• Tartalom

233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról

2022.07.01.

A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet határozza meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű központi kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket és feladatokat.

(2)1 Az államháztartásért felelős miniszter a Kormánynak az Előirányzat felhasználására vonatkozó támogató döntését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (5) bekezdése szerint megalkotott rendelete alapján az e rendeletben foglalt eltérésekkel hajtja végre.

2. Döntés az Előirányzat felhasználásáról

2. § (1) A Kormány az Előirányzat terhére támogatja a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamatát.

(2)2 Az Előirányzatból a beruházás előkészítésének alábbi fázisaihoz és az ezek forrását biztosító ügyletekhez az Áht. 79. § (5) bekezdése alapján kapcsolódó fizetési kötelezettségekhez biztosítható fedezet:

a) megvalósíthatósági tanulmány készítése,

b) fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,

c) hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,

d) beruházási terv készítése,

e) tervezési program elkészítése,

f) költség- és időkalkuláció elkészítése,

g) helyszínvizsgálat lefolytatása,

h) beruházási program elkészítése,

i) beruházási alapokmány és program elfogadása,

j) tervpályázat lebonyolítása,

k)3 településrendezési terv elkészítése,

l) vázlatterv készítése,

m) jóváhagyási terv készítése,

n) engedélyezési dokumentáció készítése,

o) engedélyeztetés lefolytatása,

p) kivitelezési dokumentáció elkészítése.

3. § Az Előirányzat felhasználására az adott központi költségvetési forrásból megvalósuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerint felelős miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) előterjesztésben tesz a Kormánynak javaslatot.

4. § A 3. § szerinti előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a Beruházás megnevezését (utalva annak rendeltetésére),

b) a Beruházás célját, szakmai és műszaki tartalmát, valamint a jövőbeni üzemeltetésére, vagyonkezelésére vonatkozó koncepciót,

c) a Beruházás jellegét (új építés, meglévő építmény állagmegóvása, felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, bontása),

d) a Beruházás tervezett helyszínét, az érintett ingatlan tulajdoni, vagyonkezelői és használati viszonyait, továbbá az ingatlan becsértékét, amennyiben az állami magasépítési beruházás megvalósításához ingatlan tulajdonjogának megszerzése szükséges,

e) a Beruházás tervezett ütemezését, a tervezett kezdés és várható befejezés meghatározásával,

f) az egyes előkészítési fázisok, valamint a megvalósítási fázis becsült forrásigényét és javasolt megvalósítási idejét,

g) a Beruházás előkészítéséhez már rendelkezésre álló dokumentumok felsorolását,

h) minden olyan egyéb körülményt, amely a Kormány megalapozott döntéséhez szükséges.

5. § (1) A Beruházás előkészítéséről a szakminiszter – kormányzati döntéshozatal politikai döntéshozó fórumai, így különösen a Gazdasági Kabinet által megtárgyalt – előterjesztése alapján a Kormány egyedi határozatban dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntésnek ki kell terjednie

a) a Beruházás megnevezésére és előkészítőjének (a továbbiakban: kormányzati felelős szerv) kijelölésére, valamint a Beruházás előkészítésében részt vevő állami és egyéb szereplőkre,

b)4 a Beruházás megvalósítójának megnevezésére,

c) a Beruházás során létrejött építmény jövőbeni vagyonkezelőjének és az üzemeltetőjének és – ha a vagyonkezelő és az üzemeltető nem azonos az építmény használójával – a Beruházás során létrejött építmény használójának kijelölésére,

d) a beruházási koncepció jóváhagyására,

e) a beruházási helyszín jóváhagyására,

f) arra, hogy a Beruházás előkészítésének 2. § (2) bekezdése szerinti előkészítési fázisai közül melyekhez biztosít fedezetet az Előirányzatból,

g) az előkészítési fázisok teljesítésének véghatáridejére, továbbá

h) az előkészítés támogatott fázisainak megvalósításra fordítható központi költségvetési forrás legmagasabb összegére.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezhet az egyes előkészítési fázisok megvalósítójáról.

(4)5 Ha a Kormány az egyes fázisok megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt a kormányzati felelős szerv az állami beruházásokért felelős miniszterrel egyetértésben jelöli ki.

6. §6 A 2. § (2) bekezdés l)–p) pontja szerinti előkészítési fázisokhoz biztosított fedezet terhére történő pénzügyi teljesítés feltétele a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter – a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet szerinti – országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés során kiadott előzetes településképi hozzájárulásának kormányzati felelős szerv általi előzetes beszerzése.

7. § A kormányzati felelős szerv a Kormány döntését követően gondoskodik arról, hogy az egyes előkészítési fázisok megvalósítója a Beruházás előkészítésével kapcsolatos adatokat feltöltse az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerbe.

8. § (1)7 A kormányzati felelős szerv – a Kormány 5. § (1) bekezdése szerinti határozatában meghatározott eltérő rendelkezése hiányában, az (1a) bekezdés figyelembevételével – legkésőbb az 5. § (2) bekezdés g) pontja szerint megállapított határidő lejártát követő 120 napon belül számol el az államháztartásért felelős miniszternek az Előirányzatból átcsoportosított forrás felhasznált összegéről, valamint gondoskodik a felhasználásra nem került és a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás (3) bekezdés szerinti visszafizetéséről.

(1a)8 Amennyiben a Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség, a kormányzati felelős szerv csak a Beruházási Ügynökségnek az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti jóváhagyását követően számolhat el az (1) bekezdés szerint.

(2) Az Előirányzatból átcsoportosított forrás (1) bekezdés szerint fennmaradó összegének felhasználására is e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3)9 A Előirányzat fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált részét – ide nem értve, ha azt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (4) bekezdése vagy 152. § (2) és (3) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni – a Kincstár által megjelölt fizetési számlára be kell fizetni, amely az adott évi Előirányzatot növeli. Ha a Beruházás Előkészítési Alap terhére átcsoportosított előirányzat egészére vagy annak legalább egy részére az átcsoportosításról, illetve – az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti esetben – a kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló kormányhatározat közzétételét követő hatvan napon belül a kötelezettségvállaló mulasztásából kötelezettségvállalásra nem kerül sor, az átcsoportosított előirányzat egészét – ide nem értve, ha azt az Ávr. 150. § (4) bekezdése vagy 152. § (2) és (3) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni – vissza kell téríteni, illetve az előirányzat-átcsoportosítás iránt nem kell intézkedni. A visszatérítésre és a további felhasználására az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. §10 (1) Az Előirányzatból, valamint a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet szerinti Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: BEA Támogatás) felhasználására vonatkozóan

a) e rendelet – az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított – 8. § (1) és (1a) bekezdését kell alkalmazni,

b) az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint a BEA Támogatás felhasznált összegéről a Kormány részére nem kell beszámolni,

amennyiben az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint a BEA Támogatás felhasznált összegéről a Módr1. hatálybalépéséig11 a kormányzati felelős szerv nem számolt be a Kormánynak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásával a BEA Támogatás elszámolás határideje a Módr1. hatálybalépését12 megelőző időpontra esne, a kormányzati felelős szerv legkésőbb a Módr1. hatálybalépését követő 120 napon belül számol el.

(3)13 E rendeletnek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (2) bekezdését minden olyan, a Kormány határozatán alapuló előkészítési ügyben is alkalmazni kell, amelynél az előkészítési fázisok teljesítésének véghatárideje a Módr2. hatálybalépése14 napját követően jár le.

1

Az 1. § (2) bekezdése a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 33. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés k) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 101. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 33. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (4) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 187. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 101. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (1) bekezdése a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. § (1a) bekezdését a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 8. § (3) bekezdését a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 32. §-a iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2019. november 28.

12

A hatálybalépés időpontja 2019. november 28.

13

A 10. § (3) bekezdését a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

14

A hatálybalépés napja 2020. december 29.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére