• Tartalom

226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet

226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában és 85. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A)

e) Biztos Kezdet Gyerekházban a vezetői és a nem vezetői munkakörre”

(meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű – személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.)

2. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §2

4. §3

5. §4

6. §5

7. §6

8. §7

9. §8

10. §9

11. §10

12. §11

13. §12

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. §13

15. § Az Sznyr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

16. §14

4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

17. §15

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Tanoda esetén a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés véglegessé válását követő 30. naptól kell adatot szolgáltatni az igénybevevői nyilvántartásba.”

19. § Az Nyr.

a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „fejlesztő foglalkoztatást” szövegrész helyébe a „fejlesztő foglalkoztatást vagy gyermekek esélynövelő szolgáltatását” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „megállapodás megkötését követően” szövegrész helyébe a „megállapodás megkötését követően, illetve – ha a megállapodás megkötése nem kötelező – a szolgáltatás első igénybevételét követően” szöveg

lép.

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. §16

7. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatálya.

(2) Az 1. és 2. §, a 15. §, a 18. §, a 19. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelethez

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök

orvos

*

*

*

pszichiáter

*

*

*

pszichológus

*

*

*

pszichológiai tanácsadó

*

*

*

*

*

családgondozó

*

*

*

*

*

gyógypedagógus

*

*

*

*

*

gyógytornász

*

*

konduktor

*

*

növendékügyi előadó

*

*

*

*

*

fejlesztőpedagógus

*

*

*

*

*

helyettes szülői tanácsadó

*

*

*

*

*

gyermekvédelmi gyám

*

*

*

*

*

jogász

*

*

*

szaktanácsadó

*

*

*

*

*

szakgondozó

*

*

kisgyermeknevelő

*

*

*

*

*

gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó

*

*

*

*

*

nevelő

*

*

*

*

*

elhelyezési ügyintéző

*

*

*

*

*

közvetítő

*

*

*

*

*

családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó

*

*

*

*

*

 

Biztos Kezdet Gyerekház vezetői munkakör

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök

a)

asszisztens/szakasszisztens

asszisztens

*

*

*

szakasszisztens

*

*

gyermekvédelmi asszisztens

*

*

b)

kisgyermeknevelő

*

*

*

szakgondozó

*

gondozó

*

*

segédgondozó

*

*

javítóintézeti ápoló

*

*

*

*

c)

egyéb ágazati munkakörök

szaktanácsadó

*

gyermekgondozó

*

*

*

gyermekfelügyelő

*

*

gyermekvédelmi ügyintéző

*

*

tejkonyhavezető

*

*

*

gépkocsivezető

*

*

*

javítóintézeti rendész

*

*

egyéb kisegítő munkakörök

*

*

*

bölcsődei dajka

*

*

*

*

 

Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2. melléklet a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.35. ponttal egészül ki:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:)
„3.1.35. tanoda,”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére