• Tartalom

234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a közigazgatási ösztöndíjjal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.12.07.

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az 1. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„1. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj célja, időtartama”

2. § A Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.”

3. § A Korm. rendelet a 2. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„2. Az Ösztöndíjprogram szervezete és működtetése”

4. § A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

[A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik]

a) a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),”

5. § (1) A Korm. rendelet 3. § b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter jóváhagyja)

„bb) az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát (a továbbiakban: Programszabályzat),
bc) a minisztériumnak az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját,”

(2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő c), d) és e) ponttal egészül ki:

(A miniszter)

c) megállapítja az Ösztöndíjprogramba felvehető ösztöndíjasok számát,
d) megállapítja az Ösztöndíjprogram időtartamát, valamint
e) megállapítja az ösztöndíj havi összegét – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben –, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.”

6. § (1) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A minisztérium)

b) lefolytatja a pályázati eljárást, amely során a fogyatékos fiatalok tekintetében az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét megtartja,”

(2) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A minisztérium)

e) gondoskodik az Ösztöndíjprogram részét képező képzések és programok megszervezéséről és lebonyolításáról,”

(3) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A minisztérium)

g) éves beszámolót készít a miniszter számára az Ösztöndíjprogram végrehajtásáról,”

(4) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A minisztérium)

k) ellátja az Ösztöndíjprogram pénzügyi-ügyviteli feladatait,”

7. § (1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A PIB a minisztériumok 1-1 delegáltjából, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) vezető kormánymegbízott által delegált 1-1 vezetői munkakört betöltő állami tisztviselőből álló testület, amelynek elnökét a miniszter jelöli ki a minisztériumának vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői közül.”

(2) A Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A PIB tagjának e megbízatása megszűnik
a) a tag megbízatásról való lemondásával,
b) a tag felmentésével vagy
c) a tag halálával.
(1b) A PIB tagját a PIB elnöke mentheti fel, az őt kijelölő miniszter előzetes véleményének kikérését követően, ha
a) egy naptári éven belül legalább három alkalommal felróhatóan nem tett eleget a PIB működésével kapcsolatos személyes közreműködést igénylő kötelezettségének,
b) súlyosan megsérti a PIB működési rendjére vonatkozó szabályokat.
(1c) A megjelölt tagokon kívül a miniszter felkérheti a PIB tagjának azt a kiemelkedő szakmai tudással rendelkező személyt, akinek a szakmai tapasztalata hozzájárul az Ösztöndíjprogram eredményes megvalósításához.”

(3) A Korm. rendelet 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A PIB tagja – kivéve az (1c) bekezdésében jelölt PIB tag – kijelöli az általa képviselt minisztérium vagy kormányhivatal tekintetében a mentorokat (a továbbiakban: mentor).”

8. § A Korm. rendelet a 7. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„3. Jelentkezés és kiválasztás az Ösztöndíjprogramba”

9. § A Korm. rendelet 7. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A minisztérium kiválasztást végző tisztviselője nem lehet
a) a pályázó közeli hozzátartozója,
b) olyan személy, aki a pályázóval közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, vagy elszámolási kapcsolatban áll, továbbá
c) olyan személy, akitől egyébként az elfogulatlan eljárás nem várható el.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenség fennállását az arról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul be kell jelenteni a miniszternek. Ha az összeférhetetlenség fennállását a kiválasztási bizottság tagja bejelentette, vagy a bizottsági tag az összeférhetetlenség fennállására figyelemmel egyébként kizárásra került, a miniszter haladéktalanul új tagot jelöl ki a kiválasztási bizottságba.
(7) Az Ösztöndíjprogramban egy alkalommal lehet részt venni.”

10. § A Korm. rendelet a 8. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„4. A befogadó intézmény”

11. § A Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) Az ösztöndíjat elnyert személy az Ösztöndíjprogram keretében szakmai gyakorlaton vesz részt a PIB által meghatározott befogadó intézménynél. Befogadó intézmény a Kttv. hatálya alá tartozó államigazgatási szerv és fővárosi és megyei kormányhivatal lehet.
(2) A szakmai gyakorlat a közigazgatás szervezetére, működésére és a tisztviselői hivatásra vonatkozó gyakorlati ismeretek megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és készségek fejlesztését az egyéni tapasztalatszerzés és a szervezett képzés eszközével biztosítja.
(3) A szakmai gyakorlat – nemzetközi közigazgatási mobilitási megállapodás keretében – részben külföldi közigazgatási szervnél töltött gyakorlatot is magában foglal.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatszerzés nem biztosítható, az ösztöndíjas részére központi államigazgatási szerv külföldön működő szervezeti egységénél, illetve irányított, felügyelt szervénél történő külföldi gyakorlatszerzés is előírható.
(5) A (4) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatra való elhelyezés a központi államigazgatási szerv kapcsolattartásra kijelölt belföldi szervezeti egységén (a továbbiakban: kapcsolattartó) keresztül is történhet. Kapcsolattartó kijelölése esetén az ösztöndíjas külföldi gyakorlatra helyezésével összefüggő feladatok ellátása során a minisztérium és a kapcsolattartó kölcsönösen együttműködve jár el.
(6) A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatszerzés kötelező, a teljesítése alól felmentés nem adható.”

12. § A Korm. rendelet a 8. §-t követően a következő alcím címmel és 8/A. §-sal egészül ki:

„5. Az ösztöndíjas jogai és kötelezettségei
8/A. § (1) A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas, a befogadó intézmény és a minisztérium által aláírt ösztöndíjas szerződés határozza meg.
(2) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) a felek nevét, illetve megnevezését és az ösztöndíjas szerződés megkötése szempontjából lényeges adatait,
b) az ösztöndíjas szerződés keletkezésének és megszűnésének időpontját,
c) az ösztöndíj havi összegét, kifizetésének időpontját, módját,
d) a szakmai gyakorlat helyét, munkarendjét,
e) a szakmai tapasztalatszerzést segítő, a befogadó intézmény kormánytisztviselői közül kijelölt mentor megjelölését,
f) az ösztöndíjas szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit,
g) az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazást,
h) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségét,
i) a rendkívüli felmondás eseteit, és
j) az ösztöndíjprogram sikeres teljesítésére vonatkozó feltételeket.
(3) Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést, a minisztérium új határidő kitűzésével felhívja a szerződés megkötésére. A felhívásban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően a kiválasztási eljárás során legmagasabb pontszámot szerzett ösztöndíjasok listáján következő eredményt elért pályázó lép a helyébe, amelyről a pályázót haladéktalanul értesítik.”

13. § (1) A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ösztöndíjas szerződés alapján az ösztöndíjas köteles)

c) tevékenységét havonta – a mentor által végzett értékelés keretében – értékelni,”

(2) A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése a következő d)–e) ponttal egészül ki:

(Az ösztöndíjas szerződés alapján az ösztöndíjas köteles)

d) tevékenységéről az Ösztöndíjprogram végén a Programszabályzatban meghatározottak szerint beszámolót készíteni, valamint
e) előzetesen jelezni a befogadó intézmény és a minisztérium felé, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény hatálya alá tartozó ösztöndíjas személy esetében milyen speciális tárgyi és egyéb feltételek biztosítása szükséges a munkavégzéshez.”

14. § A Korm. rendelet a 9/A. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„6. Az Ösztöndíjprogram lezárása és záróminősítése”

15. § (1) A Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ösztöndíjas az Ösztöndíjprogram végén záróvizsgát tesz.”

(2) A Korm. rendelet 9/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A záróvizsga eredményes teljesítésének elősegítése érdekében a minisztérium vizsgafelkészítőt szervez.”

(3) A Korm. rendelet 9/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Nem kell záróvizsgát tennie annak, aki kormányzati szolgálati jogviszony létesítése esetén a közigazgatási alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól jogszabály alapján mentesülne.”

16. § A Korm. rendelet a 9/A. §-t követően a következő 9/B–9/C. §-sal egészül ki:

9/B. § (1) Az Ösztöndíjprogram teljesítését követően az ösztöndíjas a Programszabályzatban meghatározott módon záróminősítést kap (a továbbiakban: záróminősítés).
(2) A záróminősítés megállapítása a mentor általi havi értékelések, a minisztérium által szervezett képzéseken való részvétel, a záróvizsga sikeressége, valamint az Ösztöndíjprogram végén az ösztöndíjas által készített beszámoló Programszabályzatban meghatározott módon számszerűsített eredménye alapján történik.
(3) A záróminősítés három fokozata: kiválóan megfelelt, jól megfelelt és megfelelt.
9/C. § (1) Az Ösztöndíjprogram Kttv. 47. § (4) bekezdése szerinti sikeres teljesítésének minősül
a) amennyiben az ösztöndíjasnak a befogadó intézmény az ösztöndíjprogram részét képező 10 hónapos szakmai gyakorlat teljesítését megelőzően, de legalább 6 hónap teljesítését követően képzettségének megfelelő állásajánlatot tesz, vagy
b) amennyiben az ösztöndíjas záróminősítése kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt.
(2) Ha létrejön a jogviszony, az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben záróminősítésre nem kerül sor.”

17. § A Korm. rendelet a 10. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„7. A mentor”

18. § A Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) Az ösztöndíjas szakmai tevékenységét a Programszabályzatban meghatározott módszertan szerint mentor segíti.
(2) Mentorrá a minisztérium vagy kormányhivatal olyan tisztviselője jelölhető ki, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább két éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.
(3) A mentor a befogadó intézmény ösztöndíjast fogadó szervezeti egységénél foglalkoztatott kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő. A mentor feladata különösen az ösztöndíjas szakmai gyakorlati programtervének elkészítése, az ösztöndíjas munkájának szakmai irányítása, és az ösztöndíjas rendszeres értékelése a Programszabályzatban foglaltak szerint (a továbbiakban: havi értékelés).
(4) Mentori tevékenység kizárólag a hivatali szervezetének vezetője által a Kttv. 154. § (3) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhető.
(5) A mentor köteles részt venni a mentori felkészítésen.”

19. § A Korm. rendelet a 11. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„8. Távollét”

20. § A Korm. rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az ösztöndíjas a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzésben vesz részt, a befogadó intézmény vizsgánként, a vizsga napját is beszámítva két munkanapra mentesíti az ösztöndíjast munkavégzési kötelezettsége alól. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.”

21. § A Korm. rendelet a 12. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„9. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése”

22. § (1) A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ösztöndíjas szerződést a minisztérium – a befogadó intézmény javaslatára – azonnali hatállyal felmondja, ha az ösztöndíjas
a) önhibájából nem teljesíti az ösztöndíjas szerződésben foglalt feltételeket, vagy
b) mentor általi havi értékelés során két egymást követő hónapban nem megfelelt értékelést kap.”

(2) A Korm. rendelet 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az ösztöndíjas kérelmére a PIB elnöke méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.”

23. § A Korm. rendelet 15. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A befogadó intézmény nem ajánl fel állást az ösztöndíjasnak, ha az ösztöndíjas záróminősítése nem éri el a kiválóan megfelelt vagy jól megfelelt szintet.”

24. § A Korm. rendelet a 17. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„10. Záró rendelkezések”
24. § E rendeletnek a közigazgatási ösztöndíjjal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2019. évben induló Ösztöndíjprogramtól kezdődően kell alkalmazni.”

26. § A Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „ösztöndíj program” szövegrész helyébe az „Ösztöndíjprogram”,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „az ösztöndíjprogram működési szabályzatát” szövegrész helyébe az „a Programszabályzatot”,

c) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „pályázati” szövegrész helyébe a „pályáztatási és kiválasztási”,

d) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az „ösztöndíj program” szövegrész helyébe az „Ösztöndíjprogram”,

e) 4. § (1) bekezdés f) pontjában a „szervezi” szövegrész helyébe a „felügyeli”,

f) 4. § (1) bekezdés j) pontjában a „szerződés” szövegrész helyébe a „szerződések”,

g) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „meghatározza” szövegrész helyébe az „a minisztérium javaslata alapján meghatározza”,

h) 6. § nyitó szövegrészében az „Az ösztöndíj program működési szabályzata” szövegrész helyébe az „A Programszabályzat”,

i) 7. § (1) bekezdésében az „ösztöndíj program” szövegrész helyébe az „Ösztöndíjprogram”,

j) 9/A. § (5) bekezdésében a „– vagy vizsgarész – nem” szövegrész helyébe az „egy alkalommal”

szöveg lép.

27. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

c) 9. § (4) és (6) bekezdésében, valamint 14. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselői” szövegrész,

d) 9. § (5) bekezdésében a „kormánytisztviselői” szövegrészek,

e) 9/A. § (6) bekezdésében az „Amennyiben az ösztöndíjas a (7) bekezdésben foglaltak alapján a záróvizsga első vizsgarésze alól mentesül, részére a minisztérium a második vizsgarész eredményes teljesítése esetén tanúsítványt állít ki.” szövegrész,

f) 12. § (5) bekezdésében az „Az ösztöndíjas indokolását a PIB megvizsgálja.” szövegrész,

28. § Hatályát veszti a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.

29. § Hatályát veszti a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet.

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére