• Tartalom
Oldalmenü

227/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet

az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása érdekében szükséges és az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.12.06.

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2/A. § b) pontjában az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert” szövegrész helyébe az „az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős minisztert” szöveg lép.

2. Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A miniszter biztosítja az ösztöndíjprogramban részt vevő magyar felsőoktatási intézmények részére juttatandó forrást, az ösztöndíj, így a havi pénzbeli juttatás, az önköltség, a lakhatási támogatás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosításának, valamint a lehetséges kiegészítő biztosítás összegét, ideértve a kapcsolódó és szükségszerűen felmerülő, idegennyelv-használatból eredő költségeket is, továbbá biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének a felsőoktatási intézménynél felmerülő költségeit, valamint a féléves utazási támogatás összegét.”

3. § A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be, aki)

a) a pályázati felhívásban meghatározott, külföldi egyház vagy szerzetesrend ajánlásával rendelkezik, vagy aki a miniszter – az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint a Közalapítvány kuratóriuma részére megadott – egyedi hozzájárulása esetén az ösztöndíjprogramban részt vevő intézmény támogatott képzésére felvételt nyer,”

4. § A Korm. rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Nem nyújthat be érvényes pályázatot
a) a Magyarországon menekültként, oltalmazottként, menedékesként, valamint befogadottként elismert személy, valamint
b) az állam által finanszírozott ösztöndíjban részt vevő személy, kivéve, ha végez az adott tanév kezdetéig.”

5. § A Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)”,

b) 2. § (2) bekezdésében az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter”,

c) 2. § (3) bekezdésében az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter tevékenységét segítő minisztérium” szövegrész helyébe az „a miniszter által vezetett minisztérium”,

d) 3. §-ában az „Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter”,

e) 4. § a) pontjában az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter”,

f) 6. § (1) bekezdésében az „Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter”

szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 7. napjával.