• Tartalom

217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2019.03.15.

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. és 16.4. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 2.1. alpontjában,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

a 6. alcím és a 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 23. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), c) és g) pontjában,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

4–8. §3

3. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9–10. §4

4. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 11. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területi terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TeIR) történő illeszthetőség követelményeinek figyelembevételével elektronikus és papíralapú dokumentumként kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni. Ennek érdekében:]

f) a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek b)–d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvényeinek digitális vektoros állománya – jogszabályban előírtak szerint a Dokumentációs Központnak kötelezően leadandó SHP vagy GML formátumú – dokumentációját a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak és a 8. melléklet szerint kell elkészíteni, úgy, hogy
fa) a területrendezési tervek d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen kell vektoros formátumban dokumentálni. Az összetartozó – azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó – területeket településenként egyesíteni szükséges;
fb) a területrendezési tervek d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésüknek megfelelően kell a vektoros állományban dokumentálni;
fc) a területrendezési tervek d) pontnak megfelelően kidolgozott térségi övezeteit településenként összegezve kell a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó – egy tervlapon ábrázolt – térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni.”

12. § Az R4. a következő 21/B. §-sal egészül ki:

21/B. § (1) A megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló rendelettervezetről a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (3) bekezdése szerinti állásfoglalás kérése és az állásfoglalás kiadása a 16. § (1) bekezdése szerinti digitális egyeztető felületen történik.
(2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás-kérés során a térképi mellékleteket a 11. § f) pontjában foglalt követelményeknek megfelelően küldi meg a területrendezésért felelős miniszternek.
(3) A területrendezésért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás kiadása során a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján ellenőrzi, hogy a megküldött rendelettervezet megfelel-e a 11. § f) pontjában foglalt követelményeknek.”

13. § Az R4. 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. § Az R4.

a) 17. § (1a) bekezdésében a „pdf formátumban és EOV vetületű” szövegrész helyébe a „pdf formátumban és – a miniszteri állásfoglalás kéréséhez – EOV vetületű” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdésében a „megyei önkormányzatok által megküldött” szövegrész helyébe a „megyei önkormányzatok által – a területrendezési tervek esetében a 8. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő formában – megküldött” szöveg

lép.

5. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

15. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. § (11) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állományának (7) bekezdésben leírt GML formátumú dokumentációját az alábbiak szerint kell elkészíteni:]

a) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen, egy rétegben kell vektoros formátumban dokumentálni. Az összetartozó – azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó – területeket településenként egyesíteni szükséges. A térségi területfelhasználási kategóriákat tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.
b) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésének megfelelően, kategóriánként egy rétegben kell vektoros állományban dokumentálni. A műszaki infrastruktúra-hálózatokat tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.
c) A területrendezési tervek szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra egyedi építményeket tartalmazó kategóriánként kialakított fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározó, az országos vízkárelhárítási célú tározó, az 1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározás és fejlesztési lehetősége esetében az összetartozó területeket településenként egyesíteni szükséges.
d) A területrendezési tervek térségi övezeteit településenként összegezve kell övezetenként kialakított rétegben a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó – egy tervlapon ábrázolt – térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni. A térségi övezeteket tartalmazó fedvényeket az R. 8. melléklete szerinti műszaki követelmények szerint kell elkészíteni.”

16. § Az R5.

a) 3. § (7) bekezdésében az „az ISO 19136:2007” szövegrész helyébe az „SHP (shapefile) vagy az ISO 19136:2007” szöveg,

b) 6/A. §-ában az „1. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „R. 8. melléklete szerinti” szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R5. 1. melléklete.

6. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

18–25. §5

7. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló
485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

26–27. §6

8. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4., 5. alcím és az 1. melléklet 2019. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A megyei területrendezési tervek téradat-rétegeinek műszaki követelményei és jelkulcsa
1. Térségi szerkezeti terv

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Réteg

Attribútum adatok

Jelkulcs

2.

Objektum kód/
rétegnév

Objektum típus

Objektum megjelenése

Típus-specifikus tulajdonságok

Oszlopnév

Adat-típus

Értékkészlet

Objektum megjelenítési módja

Objektum színe

3.

tersegi_teruletfel-
hasznalasi_kate-
goriak

Térségi terület-
felhasználási kategóriák

poligon

Kategória

KATEGORIA

string

erdo_t

Erdőgazdálkodási térség

R:101 G:168 B:67

4.

mg_t

Mezőgazdasági térség

R:255 G:255 B:217

5.

vg_t

Vízgazdálkodási térség

 

R:166 G:234 B:255

6.

t_t

Települési térség

R:178 G:178 B:178

7.

s_t

Sajátos területfelhasználású térség

R:115 G:38 B:0

8.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

9.

telepules_rendszer_
elemei

Településrendszer elemei

pont

Kategória

KATEGORIA

string

rtk

Regionális térszervező központ

R:0 G:0 B:0 (12pt)

R:130 G:130 B:130 (16pt)

R:0 G:0 B:0 (20pt)

10.

ttk

Térségi térszervező központ

R:0 G:0 B:0 (10pt)

R:130 G:130 B:130 (14pt)

11.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

12.

gyorsforgalmi_ut

Gyorsforgalmi út

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (5pt)

R:255 G:255 B:255 (1pt)

13.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (5pt)

R:255 G:255 B:255 (1pt)

14.

Elem száma

UTSZAM

string

 

"M" + szám: pl. M19

 

 

15.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Bőny (M1) - Győr (1. sz. főút)

 

 

16.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

17.

fout

Főút

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (3pt)

18.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (5pt)

R:0 G:0 B:0 (3pt)

19.

Elem száma

UTSZAM

string

 

"R" + szám pl. R21 vagy szám pl. 73

 

 

20.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Csopak (71. sz. főút) - Veszprém (8. sz. főút)

 

 

21.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

22.

nagysebessegu_
vasutvonal

Nagysebességű vasútvonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0 (2pt)

R:0 G:0 B:0 (4pt)

23.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0 (2pt)

R:255 G:0 B:0 (4pt)

24.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. (Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom térsége és Rajka térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Röszke és Kübekháza – (Szerbia és Románia)

 

 

25.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

26.

egyeb_orszagos_
torzshalozati_
vasuti_palya

Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89 (2pt)

R:0 G:0 B:0 (4pt)

27.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89 (2pt)

R:255 G:0 B:0 (4pt)

28.

Elem száma

VONALSZAM

integer

 

szám pl. 9

 

 

29.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Fertőszentmiklós – (Ausztria)

 

 

30.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

31.

nemzetkozi_
kereskedelmi_
repuloter

Nemzetközi kereskedelmi repülőtér

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0

R:0 G:0 B:0

(14pt)

32.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0

R:255 G:0 B:0

(14pt)

33.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Debrecen [Debreceni Nemzetközi Repülőtér]

 

 

34.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

35.

kozos_felhasznalasu_katonai_es_polgari_
repuloterre_fej-
lesztheto_repuloter

Közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőtér

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89

R:0 G:0 B:0

(14pt)

36.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89

R:255 G:0 B:0

(14pt)

37.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Pápa

 

 

38.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

39.

orszagos_kerekpar-
utvonal

Országos kerékpárút-vonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (5pt)

40.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (1pt)

R:0 G:0 B:0 (5pt)

41.

Elem száma

UTSZAM

string

 

Szám pl. 2.D

 

 

42.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Nagybárkány – Márkháza – Nagykeresztúr – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia)

 

 

43.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

44.

orszagos_kikoto

Országos kikötő

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0

R:0 G:0 B:0

(14pt)

45.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0

R:255 G:0 B:0

(14pt)

46.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Baja

 

 

47.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

48.

hatarkikoto

Határkikötő

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89

R:0 G:0 B:0

(14pt)

49.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89

R:255 G:0 B:0

(14pt)

50.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Szeged

 

 

51.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

52.

atomeromu

Atomerőmű

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

53.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

54.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Paks

 

 

55.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

56.

egyeb_50mw_vagy_
annal_nagyobb_
nevleges_teljesito-
kepessegu_eromu

Egyéb 50MW vagy annál nagyobb névleges teljesítő-
képességű erőmű

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

57.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

58.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Visonta

 

 

59.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

60.

atviteli_halozati_
tavvezetek_
750_kvos

750 kV-os átviteli hálózati távvezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255 (3pt)

61.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (3pt)

R:255 G:0 B:0 (5pt)

62.

Elem száma

AG_SZAM

string

 

Szám/számok: pl. 1.

 

 

63.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Albertirsa – Szolnok – Hajdúböszörmény – Kisvárda térsége – Barabás – (Ukrajna)

 

 

64.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

65.

atviteli_halozati_
tavvezetek_
400_kvos

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255 (1,5pt)

66.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (3,5pt)

67.

Elem száma

AG_SZAM

string

 

Szám/számok: pl. 26., 27.

 

 

68.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Martonvásár – Perkáta – Paks

 

 

69.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

70.

atviteli_halozati_tavvezetek_220_kvos

220 kV-os átviteli hálózati távvezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255 (1pt és 5pt)

71.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (1pt)

R:255 G:0 B:0 (5pt)

72.

Elem száma

AG_SZAM

string

 

Szám/számok: pl. 70., 71.

 

 

73.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Nagyút – Mezőtárkány – Sajószöged

 

 

74.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

75.

foldgazszallito_
vezetek

Földgázszállító vezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:137 G:90 B:68 (1,5pt)

76.

0

Tervezett

R:137 G:90 B:68 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (3,5pt)

77.

Elem száma/elnevezése

AG_SZAM

string

 

Szám: pl. 100-01

 

 

78.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Beregdaróc – Tarpa – Nagyar

 

 

79.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

80.

koolajszallito_
vezetek

Kőolajszállító vezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89 (1,5pt)

81.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (3,5pt)

82.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Adria

 

 

83.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Százhalombatta – Káloz – Kára – Kutas – Berzence – (Horvátország)

 

 

84.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

85.

termekvezetek

Termékvezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:205 G:170 B:102 (1,5pt)

86.

0

Tervezett

R:205 G:170 B:102 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (3,5pt)

87.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Százhalombatta – Kápolnásnyék

 

 

88.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

89.

vtt_tarozo

VTT-tározó

poligon

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168

(outline: 0,5pt,

line: 0,5pt)

90.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

(outline: 0,5pt,

line: 0,5pt)

91.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Cigánd-Tiszakarádi

 

 

92.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések neve: pl. Nagyrozvágy, Cigánd, Pácin

 

 

93.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

94.

orszagos_vizkarel-
haritasi_celu_tarozo

Országos vízkár-
elhárítási célú tározó

poligon

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168

(outline: 1pt,

line: 0,5 és 1pt)

95.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

(outline: 1pt,

line: 0,5 és 1pt)

96.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Mérgesi

 

 

97.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések neve: pl. Köröstarcsa, Körösladány

 

 

98.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

99.

kiemelt_jelento-
segu_vizi_epitmeny

Kiemelt jelentőségű vízi építmény

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

100.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

101.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Kiskörei vízlépcső

 

 

102.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések neve: pl. Abádszalók, Kisköre

 

 

103.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

104.

orszagos_jelento-
segu_csatorna

Országos jelentőségű csatorna

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168 (2pt)

105.

0

Tervezett

R:0 G:77 B:168 (2pt)

R:255 G:0 B:0 (4pt)

106.

Elem elnevezése

NEV

string

 

Elnevezés: pl. Nagy-foki-csatorna

 

 

107.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Szeghalom–Újiráz/Komádi

 

 

108.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

109.

elsorendu_arvizve-
delmi_fovedvonal

Elsőrendű árvíz-
védelmi fővédvonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (1 és 3pt)

110.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (1 és 3pt)

111.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

112.

veszelyeshulladek_
lerako

Veszélyeshulladék-
lerakó

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:0 B:0

R:0 G:0 B:0

(14pt)

113.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:155 G:187 B:89

(14pt)

114.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Marcali

 

 

115.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

116.

veszelyeshulladek-
egeto_mu

Veszélyeshulladék-
égető mű

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:0 B:0

(14pt)

117.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89

R:255 G:0 B:0

(14pt)

118.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Királyszentistván

 

 

119.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

120.

radioaktivhulladek_
tarolo

Radioaktív-
hulladék-tároló

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0

R:0 G:0 B:0

(14pt)

121.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0

R:255 G:0 B:0

(14pt)

122.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Bátaapáti

 

 

123.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

124.

tersegi_szerepu_
osszekoto_ut

Térségi szerepű összekötő út

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:255 G:255 B:0 (1pt)

R:0 G:0 B:0 (2pt)

125.

0

Tervezett

R:255 G:255 B:0 (1pt)

R:255 G:0 B:0 (2pt)

126.

Elem száma

UTSZAM

integer

 

Szám: pl. 1457

 

 

127.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: Tárnok (7.sz. főút) – Herceghalom (1.sz. főút)

 

 

128.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

129.

mellekut

Mellékút

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (1pt)

R:255 G:255 B:255 (0,5pt)

130.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (1pt)

R:255 G:255 B:255 (0,5pt)

131.

Elem száma

UTSZAM

integer

 

Szám: pl. 1457

 

 

132.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: Tikos - Szegerdő

 

 

133.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

134.

orszagos_vasuti_
mellekvonal

Országos vasúti mellékvonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0 (2pt)

R:255 G:255 B:255 (1pt)

135.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0 (2pt)

R:255 G:255 B:255 (1pt)

136.

Elem száma

VONALSZAM

string

 

Szám: pl. 23

 

 

137.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca:

pl. Zalaegerszeg - Rédics

 

 

138.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

139.

tersegi_repuloter

Térségi repülőtér

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

140.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

141.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település név: Szentkirályszabadja

 

 

142.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

143.

tersegi_kerekpar-
utvonal

Térségi kerékpárút-
vonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:155 G:187 B:89 (3pt)

144.

0

Tervezett

R:155 G:187 B:89 (3pt)

R:255 G:0 B:0 (1pt)

145.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: Lulla - Tab

 

 

146.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

147.

tersegi_kikoto

Térségi kikötő

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

148.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

149.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Csopak

 

 

150.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

151.

kompatkelohely

Kompátkelőhely

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

152.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

153.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Szántód - Tihany

 

 

154.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

155.

tersegi_logisztikai_
kozpont

Térségi logisztikai központ

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

156.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

157.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve

 

 

158.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

159.

eromu _
5_50_mw_nevleges
_teljesitokepessegu_

5-50 MW névleges teljesítőképességű erőmű

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

160.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

161.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Kulcs

 

 

162.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

163.

atvitelt_befolya-
solo_132_kvos_
eloszto_halozat

Átvitelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózat

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255 (1,5pt)

164.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (1pt)

165.

Elem száma

AGAZATISZAM

string

 

Szám: pl. 123

 

 

166.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Kecskemét - Izsák

 

 

167.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

168.

tersegi_ellatast_
biztosito_132_kvos_
eloszto_halozat

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:197 G:0 B:255

(0,5 és 1pt)

169.

0

Tervezett

R:197 G:0 B:255 (1pt)

R:255 G:0 B:0 (0,5pt)

170.

Elem száma

AGAZATISZAM

string

 

Szám: pl. 123-01

 

 

171.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Kecskemét - Izsák

 

 

172.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

173.

foldgazeloszto_
vezetek

Földgázelosztó vezeték

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:137 G:90 B:68 (1,5pt)

174.

0

Tervezett

R:137 G:90 B:68 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (1pt)

175.

Elem száma/elnevezése

AGAZATISZAM

string

 

Szám: pl. 145-02

 

 

176.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Sopron - Újkér

 

 

177.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

178.

tarozo_1_millio_m3t_meghalado_
terfogatu_vizkar-
elharitasi_celu

1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkár-
elhárítási célú tározó

poligon

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168

(outline: 0,5pt,

line: 0,5pt)

179.

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

(outline: 0,5pt,

line: 0,5pt)

180.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Sopron

 

 

181.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

182.

tersegi_csatorna

Térségi csatorna

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:77 B:168 (1,5pt)

183.

0

Tervezett

R:0 G:77 B:168 (1,5pt)

R:255 G:0 B:0 (1pt)

184.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Települések lánca: pl. Osli - Kapuvár

 

 

185.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

186.

masodrendu_arviz-
vedelmi_fovedvonal

Másodrendű árvíz-
védelmi fővédvonal

vonal

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:130 G:130 B:130

(1 és 3pt)

187.

0

Tervezett

R:130 G:130 B:130 (1pt)

R:255 G:0 B:0 (3pt)

188.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

189.

tersegi_hulladek-
kezelo

Térségi hulladék-
kezelő

pont

Meglévő vagy tervezett?

MEGLEVO

integer

1

Meglévő

R:0 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

190.

 

0

Tervezett

R:255 G:0 B:0

R:255 G:255 B:255

(14pt)

191.

Főbb érintett települések

TELEP

string

 

Település neve: pl. Szolnok

 

 

192.

Elfogadó jogszabály száma

ELF_JOGSZ

string

 

pl. 12/2010. megyei önkorm. rendelet

 

 

2. Térségi övezetek
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 16. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére