• Tartalom

218/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

218/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásához és intézményrendszerének finanszírozásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról1

2018.11.28.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) által]

a) a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységekből eredően,”

(ellátott feladatok európai uniós támogatásból el nem számolható költségeinek finanszírozása.)

2. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „ellátott feladatok” szövegrész helyébe az „ellátott végrehajtó szervezeti és ügynökségi, közreműködő szervezeti, projekt megvalósítói, lebonyolítói feladatok, valamint a közös és közös horizontális, továbbá a nemzeti és nemzeti horizontális feladatok európai uniós forrásból nem fedezett, illetve” szöveg lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„14. IMIR 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok területi együttműködéshez kapcsolódó egyes programjainak támogatásával megvalósuló programok és azok keretében megvalósuló projektek adatainak gyűjtésére, rendszerezésére szolgáló informatikai rendszer, ide nem értve a NAHU 2014–2020 rendszer által kezelt nemzeti feladatokat,”

(2) A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 22a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„22a. NAHU 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok területi együttműködéshez kapcsolódó egyes programjainak nemzeti feladatai ellátását támogató informatikai rendszer,”

4. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni
a) az 1. § d) pontja szerinti együttműködési program Kisprojekt Alapjából finanszírozott kisprojektek és az 1. § a) pontja szerinti együttműködési programból finanszírozott kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatási konstrukcióban részt vevő kedvezményezettekre,
b) az 1. § d) pontja szerinti együttműködési programból finanszírozott kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatási konstrukcióban részt vevő kis- és középvállalkozás kedvezményezettekre.”

5. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hazai kedvezményezett és a hazai TA kedvezményezett köteles visszafizetni)

a) a hazai társfinanszírozást, ha a hazai társfinanszírozás kifizetésétől számított egy éven belül – TA kedvezményezett esetén az adott program által meghatározott végső költségelszámolási határidőig – nem nyújt be előlegelszámolást,”

6. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 8. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Nem biztosítható az (1) bekezdés szerinti megelőlegezés az 1. § d) pontja szerinti együttműködési program Kisprojekt Alapjából finanszírozott kisprojektek és az 1. § a) és d) pontja szerinti együttműködési programból finanszírozott kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatási konstrukcióban részt vevő kis- és középvállalkozás kedvezményezettek számára.”

7. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet az ellenőrzött közbeszerzési eljárás lefolytatása során megállapított, sorozatos vagy ismétlődő, valamint a támogatási összeg korrekciójával járó jogsértések esetén jogosult a közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggésben elszámolni kívánt költség arányos csökkentésére. Sorozatos vagy ismétlődő jogsértésnek minősül
a) az ugyanazon közbeszerzési eljárásban előforduló legalább három ugyanolyan vagy különböző típusú eljárási jellegű, de a támogatási összeg korrekcióját nem eredményező jogsértés,
b) ha a projekt keretében az adott kedvezményezett által több közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy szervezet az általa lefolytatott eljárásokban eljárásonként legalább kettő eljárási jellegű, de a támogatási összeg korrekcióját nem eredményező jogsértést követ el.”

8. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közbeszerzést érintő jogsértés megállapítása esetén a 12. § (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.”

9. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 27. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„27. Az IMIR 2014–2020 és a NAHU 2014–2020 rendszerre vonatkozó speciális szabályok
68. § A négy szem elvének érvényesülését köteles biztosítani
a) az irányító hatóság, a nemzeti hatóság, az igazoló hatóság, a közös titkárság és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet az uniós forrásokra vonatkozó szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, valamint ezen folyamatok adatainak az IMIR 2014–2020 rendszerben, továbbá
b) a nemzeti hatóság, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet és a pénzügyi átutalási egység a hazai társfinanszírozási, valamint az uniós támogatás megelőlegezési szerződések vonatkozásában a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, valamint ezen folyamatok adatainak a NAHU 2014–2020 rendszerben
történő rögzítése során.
69. § (1) Az 1. § a), b) és d) pontja szerinti együttműködési program végrehajtásában részt vevő
a) valamennyi szervezet köteles az IMIR 2014–2020 rendszert használni a végrehajtási, kifizetési, ellenőrzési, monitoring és hitelesítési feladata ellátása során, valamint köteles felhasználni ezen feladatához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettsége ellátásához,
b) nemzeti hatóság, hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet és a pénzügyi átutalási egység köteles az a) pont szerinti informatikai rendszerhasználat mellett a NAHU 2014–2020 rendszert is használni a nemzeti funkciók teljes körű ellátása érdekében.
(2) Az 1. § c), e) és f) pontja szerinti együttműködési program végrehajtásában részt vevő szervezet köteles a NAHU 2014–2020 rendszert használni a hazai társfinanszírozási szerződés és megelőlegezési szerződés, valamint a kifizetés és visszafizetés kezelésére.
70. § (1) Ha az IMIR 2014–2020 rendszer, illetve a NAHU 2014–2020 rendszer moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, az adott modulban el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezése – irányító hatóság, nemzeti hatóság vagy az igazoló hatóság által egyedileg meghatározott módon történő – dokumentálását kell biztosítani, és haladéktalanul gondoskodni kell az érintett modulokban az adatok teljes körű utólagos rögzítéséről.
(2) Ha az IMIR 2014–2020 rendszer, illetve a NAHU 2014–2020 rendszer finanszírozási modulja nem biztosítja az átutalási megbízás rögzítését, akkor – az utalás igazoló hatóság, irányító hatóság vagy nemzeti hatóság által egyedileg meghatározott módon történő dokumentálása mellett – az átutalási megbízás kiállítása az IMIR 2014–2020 rendszeren, illetve a NAHU 2014–2020 rendszeren kívül, papír alapon is történhet.
(3) Az uniós támogatás Európai Bizottságtól való igénylése és az Európai Unióval történő elszámolás benyújtása az IMIR 2014–2020 rendszerben teljeskörűen rögzített adatok alapján, kizárólag az IMIR 2014–2020 rendszerben elkészített dokumentumokkal történhet.
(4) Az egyes feladatok papír alapon történő elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az értesítési, tájékoztatási kötelezettségre is.
71. § Az IMIR 2014–2020 rendszerben, valamint a NAHU 2014–2020 rendszerben használt elektronikus aláírások a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében hiteles aláírásnak minősülnek, kiváltják az ahhoz fűződő joghatásokat és bírósági eljárásokban bizonyítékként elfogadhatók.
71/A. § A kedvezményezett rendelkezésére bocsátott IMIR 2014–2020 rendszert egyedi jelszóval kell védeni. A jelszó biztonságáért, a jelszó használatával az IMIR 2014–2020 rendszerben elvégzett műveletekért a kedvezményezett felelős.”

10. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a következő 73/C. §-sal egészül ki:

73/C. § E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásához és intézményrendszerének finanszírozásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 218/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.3) megállapított 7. § (2) bekezdés a) pontját a Módr.3 hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.”

a) 6. § (3) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

c) 6. § (5) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

d) 6. § (6) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

e) 6. § (7) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

f) 6. § (8) bekezdésében az „együttes” szövegrész helyébe a „nemleges” szöveg,

g) 7. § (1c) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

h) 9. § (10) bekezdésében az „együttes” szövegrész helyébe a „nemleges” szöveg,

i) 9. § (11) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

j) 20. § (2) bekezdés c) pontjában az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „IMIR 2014–2020 rendszerbe, illetve a NAHU 2014–2020” szöveg,

k) 24. §-ában az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „IMIR 2014–2020 rendszerben, illetve a NAHU 2014–2020” szöveg,

l) 61. § (2) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „IMIR 2014–2020 rendszerben, illetve a NAHU 2014–2020” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

b) 73/A. § b) pontjában a „ , valamint megállapított 7. § (2) bekezdés a) pontját” szövegrész.

3. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„6. IMIR 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok területi együttműködéshez kapcsolódó egyes programjainak támogatásával megvalósuló programok és azok keretében megvalósuló projektek adatainak gyűjtésére, rendszerezésére szolgáló informatikai rendszer, ide nem értve a NAHU 2014–2020 rendszer által kezelt nemzeti feladatokat,”

(2) A 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„10a. NAHU 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok területi együttműködéshez kapcsolódó egyes programjainak nemzeti feladatai ellátását támogató informatikai rendszer,”

14. § A 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet az ellenőrzött közbeszerzési eljárás lefolytatása során megállapított, sorozatos vagy ismétlődő, valamint a támogatási összeg korrekciójával járó jogsértések esetén jogosult a közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggésben elszámolni kívánt költség arányos csökkentésére. Sorozatos vagy ismétlődő jogsértésnek minősül
a) az ugyanazon közbeszerzési eljárásban előforduló legalább három ugyanolyan vagy különböző típusú eljárási jellegű, de a támogatási összeg korrekcióját nem eredményező jogsértés,
b) ha a projekt keretében az adott kedvezményezett által több közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy szervezet az általa lefolytatott eljárásokban eljárásonként legalább kettő eljárási jellegű, de a támogatási összeg korrekcióját nem eredményező jogsértést követ el.”

15. § A 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közbeszerzést érintő jogsértés megállapítása esetén a 32. § (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.”

16. § A 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet V. Fejezete helyébe következő fejezet lép:

„V. FEJEZET
AZ IMIR 2014–2020 ÉS A NAHU 2014–2020 RENDSZERRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
73. § (1) A Program végrehajtásában részt vevő
a) valamennyi szervezet köteles az IMIR 2014–2020 rendszert használni a végrehajtási, kifizetési, ellenőrzési, monitoring, költségellenőrzési és hitelesítési feladata ellátása során, valamint köteles felhasználni az ezen feladatához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettsége ellátásához,
b) nemzeti hatóság, a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet és a pénzügyi átutalási egység köteles az a) pont szerinti informatikai rendszerhasználat mellett a NAHU 2014–2020 rendszert is használni a nemzeti funkciók teljes körű ellátása érdekében.
(2) A nemzeti hatóság, a költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet és a pénzügyi átutalási egység köteles a NAHU 2014–2020 rendszert használni a hazai társfinanszírozási szerződés, valamint az annak alapján végrehajtandó kifizetés és visszafizetés kezelésére.
74. § (1) Ha az IMIR 2014–2020 rendszer, illetve a NAHU 2014–2020 rendszer moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, az adott modulban el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezése
– az irányító hatóság vagy a nemzeti hatóság által egyedileg meghatározott módon történő – dokumentálását kell biztosítani, és haladéktalanul gondoskodni kell az érintett modulokban az adatok teljes körű utólagos rögzítéséről.
(2) Ha az IMIR 2014–2020 rendszer, illetve a NAHU 2014–2020 rendszer finanszírozási modulja nem biztosítja az átutalási megbízás rögzítését, akkor – az utalás irányító hatóság vagy nemzeti hatóság által egyedileg meghatározott módon történő dokumentálása mellett – az átutalási megbízás kiállítása az IMIR 2014–2020 rendszeren, illetve a NAHU 2014–2020 rendszeren kívül, papír alapon is történhet. Az (1) bekezdésben meghatározott, a feladatok papír alapon történő elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is.
74/A. § A kedvezményezett rendelkezésére bocsátott IMIR 2014–2020 rendszert egyedi jelszóval kell védeni. A jelszó biztonságáért, a jelszó használatával az IMIR 2014–2020 rendszerben elvégzett műveletekért a kedvezményezett felelős.
74/B. § Az IMIR 2014–2020 rendszerben, illetve a NAHU 2014–2020 rendszerben használt elektronikus aláírások a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében hiteles aláírásnak minősülnek, kiváltják az ahhoz fűződő joghatásokat, és bírósági eljárásokban bizonyítékként elfogadhatók.”

1. 3. § (1) bekezdés 16. pontjában a „monitoringbizottság” szövegrész helyébe a „monitoring bizottság” szöveg,

2. 3. § (1) bekezdés 17. pontjában a „monitoringbizottsága” szövegrész helyébe a „monitoring bizottsága” szöveg,

3. 3. § (1) bekezdés 22. pontjában a „monitoringbizottsága” szövegrész helyébe a „monitoring bizottsága” szöveg,

4. 5. § nyitó szövegrészében a „monitoringbizottság” szövegrész helyébe a „monitoring bizottság” szöveg,

5. 6. § (1) bekezdésében a „monitoringbizottság” szövegrész helyébe a „monitoring bizottság” szöveg,

6. 6. § (2) bekezdés a) pontjában a „monitoringbizottság” szövegrész helyébe a „monitoring bizottság” szöveg,

7. 12. § (1) bekezdésében a „közös titkárság” szövegrész helyébe a „közös technikai titkárság” szöveg,

8. 15. § (10) bekezdésében a „monitoringbizottság” szövegrész helyébe a „közös monitoring bizottság” szöveg,

9. 16. §-ában a „monitoringbizottság” szövegrész helyébe a „monitoring bizottság” szöveg,

10. 21. §-ában a „monitoringbizottság” szövegrészek helyébe a „monitoring bizottság” szöveg,

11. 27. § (1) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

12. 27. § (2) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

13. 27. § (3) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

14. 28. §-ában az „együttes” szövegrész helyébe a „nemleges” szöveg,

15. 40. § (3) bekezdésében az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

16. 40. § (4) bekezdésében az „Az IMIR” szövegrész helyébe az „A NAHU” szöveg,

17. 42. §-ában az „az IMIR” szövegrész helyébe az „a NAHU” szöveg,

18. 71. § (2) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „IMIR 2014–2020 rendszerben, illetve a NAHU 2014–2020” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés 11. pontjában az „és a visszakövetelésekkel kapcsolatos feladatokat” szövegrész,

b) 11. § (5) bekezdésében az „euróalapú” szövegrész,

4. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére