• Tartalom

206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet

206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról

2019.01.03.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyarságkutató Intézet jogállása

1. § A Magyarságkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

2. § (1) Az Intézetet főigazgató vezeti.

(2) A főigazgatót munkájában három főigazgató-helyettes és egy gazdasági vezető segíti. A főigazgatót, a főigazgató-helyetteseket és a gazdasági vezetőt a miniszter bízza meg és menti fel. A főigazgató-helyettesek, valamint a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

2. A Magyarságkutató Intézet feladatai

3. § (1) Az Intézet a következő feladatokat látja el:

1. a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténetének interdiszciplináris kutatása,

2. az V–IX. századi sztyeppeközösségek kutatása,

3. a honfoglalással, valamint a magyar középkorral kapcsolatos interdiszciplináris kutatások,

4. a kelet-európai térség egyes részeinek VIII–X. századi történeti-földrajzi tájrekonstrukciója,

5. a magyarság történelméből származó hazai és külföldi, elbeszélő és írott levéltári forráskutatás,

6. vallástörténeti kutatások,

7. néprajzi és népzenei kutatások,

8. oktatási és képzési tevékenység, részvétel a kulturális turizmus, vallás- és zarándoklatturizmus fejlesztésében,

9. angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása,

10. archeogenetikai kutatások,

11. a korai magyar történelem helyének vizsgálata a XXI. századi magyar önazonosságtudatban,

12. középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és felügyelete,

13. a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, a magyar kultúra egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a köznevelésben,

14. nyelvtörténeti kutatások végzése, nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése,

15. a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek, terminológiák tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak összeállítása,

16. szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a közmédia részére,

17. a magyar nyelvi tankönyvprogram fejlesztésében való részvétel, nyelvészeti szakmai alapjainak kidolgozása, különösen gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi készségeket fejlesztő általános iskolai nyelvtankönyvek szakmai alapvetése kidolgozásának összehangolása a magyar kultúra egészével,

18. a magyar szórványok, magyar nyelvjárások, rétegnyelvek, határon túli nyelvváltozatok, kisebbségben élő nyelvrokon népek helyzetének vizsgálata,

19. a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány számára,

20. szakmai és nemzetközi kerekasztal-megbeszélések, nyári kurzusok és – kiemelten határon túli magyaroknak – nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok társszervezése az adott feladathoz szükséges körben, együttműködve az illetékes hazai és Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel,

21. a magyar nyelv digitális, hálózati térben való fennmaradásával összefüggő kutatások szervezése,

22. a fordítás, a többnyelvűség és az ezzel összefüggő lokalizációs tevékenységgel kapcsolatos programok tanulmányozása, ösztönzése, kidolgozása,

23. a nyelvművelő tevékenység ösztönzése,

24. az 1–23. pontok szerinti feladatok tekintetében maradandót alkotó jeles kutatók hagyatékának, szellemi örökségének gondozása, a kutatási anyagok digitalizálása,

25. a magyar identitás, hazaszeretet kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar történelem korábbi évszázadaiból,

26. hagyományőrző események, konferenciák, rendezvények, alkotások, médiumok támogatása, valamint

27. a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatok.

(2) Az Intézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.

(3) Az Intézet főigazgatója meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől személyes adatnak nem minősülő adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 3. § (1) bekezdés 1–11. pontja és a 3. § (1) bekezdés 24–25. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (1) bekezdés 12–23. pontja, a 6. §, a 9. § b) pontja és a 10. § 2019. január 2-án lép hatályba.

5. § (1) A Magyar Nyelvstratégiai Intézet 2019. január 2-án az Intézetbe történő beolvadással megszűnik.

(2) A beolvadás napjával a kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők közszolgálati jogviszonya közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át, jogviszonyuk és a munkavállalók munkaviszonya folyamatosnak tekintendő.

(3) A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a felek közötti átadás-átvételi megállapodás rögzíti.

(4) A Magyar Nyelvstratégiai Intézet 2019. január 2-án köteles azon vagyonelemeket, amelyek a beolvadás napját követő naptól az Intézet feladatellátását szolgálják, az általa felvett – a vagyonelemek mennyiségét, tényleges előfordulásának helyét és az átadás-átvételi megállapodásban meghatározott fordulónap szerinti nettó könyv szerinti értékét tartalmazó – tételes leltár alapján az Intézet részére átadni, azzal, hogy az átadott vagyonelemek átadás napja szerinti állapotáról az Intézet köteles mennyiségi és értékbeni leltárt felvenni. A hitelesített leltárt az Intézet a vagyonelemek átvételét követő hatvanadik napig köteles a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetnek megküldeni, valamint kezdeményezni az átvett vagyonelemek tekintetében a vagyonkezelési szerződés megkötését.

(5) A Magyar Nyelvstratégiai Intézet

a) e rendelet hatálybalépésének napjától 2019. január 1. napjáig új kötelezettséget a miniszter engedélye nélkül nem vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

6. §1

7. §2

8. §3

9. §4

a)5

b)6

10. §7

1. melléklet a 206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelethez8

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére