (bejegyezték), vagy ahol forgalomba helyezték, és felkérheti arra, hogy a hiányosságok megszüntetésére tegye meg a megfelelő intézkedéseket. Az értesítés a hiányosság megszüntetésére tett egyéb intézkedéseket, illetve eljárások lefolytatását nem érinti.
2.14.    A közlekedési hatóság minden szükséges intézkedést megtesz az észlelt hiányosságok megszüntetésének elősegítésére.
2.15.    Minden naptári évben az M2, az M3, az N2, az N3, az O3, az O4 és a T5 járműkategóriákhoz tartozó nyilvántartott járműállomány legalább 5%-án elsődleges közúti műszaki ellenőrzést kell végezni.
2.16.    A közlekedési hatóság évente legalább egy alkalommal összehangolt közúti műszaki ellenőrzést végez.
2.17.    A közlekedési hatóság a közúti ellenőrzés során elfogadja a más EGT-tagállam által a járműre hivatalosan kiállított műszaki megfelelőségi igazolást.
    3.    A közúti műszaki ellenőrzések tartalma és módszerei
3.1.    A kockázatelemzéssel összhangban a kiválasztott járműveket elsődleges közúti műszaki ellenőrzés alá kell vetni.
    Az ellenőr egy jármű valamennyi elsődleges közúti műszaki ellenőrzése során:
3.1.1.    ellenőrzi a járműben tartott vagy elektronikusan hozzáférhető, a legutóbbi időszakos műszaki vizsgálat eredményét tanúsító műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet;
3.1.2.    szemrevételezés útján műszakilag értékeli a járművet;
3.1.3.    a 6. pontban leírtakkal összhangban szemrevételezés útján értékeli a jármű rakományának rögzítését;
3.1.4.    bármilyen megfelelőnek tűnő módszer révén műszaki vizsgálatot végezhet. Ilyen műszaki vizsgálat elvégzésére annak megállapítása céljából kerülhet sor, hogy a járművet további részletes közúti műszaki ellenőrzésnek is alá kell-e vetni, illetve abból a célból, hogy felszólítsanak a feltárt hiányosságoknak a jelen melléklet 7.1. pontja szerinti haladéktalan megszüntetésére.
    Ha az előző közúti műszaki ellenőrzésről szóló jelentésben hiányosság vagy hiányosságok vannak feltüntetve, az ellenőr megvizsgálja, hogy ezt a hiányosságot vagy ezeket a hiányosságokat kijavították-e.
3.2.    Az elsődleges ellenőrzés eredménye alapján az ellenőr eldönti, hogy indokolt-e a járművet vagy pótkocsiját részletes közúti műszaki ellenőrzésnek alávetni.
3.3.    A részletes közúti műszaki ellenőrzés során a III. részben felsorolt, szükségesnek és relevánsnak tartott tételeket kell ellenőrizni, figyelembe véve különösen a fékek, az abroncsok, a kerekek és az alváz biztonságát, valamint a jármű környezetterhelését, valamint az e tételek vizsgálatára alkalmazandó ajánlott módszereket.
3.4.    Abban az esetben, ha a műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a III. részben felsorolt tételek valamelyikének ellenőrzése a megelőző három hónap folyamán megtörtént, úgy az ellenőrnek azt a tételt nem kell újra megvizsgálnia, kivéve, ha a vizsgálat nyilvánvaló hiba miatt indokolt.
3.5.    A közúti ellenőrzést végző személyek objektív értékelését, pártatlanságát a vizsgálattal kapcsolatos tevékenységéért külön díjazás lehetőségének kizárását az ellenőrzésért felelős szervezetnek kell biztosítania.
    4.    Ellenőrzési létesítmények
4.1.    A részletes közúti műszaki ellenőrzésekre a mobil ellenőrzési egységek segítségével, vagy kijelölt közúti ellenőrzési létesítményekben vagy műszaki vizsgálóállomásokon kerül sor.
4.2.    Ha műszaki vizsgálóállomáson vagy kijelölt közúti ellenőrzési létesítményben elvégzendő részletes ellenőrzés szükséges, azt a lehető leghamarabb el kell végezni a lehető legközelebbi vizsgálóállomáson vagy létesítményben.
4.3.    A mobil ellenőrzési egységek és kijelölt közúti ellenőrzési létesítmények tartalmazzák a részletes közúti műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges megfelelő berendezéseket, beleértve legalább a jármű fékeinek és fékhatásának, kormányának, felfüggesztésének állapotát vizsgáló és szükség szerint a jármű környezetterhelését mérő berendezéseket. Ha a mobil ellenőrzési egységek vagy a kijelölt közúti ellenőrzési létesítmények nem rendelkeznek az elsődleges ellenőrzésben jelzett valamely tétel ellenőrzéséhez szükséges berendezéssel, a járművet olyan vizsgálóállomásra vagy -létesítményhez kell irányítani, ahol e tétel részletes vizsgálatát el lehet végezni.
    5.    A hiányosságok értékelése
5.1.    A III. részben valamennyi, a közúti műszaki ellenőrzés során ellenőrizendő tételre vonatkozóan szerepel a lehetséges hiányosságoknak és súlyosságuk fokának listája.
5.2.    A járművek közúti műszaki ellenőrzése során feltárt hiányosságokat az alábbi kategóriák egyikébe kell besorolni:
5.2.1.    a járműbiztonságot vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések (kisebb);
5.2.2.    a vizsgált jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok, vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések (komoly);
5.2.3.    a közúti közlekedés biztonságára közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok (veszélyes).
5.3.    Ha egy jármű hiányosságai a (2) bekezdésben említett hibakategóriák közül többe is besorolhatók, a járművet a súlyosabb hiányosság szerinti kategóriába kell sorolni. Azt a járművet, amely az ellenőrzés III. rész 1. pontjában említett ellenőrzött területek egyazon csoportján belül 1-nél több hiányosságot is mutat, a hiányosságok értékelésekor a következő legsúlyosabb kategóriába kell besorolni.
    6.    A rakományrögzítés ellenőrzése
6.1.    A közúti ellenőrzés során a IV. résszel összhangban ellenőrizni kell a járművön a rakományrögzítést. Ellenőrizni kell, hogy a jármű bármilyen manővere során, többek között vészhelyzetekben vagy emelkedőn elindulás közben:
6.1.1.    a rakomány egyes darabjai csak a rakomány rögzítési megtartottság folyamatos biztosítása keretében mozdulhatnak el egymáshoz, a jármű falaihoz és rakfelületeihez képest, valamint
6.1.2.    a rakomány nem hagyhatja el a rakteret, illetve nem kerülhet a rakfelületen kívülre.
6.2.    A bizonyos – így például a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) hatálya alá tartozó – árukategóriák szállítása során betartandó követelmények sérelme nélkül a rakomány rögzítés ellenőrzése a IV. részben foglaltak szerint végezhető el.
6.3.    Jelen melléklet 7. pontjában említett nyomon követési eljárások a rakományrögzítéssel kapcsolatban feltárt súlyos vagy veszélyes hiányosságok esetében is alkalmazhatók.
6.4.    A rakomány rögzítésének ellenőrzésében részt vevő személyzetnek erre megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie.
    7.    Nyomon követés súlyos vagy veszélyes hiányosságok esetén
7.1.    Az elsődleges vagy részletes ellenőrzés során feltárt veszélyes hiba esetén a jármű a kötelező javítások elvégzéséig, illetve a műszaki hiba kijavításáig nem közlekedhet tovább.
7.2.    Ha az ellenőrzés során rendelkezésre álló eszközökkel a veszélyes hiba egyértelműen nem állapítható meg, de alapos a gyanú, hogy ilyen hiba fennáll, és nincs lehetőség részletes ellenőrzésre, vagy a járművön azonnali elhárítást nem igénylő hiányosság van, az ellenőr a jármű soron kívüli műszaki vizsgálatát rendelheti el. A vizsgálaton történő bemutatásra a megfelelő határidőt (legalább 20 nap, legfeljebb 30 nap) kell kitűzni. Ha a jármű egy másik tagállam nyilvántartásában szerepel, a közlekedési hatóság a kapcsolattartón keresztül felkéri e másik tagállam illetékes hatóságát arra, hogy a 2.13. pontban meghatározott eljárásnak megfelelően végezze el a jármű újbóli műszaki vizsgálatát.
7.3.    Ha a jármű – a közúti műszaki ellenőrzés megállapításai alapján – a közúti közlekedésre alkalmatlan, illetve közvetlen balesetveszélyt jelent, a közlekedési hatóság mindaddig korlátozhatja vagy megtilthatja a jármű használatát, míg ezeket a hiányosságokat az ellenőrzés helyszínén ki nem javítják.
7.4.    Ha a 7.3. pontban lévő helyszíni kijavítás nem lehetséges, az ilyen jármű további használata annak érdekében engedélyezhető, hogy a jármű elérje a hiányosságok megszüntetését lehetővé tévő legközelebbi javításra jogosult járműfenntartót feltéve, hogy a jármű nem jelent közvetlen veszélyt sem utasai, sem a többi úthasználó biztonságára.
7.5.    Ha a hiányosságot nem lehet úgy megszüntetni a helyszínen, hogy a jármű eljuthasson a járműfenntartóig, a járművet arra alkalmas másik járművel el kell szállítani, és erről az üzemben tartót írásban kell tájékoztatni.
7.6.    A jármű forgalmi engedélyének ER. szerinti helyszíni érvénytelenítésére akkor van lehetőség, ha jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, és a hiba helyszíni elhárítására nincs lehetőség.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. május 21. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére