• Tartalom

2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi célú támogatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról1

2018.09.01.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,

a 3. alcím tekintetében a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 76. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet módosítása

1. § A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet Melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

2. § A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „Magyarország éves költségvetéséről szóló törvény a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetében meghatározott” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium” szöveg

lép.

2. A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

3. § Hatályát veszti a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet.

3. A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet módosítása

4. § A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Kvtv. 9. mellékletében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat
a) a Kvtv. 9. melléklet II. pontja szerinti támogatással kapcsolatos feladatok,
b) a Kvtv. 9. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont d) alpontja szerinti észrevételek vizsgálata és a végleges feladatmutató pontszámokról való döntés
kivételével a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.”

a) 1. §-ában a „melléklet (a továbbiakban: Melléklet)” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg, a „jelen rendelet 1. melléklete” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg,

b) 4. §-ában a „Támogatáskezelő” szövegrész helyébe a „Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet 3. §-a.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelethez

Iktatószám:

Beérkezett:

Kérjük, az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!
PÁLYÁZATI ADATLAP
A Nemzetiségi Tanulmányi ösztöndíj pályázathoz
    I.    A középiskola adatai
Az intézmény neve:
Az intézmény székhelye:
Az intézmény OM azonosítója:
Az intézmény képviselője:
Az intézmény telefonszáma/faxszáma/e-mail-címe:
    II.    A pályázó tanuló és törvényes képviselőjének adatai
A tanuló adatai:
A tanuló neve:
Születési helye, ideje (év/hónap/nap):
Anyja leánykori neve:
Lakcíme:
Levelezési címe (ha nem egyezik meg a lakcímmel):
Bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri:
Bankszámlavezető pénzintézet neve:
Bankszámla-tulajdonos neve:
A törvényes képviseletet gyakorló személy(ek) adatai:
A törvényes képviselő neve:
Lakcíme:
A törvényes képviselő neve:
Lakcíme:

III. A tanuló nyilatkozata
nemzetiségi oktatással, kultúrával, identitásőrzéssel kapcsolatos érdeklődési köréről, továbbtanulási szándékairól
(például: nemzetiségi pedagógusképzésre kíván-e jelentkezni, szakkörben, tanfolyamon, tehetséggondozásban történő részvétel)

IV. A középiskola ajánlása
1. A tanuló tanulmányi átlaga: (a tanuló féléves és befejezett tanév végi bizonyítványa alapján számítandó: elégtelen osztályzat nem szerepelhet; magatartás és szorgalom osztályzat nem vehető figyelembe)
2. A tanuló szociális helyzete alapján indokolt-e az ösztöndíj megállapítása: (a középiskola a szociális indokoltság kérdésében a rendelkezésére álló adatok alapján foglal állást és állapít meg sorrendet a pályázó tanulók között, a következő szempontokra is tekintettel: részesül-e kollégiumi elhelyezésben, ezen belül szociális helyzetére tekintettel ingyenes-e az elhelyezés, részesül-e más szociális ellátásban)
3. A tanuló III. pontban foglalt nyilatkozatának záradéka:

V. A tanuló nyilatkozata
Nyilatkozom arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 1. melléklete szerinti bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nemzetiséghez tartozom. (A megfelelő rész aláhúzandó)

VI. A tanuló nyilatkozata
Nyilatkozom arról, hogy más forrásból tanulmányi ösztöndíjban nem részesülök, egyben tudomásul veszem, hogy csak valós, nemleges nyilatkozat esetén részesülhetek ösztöndíjban.
Hozzájárulok ahhoz, hogy
a) ösztöndíjban részesítésem esetén nevem – a miniszterelnök általános helyettese nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjasaként – a Kormány honlapján közzétételre kerüljön,
b) a Miniszterelnökség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adataimat nyilvántartsa.

A nemzetiségi hovatartozás megjelölésére a pályázó az Njtv. 11. § (2) bekezdése alapján nem kötelezhető, de a nemzetiségi hovatartozás feltüntetésének hiányában a pályázatot a Miniszterelnökség nem tudja elfogadni. Az Njtv. 13. § (2) bekezdése alapján a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó különleges adatok – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott rendben – a nemzetiséghez tartozásra tekintettel nyújtott állami támogatás megállapításához, továbbá cél szerinti felhasználásának vizsgálata céljából kezelhetőek.
A kitöltött adatlapon található információkat a pályázat kiírója az Infotv.-ben leírtaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, az adatokat – az V. pontban foglaltak kivételével – kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja fel, az adatokat nem továbbítja, mások számára nem teszi hozzáférhetővé.
Dátum: ..............., 20... .............. hó .... nap

 

.............................................................................

........................................................................

    Tanuló aláírása    Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén
        a törvényes képviselő aláírása

 

P. H.

 

..............................................................................

A középiskola képviselőjének aláírása

 

Miniszterelnökség

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.

Telefonszám: (06 1) 795 1454

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére