• Tartalom

237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról1

2019.07.10.

A Kormány

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § e)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ez a rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának szabályait.

(2) A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

(3)2 A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 2. § 5. pontja szerinti ingatlanokat, vagyonelemeket, valamint ezek vagyonkezelőjét az 1. melléklet3 szerint határozza meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adat: az e rendelet által meghatározott napi és havi adatszolgáltatás körébe, a vendégre vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai adatok összessége;

2. rendelkezési nyilvántartás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló jogszabály szerinti szolgáltatás;

3. szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22. pontjában meghatározott szálláshely, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása esetében a biztosított szállás;

4. szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatás;

5. szálláshely-szolgáltató: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, a tevékenységük okán adószámmal rendelkező magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat is);

6. szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas;

7. vendég: az a természetes személy, aki a szálláshely-szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi és ideiglenesen a szálláshelyen elszállásolják, függetlenül a szálláshely-szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől;

8. vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra.

3. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetése

3. § (1) Az üzemeltetés során biztosítani kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében az üzemeltető

a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,

b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és

c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

(3) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról – a karbantartás ideje alatt is – tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és megtett intézkedéseket.

4. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője Felhasználói Szabályzatot alkot, amelyet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzé kell tenni, a működésének megkezdését megelőzően. A Felhasználói Szabályzat elérhetőségét üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének ideje alatt folyamatosan biztosítani.

(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban felhasználó, a Felhasználói Szabályzatban meghatározott jogosultsággal rendelkező lehet.

4. A szálláshely-szolgáltató regisztrációja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba

5. § (1) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is –

a) a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen,

b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy

c) a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy

köteles elvégezni.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a szálláshely-szolgáltató a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.

(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó 1. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a törvényben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.

(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a szálláshely-szolgáltató üzemeltetése alá tartozó valamennyi szálláshely regisztrációját a szálláshelyre, a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt szálláshelykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával.

(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott szálláshelyhez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően. A felhasználó jogosult a napi adatszolgáltatás benyújtására, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus üzeneteinek fogadására.

(8) Az 1. mellékletben meghatározott szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatok módosítására a (2) bekezdés szerinti személy jogosult.

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,

b) a regisztrálni kívánó szálláshely-szolgáltató adószáma megegyezik egy, már regisztrált szálláshely-szolgáltató adószámával.

6. § (1) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a területileg illetékes jegyzőt az elektronikus felület által automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról.

5. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje

7. § (1) A szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

(2) A szálláshely-szolgáltató regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében, a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott konfiguráció biztosítása érdekében a szálláshelykezelő szoftver gyártója az üzemeltetővel a szálláshelykezelő szoftver modul (4) bekezdésben foglalt paraméterei megfelelő működésének vizsgálata érdekében együttműködési megállapodást köthet. Ebben az esetben az üzemeltető a szálláshelykezelő szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a szálláshelykezelő szoftvert, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

(4) A szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket az üzemeltető az elektronikus felületen közzéteszi.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a szálláshelykezelő szoftver automatikusan küldi

a) a szálláshelykezelő szoftverben elvégzett technikai záráskor a napi adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat;

b) a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat;

c) a szálláshelykezelő szoftverben a vendég adatainak rögzítését követően a vendég személyes adatait nem tartalmazó adatokat.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.

(8) A napi és a havi adatszolgáltatás e rendelet hatálybalépését követően történő szálláshely-szolgáltatói nyilvántartásba vétel esetén, a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.

(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.

(10) Ha a szálláshely-szolgáltató a napi adatszolgáltatást az üzemetető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető a szálláshely-szolgáltató hatósági ellenőrzését kezdeményezi a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó jegyzőnél.

8. § A szálláshely-szolgáltató és az 5. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott szálláshely tevékenységére vonatkozó statisztikai adatokat, valamint az idegenforgalmi adó bevallásához szükséges – személyes adatot nem tartalmazó – nyomtatványt az elektronikus felületen keresztül lekérdezheti.

6. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő regisztráció megszüntetése

9. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-regisztrációt megszünteti, ha a szálláshely-szolgáltató a tevékenység gyakorlására nem jogosult, vagy a szálláshely-szolgáltató megszűnt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-szolgáltató által az 5. § (5) bekezdésében foglalt adatok kezelésére az (1) bekezdés szerinti időponttól számított 10 évig jogosult.

7. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel

10. § (1) A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az általa meghatalmazott személy (a továbbiakban: önkormányzati felhasználóként belépő felhasználó) a regisztrációt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.

(2) Az önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók jogosultak az illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére, továbbá a szálláshely-szolgáltatók által elérhető, önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók részére készített adatelemzéseket megtekinthetik.

11. § A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény alapján az adatszolgáltatásra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt, mely együttműködési megállapodásban a felek meghatározzák az adatszolgáltatás tartalmi, műszaki követelményeit.

12. § A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

13. § Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni, valamint a rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, valamint előrejelzéseket készíteni és ezeket – azonosításra alkalmatlan formában – nyilvánosságra hozni.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker. kr.) 4. § (1) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. június 1-je és 2019. június 30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. július 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2019. július 1-je, illetve első alkalommal 2019. július 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

(2) Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker. kr. 4. § (2) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. október 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2019. október 1-je, illetve első alkalommal 2019. október 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

(3) Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker. kr. 4. § (3)–(6) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

16. §4

1. melléklet a 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató a következő adatokat adja meg:
A szálláshely-szolgáltató
a) neve,
b) adószáma,
c) statisztikai számjele,
d) statisztikai főtevékenysége,
e) székhelye,
f) levelezési címe,
g) telefonszáma,
h) elektronikus levelezési címe,
i) szálláshely-szolgáltatási tevékenységének kezdőnapja.

1. melléklet a 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelethez5

Egyéb kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlanok, vagyonelemek

 

A

B

C

D

E

F

1.

Ingatlan elnevezése

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan alapterülete

Ingatlan természetbeni elhelyezkedése

Kapcsolódó vagyonelemekkel

Vagyonkezelés jellege

2.

Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ

Budapest IX. kerület, belterület 37061/7

12 975 m²

1093 Budapest, Fővám tér 11–12. /
1093 Budapest, Közraktár utca 1.

igen

beruházó és fenntartó

1

A rendeletet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte 2019. október 18. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

4

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A második 1. mellékletet a 169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére