• Tartalom

22/2018. (VII. 3.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról1

2018.07.04.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet II. Fejezete a következő 29/A. alcímmel egészül ki:

„29/A. Határbiztosítási távoltartás
37/A. § (1) A rendőr az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1c) bekezdése szerinti tartózkodás szabályai megszegésének felfedése esetén – a 9. § (1) bekezdésében meghatározottak alkalmazása mellett – arra kötelezi a szabálysértés elkövetőjét, hogy távozzon a tilalmazott területről.
(2) Ha az érintett az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel a szabálysértést a rendőri felszólítás ellenére tovább folytatja, a rendőr mérlegeli az Rtv. 33. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározottak szerinti előállítás alkalmazásának indokoltságát a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása érdekében.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére