• Tartalom

24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet

24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet

az egyes cégjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.09.05.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével,

a 2. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a), m) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

1. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 62. §-a a következő y) ponttal egészül ki:

(A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következők:)

y) az Európai Unió más tagállamában indított fizetésképtelenségi főeljárás magyarországi közzétételével, magyarországi közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyeztetésének elrendelésével, valamint a külföldi fizetésképtelenségi szakértő belföldi kötelezettségvállalásával összefüggő nemperes ügy.”

2. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

2. § A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon a cégjegyzékbe bejegyezni kért természetes személy adataiban a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolandó okiratok aláírása és a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtásának napja között olyan változás történik, amely már a természetes személyek nyilvántartásában [Ctv. 38. § (2) bekezdés] is átvezetésre került, akkor a nyomtatványon a megváltozott adatot kell szerepeltetni.”

3. § A Cvhr. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14/A. § (1) A céginformációs szolgálat a Ctv. 38/A. § (1) bekezdésében foglalt adatellenőrzés során a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelemben – az informatikai ellenőrzéssel egyidejűleg – az alábbi adatok ellenőrzését végzi el:
a) székhely, telephely, fióktelep (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely),
b) a vezető tisztségviselő, illetve a képviseletre jogosult cégjegyzékbe bejegyzendő adatai,
c) a cégjegyzékbe bejegyzendő személyek (természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet) adatai,
d) főtevékenység és további tevékenységi kör(ök),
e) korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság esetén a cégformára előírt jegyzett tőke minimumra vonatkozó előírás,
f) az áfaalanyiságra, illetve az áfaadózási módra vonatkozó, továbbá egyéb adóhatóság felé tett nyilatkozat.
(2) A céginformációs szolgálat megvizsgálja
a) a bejegyzési és változásbejegyzési kérelem nyomtatványában (nyomtatványban) kitöltendő adat hiánytalan és pontos kitöltését,
b) a cégjegyzékbe bejegyzendő magyarországi címnek (székhely, lakcím) a 2. § (6) bekezdésében, továbbá az irányítószámnak és a településnek az egyetemes postai szolgáltató által közzétett települési irányítószámokat tartalmazó adatbázisában foglaltaknak megfelelő megadását,
c) a nyomtatványban megadott, az állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító számnak az azonosító számok képzésére vonatkozó szabályokkal való összhangját,
d) a nyomtatványban megadott, már a cégjegyzékben szereplő cégnek a cégjegyzékbe bejegyzett adataival való egyezőségét,
e) a bejegyzendő természetes személyek adatainak a természetes személyek nyilvántartásában szereplő adataival való egyezőségét,
f) a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhely vagy lakóhely esetén az ISO 3166-1 szabvány szerinti kétbetűs országkódok feltüntetését,
g) a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező személy esetén azt, hogy a nyomtatvány tartalmaz-e kézbesítési megbízottat,
h) a cég bejegyzendő főtevékenységének és további tevékenységi körének (köreinek) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltak megjelölésének megfelelőségét,
i) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 16. §-a szerinti nyilatkozat és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a szerinti bejelentés kitöltésének konzisztenciáját, valamint a kisadózóként bejelentett személy adatainak és a cég tagja adatainak egyezőségét,
j) a nyomtatványban feltüntetett jegyzett tőke pénznemének az ISO 4217 szabványnak való megfelelőségét,
k) a nyomtatványban forintban megadott jegyzett tőke összegnek a törvényben előírt tőkeminimumnak való megfelelőségét,
l) változásbejegyzés esetén a nyomtatványban megadott adatváltozások időpontjának a megfelelőségét,
m) a nyomtatványban megadott EUID-nak az ISO 6523 szabványnak, illetve a Bizottságnak a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló, 2015. június 8-i (EU) 2015/884 végrehajtási rendeletének való megfelelőségét.
(3) Ha a nyomtatvány nem tartalmazza megfelelően a (2) bekezdés szerinti adatokat, a céginformációs szolgálat a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet a hiba vagy hiányosság megjelölésével küldi vissza a jogi képviselőnek.
(4) A céginformációs szolgálat a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési szempontokat, valamint az ellenőrzés alapjául szolgáló adatbázisok vagy algoritmusok elérhetőségét a honlapján közzéteszi. Az adatbázisok vagy algoritmusok változásáról az azt megállapító szervezet haladéktalanul értesíti a céginformációs szolgálatot.”
14/B. § A céginformációs szolgálat elvégzi a Ctv. 38. §-a, 53. §-a és 131/K. §-a szerinti adatigénylés eredményeként kapott adatokon a cégjegyzék egységes megjelenítése érdekében szükséges formai átalakításokat.
14/C. § (1) A nyomtatványban feltüntetett természetes személyek adataiban érdemi hiba állapítható meg, ha a természetes személyek nyilvántartásából igényelt adatokkal való összevetés alapján megállapítható, hogy a nyomtatványban megadott
a) születési időpontban legalább egy számjegy hibás, illetve
b) anyja neve adatban legalább egy betű eltérés van, illetve
c) a természetes személy nevében legalább három betű eltérés van.
(2) Ha a természetes személy azonosítására azért nem kerülhet sor, mert a természetes személyek nyilvántartása több személyt is azonos adatokkal tart nyilván, vagy mert a külföldi természetes személy magyarországi lakóhellyel rendelkezik, de magyar adóazonosító jellel nem, a céginformációs szolgálat a kérelmet nem küldi vissza a jogi képviselőnek, azonban az azonosítás sikertelenségéről és a kapcsolati kód képzésének elmaradásáról tájékoztatja a cégbíróságot.
(3) A cégnyilvántartásban már szereplő cég adatait tartalmazó nyomtatvány esetén a megadott cégnév, illetve cégjegyzékszám bármely hibája miatt a céginformációs szolgálat a kérelmet visszaküldi.
(4) A céginformációs szolgálat a kérelmet visszaküldi, ha a nyomtatványban megadott adóazonosító számban legalább egy számjegy hibás.
(5) A céginformációs szolgálat a kérelmet visszaküldi, ha a nyomtatványban megadott magyarországi címben
a) az irányítószámban legalább egy számjegy hibás, illetve
b) a város/község adatban legalább egy betű eltérés van.
(6) A céginformációs szolgálat a kérelmet a felszámolóbiztosként bejegyzett vagy bejegyezni kívánt személyhez tartozó címadat [Ctv. 24. § (7) bekezdés] hibája miatt nem küldi vissza, ha a nyomtatványban megadott cím egésze eltér a természetes személyek nyilvántartásában nyilvántartott lakcímtől.
(7) Ha a kérelem visszaküldésének esete nem áll fenn, a kérelem a helyes adattal kerül előszerkesztésre, azonban az informatikai rendszer jelzi azt, ha eltérés áll fenn a kérelem nyomtatványában megadott adat és az előszerkesztett adat között.
14/D. § A még nem hatályos adat bejegyzéséről hozott cégbírósági végzés közzétételére az általános szabályok [Ctv. 20. §] szerint kerül sor.”

5. § A Cvhr. a következő 20/B. §-sal egészül ki:

20/B. § (1) A cégbíróság a Ctv. 131/K. § szerinti adatigénylés során nem kér a cégtől új adatot; a korábbi iratokban (kérelemben) már szereplő adatokat felhasználja.
(2) A cégbíróság elsődlegesen a természetes személy adóazonosító jele alapján folytatja le az adatigénylést.
(3) Ha a természetes személy adóazonosító jele nem áll a cégbíróság rendelkezésére, az automatikus adatigénylés helyett az adatigénylést közvetlenül a természetes személyek nyilvántartásából, a cégjegyzékbe bejegyzett természetesszemély-azonosító adatokkal és a lakcímadattal kísérli meg.”

6. § (1) A Cvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Cvhr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § (1) A Cvhr. 8/A. §-ában az „ügyvéd által” szövegrészek helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által” szöveg lép.

(2) A Cvhr. 4–7., 9–12. számú mellékletében az „Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: ......” szövegrész helyébe az „Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei” szöveg lép, egyidejűleg a szövegrészhez kapcsolódó lábjegyzetben az „Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás” szövegrész helyébe az „Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható” szöveg lép.

3. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása

8. § A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „hatályos” szövegrész helyébe a „fennálló” szöveg lép.

4. A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása

9. § A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) Ha az adatigénylő jogosult az igényelt adatok átvételére, azokat részére a bűnügyi nyilvántartó szerv – az adatigénylési kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – továbbítja, egyidejűleg adatvédelmi záradékban hívja fel figyelmét az adatok jogszerű felhasználására.
(2) Ha a cégbíróság egyszerűsített cégbejegyzési eljárásban igényel adatot, a bűnügyi nyilvántartó szerv az igényelt adatokat az adatigénylési kérelem beérkezésétől számított egy munkanapon belül továbbítja.”

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) IM rendelethez

    1.     A Cvhr. 1. számú melléket B) II. 9.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.) 9. rovat: A cég tevékenysége(i) (egy főtevékenységet kötelezően meg kell adni, további tevékenységi körből több is megadható):
a) Főtevékenység
b) További tevékenységi kör(ök)”
    2.     A Cvhr. 1. számú melléket B) II. 12.) pont h) alpontjában az „ügyvéd által” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által” szöveg lép.
    3.     A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 4.) pont 4.1.) alpontja a következő f) ponttal egészül ki:
[1. cégformától függő rovat: Tag(ok) adatai (több tag is megadható, valamennyi tagot meg kell adni):]
„f) Annak jelölése, ha a tag közös tulajdonú üzletrész tekintetében közös képviselő”
    4.     A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 4.) pont 4.2.) alpont a) pontja a következő ae) ponttal egészül ki:
[2. cégformától függő rovat: Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:
Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai természetes személy esetén:]
„ae) A tagra vonatkozó alrovatszám”
    5.     A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 9.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.) 17 A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
9.1.) 1. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás adatai (megadása kötelező):
a) Cégforma
b) Elnevezés
c) Külföldi székhely
d) Nyilvántartó hatóság
e) Nyilvántartási szám
f) A külföldi vállalkozás EUID-ja
g) Annak jelölése, ha a külföldi vállalkozás EUID-val nem rendelkezik
h) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
i) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
9.2.) 2. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság adatai (ha ilyen adattal a külföldi vállalkozás rendelkezik, megadása kötelező):
a) A bíróság (hatóság) megnevezése
b) Székhelye
9.3.) 3. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai (több is megadható, megadása kötelező):
a) Természetes személy(ek) adatai:
aa) Név
ab) Anyja neve
ac) Adóazonosító jel
ad) Annak jelölése, ha külföldi személy, és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik,
ae) Lakóhely/külföldi lakóhely
af) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b) A nem természetes személy(ek) adatai:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) A szervezet EUID-ja
bc) Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
bd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be) Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) A szervezet elnevezése
bh) A szervezet székhelye/külföldi székhelye
bi) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c) Jogviszony kezdete
d) Határozott időre szóló képviseleti jog esetén jogviszony vége”
    6.     A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 10.) pontjában a „valamennyi tagot nem kell adni” szövegrész helyébe a „valamennyi tagot meg kell adni” szöveg lép.
    7.     A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 11.) pont 11.1.) alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. cégformától függő rovat: A tag(ok) adatai (több is megadható, valamennyi tagot meg kell adni):]
„b) A nem természetes személy(ek) adatai:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) A cég (szervezet) esetén EUID
bc) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
bd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) A szervezet elnevezése
bh) A szervezet székhelye/külföldi székhely
bi) Adószám
bj) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bk) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai”
    8.     A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 12.) pont 12.5.)–12.7.) alpontjai helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a Cvhr. 1. számú melléket C) III. 12.) pontja a következő 12.8.) alponttal egészül ki:
[20 Az európai részvénytársaság]
„12.5.) 6. cégformától függő rovat: A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye (több is megadható):
a) A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye
12.6.) 7. cégformától függő rovat: Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok:
a) Külföldi székhely
b) Nyilvántartó hatóság
c) Nyilvántartási szám
12.7.) 8. cégformától függő rovat: Az ügyvezetés típusa (egy válasz kötelezően jelölendő):
a) igazgatóság
b) egyszemélyes igazgatóság
c) igazgatótanács
12.8.) 10. cégformától függő rovat: A részvény átruházását az alapszabály korlátozza (egyik válasz kötelezően jelölendő):
a) igen
b) nem”
    9.     Hatályát veszti a Cvhr. 1. számú melléket D) IV. 2.) pont d) alpontja.
    10.     A Cvhr. 1. számú melléket F) VI. 1.) pont c) alpontjában a „kérelem 1. rovatát” szövegrész helyébe a „kérelem 1. és 9. rovatát” szöveg lép.
    11.     A Cvhr. 1. számú melléket G) VII. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.) Megegyezik a III. pontban foglaltakkal, az alábbi eltérésekkel:
a) A 03, a 06, a 07, a 09, a 10/Z, a 11, a 21 cégforma 1. cégformától függő rovatában, a 06, a 18 cégforma
2. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A tagsági jogviszony végének időpontja” és
az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
b) A 09 cégforma 3. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A tulajdonosi jogviszony végének időpontja” és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
c) A 12 cégforma 3. cégformától függő rovatában, a 16 cégforma 2. cégformától függő rovatában, a 17 cégforma
3. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell a „Jogviszony vége” és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
d) A 07, a 19 cégforma 1. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja”, az „A csatlakozó tag felelősségének esetleges korlátozása”, továbbá az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
e) A 09 cégforma 2. cégformától függő rovatában, a 10/Z cégforma 3., 5., 6., 7., 9., 10. cégformától függő rovatában, a 12 cégforma 1. és 2. cégformától függő rovatában, a 17 cégforma 1., 2. cégformától függő rovatában,
a 20 cégforma 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10. cégformától függő rovatában, a 22 cégforma 1. és 2. cégformától függő rovatában, a 23 cégforma 2. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A változás időpontja” tartalmi elemet.
f) A változásbejegyzési kérelem a 19 cégforma 2. cégformától függő rovatát, a 20 cégforma 7. cégformától függő rovatát, a 23 cégforma 1. cégformától függő rovatát nem tartalmazza.
g) Változásbejegyzési kérelem további cégformától függő tartalmi elemei (rovatai) az alábbiak: ...”
    12.     A Cvhr. 1. számú melléklet G) VII. 4.) pont 4.6.) alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[10/Ny A nyilvánosan működő részvénytársaság
9. cégformától függő rovat: Az ügyvezetés típusa (egy válasz kötelezően jelölendő):]
„b) igazgatótanács”

2. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) IM rendelethez

    1.     A Cvhr. 8. számú mellékletében a zártkörűen működő részvénytársaság mintájának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A részvény átruházásának korlátozása
A részvények átruházásához46.
a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.
b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 3:220 §-ában meghatározott módon. A társasági beleegyezés megtagadásának oka(i): ...................................................”
    2.     A Cvhr. 8. számú mellékletében az „Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: .....................................” szövegrész helyébe az „Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei” szöveg lép, egyidejűleg a szövegrészhez kapcsolódó lábjegyzetben az „Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás” szövegrész helyébe az „Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 6. napjával.

46.

Aláhúzással jelölendő. A b) pont esetén a társasági beleegyezés megtagadása okának (okainak) megadása kötelező.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére