• Tartalom

203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet

203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában,

a 4. § 6. pontja tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 49. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Év közben a lekötött bankbetétek között kell elszámolni az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket, azonban a mérlegben ilyen jogcímen tétel nem mutatható ki.”

2. §2

3. § (1)3

(2)4

(3) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1.5

szerint módosul.

4. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 13. § (2a) bekezdésében a „lekötött bankbetéteket és az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket” szövegrész helyébe a „lekötött bankbetéteket” szöveg,

2. 15. § (3a) bekezdésében a „nyilvántartásba kell venni” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba kell venni, a társulási részesedés könyv szerinti értékét ki kell vezetni” szöveg,

3. 26. § (11a) bekezdés e) pontjában az „engedményezőnél az átruházott” szövegrész helyébe az „engedményezőnél (eladónál) az engedményezett (az átruházott)” szöveg,

4. 37. § (7) bekezdésében az „a zárszámadásról szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésének időpontjáig” szövegrész helyébe az „az Áht. 90. § (1) bekezdésében szereplő határidőt megelőző 30. napig” szöveg,

5.6

6.7

lép.

5. § Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56. §-a.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. § (2) bekezdése, a 3. § (3) bekezdés 2–4. pontja, a 4. § 1–4. pontja, az 5. §, a 2. és a 4–6. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez8

2. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez9

3. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez10

4. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez

1.    Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe következő rendelkezés lép:

 

(Sor- szám

Címrendi besorolás

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás gyakorisága)

 

„5.

XI. fejezet, 32. cím, 6. alcím; XX. fejezet, 21. cím, 2. alcím

kezelő szerv

A települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított működési és feladatalapú támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások és követelések adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban”

2.    Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora helyébe következő rendelkezések lépnek:

 

(Sor- szám

Címrendi besorolás

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás gyakorisága)

 

„8.

XVII. fejezet, 21. cím, 1. és 5. alcím; XVIII. fejezet, 8. cím; XLII. fejezet, 1. cím 1–6. és 8–18. alcím, 2–3. cím, 4. cím, 1. alcím, 9. jogcímcsoport, 2. alcím, 2. jogcímcsoport, 7. cím 2. alcím, 31. cím, 32. cím 1. alcím, 12., 22., 26. és 28. jogcímcsoport, 33. cím 10–15. alcím

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítéséhez szükséges adatok.

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítésének határidejét megelőző 8. napig

 

9.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi bevételekkel (pótlékok, bírságok) kapcsolatos követelések és kötelezettségek, a tartozások fejében átvett eszközökkel kapcsolatos adatok. A vállalkozások folyó támogatásához kapcsolódó követelések és kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban”

5. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,
– fiatal szakorvosok támogatása.”

6. melléklet a 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások alpontja a következő h) ponttal egészül ki:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
h) tartós ápolást végzők időskori támogatását [Szoctv. 44/A. §], és”
2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B36. Egyéb közhatalmi bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B36. Egyéb közhatalmi bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a cégnyilvántartás bevételeit,
b) az eljárási illetékeket,
c) az igazgatási szolgáltatási díjakat,
d) a felügyeleti díjakat,
e) az ebrendészeti hozzájárulást,
f) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulást,
g) a környezetvédelmi bírságot,
h) a természetvédelmi bírságot,
i) a műemlékvédelmi bírságot,
j) az építésügyi bírságot,
k) a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részét,
l) az egyéb bírságokat,
m) a vagyoni típusú települési adókat,
n) a jövedelmi típusú települési adókat,
o) az egyéb települési adókat,
p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési díjat,
q) az előrehozott helyi adót,
r) a bevándorlási különadót és
s) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban az a)–r) pont szerinti bontásban kell szerepeltetni.”
3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
a) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK pont, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai alpont, K1107. Béren kívüli juttatások pontjában a „meghatározott juttatásokat, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják” szövegrész helyébe a „meghatározott juttatásokat” szöveg,
b) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK pont, K12. Külső személyi juttatások alpont, K121. Választott tisztségviselők juttatásai pontjában a „helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi szószóló” szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői, a társulási tanács tisztségviselői, a nemzetiségi szószóló” szöveg és
c) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B31. Jövedelemadók alpont, B312. Társaságok jövedelemadói pont c) alpontjában a „hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások” szövegrész helyébe a „pénzügyi szervezetek” szöveg
lép.
4. Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
a) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B31. Jövedelemadók alpont, B311. Magánszemélyek jövedelemadói pont b) alpontja,
b) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B35. Termékek és szolgáltatások adói alpont, B351. Értékesítési és forgalmi adók pont q) alpontja és
c) 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK (B) B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B35. Termékek és szolgáltatások adói alpont, B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók pont a) alpontja.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (2) bekezdése a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 40. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 3. § (3) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 40. §-a alapján nem lép hatályba.

10

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére