• Tartalom
Oldalmenü

2/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről

2021.02.20.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés i) pontjában,
az 5. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) cukorgyártó vállalkozás: Magyarország területén cukrot előállító jogi személyiséggel rendelkező szervezet;

b) izoglükóz-gyártó vállalkozás: Magyarország területén izoglükózt előállító jogi személyiséggel rendelkező szervezet.

2. § A cukorgyártó vállalkozás és cukorrépa-termelők között megkötött szerződések tagállamok által történő felügyeletéről szóló, 1974. június 18-i 1516/1974/EGK bizottsági rendeletben meghatározott tagállami feladatokat az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

3. § (1)1 A cukorgyártó vállalkozás minden hónap 15. napjáig az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) központi elektronikus rendszerén keresztül bejelenti az adott hónapban értékesített cukor teljes mennyiségét, valamint az egy tonna cukorra vetített alábbi adatokat:

a) az előző hónapra vonatkozóan a mennyiséggel súlyozott átlagos eladási árat a kereskedelmi bizonylatok alapján, valamint

b) a folyó hónapra vonatkozóan a szerződések vagy más ügyletek keretében előre jelzett, mennyiséggel súlyozott átlagos eladási árat.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában cukor alatt a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) III. mellékletének B.II. pontjában meghatározott, szabványos minőségű ömlesztett fehér cukor értendő. Az árakat az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni.

(3)2 A cukorgyártó vállalkozás minden év június hónap 15. napjáig az AKI Nonprofit Kft. központi elektronikus rendszerén keresztül bejelenti az általa az előző gazdasági évben felvásárolt cukorrépa mennyiséggel súlyozott átlagárát egy tonna cukorrépára vetítve, valamint az előző gazdasági évben felvásárolt cukorrépa teljes mennyiségét.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.I. pontjában meghatározott szabványos minőségű cukorrépát kell érteni, amelyért a cukorgyártó vállalkozások fizetnek a termelőknek. A cukorrépát ugyanahhoz a gazdasági évhez kell hozzárendelni, mint a belőle előállított cukrot. Az árakat a Bizottság által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni.

(5) A cukorgyártó vállalkozás minden év május hónap 15. napjáig elektronikus úton megküldi a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) az általa szerződött cukorrépa termőterület nagyságára vonatkozó adatot a folyó gazdasági év vonatkozásában, valamint az általa szerződött cukorrépa termőterület becsült nagyságára vonatkozó adatot a következő gazdasági év vonatkozásában. A termőterület nagyságát hektárban kell megadni.

(6) A cukorgyártó vállalkozás minden év november hónap 15. napjáig elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra létrehozott elektronikus felületen megküldi a Kincstárnak az általa az előző gazdasági évben megtermelt cukor mennyiségére vonatkozó adatot, valamint minden év március 15. napjáig az általa a folyó gazdasági évben megtermelt cukor becsült mennyiségére vonatkozó adatot.

(7) A (6) bekezdés alkalmazásában megtermelt cukor fogalma alatt a következő termékféleségek teljes mennyisége értendő:

a) fehér cukor, tekintet nélkül a minőségi különbségekre;

b) nyers cukor az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.III. pontjával összhangban meghatározott hozam alapján;

c) invertcukor a tömege alapján;

d) legalább 70%-os tisztaságú, cukorrépából készült szacharóz szirup vagy invertcukorszirup a kivonható cukortartalom vagy a valós hozam alapján; és

e) legalább 75%-os tisztaságú, cukornádból készült szacharóz szirup vagy invertcukorszirup a cukortartalom alapján.

(8) A megtermelt cukor fogalmába nem értendő bele a (7) bekezdés szerinti valamely termékből kinyert vagy az aktív feldolgozási rendszer keretében termelt fehér cukor.

(9) A cukorra vonatkozó számadatokat havi bontásban kell megadni.

(10) A cukorgyártó vállalkozás minden hónap 15. napjáig elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető, a Kincstár által erre a célra létrehozott elektronikus felületen megküldi a Kincstárnak a tulajdonában lévő és általa előző hónap utolsó napján tárolt cukor mennyiségére vonatkozó adatot tonnában kifejezve, a tárolás helye szerinti bontásban. Az adatszolgáltatási kötelezettség a (7) és (8) bekezdés szerinti, megtermelt cukorra terjed ki.

(11) Az izoglükóz-gyártó vállalkozás minden hónap 10. napjáig elektronikus úton ügyfélkapus azonosítással elérhető, a Kincstár által erre a célra létrehozott elektronikus felületen megküldi a Kincstárnak az általa az előző hónap folyamán értékesített és leszállított saját termelésű izoglükóz mennyiségére vonatkozó adatot.

(12) Az izoglükóz-gyártó vállalkozás minden év november 15. napjáig elektronikus úton ügyfélkapus azonosítással elérhető, a Kincstár által erre a célra létrehozott elektronikus felületen megküldi a Kincstárnak az általa tárgyév szeptember 30. napján tárolt, általa megtermelt izoglükóz mennyiségére vonatkozó adatot.

(13) A (11) és (12) bekezdés alkalmazásában a megtermelt izoglükóz fogalma alatt az olyan, glükózból vagy polimerjeiből nyert termékek teljes mennyisége értendő, amelyek szárazanyagra számítva legalább 41 tömegszázalék fruktózt tartalmaznak. A mennyiséget szárazanyagtonnában kell megadni, tekintet nélkül a 41 tömegszázalékos küszöb feletti tényleges fruktóztartalomra.

4. § (1) A jelentéseket a Kincstár részére az általa erre a célra létrehozott elektronikus felületen keresztül kell ügyfélkapus azonosítással benyújtani. E rendelet alapján a Kincstár részére teljesített adatszolgáltatások alapján a Bizottság részére a jelentéseket a Kincstár küldi meg.

(2)3 A jelentéseket az AKI Nonprofit Kft. részére az általa üzemeltetett központi elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani. Ha technikai okok miatt az elektronikus rendszeren keresztül nincs lehetőség adatszolgáltatásra, akkor az AKI Nonprofit Kft. által rendszeresített és a honlapján közzétett adatlap kitöltésével és az adatlapon feltüntetett telefaxszámra történő elküldésével kell teljesíteni az adatszolgáltatást. E rendelet alapján az AKI Nonprofit Kft. részére teljesített adatszolgáltatások alapján a Bizottság részére a jelentéseket az AKI Nonprofit Kft. küldi meg.

(3)4 A közösségi jogszabályok alapján a Bizottságnak továbbított adatokhoz a Kincstár hozzáférést biztosít a minisztériumnak. Az adatokat a Kincstár, az AKI Nonprofit Kft. és a minisztérium kezeli, azok kizárólag a cukorágazat piacszabályozása körében használhatóak fel.

5. § (1) A fehér cukor magántárolásával kapcsolatos feladatokat a Kincstár látja el, amelynek keretében felelős a Bizottság felé történő, magántárolással kapcsolatos tájékoztatásért, adatszolgáltatásért.

(2) A Kincstár az intézkedésben való részvétellel kapcsolatos részletes feltételeket és a szükséges nyomtatványokat közleményben rendszeresíti.

(3) A magántárolás időpontjáról, helyéről, a tárolandó termékről és annak mennyiségéről az egyes tételek betárolását megelőzően legalább két munkanappal kell a Kincstárt tájékoztatni.

(4) A kitárolás időpontjáról a kitárolást megelőzően legalább két munkanappal kell a Kincstárt értesíteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. § A cukorgyártó és izoglükóz-gyártó vállalkozásoknak a 2017/2018. gazdasági év vonatkozásában be nem nyújtott – a 3. §-ban meghatározott – adatokat 2018. július 31-ig kell pótlólag benyújtaniuk.

8. § Ez a rendelet

a) a cukorgyártó vállalkozás és cukorrépa-termelők között megkötött szerződések tagállamok által történő felügyeletéről szóló, 1974. június 18-i 1516/1974/EGK bizottsági rendelet;

b) a cukorágazaton belüli közlemények tekintetében az 1785/81/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1996. április 29-i 779/96/EK bizottsági rendelet;

c) a 2001/2002-es, a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó cukorágazati termelési illetékek, a 2001/2002-es és a 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében alkalmazandó kiegészítő illeték kiszámításához szükséges együttható, valamint a cukorgyártók által a cukorrépa-eladóknak az illetékek maximális összege és a 2002/2003-as, a 2003/2004-es és a 2005/2006-os gazdasági évre kivetendő illetékösszeg közötti különbség alapján fizetendő összegek megállapításáról szóló, 2013. december 2-i 1360/2013/EU tanácsi rendelet;

d) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. május 18-i 1238/2016/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

f) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1183/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

g) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 18-i 1240/2016/EU végrehajtási bizottsági rendelet;

h) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1185/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §5

1

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.