• Tartalom
Oldalmenü

25/2018. (IX. 20.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet módosításáról1

2018.09.21.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) K:4, J:9, J:15, H:28 és H:29 mezőjében a „támogatási szerződés” szövegrész helyébe a „támogatói okirat” szöveg,

b) K:9, L:9, L:10, L:24, L:26, L:28, L:29, L33–L:35, L:39, L:43, L:47 és L:48 mezőjében a „támogatási szerződésben” szövegrész helyébe a „támogatói okiratban” szöveg,

c) H:39 mezőjében az „egyedi döntéssel – támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján –” szövegrész helyébe az „egyedi döntéssel támogatói okirat alapján” szöveg,

d) H:51 és H:52 mezőjében az I. pont 3) alpontjában a „kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti” szövegrész helyébe a „kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megkötésének vagy a támogatói okirat kiadásának időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti” szöveg,

e) J:51–J:53 mezőjében a „támogatási szerződés” szövegrész helyébe a „támogatási szerződés vagy támogatói okirat” szöveg és

f) L:51 és L:52 mezőjében a „támogatási szerződésben” szövegrész helyébe a „támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) H:9 mezőjében a „támogatási szerződéssel vagy” szövegrész és

b) H:10, H:25, H:30 és H:31 mezőjében a „támogatási szerződés vagy” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2018. (IX. 20.) BM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O)

„6

284756

 

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

A miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek
– beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához

1. likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére;

2. vissza nem térítendő támogatás nyújtható
a) az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és -összeállítási, illetve projektzáráshoz kapcsolódó költséget),
b) az előírt önrész vagy saját erő biztosítására,
c) önkéntes hozzájárulás nyújtására.

BM Igazgatása

A forrás biztosítása előirányzat-
átcsoportosítással történik.

a) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek
b) a Belügyminisztériummal megállapodást kötött szervezet
c) a nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő feladatokat végrehajtó szerv, szervezet, együttműködési rendszer

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel, egy összegben, illetve részletekben, vagy előirányzat-
átcsoportosítással történik.

A kifizetésben részesülő az 1. pont szerint (kiadások megelőlegezésére) kapott támogatást legkésőbb a pályázatot kiíró fél által jóváhagyott záró kifizetési kérelem alapján átutalt egyenleg kifizetésétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogató részére.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

–”

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:54–J:54 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(A

G

H

I

J)

(54

355939)

„Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján – határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.


A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést a támogatóval. Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.

Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

Igen

I. Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik

a) támogatói okirat kibocsátásával a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében; azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján történik a rendelkezésre bocsátás,

b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben a támogatás kedvezményezettje fejezetet irányító szerv.

II. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés/szolgáltatási szerződés/egyéb polgári jogi szerződés alapján.”

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:56–J:56 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

(56

359639)

 

„A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelését, az ebben részt vevő szervek terrorellenes intézkedéseivel összefüggő költségek finanszírozását szolgálja.

1. Azok a fejezetet irányító szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül –
a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint

e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

2. Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

3. A Kormány döntése alapján az egyéb jogi szervek, szervezetek.

1. A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

2. Az 1–2. pontba nem tartozó egyéb jogi szervek, szervezetek esetében a Kormány döntésének megfelelően.

Igen

1. Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,

a) támogatói okirat kiadásával a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében, azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a központi költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján;

b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben a támogatás kedvezményezettje fejezetet irányító szerv.

2. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leányvállalataik esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés/szolgáltatási szerződés/egyéb polgári jogi szerződés alapján.

3. Az egyéb jogi szervek, szervezetek esetében egy összegben, illetve részletekben a Kormány döntése alapján, támogatási szerződés megkötésével.”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 22. napjával.