• Tartalom

2/2018. (III. 5.) NKFIH utasítás

2/2018. (III. 5.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól1

2018.03.07.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdésére figyelemmel – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a következő utasítást adom ki:

1. Jelen utasítás alkalmazási köre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapnak a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet LXII. fejezetében megállapított kiadási előirányzataira (a továbbiakban: előirányzatok) terjed ki.

2. Az előirányzatok felhasználásának szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. A jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

5.2

1. melléklet a 2/2018. (III. 5.) NKFIH utasításhoz


LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht.
azono-
sító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszí-
rozott
költség-
vetési
támogatás
közre-
működő
szervezete

2.

348973

Hazai innováció támogatása

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: KFI tv.) megfogalmazott célok elérése pályázati és pályázaton kívüli támogatások révén.

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek,
egyéni vállalkozók, természetes személyek

Pályázat alapján vagy pályázaton kívül (kérelem alapján vagy törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés alapján)

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, teljesítés-arányosan

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
84. § (2) bekezdése alapján pályázati felhívás vagy támogatási szerződés szerint

 

 

 

3.

348984

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

A Bilaterális programok és a H2020-hoz kapcsolódó közös programokban és Közös Technológiai Kezdeményezésekben való magyar részvétel ösztönzése.

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek, egyéni vállalkozók, természetes személyek

Pályázat alapján vagy pályázaton kívül (kérelem alapján vagy törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés alapján)

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, teljesítés-arányosan

 

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján pályázati felhívás vagy támogatási szerződés szerint

 

 

 

4.

348995

Befizetés a központi költségvetésbe

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
10. § (3) bekezdése szerinti befizetés teljesítése.

Központi költségvetés

 

 

Közvetlen utalás negyedévente, az éves előirányzat 25%-ának megfelelő összegben

 

 

 

 

 

5.

349017

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezeléshez kapcsolódó feladatok finanszírozása.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

 

 

Közvetlen utalás

 

 

 

 

 

6.

349006

Kutatási témapályázatok támogatása

A KFI tv.-ben megfogalmazott célok elérését megalapozó felfedező kutatásokhoz kapcsolódó kutatási pályázatok finanszírozása.

Magyarországon székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező:
–     a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősülő felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,
–     kutatás-fejlesztési tevékenységet végző gazdasági társaságok,
–     kutatás-fejlesztést főtevékenységként végző nonprofit szervezetek,
és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatók

Pályázat alapján

Előleg biztosítható

Részletekben történő kifizetéssel, a támogatási szerződésben megfogalmazott feltételek szerint

 

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján pályázati felhívás vagy támogatási szerződés szerint

 

 

 

7.

367706

Kutatási Kiválósági Programok

A KFI tv.-ben megfogalmazott célok elérését megalapozó, kiváló kutatók által kezdeményezett felfedező kutatási pályázatok finanszírozása.

Magyarországon székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező:
–     a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősülő felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,
–     kutatás-fejlesztést főtevékenységként végző nonprofit szervezetek,
és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatók

Pályázat alapján

Előleg biztosítható

Részletekben történő kifizetéssel, a támogatási szerződésben megfogalmazott feltételek szerint

 

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése
alapján pályázati felhívás vagy támogatási szerződés szerint

 

 

 

1

Az utasítást az 1/2022. (I. 14.) NKFIH utasítás 1. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte 2022. január 15. napjával.

2

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére