• Tartalom

24/2018. (X. 19.) ITM rendelet

24/2018. (X. 19.) ITM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról1

2018.10.20.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A tiltott légtérben a légiközlekedés – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos.
(2) A közlekedésért felelős miniszter a légiközlekedési hatóság, a katonai légiközlekedési hatóság vagy az érintett miniszter javaslatára kivételes indokból – katasztrófa, veszélyhelyzet elhárítása, a nemzet biztonsága, a közrend vagy közbiztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében, honvédelmi érdekek alapján vagy kutatási célból – esetileg engedélyezheti a tiltott légtérben történő repülést.
(3) A tiltott légtér eseti igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a tiltott légtér nevét, azonosítóját,
b) a tiltott légtér igénybevételének célját,
c) a repülés során használt légijármű típusát, lajstromjelét vagy azonosító jelét,
d) a tiltott légtér eseti igénybevételének tervezett kezdő dátumát és időpontját UTC-ben, valamint időtartamát,
e) a repülés útvonalát és magasságát, vagy ha a tervezett repülési útvonalra és magasságra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre a kérelmezés időpontjában, az igénybe venni kívánt légtérrész oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint, valamint alsó és felső határát a földfelszíntől számítva, méterben.
(4) A tiltott légtér eseti igénybevételét a közlekedésért felelős miniszter legfeljebb nyolc napra engedélyezheti. A határozatnak – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl – a (3) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
(5) A pilóta nélküli légijárművel történő repülés végrehajtásához szükséges engedély megléte esetén a Rendőrség Légirendészeti Szolgálata – a repülést megelőzően – ellenőrzi a tiltott légtérben történő repülésre adott engedélyt, a pilóta nélküli légijármű és az annak irányítását végrehajtó személy jogosultságát és okmányait.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére