• Tartalom

228/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet

228/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.06.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában, valamint 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„11a. NAHU 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 22a. pontja, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 10a. pontja szerinti rendszer,”

2. § A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § (1) Az egyes támogatási jogviszonyok tekintetében a támogató az adatkezelő.
(2) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 6. alcíme szerinti feladatok tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti koordináló szervezet az adatkezelő.
(3) A FAIR-ban rögzített adatok tekintetében az 5. § (1) bekezdése szerinti feladatok vonatkozásában az adatgazda az adatkezelő.”

3. § A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter által vezetett minisztérium a miniszternek az európai uniós források felhasználásával, valamint a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő feladatait – ide nem értve az 5. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a), c)–f) és i) pontjában meghatározott feladatokat –, így különösen az informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban láthatja el.”

a) 1. § (1) bekezdésében a „w ww.szechenyi2020.hu” szövegrész helyébe a „www.palyazat.gov.hu” szöveg,

b) 2. § 10a. pontjában a „rendszer” szövegrész helyébe a „rendszer, ide nem értve a NAHU 2014–2020 rendszer által kezelt nemzeti feladatokat” szöveg,

c) 7/A. §-ában a „www.szechenyi2020.hu” szövegrész helyébe a „www.palyazat.gov.hu” szöveg,

d) 25/A. § (1a) bekezdésében a „rendszerek” szövegrész helyébe a „rendszerek – ide nem értve a NAHU 2014–2020 rendszert –” szöveg,

e) 25/A. § (3) bekezdésében a „miniszter elkészíti és a www.szechenyi2020.hu” szövegrész helyébe a „monitoring felelős elkészíti és a www.palyazat.gov.hu” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére