• Tartalom

23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről1

2019.12.24.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 2. §, az 1–4. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e)–f) pontjában,

az 5. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (a továbbiakban együtt: választás) lebonyolítása fedezetének biztosításához a költségvetés tervezése keretében éves szintű pénzügyi feladat- és költségtervet készít.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1–5. mellékletben meghatározott tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési támogatás szolgál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötni.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) az időközi választás során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdésében meghatározott napon, a szavazóköri névjegyzék,

b) megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék

szavazás napi adatai szerint kell megállapítani.

(4) Az 1–5. mellékletben meghatározott tételeket, normatívákat a választásban érintett megye, település, választókerület, nemzetiség adatai alapján kell figyelembe venni.

(5) Az NVI elnöke a (3) és (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnöke írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a 6. § (3) bekezdése szerinti, elfogadott feladattípusú pénzügyi elszámolások alapján, utólag, az elfogadást követő nyolc napon belül utalja át.

(4) A választási irodák a fizetési számláik adatait az informatikai rendszerben változás esetén aktualizálják. A választási irodák a választás kitűzését követően a fizetési számláik adatait felülvizsgálják, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzítik.

(5) A képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén az érintett önkormányzatnak saját forrásból kell az 1–4. melléklet szerinti normatívát – beleértve a felettes választási szerv számára meghatározott normatívát is – és a választás egyéb költségeit biztosítani. Jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának 5. melléklet szerinti nettó összegének az általános forgalmi adó mértékkel növelt költségét az NVI részére, számla alapján, előzetesen kell megtéríteni.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladattípusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A választási iroda vezetője az iroda vezetője és tagjai személyi juttatásokra vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról. Az iroda tagjainak javasolt díja személyenként nem haladhatja meg az iroda vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(3) A választási iroda vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, elszámolásában a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(4) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke az elszámolások elfogadásakor dönt, és intézkedik a díjak fedezetéről, kifizethetőségéről.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok díjazása,

b) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

c) a Ve. 15. §-a szerinti kiadások,

d) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok,

e) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek

miatt lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási irodának el kell számolni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI és a TVI többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a választási iroda vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv számvitelében a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el az informatikai rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(4) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(5) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke állapítja meg.

(6)2 Ha a helyi önkormányzati képviselő, illetve a polgármester időközi választásával egy napon más választásra, országos népszavazásra is sor kerül, a normatívák valamennyi választás alapján külön-külön illetik meg a választásban érintett választási irodákat.

7. § (1) A HVI vezetője a szavazás napját követő tizenöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít az NVI elnöke részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításban meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI-vezetők és a saját elszámolása alapján a szavazás napját követő harminc napon belül.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő harminc napon belül.

(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, éves költségvetési beszámolója készítésével egyidejűleg, összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő huszonöt napon belül.

(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől – számított húsz napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §3

1. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez4

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
· Hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

40 000

7.

10102

Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

2

8.

10106

Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1

25

9.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

10.

104

Étkezési ellátás költségei.

11.

10401

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása alapján
fizetendő ÁFA.

1

1 800

12.

10402

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési önkormányzati választás esetén.

1

6 400

13.

10403

HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

14.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

15.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

16.

10507

HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

6 400

17.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

18.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.

19.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

35 000

20.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

21.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

22.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

23.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített
választópolgárszáma alapján).

24.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

25.

20302

8 001–40 000 választópolgárig

10

60 000

26.

20303

40 001–80 000 választópolgárig

15

60 000

27.

20304

80 001–100 000 választópolgárig

20

60 000

28.

20305

100 001 választópolgártól

25

60 000

29.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

30.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

60 000

31.

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén.

32.

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

33.

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

45 000

34.

206

Étkezési ellátás költsége.

35.

20601

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint
a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

36.

20602

Választási ellátás költsége HVB-nként települési önkormányzati választás esetén.

1

23 600

37.

20603

HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

2 200

38.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

39.

20702

Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

40.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

41.

20704

HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén
a tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

 

 

42.

207041

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

43.

207042

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

45 000

44.

20705

Választási ellátás költsége HVB-nként megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén a tényleges
igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1

23 600

45.

208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

46.

20801

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett
300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig.

1

35 000

47.

20802

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

48.

20803

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként,
mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és
100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett
50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

49.

209

HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében
(több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján). A választási iroda működtetése, választás szakmai
felügyelete, a választás lebonyolítása.

50.

20901

–8000 választópolgárig

1

102 000

51.

20902

8 001–40 000 választópolgárig

1

132 000

52.

20903

40 001–80 000 választópolgárig

1

168 000

53.

20904

80 001–100 000 választópolgárig

1

204 000

54.

20905

100 001 választópolgártól

1

240 000

55.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

56.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

57.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

58.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség irodavezető, iroda- és bizottsági tagok díja után.

59.

30102

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

60.

302

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

61.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

62.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

63.

MEGYEI KIADÁSOK

64.

1. DOLOGI KIADÁSOK

65.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai megyei
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

66.

13101

TVI dologi kiadásai megyénként.

1

200 000

67.

13104

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján laponként, megyék részére.

1

25

68.

133

Étkezési ellátás költségei.

69.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

4 300

70.

13302

Területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

8 500

71.

13303

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

1

8 500

72.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

73.

13401

A TVI és a TVB kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

1

50 000

74.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

75.

234

TVI tagok és vezetők díja választási naponként.

76.

23401

TVI vezető díja megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

1

240 000

77.

23402

TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

120 000

78.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

 

 

79.

234031

TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

120 000

80.

234032

TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési
önkormányzati képviselő-választáson.

1

50 000

81.

23404

TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

120 000

82.

23405

TVI további tagjának díja.

 

 

83.

234051

TVI további 4 tagjának díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

4

60 000

84.

234052

TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési
önkormányzati képviselő-választáson.

1

30 000

85.

235

Étkezési ellátás költsége.

86.

23501

TVI ellátási költsége megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

1

15 700

87.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választás esetén.

88.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

89.

23602

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

31 500

90.

237

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

91.

23701

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

92.

23702

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

31 500

93.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

94.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI-nél.

95.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

96.

33104

TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

97.

33105

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

 

 

98.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

99.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

100.

33202

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

2. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez5

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
· Hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével
kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

30 000

7.

10102

Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

2

8.

10106

Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1

25

9.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

10.

104

Étkezési ellátás költségei.

11.

10401

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető
szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

1 800

12.

10402

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén.

1

6 400

13.

10403

HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

14.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

15.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

16.

10507

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

6 400

17.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

18.

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.

19.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB)
5 választott tagjának díja.

5

35 000

20.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

21.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

22.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.

23.

20301

HVI 3 tagjának díja.

3

60 000

24.

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati
választás esetén.

25.

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

26.

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

40 000

27.

206

Étkezési ellátás költsége.

28.

20601

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

29.

20602

Választási ellátás költsége HVB-nként települési nemzetiségi választás esetén.

1

23 600

30.

20603

HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

1 100

31.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

32.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

33.

20704

HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása esetén.

34.

207041

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

35.

207042

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

40 000

36.

20705

Választási ellátás költsége HVB-nként területi és országos
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

23 600

37.

208

SZSZB-be bevont póttagok személyi juttatásai
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétele alapján.

 

 

38.

20801

SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként
1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
minimum mértékig.

1

35 000

39.

20802

SZSZB-be bevont póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

40.

20803

SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

41.

209

HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

42.

20901

HVI vezető díja.

1

60 000

43.

20902

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

44.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

45.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

46.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség irodavezető, iroda- és bizottsági tagok díja után.

47.

30102

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

48.

302

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

49.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

50.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

51.

MEGYEI KIADÁSOK

52.

1. DOLOGI KIADÁSOK

53.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

54.

13101

TVI dologi kiadásai megyénként.

1

200 000

55.

13104

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként) megyék részére.

1

25

56.

133

Étkezési ellátás költsége.

57.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

4 300

58.

13302

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA területi és
országos nemzetiségi választás esetén megyénként.

1

8 500

59.

13303

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján
utólagos igényléssel megyénként.

1

8 500

60.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások.

61.

13401

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

50 000

62.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

63.

234

TVI tagok és vezetők díja választási naponként.

64.

23401

TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

85 000

65.

23402

TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

65 000

66.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

 

 

67.

234031

TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

65 000

68.

234032

TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

40 000

69.

23404

TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

65 000

70.

23405

TVI további tagjának díja.

 

 

71.

234051

TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

4

35 000

72.

234052

TVI egy tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán.

1

30 000

73.

235

Étkezési ellátás költsége.

74.

23501

TVI ellátási költsége területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

15 700

75.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás esetén.

76.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

77.

23602

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége megyénként.

1

31 500

78.

237

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén
tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

79.

23701

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

80.

23702

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

31 500

81.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

82.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI-nél.

83.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

84.

33104

TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

85.

33105

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

86.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

87.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

88.

33202

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

3. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez6

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán a megismételt szavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
· hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára küldött tájékoztató kézbesítésével,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

40 000

7.

10102

Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

2

8.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

9.

104

Étkezési ellátás költségei.

10.

10401

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint
a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása alapján fizetendő ÁFA.

1

1 800

11.

10402

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési önkormányzati választás esetén.

1

4 300

12.

10403

A HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

13.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

14.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok
ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

15.

10507

HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

4 300

16.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

17.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.

18.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

35 000

19.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

20.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

21.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

22.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített
választópolgárszáma alapján).

23.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

24.

20302

8 001–40 000 választópolgárig

10

60 000

25.

20303

40 001–80 000 választópolgárig

15

60 000

26.

20304

80 001–100 000 választópolgárig

20

60 000

27.

20305

100 001 választópolgártól

25

60 000

28.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

29.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

60 000

30.

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén.

31.

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös
településen 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

32.

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös
településen.

3

45 000

33.

206

Étkezési ellátás költsége.

34.

20601

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint
a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

35.

20602

Választási ellátás költsége HVB-nként települési önkormányzati választás esetén.

1

15 700

36.

20603

HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám
alapján.

1

2 200

37.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

38.

20702

Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

39.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

40.

20704

HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén
a tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

 

 

41.

207041

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös
településen a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

42.

207042

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös
településen.

3

45 000

43.

20705

Választási ellátás költsége HVB-nként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén a tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1

15 700

44.

208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

45.

20801

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett
300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig.

1

35 000

46.

20802

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége
póttagonként.

1

1 100

47.

20803

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és
100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok
száma az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

48.

209

HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

49.

20901

HVI vezető díja.

1

60 000

50.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

51.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

52.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

53.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség irodavezető, iroda- és bizottsági tagok díja után.

54.

30102

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

55.

302

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

56.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

57.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

58.

MEGYEI KIADÁSOK

59.

1. DOLOGI KIADÁSOK

60.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

61.

13101

TVI dologi kiadásai megyénként.

1

50 000

62.

133

Étkezési ellátás költségei.

63.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei önkormányzati vagy főpolgármester-választáson.

1

2 900

64.

13302

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

5 500

65.

13303

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

1

5 500

66.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

67.

13401

A TVI és a TVB kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

20 000

68.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

69.

234

TVI tagok és vezetők díja választási naponként.

70.

23401

TVI vezető díja megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

1

50 000

71.

23402

TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

35 000

72.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

 

 

73.

234031

TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

50 000

74.

234032

TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő választáson.

1

40 000

75.

23404

TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

35 000

76.

23405

TVI további 1 tagjának díja.

 

 

77.

234051

TVI további 1 tagjának díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

35 000

78.

234052

TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési
önkormányzati képviselő-választáson.

1

35 000

79.

235

Étkezési ellátás költsége.

80.

23501

TVI ellátási költsége megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

1

10 600

81.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

82.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

83.

23602

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

20 500

84.

237

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

85.

23701

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

86.

23702

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

20 500

87.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

88.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
a TVI-nél.

89.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

90.

33104

TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

91.

33105

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

 

 

92.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

93.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

94.

33202

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

4. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez7

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a megismételt szavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
· hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára küldött tájékoztatóval,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

30 000

7.

10102

Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

2

8.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

9.

104

Étkezési ellátás költségei.

10.

10401

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

1 800

11.

10402

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén.

1

4 300

12.

10403

HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

300

13.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

14.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

15.

10507

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

4 300

16.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

17.

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.

18.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
5 választott tagjának díja.

5

35 000

19.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

20.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

21.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.

22.

20301

HVI 3 tagjának díja.

3

48 000

23.

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén.

24.

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös
településen.

5

40 000

25.

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

40 000

26.

206

Étkezési ellátás költsége.

27.

20601

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

28.

20602

Választási ellátás költsége HVB-nként települési nemzetiségi
választás esetén.

1

15 700

29.

20603

HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám
alapján.

1

1 100

30.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

31.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

32.

20704

HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása esetén.

33.

207041

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

40 000

34.

207042

HVB tagjának személyi normatívája több szavazókörös
településen.

3

40 000

35.

20705

Választási ellátás költsége HVB-nként területi és országos
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

15 700

36.

208

SZSZB-be bevont póttagok személyi juttatásai
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint tényleges igénybevétele alapján, utólagos igényléssel.

 

 

37.

20801

SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként
1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
minimum mértékig.

1

35 000

38.

20802

SZSZB-be bevont póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

39.

20803

SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma
az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

40.

209

HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

41.

20901

HVI vezető díja.

1

60 000

42.

20902

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

43.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

44.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

45.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
fizetési kötelezettség irodavezetők, iroda- és bizottsági tagok díja után.

46.

30102

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

47.

302

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

48.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

49.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

50.

MEGYEI KIADÁSOK

51.

1. DOLOGI KIADÁSOK

52.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

53.

13101

TVI dologi kiadásai megyénként.

1

50 000

54.

133

Étkezési ellátás költsége.

55.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

1

2 900

56.

13302

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi választás esetén megyénként.

1

5 500

57.

13303

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel megyénként.

1

5 500

58.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások.

59.

13401

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

20 000

60.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

61.

234

TVI tagok és vezetők díja választási naponként.

62.

23401

TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

50 000

63.

23402

TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

64.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

 

 

65.

234031

TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

66.

234032

TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

67.

23404

TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

68.

23405

TVI további tagjának díja.

 

 

69.

234051

TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

4

35 000

70.

234052

TVI egy tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán.

1

35 000

71.

235

Étkezési ellátás költsége.

72.

23501

TVI ellátási költsége területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők területi választásán.

1

10 600

73.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás esetén megyénként.

74.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

35 000

75.

23602

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

20 500

76.

237

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

77.

23701

TVB 3 választott tagjának díja.

3

35 000

78.

23702

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége megyénként.

1

20 500

79.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

80.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
TVI-nél.

81.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

82.

33104

TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

83.

33105

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

84.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

85.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

86.

33202

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

5. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez8

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 3. § (5) bekezdése szerinti időközi választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egy-
ség nettó

3.

KÖZPONTI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

151

A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok.

6.

15101

Plakátok előállítása.

7.

1510102

Szavazóköri tájékoztató plakát.

2

99,10

8.

15102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

9.

1510201

Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése, hajtogatása és borítékolása, választópolgáronként.

1

13,50

10.

1510202

Értesítők kézbesítése, választópolgáronként.

1

70,00

11.

152

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek.

12.

15201

Szavazóurnák biztosítása.

13.

1520101

Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; szavazókörönként.

1

4 210,60

14.

15202

Szavazólapok és borítékok.

15.

1520201

Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólap fajtánként

1

15,10

16.

1520202

Borítékok, választópolgáronként.

1

3,20

17.

15203

Szavazóköri szállítódoboz biztosítása.

18.

1520301

Szavazóköri szállítódoboz előállítása, szállítása, 1000 választópolgáronként.

1

1 969,70

19.

1520302

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása szavazókörönként.

1

3 565,40

20.

15204

Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek, választópolgáronként.

21.

1520401

Braille-írással készült értesítő borítékkal.

1

2 245,30

22.

1520402

Braille-írással ellátott szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz.

1

2 371,90

1

A rendeletet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 1. napjával.

2

A 6. § (6) bekezdését a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére