• Tartalom

21/2018. (VII. 4.) IM rendelet

21/2018. (VII. 4.) IM rendelet

az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.07.05.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. § A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon
a) a székhely- vagy lakóhelyadatot a következő bontásban kell szerepeltetni:
aa) országkód,
ab) irányítószám,
ac) város/község, kerület,
ad) közterület neve, közterület jellege (út, utca, tér stb.),
ae) házszám / helyrajzi szám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó;
b) időpontot kizárólag számmal, a következő bontásban lehet megadni: évszám (négy számkarakter), hónap (két számkarakter), nap (két számkarakter).”

2. § A Cvhr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a nyomtatványon bejegyezni kívánt külföldi természetes személy vagy – adóregisztrációs eljárás alá eső – külföldi szervezet kerül feltüntetésre, az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezés esetén a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon az állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító számot kell feltüntetni. Az állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító szám hiányában a külföldinek az illetősége szerinti államban kiadott, bármely közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számot kell feltüntetnie. Ha a külföldi illetősége szerinti államban közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számmal nem rendelkezik, erre a kérelemben utalni kell. Azon személy esetében, akinél az adóazonosító jel megadására a természetes személyek nyilvántartásából történő adatigénylés miatt van szükség, az állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító jel hiányában a nyomtatványon jelölni kell, hogy magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik.”

3. § (1) A Cvhr. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 10. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A nyomtatványon fel kell tüntetni a bejegyzett adatot annak rovatszámával és alszámával együtt, és jelölni kell, hogy ezen adat törlését kérik. A rovat következő új alszáma alatt kell szerepeltetni a bejegyezni kért új adatot. Jogszabályban meghatározott esetben a változás időpontját is meg lehet jelölni.
(4a) A kérelmet a céginformációs szolgálat visszaküldi [Ctv. 38/A. § (1) bekezdés] abban az esetben is, ha a kérelemben megjelölt adat változásának bejegyezni kért időpontja harminc nappal – átalakulás, egyesülés, szétválás esetén kilencven nappal – későbbi, mint a kérelem benyújtásának napja, ideértve azt az esetet is, ha a cég a kérelemben több adat változását is bejelenti, és abban olyan adat is van, amelynek a bejegyezni kért változási időpontja nem felel meg az előírásnak.”

(2) A Cvhr. 10. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A cég adatában bekövetkező változás más cég fennálló cégjegyzékadataiban történő automatikus átvezetésére [Ctv. 23. § (2) bekezdés] az adat változásának bejegyzésével, ha a cég által megadott változás időpontja a bejegyzést követő időpont, akkor az adatváltozás napjával kerül sor.
(9) A cég adatában bekövetkező változás más cég fennálló cégjegyzékadataiban történő automatikus átvezetése [Ctv. 23. § (2) bekezdés] nem terjed ki az átalakulás, egyesülés, szétválás során a létrejövő (jogutód, fennmaradó) cég adatai változásának átvezetésére, azonban az informatikai rendszer jelzi a jogutódlás tényét.
(10) Ha a cég a cégjegyzékből jogutód nélkül kerül törlésre, és a törölt cég más cég fennálló cégjegyzékadatai között mint a Ctv. 24. § (1) bekezdés h) pontja szerinti személy szerepel, a törölt céget a cégbíróság automatikus végzéssel törli a cégjegyzékből. Más esetben az informatikai rendszer csupán jelzi a cégbíróság számára a cég törlésének tényét.”

4. § (1) A Cvhr. 11. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha a cég tagja vagyoni részesedésének vonatkozásában történik bejegyzés, és a cégjegyzék a tagra vonatkozó adatot nem tartja nyilván, a cégjegyzékben a tagra vonatkozó alrovatszám helyett a cég tagjának az elektronikus űrlapon megadott nevét kell feltüntetni.”

(2) A Cvhr. 11. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a cég egyszerűsített végelszámolásáról határozott, és erről az állami adó- és vámhatóság értesíti a cégbíróságot, a Ctv. 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bejegyzés során végelszámoló bejegyzésére nem kerül sor, a cégjegyzék azonban – az állami adó- és vámhatóság értesítése alapján – az egyszerűsített végelszámolás tényét feltünteti.
(8) Az egyszerűsített végelszámolás esetén használható mintaokiratokat a 13–18. számú melléklet tartalmazza.
(9) Egyszerűsített végelszámolás esetén a cég az egyszerűsített végelszámolás befejezésével összefüggő okiratokat a személyre szabott ügyintézési felület útján és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja szerinti dokumentumhitelesítéssel küldheti meg a cégbírósághoz.”

5. § A Cvhr. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a jogelőd és a jogutód cég(ek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni, hogy átalakulásra, egyesülésre (beolvadás, összeolvadás) vagy szétválásra (kiválás, különválás) került sor. A cégjegyzék tartalmazza azt is, ha tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesülésére került sor.”

6. § A Cvhr. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § Az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet hatálybalépése napján a cégjegyzékbe bejegyzett cégek fennálló adatai automatikusan egyeztetésre kerülnek azon más cég(ek) fennálló adataival, amely(ek) vonatkozásában a cégjegyzék azokat nyilvántartja. Adateltérés esetén a 10. § (8)–(10) bekezdését kell alkalmazni.”

7. § (1) A Cvhr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § A Cvhr.

a) 1. § (2) bekezdésében a „mintáját” szövegrész helyébe a „tartalmi elemeit” szöveg,

b) 17/A. § (3) bekezdésében az „akinek adatai vagy legalább két közzétett” szövegrész helyébe az „akinek valamely közzétett” szöveg

lép.

2. Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló
24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

9. § (1) Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: eCvhr.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által kiadott ajánlásban foglalt műszaki és egyéb követelményeknek megfelelő nyomtatványon kell előterjeszteni. Az elektronikus nyomtatvány előállításához szükséges követelmények – a Cvhr. 1. és 3. számú melléklete szerinti tartalmi elemek alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek megfelelő benyújtásának biztosítása érdekében – a céginformációs szolgálat honlapján kerülnek közzétételre.”

(2) Az eCvhr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elektronikus nyomtatvány kitöltésére a Cvhr. rendelkezései irányadók, azzal, hogy a kitöltést számítógépes program segíti elő.”

10. § Az eCvhr. 10/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A cégbíróság a kérelmet, egyéb beadványt visszautasítja, ha azt a cég – akár kérelmező, akár kérelmezett – nem elektronikus úton nyújtja be.”

11. § Az eCvhr.

a) 1. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által” szövegrész helyébe az „a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által” szöveg,

b) 6. §-ában az „a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által” szövegrész helyébe az „a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2018. (VII. 4.) IM rendelethez

A)
I. Cégbejegyzési kérelem előlap
1.)
a) A cég elnevezése
b) A cég székhelye
c) Kérelem: A fenti cég azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni szíveskedjék.
d) A befizetett költségtérítés: …Ft
e) Az illeték összege: …Ft
f) Ha a cég névfoglalással élt, akkor a cégbíróság határozatának száma
g) Annak jelölése, ha a cég létesítő okirata szerződésminta alapján készül, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri
h) Ismételt bejegyzési kérelem esetén:
ha) Annak jelölése, ha a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be
hb) A cég cégjegyzékszáma (Az eredeti cégbejegyzési eljárás során kapott cégjegyzékszámot kell megadni.)
i) Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén annak jelölése, ha az új adatok, illetőleg a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni. (Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell megadni, a 16. rovat egyértelmű kitöltése azonban szükséges.)
j) Annak jelölése, ha a 2007. évi CXL. törvény 13/A-13/D. § szerinti határokon átnyúló egyesülésben átvevő társaságként való részvétel céljára alapított társaság bejegyzését kéri.
k) A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve (Meg kell adni a kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve. A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. Ebben az esetben meg kell adni a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. Amennyiben olyan okiratot csatolnak, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vesszővel elválasztva – a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. Az Európai Unió hivatalos nyelvei: a magyaron kívül angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.)
ka) A mellékletek összesített száma
kb) A mellékletek megnevezése egyenként a nyelv megadásával
kc) Nyilatkozat: A jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.
2.) A jogi képviselő adatai:
a)    Név
b)    Iroda címe/Munkáltatója neve és székhelye
c)    E-mail
d)    Telefon
e)    Kamarai azonosító szám
B)
II. Cégbejegyzési kérelem - Általános adatok
1.) 1. rovat: Választott cégforma megjelölése (egyetlen cégforma jelölhető):
02 Szövetkezet
03 Közkereseti társaság
06 Betéti társaság
07 Egyesülés
09 Korlátolt felelősségű társaság
10 Részvénytársaság
11 Egyéni cég
12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
15 Erdőbirtokossági társulat
16 Vízgazdálkodási társulat
17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
18 Végrehajtói iroda
19 Európai gazdasági egyesülés
20 Európai részvénytársaság
21 Közjegyzői iroda
22 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
23 Európai szövetkezet
2.) 2. rovat: A cég elnevezése (megadása kötelező):
a)    Elnevezés
3.) 3. rovat: A cég rövidített elnevezése:
a)    Rövidített elnevezés
4.) 4. rovat: A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i) (több idegen nyelvű elnevezés, rövidített elnevezés is megadható):
a)    Idegen nyelvű elnevezés
b)    Idegen nyelvű rövidített elnevezés
5.) 5. rovat: A cég székhelye (megadása kötelező):
a)    Székhely
6.) 6. rovat: A cég telephelye(i) (több telephely is megadható):
a)    Telephely
7.) 7. rovat: A cég fióktelepe(i) (több fióktelep is megadható):
a)    Fióktelep
8.) 8. rovat: A létesítő okirat kelte (szükség esetén több dátum is megadható, megadása kötelező):
a)    Létesítő okirat kelte
9.) 9. rovat: A cég tevékenysége(i) (egy főtevékenységet kötelezően meg kell adni, további tevékenységi körből több is megadható):
a)    Főtevékenység
aa) Annak jelölése, ha a tevékenység közhasznú
b)    További tevékenységi kör(ök)
ba) Annak jelölése, ha valamely tevékenység közhasznú;
10.) 10. rovat: A meghatározott időtartamra alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának az időpontja:
a)    A meghatározott időtartamra alapított cég esetén a meghatározott idő lejárta
11.) 11. rovat: A cég jegyzett tőkéje (megadása kötelező):
a)    Az összeg számmal megadva
b)    A pénznem rövidítéssel megadva
12.) 13. rovat: A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai (valamennyi vezető tisztségviselő megadása kötelező, több képviseletre jogosult is megadható):
a)    A képviselet módjának jelölése:
aa) önálló
ab) együttes
ac) a vezető tisztségviselőnek nincs képviseleti joga
b)    Annak jelölése, hogy együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró
c)    együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy.
d)    A tisztség megjelölése:
da) vezető tisztségviselő (ezen belül jelölendő):
- intézőbizottsági tag
- igazgatósági tag
- igazgató elnök
- igazgatóság elnöke
- ügyvezető
- igazgatótanácsi tag
- vezérigazgató
- egyéb (meg kell adni a tisztség elnevezését is)
db) cégvezető
dc) tag
dd) végelszámoló
de) más munkavállaló
df) felügyelőbiztos
dg) felszámoló
dh) egyéb (meg kell adni a tisztség elnevezését is)
e)    A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai természetes személy esetén:
ea) Név
eb) Születési idő
ec) Anyja neve
ed) Adóazonosító jel
ee) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
ef) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
eg) Lakóhely/külföldi lakóhely
eh) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
f)    A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai nem természetes személy esetén:
fa) Cég esetén cégjegyzékszám
    fb) A vezető tisztségviselő, a képviseletre jogosult cég (szervezet) EUID-ja
    fc) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
    fd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
    fe) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
ff) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
fg) A szervezet elnevezése
fh) A szervezet székhelye/külföldi székhely
fi) Adószám
fj) A külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
fk) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
fl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
g)    Aláíró tanúsítvány
h)    Annak jelölése, hogy a képviseletre jogosult cégaláírási nyilatkozata vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája csatolásra került
i)    A jogviszony kezdete
j)    Határozott időre szóló megbízás/képviseleti jog esetén a jogviszony vége.
13.) 14. rovat: A könyvvizsgáló(k) adatai (több is megadható):
a)    A könyvvizsgáló cégjegyzékszáma
b)    A könyvvizsgáló cég (szervezet) EUID-ja
c)    Annak jelölése, ha EUID-val nem rendelkezik
d)    Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
e)    Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
f)    A könyvvizsgáló szervezet elnevezése
g)    Székhely
h)    A könyvvizsgáló(k) adatai:
ha) Név
hb) Anyja neve
hc) Adóazonosító jel
hd) Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
he) Lakóhely/külföldi lakóhely
hf) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
i)    Jogviszony kezdete
j)    Határozott időre szóló megbízás esetén a jogviszony vége
14.) 15. rovat: A felügyelőbizottsági tagok adatai (több is megadható):
a)    Név
b)    Anyja neve
c)    Adóazonosító jel
d)    Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
e)    Annak jelölése, ha a felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött
f)    Lakóhely/külföldi lakóhely
g)    Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
h)    Jogviszony kezdete
i)    Határozott időre szóló megbízás esetén a jogviszony vége
15.) 16. rovat: Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai (egyesülés, szétválás esetén több jogelőd cég is megadható):
a)    Jogutódlás típusa (egy jelölhető, egy kötelezően jelölendő):
aa) Átalakulás
ab) Egyesülés módja:
    - beolvadás
- az előző pontba nem tartozó olyan beolvadás, ahol a cég egyedüli tagjával egyesül
- összeolvadás
ac) Szétválás módja:
    - kiválás
    - különválás
    - beolvadásos kiválás
    - beolvadásos különválás
b)    Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma
c)    Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének EUID-ja
d)    Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
e)    Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási száma
f)    Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
g)    Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének elnevezése
h)    Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének székhelye
i)    Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja (abban az esetben kell megadni, ha az átalakuló, szétváló, egyesülő cég az átalakulás, az egyesülés, a szétválás időpontját meghatározza)
16.) 18. rovat:
a) Annak a kamarának (karnak) a megnevezése, melynek a cég a tagja
b) A cég kamarai (kari) azonosítószáma
17.) 45. rovat: A cég elektronikus elérhetősége:
a)    A cég honlapja (kitöltése nem kötelező)
b)    Annak jelölése, ha a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé (jelölése nem kötelező, azonban jelölés esetén a cég honlapjának címét is meg kell adni)
c)    A cég elektronikus kézbesítési címe (e-mail), amelyen a részére elektronikus úton megküldött iratok átvételét biztosítja (megadása kötelező)
d)    A cég további e-mail címe (egy további e-mail cím adható meg)
18.) 46. rovat: Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:
a) Annak jelölése, ha a cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
19.) 47. rovat: Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai (több is megadható):
a)    Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma
b)    Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég EUID-ja
c)    Annak jelölése, ha az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég EUID-val nem rendelkezik
d)    Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég elnevezése
e)    Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég székhelye
20.) 48. rovat: A közhasznú jogállás adatai:
a) A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja
21.) 50. rovat: A cég központi ügyintézésének helye (megadása abban az esetben kötelező, ha a cég központi ügyintézésének helye eltér cég székhelyétől):
a) A cég központi ügyintézésének helye
22.) 51. rovat: Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok
a)    Annak jelölése, hogy a cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat
b)    Annak jelölése, hogy a cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat
23.) 52. rovat: Az összevont (konszolidált éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai (több is megadható):
a)    Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma
b)    Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég EUID-ja
c)    Annak jelölése összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég EUID-val nem rendelkezik
d)    Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég elnevezése
e)    Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég székhelye
24.) 53. rovat: A cég üzleti évének mérlegfordulónapja (ha az üzleti év eltér a naptári évtől, megadása kötelező):
25.) 54. rovat: Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló adatai:
a)    A tulajdonosi joggyakorló elnevezése
b)    A tulajdonosi joggyakorló székhelye
26.) 56. rovat: A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel a cégnyilvántartásban (több is megadható):
a) A nyelv megadása
27.) 59. rovat: A cég hivatalos elektronikus elérhetősége (a cégnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetősége):
a) A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
C)
III. Cégbejegyzési kérelem - Cégformától függő adatok
1.) 03 A közkereseti társaság
    1. cégformától függő rovat: A tag(ok) adatai (legalább két tag megadása kötelező):
a)    Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
aa) Név
ab) Születési idő
ac) Anyja neve
ad) Adóazonosító jel
ae) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag) Lakóhely/külföldi lakóhely
ah) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc) Cég (szervezet) esetén EUID
bd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) Elnevezése
bh) Adószáma
bi) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bk) Székhely/külföldi székhely
bl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    Tagsági jogviszony kezdete
d)    Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
2.) 06 A betéti társaság
2.1.) 1. cégformától függő rovat: A beltag(ok) adatai (több beltag is megadható, legalább egy megadása kötelező):
a)    Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
aa) Név
ab) Születési idő
ac) Anyja neve
ad) Adóazonosító jel
ae) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag) Lakóhely/külföldi lakóhely
ah) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc) Cég (szervezet) esetén EUID
bd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) Elnevezés
bh) Adószám
bi) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bk) Székhely/külföldi székhely
bl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    Tagsági jogviszony kezdete
d)    Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
2.2.) 2. cégformától függő rovat: Kültag(ok) adatai (több kültag is megadható, legalább egy megadása kötelező):
a)    Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
aa) Név
ab) Születési idő
ac) Anyja neve
ad) Adóazonosító jel
ae) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag) Lakóhely/külföldi lakóhely
ah) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
ai) Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc) Cég (szervezet) esetén EUID
bd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) Elnevezés
bh) Adószám
bi) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bk) Székhely/külföldi székhely
bl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    Tagsági jogviszony kezdete
d)    Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
3.) 07 Az egyesülés
a)    Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
aa) Név
ab) Anyja neve
ac) Adóazonosító jel
ad) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
ae) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik,
af) Lakóhely/külföldi lakóhely
ag) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc) Cég (szervezet) esetén EUID
bd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám,
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság,
bg) Elnevezés
bh) Adószám bi) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bi) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bj) Székhely/külföldi székhely
bk) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    Tagsági jogviszony kezdete
d)    Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
4.) 09 A korlátolt felelősségű társaság
4.1.) 1. cégformától függő rovat: Tag(ok) adatai (több tag is megadható, valamennyi tagot meg kell adni):
a)    A tag szavazati jogának mértéke:
aa) Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
ab) Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít
b)    Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba) Név
bb) Születési idő
bc) Anyja neve
bd) Adóazonosító jel
be) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával,
bf) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
bg) Lakóhely/külföldi lakóhely
bh) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
bi) Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai
c)    A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ca) Cég esetén cégjegyzékszám
cb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
cc) Cég (szervezet) esetén EUID
cd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
ce) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
cf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
cg) Elnevezés
ch) Adószám
ci) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
cj) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
ck) Székhely/külföldi székhely
cl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)    Tagsági jogviszony kezdete
e)    Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
4.2.) 2. cégformától függő rovat: Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:
a)    Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai természetes személy esetén:
aa) Név
ab) Anyja neve
ac) Lakóhely/külföldi lakóhely
ad) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)    Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai nem természetes személy esetén:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc) Cég (szervezet) esetén EUID
bd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) Elnevezés
bh) Székhely/külföldi székhely
bi) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    A zálogjogosult adatai természetes személy esetén:
ca) Név
cb) Anyja neve
cc) Adóazonosító jel
cd) Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
ce) Lakóhely/külföldi lakóhely
cf) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)    A zálogjogosult adatai nem természetes személy esetén:
da) Cég esetén cégjegyzékszám
db) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
dc) Cég (szervezet) esetén EUID
dd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
de) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám,
df) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság,
dg) Elnevezés
dh) Székhely/külföldi székhely
di) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
e)    A zálogjogosulti bizományos adatai természetes személyes esetén:
ea) Név
eb) Anyja neve
ec) Adóazonosító jel
ed) Annak jelölése, ha külföldi személyés magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
ee) Lakóhely/külföldi lakóhely
ef) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
f)    A zálogjogosulti bizományos adatai nem természetes személy esetén:
fa) Cég esetén cégjegyzékszám
fb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
fc) Cég (szervezet) esetén EUID
fd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
fe) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
ff) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
fg) Elnevezés
fh) Székhely/külföldi székhely
fi) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
4.3.) 3. cégformától függő rovat: Közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok adatai (legalább két tulajdonost kell megadni, valamennyi tulajdonost meg kell adni):
a)    Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
aa) Név
ab) Születési idő
ac) Anyja neve
ad) Adóazonosító jel
ae) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag) Lakóhely/külföldi lakóhely
ah) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
ai) Kiskorú tulajdonos esetén a törvényes képviselő adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc) Cég (szervezet) esetén EUID
bd) Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám,
bf) külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság,
bg) Elnevezés
bh) Adószám
bi) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bk) Székhely/külföldi székhely
bl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    Tulajdonosi jogviszony kezdete
d)    Annak jelölése, ha a tulajdonos e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
5.) 10/Z A zártkörűen működő részvénytársaság
5.1.) 1. cégformától függő rovat: A részvényes adatai (cégbejegyzés esetén valamennyi részvényest meg kell adni):
a)    A részvényes szavazati jogának mértéke:
aa) Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
ab) Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít
ac) Annak jelölése, ha a részvényes egyedüli részvényes
b)    Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba) Név
bb) Születési idő
bc) Anyja neve
bd) Adóazonosító jel
be) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bf) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
bg) Lakóhely/külföldi lakóhely
bh) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
bi) Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai
c)    A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ca) Cég esetén cégjegyzékszám
cb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
cc) Cég (szervezet) esetén EUID
cd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
ce) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
cf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
cg) Elnevezés
ch) Adószám
ci) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
cj) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
ck) Székhely/külföldi székhely
cl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)    Tagsági jogviszony kezdete
e)    Annak jelölése, ha a cég részvényese e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
5.2.) 3. cégformától függő rovat: A részvény átruházását az alapszabály korlátozza (egyik válasz kötelezően jelölendő):
a)    igen
b)    nem
5.3.) 6. cégformától függő rovat: A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények (több sorozat esetén valamennyit meg kell adni):
a)    Darabszám
b)    Névérték
c)    Pénznem
d)    A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
5.4.) 7. cégformától függő rovat: A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények (több sorozat esetén valamennyit meg kell adni):
a)    Darabszám
b)    Névérték
c)    Pénznem
d)    A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
5.5.) 9. cégformától függő rovat: Az ügyvezetés típusa (egy válasz kötelezően jelölendő):
a)    igazgatóság
b)    egyszemélyes igazgatóság
5.6.) 10. cégformától függő rovat: A részvények száma és névértéke (több is megadható, megadása kötelező):
a)    Részvényfajta
b)    Részvényosztály
c)    Sorozatszám
d)    Darabszám
e)    Névérték
f)    Pénznem
g)    A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
h)    Megnevezés (megadható)
6.) 11 Az egyéni cég
1. cégformától függő rovat: Az egyéni cég tagjának adatai (csak egy természetes személy adható meg, megadása kötelező):
a)     Név
b)    Születési idő
c)    Anyja neve
d)    Adóazonosító jel
e)    Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
f)    Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
g)    Lakóhely/külföldi lakóhely
h)    Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
i)    Annak jelölése, ha egyéni cég tagja a cégtulajdonos: (Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 20. § (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a cégtulajdonos is. )
j)    Annak jelölése, ha az egyéni cég tagja törvényes képviselője a cégtulajdonosnak: (Abban az esetben kell jelölni, ha az egyéni cég tagjává az egyén vállalkozóról ész az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tövény 32. § (1) bekezdése alapján a törvényes képviselő válik.)
7.) 12 A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
7.1.) 1. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás adatai (megadása kötelező):
a)    Cégforma
b)    Elnevezés
c)    Külföldi székhely
d)    Nyilvántartó hatóság
e)    Nyilvántartási szám
f)    A külföldi vállalkozás EUID-ja
g)    Annak jelölése, ha a külföldi vállalkozás EUID-val nem rendelkezik
h)    Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
i)    Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
7.2.) 2. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság adatai (ha ilyen adattal a külföldi vállalkozás rendelkezik, megadása kötelező):
a)    A bíróság (hatóság) megnevezése
b)    Székhelye
7.3.) 3. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai (több is megadható, megadása kötelező):
a)    Természetes személy(ek) adatai:
aa) Név
ab) Anyja neve
ac) Adóazonosító jel
ad) Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
ae) Lakóhely/külföldi lakóhely
af) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
    bb) Cég (szervezet) esetén EUID
    bc) Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
    bd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
    be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) A szervezet elnevezése
bh) A szervezet székhelye/külföldi székhelye
bi) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    A jogviszony kezdete
d)    Határozott időre szóló képviseleti jog esetén a jogviszony vége
8.) 16 A vízgazdálkodási társulat
8.1.) 1. cégformától függő rovat: A társulat típusa (egy válasz kötelezően jelölendő):
a)    vízitársulat
b)    víziközmű-társulat
8.2.) 2. cégformától függő rovat: Az ellenőrző bizottság/felügyelő bizottsági tagok adatai (megadása kötelező):
a)     Név
b)     Anyja neve,
c)    Adóazonosító jel
d)     Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik,
e)     Lakóhely/külföldi lakóhely
f)    Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
g)    Jogviszony kezdete
h)    Határozott időre szóló képviseleti jog esetén a jogviszony vége
9.) 17 A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
9.1.) 1. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás adatai (megadása kötelező):
a)    Cégforma
b)    Elnevezés
c)    Külföldi székhely
d)    Nyilvántartó hatóság
e)    Nyilvántartási szám
f)    A külföldi vállalkozás EUID-ja
g)    Annak jelölése, ha a külföldi vállalkozás EUID-val nem rendelkezik
9.2.) 3. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai (több is megadható, megadása kötelező):
a)    Természetes személy(ek) adatai:
aa) Név
ab) Anyja neve
ac) Adóazonosító jel
ad) Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik,
ae) Lakóhely/külföldi lakóhely
af) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) A szervezet EUID-ja
bc) Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
bd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be) Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) A szervezet elnevezése
bh) A szervezet székhelye/külföldi székhelye
bi) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    Jogviszony kezdete
d)    Határozott időre szóló képviseleti jog esetén jogviszony vége
10.) 18 A végrehajtói iroda
2. cégformától függő rovat: A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai (több is megadható, valamennyi tagot nem kell adni):
a)    Önálló bírósági végrehajtó adatai:
aa) Név
ab) Anyja neve
ac) Születési idő
ad) Adóazonosító jele
ae) Lakóhely
b)    Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai:
ba) A bíróság jelzőszáma
bb) A bíróság neve
bc) Hivatali cím
bd) Illetékességi területének kiterjesztése
c)    Tagsági jogviszony kezdete
11.) 19 Az európai gazdasági egyesülés
11.1.) 1. cégformától függő rovat: A tag(ok) adatai (több is megadható, valamennyi tagot meg kell adni):
a)    Természetes személy(ek) adatai:
aa) Név
ab) Születési idő
ac) Anyja neve
ad) Adóazonosító jel
ae) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag) Lakóhely/külföldi lakóhely
ah) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
    bb) A cég (szervezet) esetén EUID
    bc) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
    bd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
    be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) A szervezet elnevezése
bh) A szervezet székhelye/külföldi székhely
bi) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bk) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
11.2.) 2. cégformától függő rovat: Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok (megadása kötelező):
a)    Külföldi székhely
b)    Nyilvántartó hatóság
c)    Nyilvántartási szám
12.) 20 Az európai részvénytársaság
12.1.) 1. cégformától függő rovat: A részvényes adatai (cégbejegyzés esetén valamennyi részvényes feltüntetendő):
a)    A részvényes szavazati jogának mértéke:
aa) Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
ab) Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít
ac) Annak jelölése, ha a részvényes egyedüli részvényes
b)    Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba) Név
bb) Születési idő
bc) Anyja neve
bd) Adóazonosító jel
be) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával,
bf) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
bg) Lakóhely/külföldi lakóhely
bh) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
bi) Kiskorú részvényes esetén annak jelölése, hogy a törvényes képviselő adatait pótlapon adják meg
c)    A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ca) Cég esetén cégjegyzékszám
cb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
cc) Cég (szervezet) esetén EUID
cd) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
ce) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
cf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
cg) Elnevezés
ch) Adószám
ci) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
cj) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
ck) Székhely/külföldi székhely
cl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)    Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
12.2.) 3. cégformától függő rovat: A részvények száma és névértéke (több is megadható, kötelezően kitöltendő):
a)    Részvényfajta
b)    Részvényosztály
c)    Sorozatszám
d)    Darabszám
e)    Névérték
f)    Pénznem
g)    A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
h)    Megnevezés (megadható)
12.3.) 4. cégformától függő rovat: A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények (több sorozat esetén valamennyit meg kell adni):
a)    Darabszám
b)    Névérték
c)    Pénznem
d)    A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
12.4.) 5. cégformától függő rovat: A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények (több sorozat esetén valamennyit meg kell adni):
a)    Darabszám
b)    Névérték
c)    Pénznem
d)    A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
12.5.) 6. cégformától függő rovat: A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye (több is megadható):
a)    A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye
7. cégformától függő rovat:
a)    Külföldi székhely
b)    Nyilvántartó hatóság
c)    Nyilvántartási szám
12.6.) 8. cégformától függő rovat: Az ügyvezetés típusa (egy válasz kötelezően jelölendő):
a)    igazgatóság
b)    egyszemélyes igazgatóság
c)    igazgatótanács
12.7.) 10. cégformától függő rovat: A részvény átruházását az alapszabály korlátozza (egyik válasz kötelezően jelölendő):
a)    igen
b)    nem
13.) 21 A közjegyzői iroda
1. cégformától függő rovat: A közjegyzői iroda tagjainak adatai (több is megadható, valamennyi tagot meg kell adni):
a)    Név
b)    Születési idő
c)    Anyja neve
d)    Adóazonosító jel
e)    Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
f)    Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
g)    Lakóhely/külföldi lakóhely
h)    Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
i)    A közjegyzői iroda közjegyző tagjai esetén:
ia) Szavazati jog terjedelme (százalékos adattal megadva, értéke legfeljebb 100% lehet)
ib) Hivatali cím
j)    Tagsági jogviszony kezdete
k)    Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
14.) 22 A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
14.1.) 1. cégformától függő rovat: A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés adatai (megadása kötelező):
a)    Elnevezés
b)    Külföldi székhely
c)    Nyilvántartó hatóság
d)    Nyilvántartási szám
e)    A külföldi vállalkozás EUID-ja
f)    Annak jelölése, ha a külföldi vállalkozás EUID-val nem rendelkezik
(A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni. Az általános adatok 2. rovatában a cég elnevezéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a „magyarországi telephelye” toldattal.
A telephelyet létesítő okirat keltét az általános adatok 8. rovatában, a főtevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.)
14.2.) 2. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai (több is megadható, megadása kötelező):
a)    Természetes személy(ek) adatai:
aa) Név
ab) Anyja neve
ac) Adóazonosító jel
ad) Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ae) Lakóhely/külföldi lakóhely
af) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) Cég (szervezet) esetén EUID
bc) Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
bd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) A szervezet elnevezése
bh) A szervezet székhelye/külföldi székhely
bi) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    A jogviszony kezdete
d)    Határozott időre szóló megbízás/képviseleti jog esetén a jogviszony vége
15.) 23 Az európai szövetkezet
15.1.) 1. cégformától függő rovat: Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok (megadása kötelező):
a)    Külföldi székhely
b)    Nyilvántartó hatóság
c)    Nyilvántartási szám
15.2.) 2. cégformától függő rovat: Az ügyvezetés típusa (egyik válasz kötelezően jelölendő):
a)    igazgatóság
b)    igazgatótanács
c)    igazgató elnök
D)
IV. Cégbejegyzési kérelem – kiegészítő adatok
1.) A kézbesítési megbízott adatai (Valamennyi adat megadása kötelező, ha a nyomtatványban külföldi szervezet vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy szerepel):
a)    Természetes személy(ek) adatai:
aa) Név
ab) Anyja neve
ac) Adóazonosító jel
ad) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik,
ae) Lakóhely
b)    A nem természetes személy(ek) adatai:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) Cég (szervezet) esetén EUID
bc) Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
bd) Elnevezés
be) Székhely
2.) Kiskorú törvényes képviselőjének adatai: (Minden adat megadása kötelező, ha a nyomtatványban kiskorú személy szerepel.)
a)    Név
b)    Anyja neve
c)    Adóazonosító jel
d)    Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával,
e)    Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
f)    Lakóhely/külföldi lakóhely
g)    Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
E)
V. Változásbejegyzési kérelem előlap
1.)
a)    A cég cégjegyzékszáma
b)    A cég elnevezése
c)    A cég székhelye
d)    Kérelem: A fenti cég azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba bejegyezni szíveskedjék.
e)    A befizetett költségtérítés:…….Ft
f)    Az illeték összege: …………..Ft
g)    Ha a cég névfoglalással élt, a cégbíróság határozatának száma,
h)    Ha a cég ismételt változásbejegyzési kérelmet nyújt be, e tény jelölése,
i)    Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén annak jelölése, ha az új adatok, illetőleg a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni. (Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell megadni, a 16. és 22. rovatok egyértelmű kitöltése azonban szükséges.)
j)    Annak jelölése, ha a cég a Ctv. 50. § (2b) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását kéri.
k)    Korlátolt felelősségű társaság esetében annak jelölése, ha a kérelem a társaság jegyzett tőkéjének módosítására vonatkozó kérelmet tartalmaz, vagy a kérelemhez csatolt létesítő okirat cégjegyzék adatot nem érintő módosítást tartalmaz.
l)    Annak jelölése, ha a cég a 2006. évi V. törvény 52. § (1)-(2) bekezdés szerinti változásbejegyzési kérelmet nyújt be.
m)    Annak jelölése, ha a cég a 2006. évi V. törvény 52. § (3) bekezdés szerinti mellékleteket nyújtja be, és nem alkalmazandó az 52. § (5) bekezdése.
n)    A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve (Meg kell adni a kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve. A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. Ebben az esetben meg kell adni a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. Amennyiben olyan okiratot csatolnak, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vesszővel elválasztva – a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. Az Európai Unió hivatalos nyelvei: a magyaron kívül angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.):
na) a mellékletek összesített száma;
nb) a mellékletek megnevezése egyenként a nyelv megadásával;
nc) a jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.
2.) A jogi képviselő adatai:
a)    Név    
b)    Iroda címe/Munkáltatója neve és székhelye
c)    E-mail
d)    Telefon
e)    Kamarai azonosító szám
F)
VI. Változásbejegyzési kérelem - Általános adatok
1.) Megegyezik a II. pontban foglaltakkal, az alábbi eltérésekkel:
a)    A törölni kívánt adat megadásakor a nyomtatványnak tartalmaznia kell:
aa) a rovat és a rovat alszámának feltüntetésére szolgáló kitölthető tartalmat,
ab) a törölni kívánt adat megadását a bejegyzési kérelemben meghatározott adattartalommal,
ac) ha a cég a változás időpontját a jogszabály alapján meghatározhatja, a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A változás időpontja (kitöltése nem kötelező)” tartalmi elemet,
ad) a bejegyzett adat törlésére szolgáló, a „Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)” tartalmi elemet.
b)    A bejegyezni kívánt adat megadásakor a nyomtatványnak tartalmaznia kell:
ba) a rovat és a rovat alszámának feltüntetésére szolgáló kitölthető tartalmat,
bb) a bejegyezni kívánt adatot a bejegyzési kérelemben meghatározott adattartalommal,
bc) ha a cég a cég a változás időpontját a jogszabály alapján meghatározhatja, a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A változás időpontja (kitöltése nem kötelező)” tartalmi elemet.
c)    A változásbejegyzési kérelem a cégbejegyzési kérelem 1. rovatát nem tartalmazza.
d)    A változásbejegyzési kérelemben az 54. rovat változásánál a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A változás időpontja” tartalmi elemet.
e)    Változásbejegyzési kérelem további általános adatok közé tartozó tartalmi elemei (rovatai) az alábbiak:
2.) 22. rovat: A jogutód cég(ek) adatai (több jogutód is megadható):
a)    Jogutódlás típusa (egy jelölhető, egy kötelezően jelölendő):
aa) Átalakulás
ab) Egyesülés módja:
    - beolvadás
- az előző pontba nem tartozó olyan beolvadás, ahol a cég egyedüli tagjával egyesül
- összeolvadás
ac) Szétválás módja:
    - kiválás
    - különválás
    - beolvadásos kiválás
    - beolvadásos különválás
b)    Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogutód cégének cégjegyzékszáma
c)    A jogutód cég (szervezet) EUID-ja
d)    Annak jelölése, ha a jogutód EUID-val nem rendelkezik
e)    Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
f)    Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
g)    A jogutód elnevezése
h)    A jogutód székhelye/külföldi székhelye
i)    Az átalakulás, egyesülés, szétválás cég által meghatározott időpontja
3.) 25. rovat: A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának időpontja (szükség szerint törölhető, új alszámmal módosítható az adat):
a)    A megszűnés elhatározásának dátuma
b)    Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
4.) 26. rovat: A végelszámolás kezdete és befejezése
a)    A végelszámolás kezdetének időpontja
b)    A végelszámolás befejezésének időpontja
c)    Annak jelölése, ha a végelszámolás a továbbiakban nem az egyszerűsített végelszámolás szabályai szerint folytatódik
d)    Annak jelölése, ha a végelszámolás befejezésére a cég fennmaradásával került sor
G)
VII. Változásbejegyzési kérelem - Cégformától függő adatok
1.) Megegyezik a III. pontban foglaltakkal, az alábbi eltérésekkel:
a)    A 03, a 06, a 07, a 09, a 10/Z, a 21 cégforma 1. cégformától függő rovatában, a 06, a 18 cégforma 2. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A tagsági jogviszony vége időpontja" és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
b)    A 9 cégforma 3. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A tulajdonosi jogviszony vége időpontja” és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
c)    A 12 cégforma 3. cégformától függő rovatában, a 16 cégforma 2. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell a „Jogviszony vége” és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
d)    A 19 cégforma 1. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja” és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
e)    A 09 cégforma 2. cégformától függő rovatában, a 10/Z cégforma 3, 5., 6., 7., 9., 10 cégformától függő rovatában, a 17 cégforma 2. és 3. cégformától függő rovatában, a 20 cégforma 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10. cégformától függő rovatában, a 22 cégforma 1 és 2. cégformától függő rovatában, a 23 cégforma 2. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A változás időpontja’ tartalmi elemet.
f)    Változásbejegyzési kérelem további cégformától függő tartalmi elemei (rovatai) az alábbiak:
2.) 01 A vállalat
2.1.) 1. cégformától függő adat: A vállalat típusa
a)    A vállalat típusa (szövegesen megadandó)
b)    A változás időpontja
c)    Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
2.2.) 2. cégformától függő adat: A vállalat irányítási formája
a)    A vállalat irányítási formája (szövegesen megadandó)
b)    A változás időpontja
c)    Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
3.) 08 A közös vállalat
1. cégformától függő rovat: A tag(ok) adatai (több is megadható):
a)    A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja,
b)    A csatlakozó tag felelősségének esetleges korlátozása
c)    Természetes személy(ek) adatai:
ca) Név
cb) Anyja neve
cc) Adóazonosító jel
cd) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
ce) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
cf) Lakóhely/külföldi lakóhely
cg) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)    A nem természetes személy(ek) adatai:
da) Cég esetén cégjegyzékszám
db) Cég (szervezet) esetén EUID
dc) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
dd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
de) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
df) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
dg) Elnevezés
dh) Székhely/külföldi székhely
di) Adószám
dj) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
dk) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
dl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
e)    A változás időpontja
f)    Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
4.) 10/Ny A nyilvánosan működő részvénytársaság
4.1.) 4. cégformától függő rovat. Bemutatóra szóló részvények: (A rovatban a 2006. július 1-je előtt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nevű rovatban kell megadni.)
a)    Darabszám
b)    Névérték
c)    Pénznem
d)    A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
e)    A változás időpontja
f)    Törölve
4.2.) 5. cégformától függő rovat: Névre szóló részvények (A rovatban a 2006. július 1-je előtt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nevű rovatban kell megadni.)
a)    Darabszám
b)    Névérték
c)    Pénznem
d)    A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
e)    A változás időpontja
f)    Törölve
4.3.) 6. cégformától függő rovat: A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények (több sorozat esetén valamennyit meg kell adni):
a)    Darabszám
b)    Névérték
c)    Pénznem
d)    A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
e)    A változás időpontja
f)    Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
4.4.) 7. cégformától függő rovat: A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények (több sorozat esetén valamennyit meg kell adni):
a)    Darabszám
b)    Névérték
c)    Pénznem
d)    A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
e)    A változás időpontja
f)    Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
4.5.) 8. cégformától függő rovat: A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye (több is megadható):
a)    A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye
b)    A változás időpontja
c)    Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
4.6.) 9. cégformától függő rovat: Az ügyvezetés típusa (egy válasz kötelezően jelölendő):
a)    igazgatóság
b)    egyszemélyes igazgatóság
c)    A változás időpontja
d)    Törölve
4.7.) 10. cégformától függő rovat: A részvények száma és névértéke (több is megadható, megadása kötelező):
a)    Részvényfajta
b)    Részvényosztály
c)    Sorozatszám
d)    Darabszám
e)    Névérték
f)    Pénznem
g)    A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
h)    Megnevezés (megadható)
i)    A változás időpontja
j)    Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
5.) 18 A végrehajtói iroda
A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai
1. cégformától függő rovat: A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai (több is megadható):
a)    Természetes személy tag(ok) adatai (több is megadható):
aa) Név
ab) Születési idő
ac) Anyja neve
ad) Adóazonosító jel
ae) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af) Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag) Lakóhely/külföldi lakóhely
ah) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
ai) Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai
b)    A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc) Cég esetén EUID
bd) annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be) külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) Elnevezés
bh) Székhely/külföldi székhely
bi) Adószám
bj) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bk) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)    Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
d)    Tagsági jogviszony kezdete
e)    Tagsági jogviszony vége
f)    A változás időpontja
g)    Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)

2. melléklet a 21/2018. (VII. 4.) IM rendelethez

T A G O K G Y Ű L É S É R Ő L K É S Z Ü L T J E G Y Z Ő K Ö N Y V1.
amely készült >>Cégnév<< (>>Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<) cég >>dátum: év, hónap, nap, óra<< kezdettel >>a legfőbb szervi ülés megtartásának helye pontos címmel megjelölve << szám alatt megtartott tagok gyűlésén.
1. Jelen vannak:
1.    >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<) >>Szavazati jog mértéke<<
2.2.    >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<< ) >>Szavazati jog mértéke<<
2.3. A tagok gyűlésének megtartási módja:
a) tagok jelenlétében tartott ülés
b) elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével lebonyolított ülés
3. A tagok által
a) az ülés levezető elnökének megválasztott személy: >> Név<<
b) a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztott személy: >> Név<<
4.4. A levezető elnök az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a tagok gyűlése
a) határozatképes.
b) nem határozatképes.
5.5. A levezető elnök megállapítja, hogy a tagok gyűlésének összehívása
a) szabályszerű.
b) nem szabályszerű.
6.6. Amennyiben a tagok gyűlését nem szabályszerűen hívták össze, a jelenlévők határoznak a tagok gyűlése megtarthatósága tekintetében.
7.7. A levezető elnök a 4., 5. és 6. pontok – a szükséges szavazások – alapján megállapítja, hogy az ülés
a) megtartható.
b) nem tartható meg.
8. A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontok a következők:
1.    A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő(k) által benyújtott végelszámolás befejezéséhez szükséges iratok elfogadása.
2.    A vezető tisztségviselő(k) felmentése.
3.    A végelszámolást lezáró iratok benyújtása az állami adó- és vámhatóság, továbbá a cégbíróság felé.
Ezt követően a tagok megkezdték a napirendi pont részletes tárgyalását.
1. számú napirendi pont
1/1. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő tájékoztatást ad arról, hogy a >>dátum: év, hónap nap<< napján elfogadott határozatnak megfelelően >>dátum: év, hónap, nap<< kezdőnappal a cég egyszerűsített végelszámolása megkezdődött és a szükséges eljárások lefolytatásra kerültek. A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette. 8.
A cég egyszerűsített végelszámolása befejezhető, mert
- a cég fizetésképtelensége nem áll fenn,
- vitatott hitelező igény nincs,
- a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási javaslat nem rendelkezik,
- a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,
- a céggel szemben büntetőjogi intézkedés nincs, büntetőjogi intézkedés végrehajtása nincs folyamatban,
- végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás nincs folyamatban,
- az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő még nem telt el, így az adóhatóság felé határidőben bejelenthető az egyszerűsített végelszámolás lezárása.
1/2. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a fentiekre tekintettel javasolja a tagok gyűlésének, hogy az alábbi dokumentumokat hagyja jóvá:
- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum9: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat.
Továbbá10:
- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum11: >>megnevezése<<
Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés12.
a) készült.
b) nem készült, mert a cégnél ilyen szerv nem működik.
1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő felhívja a tagok figyelmét, hogy a céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról13.
a) dönteni kell,
b) nem kell dönteni.
A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi14:
1)15. >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja16:
1)17. >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
1/4. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tesz a cég iratanyaga őrzésének helyére: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, aki az őrzést 18ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelenti, hogy a végelszámolás során eddig felmerült költség rendezése megtörtént.
1/5. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tesz arra, hogy vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő …19. napon belül kerüljön sor.
Ezt követően a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatokat.
20A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A tagok gyűlése elfogadja a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. A tagok gyűlése elfogadja a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő … napon belül.
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat21.
A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi22:
1)23. >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja24:
1)25. >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A cég iratanyaga őrzésének helye: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, akit az őrzésért ellenérték illeti/nem illeti.
2. számú napirendi pont
1.26. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a végelszámolási feladatok ellátásáért27.
a) díjazásra igényt tart, amelynek kielégítéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll.
b) díjazásra nem tart igényt, azt ingyenesen látta el.
Ezt követően a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatot.
28A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A tagok gyűlése a cég végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(i)t a megbízatás alól a cég törlésével egyidejűleg felmenti.
29a) A tagok gyűlése a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít meg …,-Ft összegben.
b) A tagok gyűlése a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapít meg.
3. számú napirendi pont
>>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő indítványozza, hogy a tagok határozzanak az egyszerűsített végelszámolás befejezésének a bejelentéséről állami adó- és vámhatóság, majd a cégbíróság felé.
Ezt követően a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatot.
30A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A tagok gyűlése elhatározza a cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. A tagok gyűlése kéri továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás befejezésére. A tagok gyűlése felkéri >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye, kérelmeket benyújtsa.
Egyéb napirendi pont vagy indítvány nem lévén, a levezető elnök a tagok gyűlését berekesztette.
Kmf.
..................................................    ...................................................
>>vezető tisztségviselő<<<    >>jegyzőkönyv hitelesítő neve<<
vezető tisztségviselő    jegyzőkönyv hitelesítő

3. melléklet a 21/2018. (VII. 4.) IM rendelethez

T A G G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V1.
amely készült >>Cégnév<< (>>Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<) cég >>dátum: év, hónap, nap, óra<< kezdettel >>a legfőbb szervi ülés megtartásának helye pontos címmel megjelölve << szám alatt megtartott taggyűlésen.
1. Jelen vannak:
1.    >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<) >>Szavazati jog mértéke<<
2.2.    >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<< ) >>Szavazati jog mértéke<<
2.3. A taggyűlés megtartásának módja:
a) tagok jelenlétében tartott ülés
b) elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével lebonyolított ülés
3. A tagok által
a) az ülés levezető elnökének megválasztott személy: >> Név<<
b) a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztott személy: >> Név<<
4.4. A levezető elnök az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a taggyűlés
a) határozatképes.
b) nem határozatképes.
5.5. A levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása
a) szabályszerű.
b) nem szabályszerű.
6.6. Amennyiben a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a jelenlévők határoznak a taggyűlés megtarthatósága tekintetében.
7.7. A levezető elnök a 4., 5. és 6. pontok – a szükséges szavazások – alapján megállapítja, hogy az ülés
a) megtartható.
b) nem tartható meg.
8. A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontok a következők:
1.    A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő(k) által benyújtott végelszámolás befejezéséhez szükséges iratok elfogadása.
2.    A vezető tisztségviselő(k) felmentése.
3.    A végelszámolást lezáró iratok benyújtása az állami adó- és vámhatóság, továbbá a cégbíróság felé.
Ezt követően a tagok megkezdték a napirendi pont részletes tárgyalását.
1. számú napirendi pont
1/1. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő tájékoztatást ad arról, hogy a >>dátum: év, hónap nap<< napján elfogadott határozatnak megfelelően >>dátum: év, hónap, nap<< kezdőnappal a cég egyszerűsített végelszámolása megkezdődött és a szükséges eljárások lefolytatásra kerültek. A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette.8.
A cég egyszerűsített végelszámolása befejezhető, mert
- a cég fizetésképtelensége nem áll fenn,
- vitatott hitelező igény nincs,
- a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási javaslat nem rendelkezik,
- a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,
- a céggel szemben büntetőjogi intézkedés nincs, büntetőjogi intézkedés végrehajtása nincs folyamatban,
- végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás nincs folyamatban,
- az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő még nem telt el, így az adóhatóság felé határidőben bejelenthető az egyszerűsített végelszámolás lezárása.
1/2. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a fentiekre tekintettel javasolja a taggyűlésnek, hogy az alábbi dokumentumokat hagyja jóvá:
- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum9: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat.
Továbbá10:
- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum11: >>megnevezése<<
Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés12.
a) készült.
b) nem készült, mert a cégnél ilyen szerv nem működik.
1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő felhívja a tagok figyelmét, hogy a céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról13.
a) dönteni kell.
b) nem kell dönteni.
A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi14:
1)15. >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja16:
1)17. >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
1/4. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tesz a cég iratanyaga őrzésének helyére: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, aki az őrzést 18ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelenti, hogy a végelszámolás során eddig felmerült költség rendezése megtörtént.
1/5. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tesz arra, hogy vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő …19. napon belül kerüljön sor.
Ezt követően a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatokat.
20A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A taggyűlés elfogadja a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. A taggyűlés elfogadja a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő … napon belül.
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat21.
A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi22:
1)23. >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja24:
1)25. >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A cég iratanyaga őrzésének helye: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, akit az őrzésért ellenérték illeti/nem illeti.
2. számú napirendi pont
1.26. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a végelszámolási feladatok ellátásáért27.
a) díjazásra igényt tart, amelynek kielégítéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll.
b) díjazásra nem tart igényt, azt ingyenesen látta el.
Ezt követően a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatot.
28A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A taggyűlés a cég végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(i)t a megbízatás alól a cég törlésével egyidejűleg felmenti.
29a) A taggyűlés a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít meg …,-Ft összegben.
b) A taggyűlés a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapít meg.
3. számú napirendi pont
>>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő indítványozza, hogy a tagok határozzanak az egyszerűsített végelszámolás befejezésének a bejelentéséről állami adó- és vámhatóság, majd a cégbíróság felé.
Ezt követően a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatot.
30A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A taggyűlés elhatározza a cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. A taggyűlés kéri továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás befejezésére. A taggyűlés felkéri >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye, kérelmeket benyújtsa.
Egyéb napirendi pont vagy indítvány nem lévén, a levezető elnök a taggyűlést berekesztette.
Kmf.
..................................................    ...................................................
>>vezető tisztségviselő<<<    >>jegyzőkönyv hitelesítő neve<<
vezető tisztségviselő    jegyzőkönyv hitelesítő

4. melléklet a 21/2018. (VII. 4.) IM rendelethez

K Ö Z G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V1.,2.
amely készült >>Cégnév<< (>>Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<) cég >>dátum: év, hónap, nap, óra<< kezdettel >>a legfőbb szervi ülés megtartásának helye pontos címmel megjelölve << szám alatt megtartott közgyűlésen.
1. Jelen vannak:
1.    >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot (részvényest) képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<< )
2.3.    >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot (részvényest) képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<< )
2.4. A közgyűlés megtartásának módja:
a) tagok (részvényesek) jelenlétében tartott ülés
b) elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével lebonyolított ülés (konferencia-közgyűlés)
3. A tagok (részvényesek) által
a) az ülés levezető elnökének megválasztott személy: >> Név<<
b) a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztott személy: >> Név<<5.
c) jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy: >>Név<<
d)6. szavazatszámlálónak megválasztott személy: >>Név<<
4. 7. A levezető elnök az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a közgyűlés
a) határozatképes.
b) nem határozatképes.
5.8. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása
a) szabályszerű.
b) nem szabályszerű.
6.9. Amennyiben a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a jelenlévők határoznak a közgyűlés megtarthatósága tekintetében.
7. A levezető elnök a 4., 5. és 6. pontok – a szükséges szavazások – alapján megállapítja, hogy a közgyűlés10.
a) megtartható.
b) nem tartható meg.
8. A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontok a következők:
1.    A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő(k) által benyújtott végelszámolás befejezéséhez szükséges iratok elfogadása.
2.    A vezető tisztségviselő(k) felmentése.
3.    A végelszámolást lezáró iratok benyújtása az állami adó- és vámhatóság, továbbá a cégbíróság felé.
Ezt követően a tagok (részvényesek) megkezdték a napirendi pont részletes tárgyalását.
1. számú napirendi pont
1/1. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő tájékoztatást ad arról, hogy a >>dátum: év, hónap nap<< napján elfogadott határozatnak megfelelően >>dátum: év, hónap, nap<< kezdőnappal a cég egyszerűsített végelszámolása megkezdődött és a szükséges eljárások lefolytatásra kerültek. A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette.11.
A cég egyszerűsített végelszámolása befejezhető, mert
- a cég fizetésképtelensége nem áll fenn,
- vitatott hitelező igény nincs,
- a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási javaslat nem rendelkezik,
- a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,
- a céggel szemben büntetőjogi intézkedés nincs, büntetőjogi intézkedés végrehajtása nincs folyamatban,
- végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás nincs folyamatban,
- az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő még nem telt el, így az adóhatóság felé határidőben bejelenthető az egyszerűsített végelszámolás lezárása.
1/2. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a fentiekre tekintettel javasolja a közgyűlésnek, hogy az alábbi dokumentumokat hagyja jóvá:
- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum12: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat.
Továbbá13. :
- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum14: >>megnevezése<<
Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés15.
a) készült.
b) nem készült, mert a cégnél ilyen szerv nem működik.
1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő felhívja a tagok (részvényesek) figyelmét, hogy a céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról16.
a) dönteni kell.
b) nem kell dönteni.
1/4. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tesz a cég iratanyaga őrzésének helyére: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, aki az őrzést 17ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelenti, hogy a végelszámolás során eddig felmerült költség rendezése megtörtént.
1/5. Javaslatot tesz arra, hogy vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő …18. napon belül kerüljön sor.
Ezt követően a tagok (részvényesek) határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatot.
19A szavazás eredménye:
Érvényes szavazatok száma20:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A közgyűlés elfogadja a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. A közgyűlés elfogadja a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő … napon belül.
2. számú napirendi pont
1.21.    >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a végelszámolási feladatok ellátásáért22.
a) díjazásra igényt tart, amelynek kielégítéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll.
b) díjazásra nem tart igényt, azt ingyenesen látta el.
Ezt követően a tagok (részvényesek) határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatot.
23A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A közgyűlés a cég végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(i)t a megbízatás alól a cég törlésével egyidejűleg felmenti.
24a) A közgyűlés a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít meg …,-Ft összegben.
b) A közgyűlés a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapít meg.
3. számú napirendi pont
>>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő indítványozza, hogy a tagok határozzanak az egyszerűsített végelszámolás befejezésének a bejelentéséről állami adó- és vámhatóság, majd a cégbíróság felé.
Ezt követően a tagok (részvényesek) határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatot.
25A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A közgyűlés elhatározza a cég végelszámolása megtörténtének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. A közgyűlés kéri továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás lezárására. A közgyűlés felkéri >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye, kérelmeket benyújtsa.
Egyéb napirendi pont vagy indítvány nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést berekesztette.
Kmf.

………………………………..
>>levezető elnök neve<<<
levezető elnök

………………………………..
>>jegyzőkönyvvezető neve<<
jegyzőkönyvvezető

………………………………………
>>jegyzőkönyv hitelesítő neve<<
jegyzőkönyv hitelesítő26.

5. melléklet a 21/2018. (VII. 4.) IM rendelethez

A L A P Í T Ó I H A T Á R O Z A T1.
>>Név<< (>>Lakcím/Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<), mint >>Cégnév<< (>>Lakcím/Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<) egyedüli tagja (továbbiakban: Alapító) a mai napon >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő által előkészített, 1. pont szerinti iratok alapján meghozta az alábbi határozatokat:
1/1. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő az alábbi dokumentumokat bocsátotta az Alapító rendelkezésére:
- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum2: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat.
Továbbá3:
- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum4: >>megnevezése<<
Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés5.
a) készült.
b) nem készült, mert a cégnél ilyen szerv nem működik.
1/2. A céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról a vagyonfelosztási javaslatban6.
a) dönteni kell,
b) nem kell dönteni.
A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi7:
1)8. >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja9:
1)10. >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tett a cég iratanyaga őrzésének helyére: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, aki az őrzést 11ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelentette, hogy a végelszámolás során eddig felmerült költség rendezése megtörtént.
1/4. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tett arra, hogy vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő …12. napon belül kerüljön sor.
1/5.13. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a végelszámolási feladatok ellátásáért14.
a) díjazásra igényt tart, amelynek kielégítéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll.
b) díjazásra nem tart igényt, azt ingyenesen látta el.
2. Határozatok:
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
Az Alapító elfogadja a végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. Az Alapító elfogadja a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő … napon belül.
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat15.
A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi16:
1)17. >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja18:
1)19. >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A cég iratanyaga őrzésének helye: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, akit az őrzésért ellenérték illeti/nem illeti.
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
Az Alapító a cég végelszámolóját a megbízatása alól a cég törlésével egyidejűleg felmenti.
20a) Az Alapító a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít meg …,-Ft összegben.
b) Az Alapító a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapít meg.
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
Az Alapító elhatározza a cég végelszámolása megtörténtének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. Az Alapító kéri továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás lezárására. Az Alapító felkéri >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye, kérelmeket benyújtsa.
>>keltezés: hely, év, hónap, nap<<
_________________________________
>>név<< (>>lakcím/székhely<<
Alapító

6. melléklet a 21/2018. (VII. 4.) IM rendelethez

ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI (ÍRÁSBELI) HATÁROZATHOZATAL1.
amely készült >>Cégnév<< (>>Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<) cég >>dátum: év, hónap, nap<< ülés tartása nélkül meghozott határozatairól2.
1. >>Név<<, mint a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég tagjai (részvényesei) az előírásoknak megfelelően megkapták írásban a határozatok tervezetét.
1/1. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő az alábbi dokumentumokat bocsátotta a tagok (részvényesek) rendelkezésére:
- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum3: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat.
Továbbá4:
- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum5: >>megnevezése<<
Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés6.
a) készült.
b) nem készült, mert a cégnél ilyen szerv nem működik.
1/2. A céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról a vagyonfelosztási javaslatban7.
a) dönteni kellett,
b) nem kellett dönteni.
A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi8:
1)9. >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja10:
1)11. >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tett a cég iratanyaga őrzésének helyére: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, aki az őrzést 12ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelentette, hogy a végelszámolás során eddig felmerült költség rendezése megtörtént.
1/4. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tett arra, hogy vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő …13. napon belül kerüljön sor.
2. A visszaérkezett szavazatok száma14: …..
15A határozathozatali eljárás eredményességéhez szükséges szavazatok száma16:
3. >>Név<<, mint a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő megállapítja, hogy a 2. pont alapján az írásbeli döntéshozatal eredményes volt.
4. A cég az alábbi határozatot hozta a végelszámolás befejezéséhez szükséges iratokról:
17A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A tagok (részvényesek) elfogadják a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. A tagok (részvényesek) elfogadják a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő … napon belül.
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat18.
A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi19:
1)20. >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja21:
1)22. >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A cég iratanyaga őrzésének helye: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, akit az őrzésért ellenérték illeti/nem illeti.
5. A cég az alábbi határozatot hozta a társaság végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(k) felmentéséről:
1.23. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a végelszámolási feladatok ellátásáért24.
a) díjazásra igényt tart, amelynek kielégítéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll.
b) díjazásra nem tart igényt, azt ingyenesen látta el.
2A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A tagok (részvényesek) a társaság végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(i)t a megbízatás alól a cég törlésével egyidejűleg felmentik.
26a) A tagok (részvényesek) a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapítanak meg …,-Ft összegben.
b) A tagok (részvényesek) a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapítanak meg.
6. A cég az alábbi határozatot hozta a végelszámolást lezáró iratok benyújtásáról az állami adó- és vámhatóság, továbbá a cégbíróság felé.
27A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma. …
Ellenszavazatok száma: …
Tartózkodás száma: …
Nem szavazók száma: …
>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat
A tagok (részvényesek) elhatározzák a cég végelszámolása megtörténtének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. A tagok (részvényesek) kérik továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás lezárására. A tagok (részvényesek) felkérik >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye, kérelmeket benyújtsa.
…………………………………..
>>Név<<
végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő

7. melléklet a 21/2018. (VII. 4.) IM rendelethez

>>Cégnév<<
>>Székhely<<
>>Cégjegyzékszám<<
___________________________________________________________________________
VAGYONFELOSZTÁSI JAVASLAT
1.    A cég a végelszámolási zárómérleg alapján …,- Ft1. értékű felosztható vagyonnal rendelkezik.
2.    A felosztható vagyon összetétele az alábbi:
1)    2. >>megnevezés<< , >>Ft érték<<
3. 3, 4.     A felosztható vagyon a tagok (részvényesek) között vagyoni részesedésük arányában oszlik meg az alábbiak szerint:
3.1.    Tag: >>Név, Lakcím<<
    3.1.1. Tagra jutó vagyon5: >>megnevezés<<, >>mennyiség<<6, >>Ft érték<<
3.2.7.    Tag: >>Név, Lakcím<<
    3.2.1. Tagra jutó vagyon8: >>megnevezés<<, >>mennyiség<<9, >>Ft érték<<
4. 10.    A felosztható vagyon a tagok (részvényesek) között az alábbi felosztás történik:
4.1.    Tag: >>Név, Lakcím<<
    4.1.1. Tagra jutó vagyon11: >>megnevezés<<, >>mennyiség<<12, >>Ft érték<<
4.2.13.    Tag: >>Név, Lakcím<<
    4.2.1. Tagra jutó vagyon14: >>megnevezés<<, >>mennyiség<<15, >>Ft érték<<
5.16.    A felosztható vagyon >>név<< (>>lakcím/székhely<<, >>cégjegyzékszám<<), mint egyedüli tagot illeti.
6. A felosztható vagyonból hitelezőnek juttatandó vagyon:
6.1.17.    >>Név, Lakcím<<
    6.1.1. Hitelezőnek juttatandó vagyon18: >>megnevezés<<, >>mennyiség<<19, >>Ft érték<<
7. A céget megillető jogok engedményezése, a céget terhelő kötelezettség átruházása, illetve más által történő átvállalása20.
a) nem történik.
b) történik.
8.1. A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi:
1)21. >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
8.2. A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja:
1)22. >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<
9. A fentieken túlmenően felosztható vagyon, vagy egyéb rendezendő kérdés nem maradt. A cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn, amely a végelszámolás során nem került behajtásra vagy kiegyenlítésre, illetve jelen vagyonfelosztási javaslat nem tartalmaz. A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette.23.
10. A tagok (részvényesek, alapító) elfogadják, hogy ha a cég törléséig, a bankszámla megszüntetéséig banki költség vagy egyéb költség merül fel, az a bankszámlán rendelkezésre álló összegből kerül levonásra, illetve ha az nem elegendő, maguk bocsátják a cég rendelkezésére.
>>keltezés: hely, év, hónap, nap<<
_________________________________
>>név<< (>>lakcím/székhely<<)
végelszámolói feladatokat ellátó
vezető tisztségviselő
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 6. napjával.

1.

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nincs szükség.

2.

Folyamatos számozással bővíthető!

3.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

4.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

5.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

6.

4. b) pont választása esetén alkalmazandó. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (Ptk. 3:17. § (5) és (6) bekezdései)

7.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

8.

A nyilatkozat szükség szerint együtt értelmezendő az 1/3. pontban és a kapcsolódó határozatban foglaltakkal.

9:

Több is megadható.

10:

Szükség szerinti okiratok, aláhúzással jelölendő.

11:

Több is megadható.

12.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

13.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

14:

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

15.

Folyamatos számozással bővíthető.

16:

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

17.

Folyamatos számozással bővíthető.

18ingyenesen/ellenérték

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

19.

Számmal kitöltendő.

20A

Számmal kitöltendő.

21.

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

22:

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

23.

Folyamatos számozással bővíthető.

24:

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

25.

Folyamatos számozással bővíthető.

26.

Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

27.

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

28A

Számmal kitöltendő.

29a)

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

30A

Számmal kitöltendő.

1.

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nincs szükség.

2.

Folyamatos számozással bővíthető!

3.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

4.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

5.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

6.

4. b) pont választása esetén alkalmazandó. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (Ptk. 3:17. § (5) és (6) bekezdései)

7.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

8.

A nyilatkozat szükség szerint együtt értelmezendő az 1/3. pontban és a kapcsolódó határozatban foglaltakkal.

9:

Több is megadható.

10:

Szükség szerinti okiratok, aláhúzással jelölendő.

11:

Több is megadható.

12.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

13.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

14:

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

15.

Folyamatos számozással bővíthető.

16:

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

17.

Folyamatos számozással bővíthető.

18ingyenesen/ellenérték

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

19.

Számmal kitöltendő.

20A

Számmal kitöltendő.

21.

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

22:

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

23.

Folyamatos számozással bővíthető.

24:

Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

25.

Folyamatos számozással bővíthető.

26.

Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

27.

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

28A

Számmal kitöltendő.

29a)

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

30A

Számmal kitöltendő.

1.

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nincs szükség.

2.

Részvénytársaság és szövetkezet esetében is alkalmazható.

3.

Folyamatos számozással bővíthető!

4.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

5.

Szövetkezet esetében két személy megválasztása szükséges. (Ptk. 3:340. § (3) bek.)

6.

Részvénytársaság esetén kitöltendő.

7.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

8.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

9.

4. b) pont választása esetén alkalmazandó. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (Ptk. 3:17. § (5) és (6) bekezdései)

10.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

11.

A nyilatkozat szükség szerint együtt értelmezendő az 1/3. pontban és a kapcsolódó határozatban foglaltakkal.

12:

Több is megadható.

13.

Szükség szerinti okiratok, aláhúzással jelölendő.

14:

Több is megadható.

15.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

16.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

17ingyenesen/ellenérték

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

18.

Számmal kitöltendő.

19A

Számmal kitöltendő.

20:

Részvénytársaság esetén azon részvények számát kell feltüntetni, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, továbbá fel kell tüntetni ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét.

21.

Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

22.

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

23A

Számmal kitöltendő.

24a)

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

25A

Számmal kitöltendő.

26.

Szövetkezet esetében két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá a jegyzőkönyvet.

1.

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nincs szükség.

2:

Több is megadható.

3:

Szükség szerinti okiratok, aláhúzással jelölendő.

4:

Több is megadható.

5.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

6.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

7:

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

8.

Folyamatos számozással bővíthető.

9:

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

10.

Folyamatos számozással bővíthető.

11ingyenesen/ellenérték

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

12.

Számmal kitöltendő.

13.

Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

14.

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

15.

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

16:

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

17.

Folyamatos számozással bővíthető.

18:

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

19.

Folyamatos számozással bővíthető.

20a)

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

1.

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nincs szükség.

2.

Ptk. 3:20. §-a alapján ülés tartása nélküli (írásbeli) döntéshozatalra akkor kerülhet sor, ha a jogi személy létesítő okirata ezt lehetővé teszi. Kkt. és Bt. esetében ilyen külön társasági szerződésbeli rendelkezésre szükség nincsen, mert a Ptk.3:142. § (3) bekezdése általános jelleggel lehetővé teszi.

3:

Több is megadható.

4:

Szükség szerinti okiratok, aláhúzással jelölendő.

5:

Több is megadható.

6.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

7.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

8:

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

9.

Folyamatos számozással bővíthető.

10:

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

11.

Folyamatos számozással bővíthető.

12ingyenesen/ellenérték

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

13.

Számmal kitöltendő.

14:

Számmal kitöltendő.

15A

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag (részvényes) jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. (Ptk. 3:20. § (2) bekezdés)

16:

Számmal kitöltendő.

17A

Számmal kitöltendő.

18.

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

19:

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

20.

Folyamatos számozással bővíthető.

21:

Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

22.

Folyamatos számozással bővíthető.

23.

Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

24.

Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő.

2

Számmal kitöltendő.

26a)

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

27A

Számmal kitöltendő.

1.

Számmal kitöltendő.

2.

Folyamatos sorszámozással bővíthető.

3,

A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonnak a tagok közötti természetbeni felosztása esetén a vagyonelemek értékét a vagyonfelosztási javaslatban kell meghatározni. Ha a cég tagjai valamely vagyonelemet a tudomásuk ellenére a piaci értékénél alacsonyabb értékkel fogadtak el, a vagyonfelosztás ilyen hibájából eredő fizetési kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. (Ct v. 111. § (2) bekezdés)

4.

A 3. vagy a 4. pont vagy az 5. pont kitöltése kötelező. Csak az egyik pont tölthető ki.

5:

Folyamatos sorszámozással bővíthető.

6,

Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető – darabszám, stb. – a mennyiség is feltüntetendő.

7.

További tag esetén folyamatos sorszámozással bővíthető.

8:

Folyamatos sorszámozással bővíthető.

9,

Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető – darabszám, stb. – a mennyiség is feltüntetendő.

10.

A 3. vagy a 4. pont vagy az 5. pont kitöltése kötelező. Csak az egyik pont tölthető ki.

11:

Folyamatos sorszámozással bővíthető.

12,

Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető – darabszám, stb. – a mennyiség is feltüntetendő.

13.

További tag esetén folyamatos sorszámozással bővíthető.

14:

Folyamatos sorszámozással bővíthető.

15,

Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető – darabszám, stb. – a mennyiség is feltüntetendő.

16.

A 3. vagy a 4. pont vagy az 5. pont közül azt kell kitölteni, amelyik a cégre vonatkoztatható.

17.

További tag esetén folyamatos sorszámozással bővíthető.

18:

Folyamatos sorszámozással bővíthető.

19,

Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető – darabszám, stb. – a mennyiség is feltüntetendő.

20.

Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

21.

Folyamatos számozással bővíthető.

22.

Folyamatos számozással bővíthető.

23.

A nyilatkozat szükség szerint együtt értelmezendő 6-7. pontban foglaltakkal.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére