• Tartalom

211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet

211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet

a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról1

2018.12.20.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 230 V-os, 50 Hz-es hálózati feszültségről működtetett háztartási kombinált mosó-szárítógépek forgalomba hozatalára terjed ki, abban az esetben is, ha az nem háztartási célra történik.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási kombinált mosó-szárítógépekre,

b) a használt állapotban értékesítésre kerülő háztartási kombinált mosó-szárítógépre.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. adatlap: olyan tájékoztatás, amely tartalmazza a háztartási kombinált mosó-szárítógép azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint más lényeges segédanyag-felhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szabványos vizsgálati értékeit;

2. energiahatékonysági címke: olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a háztartási kombinált mosó-szárítógép azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint más lényeges segédanyag-felhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szemléletes értékelését;

3. honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett európai szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási rendnek megfelelően közzétettek;

4. kiegészítő adat: a háztartási kombinált mosó-szárítógép működésére vonatkozó adat, amely a háztartási kombinált mosó-szárítógép energia- vagy más lényeges segédanyag felhasználásával kapcsolatos, vagy felhasználható annak értékeléséhez, víz, kémiai anyag vagy más közeg, amit a háztartási mosó-szárítógép rendeltetésszerű működése során használ;

5. más lényeges segédanyag: víz, kémiai anyag vagy más közeg, amit a háztartási mosó-szárítógép rendeltetésszerű működése során használ.

2. Műszaki dokumentáció

3. § (1) A gyártó, meghatalmazott képviselője, illetve ezek hiányában az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és székhelyét,

b) a háztartási kombinált mosó-szárítógép azonosításához szükséges ismertetést,

c) a típus fő tervezési jellemzőire vonatkozó információt – ideértve a műszaki rajzokat is –, különös tekintettel az energiafelhasználást lényegesen befolyásoló adatokra,

d) a vonatkozó honosított, harmonizált szabványok alapján végzett vizsgálatok jegyzőkönyveit vagy eredményeit,

e) a magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót.

(3) A gyártó köteles a műszaki dokumentációt a gyártás megszűnése után 5 évig megőrizni.

3. Fogyasztók tájékoztatása

4. § (1) A háztartási kombinált mosó-szárítógép energiafelhasználásának ismérveiről a fogyasztókat adatlappal és energiahatékonysági címkével kell tájékoztatni.

(2) Az energiahatékonysági címke tartalmát és kialakítását az 1. melléklet, az adatlap tartalmát a 2. melléklet határozza meg.

(3) A háztartási kombinált mosó-szárítógép energiahatékonysági osztályát a 3. melléklet szerint kell meghatározni, és az energiahatékonysági címkén, illetve az adatlapon feltüntetni.

5. § (1) Háztartási kombinált mosó-szárítógép csak a 4. § (2) bekezdésében meghatározott adatlappal ellátva hozható forgalomba.

(2) Az adatlapot a gyártónak kell rendelkezésre bocsátania. Ha a gyártó nem látja el adatlappal a háztartási kombinált mosó-szárítógépet, a forgalmazó, illetve a háztartási kombinált mosó-szárítógép bérbe- vagy lízingbeadója (a továbbiakban együtt: forgalmazó) köteles arról gondoskodni.

6. § (1) A forgalmazó köteles a 4. § (2) bekezdésében meghatározott energiahatékonysági címkét a fogyasztó részére bemutatott háztartási kombinált mosó-szárítógép külsején elöl vagy felül, jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni.

(2) A gyártó köteles az energiahatékonysági címkét térítésmentesen a forgalmazó rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módját a gyártó szabadon választja meg, ha azonban a forgalmazó energiahatékonysági címkét igényel, köteles azt haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

7. § A távollévők között kötött szerződés útján történő forgalmazás esetén a háztartási kombinált mosó-szárítógép reklámjának és az értékesítéssel kapcsolatos más fogyasztói tájékoztatásnak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint tartalmaznia kell a 4. mellékletben foglaltakat.

8. § (1) Tilos a háztartási kombinált mosó-szárítógépen olyan, az energiafelhasználásra vonatkozó címkét, jelzést, szimbólumot vagy feliratot elhelyezni, amely az e rendeletben foglaltaknak nem felel meg, és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

(2) A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzést jogszabályban meghatározott módon kell a háztartási készüléken elhelyezni.

9. § (1) A műszaki dokumentáció, az adatlap, valamint az energiahatékonysági címke adatainak egymással összhangban kell állniuk.

(2) A műszaki adatok valódiságáért a gyártó felelős.

10. § Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, kivéve, ha a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint nem minősül fogyasztónak.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben foglaltak nem vonatkoznak azokra a háztartási kombinált mosó-szárítógépekre, amelyek gyártását az e rendelet hatálybalépése előtt megszüntették.

12. § Ez a rendelet a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1996. szeptember 19-i 96/60/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelethez

    1.    Az energiahatékonysági címke tartalma és kialakítása
1.1.    Az energiahatékonysági címke mintája
1.2.    Jelölések az energiahatékonysági címkén
I.    A gyártó neve vagy védjegye.
II.    A készülék típusazonosítója.
III.    A készülék energiahatékonysági osztálya a 4. mellékletnek megfelelően. A készülék osztálybesorolását a vonatkozó nyíllal azonos szinten kell elhelyezni.
IV.    Az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: 66/2010/EK rendelet) szerinti címke használata, ha a termék gyártója megkapta a címkehasználat jogát.
V.    Az energiafelhasználás kWh-ban teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás), 60 °C-os szabvány pamut programot és „száraz pamut” szárító programot használva, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
VI.    Az energiafelhasználás kWh-ban, mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás), 60 °C-os szabvány pamut programot használva, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
VII.    A mosási teljesítmény osztály a 4. melléklet szerint.
VIII.    A maximális centrifugálási sebesség 60 °C-os szabvány pamut programot használva, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
IX.    A gép kapacitása (kg-ban) 60 °C-os szabvány pamut programot használva (szárítás nélkül), a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
X.    A gép kapacitása (kg-ban) a „száraz pamut” szárító programot használva (szárítás), a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
XI.    A vízfelhasználás literben, teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás), 60 °C-os szabvány pamut programot és „száraz pamut” szárító programot használva, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
XII.    A zajteljesítmény a mosási, centrifugálási és szárítási ciklusonként, 60 °C-os szabvány pamut programot és „száraz pamut” szárító programot használva, amennyiben alkalmazható.
    2.    Nyomdai előírások
2.1.    Az energiahatékonysági címke méretei (mm-ben)
2.2.    Alkalmazott színek:
    CMYB – kékeszöld, bíborvörös, sárga, fekete.
    Példa: 07X0: 0% kékeszöld, 70% bíborvörös, 100% sárga, 0% fekete.
    Nyilak:
– A: X0X0
– B: 70X0
– C: 30X0
– D: 00X0
– E: 03X0
– F: 07X0
– G: 0XX0
    Körvonal színe: X070
    Az energiahatékonysági címkén szereplő szöveg fekete, a háttér fehér színű.
    A címkén az információ a címke színes vagy fekete-fehér ábrázolásával adható meg.
    Az EU ökocímke formája csak a 66/2010/EK rendelet által előírt lehet (két színben Pantone 347 zöld és Pantone 279 kék színben vagy fekete-fehéren).

2. melléklet a 211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Az adatlap
Az adatlap elkészíthető szöveges vagy táblázatos formában, egy meghatározott készülékre vagy a gyártó által forgalmazott készüléktípusokra, -családokra vonatkozóan. Az adatlapnak az alábbi információkat kell tartalmaznia a megadott sorrendben, kivéve, ha azt a készülék általánosabb leírása tartalmazza:
1. A gyártó védjegye.
2. A készülék típusazonosítója.
3. A típus energiahatékonysági osztálya a 4. melléklet szerint. Az energiahatékonysági osztályt A-tól G-ig terjedő skálán kell feltüntetni (A – hatékonyabb; G – kevésbé hatékony). Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, az energiahatékonysági osztály kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól G-ig terjed.
4. Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, a táblázatban felsorolt készülékek közül az uniós ökocímke védjeggyel rendelkező készüléknél a sor fej rovatában az uniós ökocímke feliratot, a bejegyzés rovatban az uniós ökocímke jelet kell szerepeltetni.
5. Energiafelhasználás kWh-ban, teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás) (1. melléklet 1.2. pont V. pont szerinti adat).
6. Energiafelhasználás kWh-ban, mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás) (1. melléklet 1.2. pont VI. pont szerinti adat).
7. A típus mosási teljesítmény osztálya a 4. melléklet szerint. A mosási teljesítmény osztályt A-tól G-ig terjedő skálán kell feltüntetni (A – magasabb; G – alacsonyabb). Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, a mosási teljesítmény osztály kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól G-ig terjed.
8. Vízeltávolítási hatékonyság 60 °C-os szabvány pamut programot használva, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően. „Centrifugálás után megmaradó vízmennyiség ...%-ban (a mosnivaló száraz súlyának százalékában)” kifejezve.
9. Az elért maximális centrifugálási sebesség (1. melléklet 1.2. pont VIII. pont szerinti adat).
10. A gép mosási kapacitása 60 °C-os szabvány pamut programot használva (1. melléklet 1.2. pont IX. pont szerinti adat).
11. A gép szárítási kapacitása szabvány „száraz pamut” szárító programot használva (1. melléklet 1.2. pont X. pont szerinti adat).
12. A vízfelhasználás literben teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás) (1. melléklet 1.2. pont XI. pont szerinti adat).
13. A vízfelhasználás literben (csak mosás és centrifugálás) 60 °C-os szabvány pamut mosó és centrifugáló ciklusonként, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
14. A mosási és szárítási idő. A teljes működési ciklus programideje (60 °C-os pamut mosás és „száraz pamut” szárítás) névleges mosási kapacitáshoz, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
15. A gyártó megadhatja az 5–14. pontban felsorolt információkat más mosási és/vagy szárítási ciklusok tekintetében is.
16. Az évi átlagos energia- és vízfelhasználás a teljes működési ciklus tekintetében, az 5. és 12. pontban meghatározott felhasználás 200-szorosa. Ezt a becsült éves fogyasztást egy négytagú háztartásra (mindig használva szárítót is) vonatkoztatva (200 ciklus) kell megadni.
17. Az évi átlagos energia- és vízfelhasználás a (csak) mosási ciklus tekintetében, az 5. és 13. pontokban meghatározott fogyasztás 200-szorosa. Ezt a becsült éves fogyasztást egy négytagú háztartásra (sohasem használva szárítót is) vonatkoztatva (200 ciklus) kell megadni.
18. A zajszint a mosási, centrifugálási és szárítási ciklusonként, 60 °C-os szabvány pamut programot és „száraz pamut” szárító programot használva, amennyiben alkalmazható.

3. melléklet a 211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Energiahatékonysági osztályok
1.    A gép energiahatékonysági osztályba sorolása

 

 

1. táblázat

 

Energiahatékonysági osztály

„C” energiafelhasználás kWh/kg, teljes működési ciklus (mosás, centrifugálás, szárítás), 60 °C-os szabvány pamut programot és „száraz pamut” szárító programot használva, a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően

 

A

C≤0,68

 

B

0,68<C≤0,81

 

C

0,81<C≤0,93

 

D

0,93<C≤1,05

 

E

1,05<C≤1,17

 

F

1,17≤C<1,29

 

G

1,29<C

2.    A gép mosási teljesítmény osztályba sorolása

 

 

2. táblázat

 

Mosási teljesítmény osztály

„P” mosási teljesítmény index a 60 °C-os szabvány pamut programot használva, a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásai alapján

 

A

P>1,03

 

B

1,03≥P>1,00

 

C

1,00≥P>0,97

 

D

0,97≥P>0,94

 

E

0,94≥P>0,91

 

F

0,91≥P>0,88

 

G

0,88≥P

4. melléklet a 211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Távollévők közötti szerződés útján történő forgalmazás
A távollévők közötti szerződés útján történő forgalmazás esetén a háztartási kombinált mosó-szárítógép reklámjának és a fogyasztói tájékoztatónak az alábbi adatokat kell tartalmaznia, a megadott sorrendben:
1. Energiahatékonysági osztály (2. melléklet 3. pont).
2. Energiafelhasználás (mosás, centrifugálás és szárítás) (2. melléklet 5. pont).
3. Energiafelhasználás (csak mosás és centrifugálás) (2. melléklet 6. pont).
4. Mosási teljesítmény osztály (2. melléklet 7. pont).
5. Vízeltávolítási hatékonyság (2. melléklet 8. pont).
6. Maximális centrifugálási sebesség (2. melléklet 9. pont).
7. Kapacitás (mosás) (2. melléklet 10. pont).
8. Kapacitás (szárítás) (2. melléklet 11. pont).
9. Vízfelhasználás (mosás, centrifugálás és szárítás) (2. melléklet 12. pont).
10. Vízfelhasználás (csak mosás és centrifugálás) (2. melléklet 13. pont).
11. Négytagú háztartás becsült éves fogyasztása mindig használva a szárítót is (200 ciklus) (2. melléklet 16. pont).
12. Négytagú háztartás becsült éves fogyasztása sohasem használva a szárítót (200 ciklus) (2. melléklet 17. pont).
13. Zajszint, ahol alkalmazható (2. melléklet 18. pont).
Ha a táblázatban az adatlapon megjelenített egyéb adatot is feltüntetnek, azt a 2. mellékletben meghatározott módon és sorrendben kell megadni.
1

A rendeletet a 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte 2021. március 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére