• Tartalom

244/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet

244/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.14.

A Kormány a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés f) pontjában,

a 2–3. § tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) E § alkalmazásában nem minősül új adalékanyagnak, és nem esik a (3) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség alá az az adalékanyag, amelyet a gyártó 2016. augusztus 20-át megelőzően jogszabályi felhatalmazás vagy külön engedély alapján használni volt jogosult a dohánytermék gyártásához, feltéve, hogy az nem szerepel a 4. melléklet szerinti tiltott adalékanyagok listáján.”

2. § A Rendelet 21/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 6/B. és 6/C. §-ban foglaltakat 2021. december 31-ig nem kell alkalmazni azon dohánytermékek esetében, amelyek 2016. április 30-áig az 1. melléklet szerinti adattartalommal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra kerültek, és azokon kizárólag a Jöt., az Nvt. és e rendelet 2016. május 19-ét követően hatályba lépett rendelkezéseiből (a továbbiakban együtt: irányelvet átültető rendelkezések) eredő változtatásokat hajtják végre. E termékek 2022. január 1-jétől már csak a MódR.-rel megállapított 6/B. és 6/C. § rendelkezéseinek megfelelő fogyasztói csomagolásban lehetnek forgalomban.”

3. § A Rendelet 21/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2022. január 1-jétől korlátlan ideig lehet forgalmazni a MódR.-rel megállapított 6/B. és 6/C. § rendelkezéseinek nem megfelelő, de egyébként a (3) bekezdésben foglalt véghatáridőt megelőzően hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő fogyasztói csomagolásban lévő, a (3) bekezdés alá eső dohányterméket, feltéve, ha az a (3) bekezdésben foglalt véghatáridőt megelőzően a dohánytermék-kiskereskedőnél már készleten volt.”

4. § Hatályát veszti a Rendelet 21/A. § (17) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére