• Tartalom

239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet

239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.12.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) és c) pontjában,

az 1. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Világesemény idejére és az azt követő állapotra vonatkozóan a Beruházás esetében az építési engedély ütemezetten is megkérhető.
(2b) A Dunai Evezős Központ részét képező Evezős Klubházra vonatkozóan egy építési engedély iránti kérelem több telekre is előterjeszthető.”
6/C. § A Beruházás esetében az 1. mellékletben megjelölt területre vonatkozóan a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/A. § 6. pontjában, valamint 5. § (7) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
6/D. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában foglaltaktól eltérően, a 3. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott, Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordináták által lehatárolt területen építési engedély nélkül, a (2) bekezdés szerinti létesítési és használatbavételi engedéllyel végezhető a teljesítménynyilatkozattal rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 360 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) szerinti állványjellegű építmény,
e) ideiglenes lelátó
építése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti építmények létesítéséhez kizárólag a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – élet- és vagyonbiztonságot szolgáló – tűzvédelmi és katasztrófavédelmi szempontok alapján megadott létesítési és használatbavételi engedélye szükséges. Ha ezen eljárásokkal összefüggésben szakértői költség merül fel, azt az építtető viseli.
(3) A Budapesti Atlétikai Stadion épületének férőhelybővítése (ideiglenes lelátók, rendezvények tartása) esetén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-át nem kell alkalmazni, valamint az OTÉK 99. §-ában az illemhelyekre vonatkozó előírások mobil konténerekkel is biztosíthatók, amelyek elhelyezése során a településrendezési eszközöket nem kell alkalmazni.
6/E. § A helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a Beruházás keretében megvalósuló építményekre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele.
6/F. § (1) Az OTÉK 64. § (2) bekezdés rendelkezéseit a lelátók esetében nem kell alkalmazni.
(2) A 3. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott, Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordináták által lehatárolt területen az épületek közötti legkisebb távolság meghatározása során az OTÉK 36. § (2) bekezdésében foglaltak helyett az OTSZ szerint meghatározott tűztávolságot kell figyelembe venni.
6/G. § A Beruházás keretében megvalósuló sportlétesítmények sportpályáinak zöldfelületei a megengedett legkisebb zöldfelületbe beszámíthatóak.
6/H. § Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya nem terjed ki a Beruházás keretében megvalósuló, időszakos használatú sportcélú épületekre és az egyes épületeken belüli önálló rendeltetési egységekre.”

2. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E rendeletnek a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/A. § (2a) és (2b) bekezdését, valamint 6/C–6/H. §-át és 3. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 13 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelethez

1.    A Budapesti Atlétikai Stadion beépítésre szánt területe lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

 

A

B

C

1

Y (Keleti)

X (Északi)

Helyrajzi szám

2

651852.45

235327.27

38086/78

3

651855.38

235350.53

38086/78

4

651866.43

235396.75

38086/78

5

651873.36

235433.25

38086/78

6

651878.48

235460.31

38086/78

7

651881.13

235510.54

38086/78

8

651874.49

235563.80

38086/78

9

651857.74

235627.37

38086/78

10

651831.96

235679.94

38086/78

11

651812.13

235713.56

38086/78

12

651785.48

235697.59

38086/78

13

651703.26

235734.63

38086/78

14

651660.62

235753.84

38086/78

15

651629.03

235651.14

38086/78

16

651590.63

235555.38

38086/78

17

651537.97

235452.34

38086/78

18

651525.89

235427.78

38086/78

19

651600.92

235330.15

38086/78

20

651616.81

235309.46

38086/78

21

651616.82

235309.46

38086/78

22

651631.06

235309.97

38086/78

23

651644.81

235310.47

38086/78

24

651690.48

235312.12

38086/78

25

651691.97

235297.71

38086/78

26

651730.22

235310.86

38093

27

651851.49

235319.14

38093

2.    A Budapesti Atlétikai Stadion beépítésre nem szánt területe lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

 

A

B

C

1

Y (Keleti)

X (Északi)

Helyrajzi szám

2

651699.06

236033.01

38086/78

3

651704.14

235990.07

38086/78

4

651706.03

235964.82

38086/78

5

651708.34

235946.28

38086/78

6

651712.22

235925.14

38086/78

7

651717.46

235903.43

38086/78

8

651723.96

235881.66

38086/78

9

651730.85

235862.37

38086/78

10

651739.35

235842.04

38086/78

11

651748.83

235822.67

38086/78

12

651759.95

235802.56

38086/78

13

651767.64

235783.67

38086/78

14

651776.05

235769.90

38086/78

15

651795.60

235741.60

38086/78

16

651812.13

235713.56

38086/78

17

651785.48

235697.59

38086/78

18

651660.62

235753.84

38086/78

19

651629.04

235651.15

38086/78

20

651590.63

235555.38

38086/78

21

651537.97

235452.35

38086/78

22

651525.89

235427.78

38086/78

23

651600.92

235330.15

38086/78

24

651616.82

235309.46

38086/78

25

651615.99

235292.26

38086/78

26

651592.46

235293.87

38086/78

27

651466.08

235310.17

38086/78

28

651457.97

235315.83

38086/78

29

651457.79

235332.49

38086/78

30

651576.04

235565.96

38086/78

31

651612.43

235657.65

38086/78

32

651654.91

235794.93

38086/78

33

651656.01

235814.92

38086/78

34

651660.31

235829.98

38086/78

35

651675.03

235898.87

38086/78

36

651682.95

235949.16

38086/78

37

651689.84

236010.41

38086/78

38

651691.64

236032.54

38086/78

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére