• Tartalom

201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet

201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 9. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § (1) és (3) bekezdése tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § (2) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) az 1. melléklet 1. pontjában megjelölt ingatlanokon megvalósuló kiemelt turisztikai, rekreációs és egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló, a Fertő tavi vízitelep teljes megújítását megvalósító komplex beruházással, valamint

b) az 1. melléklet 2. pontjában megjelölt ingatlanokon megvalósuló kiemelt turisztikai, ismeretterjesztő, oktatási és egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló, a soproni Lővérek területén megvalósuló komplex konferencia központ beruházással

(a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal összefüggő munkákra vonatkoznak.

2. §1 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

4. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § A Beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – 15 nap.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindított közigazgatási hatósági ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházással összefüggésben megindított közigazgatási hatósági ügyekre a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet] szabályait kell alkalmazni.

(3)2 E rendeletnek a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 301/2020. (VI. 24.)Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §4

9. §5

1. melléklet a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelethez6

A Beruházásokkal érintett ingatlanok

1. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás megvalósításával érintett ingatlanok:

a) Sopron külterület 01150/6, 01160, 01161/5, 01163, 01164/1, 01164/2, 01164/3, 01164/4, 01164/5, 01164/6, 01164/7, 01164/8, 01164/10, 01164/11, 01164/12, 01164/13, 01164/14, 01164/15, 01164/16, 01164/17, 01164/18, 01164/19, 01164/20, 01166, 01167, 01203, 01245, 0195/6, 01204/1 helyrajzi számú ingatlanok, illetve ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok,

b) Fertőrákos külterület 0220, 0221/5, 0222/7, 0223/5, 0224/4, 0234, valamint Fertőrákos belterület 1117, 1118/12, 1120/3, 1121/1, 1122/2, 1123/4, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132/2, 1132/3, 1132/5, 1132/6, 1132/7 helyrajzi számú ingatlanok, illetve ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok.

2. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beruházás megvalósításával érintett ingatlanok: Sopron belterület 7020/2, 7022, 7023/1 és 7023/2 helyrajzi számú ingatlanok, illetve ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok.

2. melléklet a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. környezetvédelmi hatósági eljárások,

11. természetvédelmi hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. vasúti és szalagpálya hatósági eljárások,

14. hajózási hatósági eljárások,

15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

16. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

17. földmérési hatósági eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. bányahatósági engedélyezési eljárások,

20. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

21. közegészségügyi hatósági eljárások,

22. területrendezési hatósági eljárások,

23. erdészeti hatósági eljárások,

24. földvédelmi hatósági eljárások,

25. azok az 1–24. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

26. az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelethez7

1

A 2. § az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 224. § a)-c) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 7. § (3) bekezdését a 301/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

3

A hatálybalépés időpontja 2020. június 25.

4

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 301/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére