• Tartalom

20/2018. (VI. 29.) BM rendelet

20/2018. (VI. 29.) BM rendelet

egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.06.30.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1., 5., 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím, valamint a 4. és az 5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában, valamint 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

1. § (1) A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: 12/2007. IRM rendelet) 3. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

i) a Magyar Honvédség speciális tűzszerész feladatot ellátó szervezeti egysége részére rendszeresített gépjárműveire.”

(2) A 12/2007. IRM rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély)

h) az 1. § c) pont cb) alpontja és a 3. § (1) bekezdés i) pontja alá nem tartozó, a Magyar Honvédség,”

(által üzemben tartott gépjárművekre adható.)

(3) A 12/2007. IRM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jármű üzembentartója köteles)

a) a 3. § (1) bekezdés a)–d), f) és i) pontjában és a 9. § (1) bekezdés a)–c), g) és k) pontjában meghatározott esetekben a készülékek felszerelését és leszerelését,”

[a bejegyezésre okot adó körülménytől számított tizenöt napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál a járműnyilvántartásba bejegyeztetni. A kötelezettség kiterjed az a) pontnál a jogosultságnak, b) pontnál az engedélyezés tényének, lejárta időpontjának, illetve visszavonásának a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetésére is.]

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

2. § (1) Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „szakközépiskolákba” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumokba” szöveg lép.

3. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

3. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: 9/2011. BM rendelet) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

4. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 43. §-ában a „2018. június 30. napjáig” szövegrész helyébe a „2018. december 31. napjáig” szöveg lép.

5. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

5. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban:
30/2015. BM rendelet) 2. melléklete
a 4. melléklet szerint módosul.

a) 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „szakközépiskoláknál” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumoknál” szöveg,

b) 7. melléklet II. fejezet B) alcím címében a „szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumok” szöveg

lép.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet 3. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § Az ER. 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti N2 kategóriába tartozó, az MR. 93/A. §-ában meghatározott sebességkorlátozóval szerelt szolgálati jármű sebességkorlátozó berendezése kiiktatható, ha az érintett jármű megkülönböztető jelzésekkel szerelhető fel.”

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelethez

1.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 1. függelék 2. alcím III. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

1a.

D

nyomozó

III.

IV.

2.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 1/B. függelék II. pontjában foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

9a.

D

főorvos

IV.

IV.

3.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 1. alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

4a.

szakirányító 1

hivatalvezető

IV.

IV.

4.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 1. alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

6a.

főosztályvezető-
helyettes 1

sajtószóvivő

IV.

IV.

5.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 1. alcím II. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

7a.

E

közegészségügyi-
járványügyi felügyelő

III., IV.

III., IV.

6.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 1. alcím III. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

2a.

E

főfelügyelő (műveleti, készenléti)

II.

III.

7.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 1. alcím III. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

5.

B

felügyelő (körlet)

I., „S”

I., II.

8.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 2. függelék 3. alcím II. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

10a.

C

diplomás ápoló

III.

III., IV.

9.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 3. függelék 1. alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

7a.

szakirányító 1

szolgálatvezető (információbiztonsági)

IV.

IV.

10.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 3. függelék 1. alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

9a.

szakirányító 2

főosztályvezető (információbiztonsági)

IV.

IV.

11.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 3. függelék 1. alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 11a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

11a.

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes (információbiztonsági)

IV.

IV.

12.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 3. függelék 1. alcím II. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

2a.

E

alosztályvezető (információbiztonsági)

III.

III.

13.     Az 57/2009. IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 7. melléklet 3. függelék 1. alcím II. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. és 3b. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

C

D

 

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás)

 

3a.

E

kiemelt főreferens (információbiztonsági)

III., IV.

III., IV.

 

3b.

E

kiemelt főreferens (információbiztonsági ügyeletes)

III., IV.

III., IV.

a)    7. melléklet „Az alkalmassági kategóriák meghatározása” alcím 19. pontjában az „RSZKI” szövegrész helyébe az „RSZG” szöveg, a „szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumok” szöveg,
b)    7. melléklet 4. függelék I. pont 1. alpontjában a „szakközépiskolába” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumba” szöveg
lép.

2. melléklet a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelethez

1. A 9/2011. BM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. 10 Élelmiszergyártás (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában)
a) Tisztított, konyhakész zöldségek: lilahagyma, vöröshagyma, káposzta, sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé, kelkáposzta, fokhagyma, valamint burgonya.
b) Savanyúságok: savanyú káposzta, csemegeuborka, vegyes vágott savanyúság (csalamádé), ecetes cékla, saláta.
c) Hasított félsertés, sertésbelsőségek.
d) Étkezési sült sertészsír, étkezési sertéstepertő.
e) Hűtött és mélyhűtött baromfi, egészben és darabolva.
f) Kenyér, péksütemény, finom pékáru.
g) Száraztészta.”
2. A 9/2011. BM rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. 15.20 Lábbeligyártás
Munkavédelmi, utcai és egyenruházati lábbelik gyártása bőr és textil felsőrésszel, direkt fröccsöntött talppal, ragasztott technológiával, kivéve:
a) 1000 V-os villanyszerelő-lábbeli,
b) lovaglócsizma,
c) hegesztőbakancs,
d) női társasági, alkalmi és divatcipő,
e) speciális díszelgőcipő, -csizma,
f) műtős klumpa,
g) hajós félcipő, bakancs,
h) sportcipő,
i) gyermeklábbeli,
j) sav-lúgálló lábbeli.”
3. A 9/2011. BM rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
Íves, könyvkötött (füzet, könyv, tömb stb.) és leporellós termékek: Könyv, évkönyv, meghívók, üdvözlőkártyák, céglogós és egyedi kialakítású nyomtatott borítékok [kivéve: hatósági szürke borítékok, speciális tasakok és egyéb speciális borítékok/tasakok (pl. légpárnás, kraft papír alapanyagú)], névjegykártya, B2 méretnél nem nagyobb egyedi és formanyomtatványok, hatósági nyomtatványok, szigorú számadású nyomtatványok, engedélyköteles és biztonsági nyomtatványok (pl. helyszínibírság-tömb, bianco és megszemélyesített postai készpénzátutalási megbízás, „fehér, sárga, rózsaszín postai csekk”, egyes bizonyítványok, plakátok, lőlapok), naptárak (egyes sorozatgyártású, illetve emblémázott egyedi asztali és falinaptár), tértivevény (kivéve: külföldi tértivevény), iratborító, leporellós kivitelű nyomtatványok.”
4. A 9/2011. BM rendelet 1. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. 22.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
a) Homokzsák.
b) Műanyag szemeteszsák.”
5. A 9/2011. BM rendelet 1. melléklet 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. 31.09 Egyéb bútor gyártása
a) Iskolabútor gyártása.
b) Gyermekbútorok: szék, asztal, szekrény, kanapé, polc, polcos ülőke.
c) Heverők gyártása és összeszerelése.
d) Tömörfa ülőbútorok.
e) Laminált bútorlapból készült kulcstartó szekrény, fali ruhafogas, polc, fegyvertároló szekrény, öltözőszekrény.
f) Készenléti helyiségek laminált bútorlapból készült bútorzatának gyártása és összeszerelése.
g) Vaságyak, fémasztalok, zárkaszekrények, fémszékek, fémszekrények (kivéve: trezorok).
h) Homokláda.
i) Piknikpad.”
6. A 9/2011. BM rendelet 1. melléklet 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. 32.50 Orvosi eszköz gyártása
a) Orvosi, egészségügyi és kórházi beépített, illetve mobil bútor, laboratóriumi bútor gyártása.
b) Elektromos betegápolóágy, betegápolóágy (manuális).
c) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, matracvédő, vizsgálólepedő.
d) Antiallergén, steppelt, mosható párna és paplan műszál töltettel.
e) Antiallergén, mosható, steppelt, három rétegű betegalátét.
f) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, steppelt öt rétegű betegalátét.
g) Egészségügyi komforthabmatrac.
h) Szuper mikroszálas törlőkendő, törölköző, orvosiműszer-törlő.
i) Sötétítő függöny, szeméremfüggöny (UV Standard 801).
j) Egyszer használatos három rétegű sebészeti szájmaszk.
k) Kórházi textíliák.
l) Egyszer használatos nem szőtt termékek: zsilipruhák, lepedők, védőruhák, cipővédő, beteging, sapka, eü. szájmaszk, kiegészítők.
m) Steril egyszer használatos nem szőtt termékek: operációs kabátok, műtéti szettek, lepedők, kiegészítők.”
7. A 9/2011. BM rendelet 1. melléklet 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. 42.11. Út, autópálya építése
Határőrizeti feladatok végrehajtására kiépített manőverút karbantartása, javítása.”
8. A 9/2011. BM rendelet 1. melléklete a következő 39. és 40. ponttal egészül ki:
„39. 16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása
a) Esőbeálló (pihenő, várakozó) gyártása.
b) Öltözőpad (fogassal ellátott pad).
40. 28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
Irodagép festékpatronjának (toner) gyártása: Írás- és képmegjelenítő berendezések (nyomtatók, másolók, faxok, számológépek stb.) komplett nyomtató kellékanyagainak (komplett toner/cartridge /festékkazetta/) vagy azok külön alkatrészeinek (toner /külön festékegység/, dob /külön képalkotó egység/, fuser /külön beégető egység/, IBT Belt /képátvivő szalag/ és belt cleaner /képátvivőszalag-törlő/, waste container /használtfesték-tartály/) utángyártása, javítása.”

3. melléklet a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelethez

1. A 9/2011. BM rendelet 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. rendészeti szakgimnáziumok”
2. A 9/2011. BM rendelet 2. melléklet 14. és 15. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ
15. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás”

4. melléklet a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelethez

1.     A 30/2015. BM rendelet 2. melléklet IV. pont 3. alpontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat]

2a.

D

nyomozó

150
175*
300**
450***

5. melléklet a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelethez

1.     A 30/2015. BM rendelet 4. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

1.

besorolási kategória

beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat]

10a.

D

főorvos

 

400

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére