• Tartalom
Oldalmenü

25/2018. (X. 25.) ITM rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról1

2019.01.01.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: 60/2016. NFM rendelet) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a tanfolyam képzési programban meghatározott tanóráin való, a klímagáz képzési megállapodásban meghatározottak szerinti kötelező részvétel nem teljesül, a képzésben részt vevő klímagáz záróvizsgára nem bocsátható, és a jelentkezési díjjal csökkentett képzési díj 10. § (3) bekezdése szerinti megfizetésével az Adatbázison keresztül a 10. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint jelentkezhet új klímagáz képzésre.”

2. § (1) A 60/2016. NFM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szakmai továbbképzésért a résztvevőnek kreditpont jár. A Hatóság egy évvel meghosszabbítja azon képesített személy klímagázt tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványának az érvényességét, aki szakmai továbbképzéseken a képesítés érvényességének ideje alatt igazoltan 50 kreditpontot gyűjt össze. Az 50. kreditpont megszerzésének időpontjában a résztvevő valamennyi érvényes képesítési tanúsítványának érvényessége meghosszabbításra kerül.”

(2) A 60/2016. NFM rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képesítési tanúsítvány érvényességi ideje alatt meghosszabbítás céljából fel nem használt kreditpontok a képesítési tanúsítvány érvényességének lejártával törlésre kerülnek.”

3. § A 60/2016. NFM rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A képesítési tanúsítvány pótlása az 1. mellékletben meghatározott díj megfizetésével kérhető a Hatóságtól.”

4. § A 60/2016. NFM rendelet IX. Fejezete a következő 29/A. §-sal egészül ki:

29/A. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról szóló 25/2018. (X. 25.) ITM rendelet által megállapított 12. § (5) bekezdésében foglaltakat azon képzésben részt vevőre is alkalmazni kell, aki 2019. január 1-je után indult tanfolyamon vesz részt.”

a) 5. § (6) bekezdésében a „díjakat” szövegrész helyébe a „díjakat a Hatóság” szöveg,

b) 17. § (10) bekezdésében a „tervet meg” szövegrész helyébe a „tervet az Adatbázison keresztül meg” szöveg, a „60” szövegrész helyébe a „15” szöveg,

c) 28. § (1) bekezdésében a „22. §-ban rögzítettek” szövegrész helyébe a „14/2015. Korm. rendelet 5/A–5/D. §” szöveg,

d) 1. mellékletében foglalt 1. táblázat

da) B:1 mezőjében az „Összesen” szövegrész helyébe az „Összesen felkészítő tanfolyammal” szöveg,

db) B:8 mezőjében az „57 000 Ft” szövegrész helyébe a „–” szöveg,

dc) C:8 mezőjében a „35 000 Ft” szövegrész helyébe a „40 000 Ft” szöveg,

e) 2. mellékletében foglalt 1. táblázat

ea) B:3 mezőjében a „b) Egyéb hűtéstechnikai ismereteket tartalmazó szakirányú szakképzettség” szövegrész helyébe a „b) Ipari és kereskedelmi szállítmányhűtő és járműklíma javítás, c) Egyéb hűtéstechnikai ismereteket tartalmazó szakirányú szakképzettség” szöveg,

eb) C:12 mezőjében az „FT-M-III.” szövegrész helyébe a „–” szöveg,

f) 3. mellékletében foglalt 1. táblázat B:12 mezőjében a „10” szövegrész helyébe a „15” szöveg,

g) 3. mellékletében foglalt 3. táblázat

ga) B:2 mezőjében a „7” szövegrész helyébe a „15” szöveg,

gb) B:3 mezőjében az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg,

gc) B:4 mezőjében a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg,

h) 3. melléklet 4. pontjában a „10 000” szövegrész helyébe a „7 000” szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 25/2018. (X. 25.) ITM rendelethez

A 60/2016. NFM rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt 2. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. táblázat

 

A

B

1.

A résztvevők száma

Szerezhető kreditpont

2.

1–30 fő

15

3.

31–80 fő

10

4.

81 fő felett

5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás