• Tartalom
Oldalmenü

2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról1

2018.09.01.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a)–c) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6–8. §6

9. § Az Nmr. 25. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:

„Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás”

10. § Az Nmr. 25. és 26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

25. § (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
(2) Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti
a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
f) a jelzőrendszer működését.
(3) Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.
26. § (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza
a) az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy megnevezését, valamint a szolgáltatás célját, tartalmát, helyszínét és annak megjelölését, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő mely időpontban látja el tevékenységét az intézményben, és
b) a köznevelési intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja
ba) az óvodai és iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe és
bb) a szolgáltatás nyújtásához szükséges külön helyiséget és az infrastruktúrához való hozzáférést.
(3) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik annak folyamatos frissítéséről.”

11–27. §7

28. §8

29. § (1)9

(2) Az Nmr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3)10

(4) Az Nmr. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5)11

30. § (1)12

(2) Az Nmr. 21. § (3) bekezdésében az „iskolai szociális munka” szövegrész helyébe az „óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás” szöveg, és az „iskolai szociális munkát” szövegrész helyébe az „óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást” szöveg lép.

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. §, az 5. § és a 28. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. és 10. §, a 29. § (2) és (4) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, valamint a 2. és 4. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelethez13

2. melléklet a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelethez

1. Az Nmr. 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátás

Munkakör/fő)

„b) Család- és gyermekjóléti központ
4000 fő lakosságszámra (település/közös hivatalhoz tartozó települések) vetítve, vagy – ha ez magasabb létszámot eredményez –
minden 25 ellátott családra 1 fő, de minimum 1 főintézményvezető
családsegítő1 fő
1 fő

7000 fő járási lakosságszámra vetítve, de minimum 3 fő, azzal, hogy esetmenedzser esetében – ha ez magasabb létszámot eredményez – minden 50 ellátott családra 1 fő

esetmenedzser/tanácsadó

1 fő

10 000 fő járási lakosságszámra vetítve

szociális asszisztens (ajánlott létszám)

1 fő

1000 fő köznevelési
intézményben
nyilvántartott
gyermekre vetítve

óvodai és iskolai szociális segítő

1 fő”

3. melléklet a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelethez14

4. melléklet a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelethez15

    1.     Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 1/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási forma

Intézményi munkakör

Képesítés)

„1/a. Család- és gyermekjóléti központ

esetmenedzser

felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

tanácsadó

felsőfokú szociális szaképzettség, utcai szociális munka, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógus szakképzettség, egészségügyi szociális munkás, okleveles szociálpolitikus-
közgazdász, szociálgerontológus, közösségi szociális munkás, szociológus, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, közigazgatás-szervező, jogász, teológus, pasztorális tanácsadó, humánerőforrás menedzser, humánszervező, mentálhigiénés szakképzettség, mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember, ápoló (alapképzés), reflektív addiktológiai szociális segítés, addiktológiai konzultáns, addiktológiai szakpszichológus, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, népművelő, művelődésszervező, művelődési menedzser, kulturális közösségszervező, andragógus, okleveles pszichológus, pszichiáter, gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns, pszichopedagógus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, viselkedéselemző, társadalmi devianciák, életmód tanácsadó és terapeuta, életút-támogató tanácsadó, munkajogi szakokleveles tanácsadó szupervizor, mediátor, közösségi és családi mediáció, általános és családügyi mediáció, gyermekvédelmi pszicho-patrónus,
egészségtan tanár, játék- és szabadidő-szervező tanár vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, kulturális antropológus

 

óvodai és iskolai szociális segítő

felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus

szociális asszisztens

szociális asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ),
szociális segítő (OKJ),
szociokulturális animátor (OKJ),
foglalkoztatás szervező (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),
ifjúságsegítő (OKJ),
felsőfokú szociális munkás asszisztens,
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,
gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens”

5. melléklet a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelethez16

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 29. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 29. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 4. melléklet a 31. § (3) bekezdése alapján 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

16

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.